Články podle autora


Projekt SUNflower

Projekt SUNflower a později SUNflower+6 si dal za cíl analyzovat vztah mezi vývojem úrovně bezpečnosti silničního provozu, politikou a programy bezpečnost silničního provozu a opatřeními ve zúčastněných zemích, srovnat vývoj úrovně bezpečnost silničního provozu na pozadí přijatých opatření, identifikovat positivní zkušenosti a implementovat je v Evropských programech bezpečnosti silničního provozu a konečně představit nové metodiky vyhodnocení úrovně bezpečnost silničního provozu na národní úrovni. V první fázi (2001-2002) se jej zúčastnily tři země s vůbec nejlepšími ukazateli nehodovosti na světě, Švédsko, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska a Nizozemsko. (Odtud také název projektu reflektující počáteční písmena anglických názvů těchto tří zemí.) V druhé fázi (2004-2005) se jej pak zúčastnilo dalších 6 zemí, mezi nimiž i Česká republika, zastoupená Centrem Dopravního Výzkumu, které vedlo skupinu zemí Střední Evropy (ČR, Maďarsko a Slovinsko), pro které byla vypracována samostatná srovnávací studie.

Metodika SUNflower

Metodika SUNflower slouží k popsán a analýze společných a rozdílných rysů národních politik a strategií bezpečnosti silničního provozu, a stejně tak vývoje úrovně bezpečnosti silničního provozu v jednotlivých zemích s cílem pochopit, co se můžeme jeden od druhého naučit. Analýzy národních politik bezpečnosti silničního provozu a jejich organizace pomáhají pochopit nejdůležitější překážky efektivní práce v oblasti bezpečnosti silničního provozu, identifikovat příležitosti a předvídat budoucí vývoj. Analýza dat nehodovosti třech srovnávaných zemí pomáhá pochopit, jakým způsobem se opatření na poli bezpečnosti silničního provozu promítají do vývoje nehodovosti. Detailnější pohled na konkrétní problém pak vede k jeho hlubšímu pochopení a návrhu optimálního řešení.

Srovnání disagregovaných údajů o nehodovosti a bezpečnosti mezi zeměmi SUNflower+6

Srovnání disagregovaných údajů o nehodovosti mezi zeměmi může být uskutečněno celou řadou představitelných způsobů. My se zde omezíme na čtyři hlavní dimense: účastníky silničního provozu, partnery při nehodách, věk a typ komunikace. Jsme si ovšem plně vědomi, že mezi nimi mohou existovat vztahy, a dále to, že nejsou vyčerpávající, ovšem pro první srovnání jsou dostačující.

Případové studie v projektu SUNflower+6

Případové studie jsou klíčovou součástí metodiky SUNflower; umožňují lepší pochopení toho jak funguje dopravní silniční systém. Případové studie v podstatě representují vertikální a horizontální dimenzi pyramidy bezpečnosti silničního provozu (Obr.1.1). Případové studie studují konkrétní problémy jako např. řízení pod vlivem alkoholu, používání bezpečnostních pásů a management rychlosti napříč jednotlivými vrstvami pyramidy (vertikální dimenze). Navíc je však každá případová studie vypracovávaná pro jednotlivé části konkrétního problémů jako například pro jednotlivé účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté, řidiči mopedů, motocyklů, nákladních vozidel, atd.), nebo jednotlivé typy komunikací (dálnice, silnice v extravilánu a intravilánu). Toto pak reprezentuje horizontální dimenzi.

Vývoj bezpečnosti silničního provozu v čase

V mezinárodních srovnáních bezpečnosti silničního provozu jsou obvykle použity dva základní ukazatele bezpečnosti: Úmrtnost a risk. Riziko smrtelného zranění přepočtené na počet obyvatel je označován jako mortalita či úmrtnost v silničním provozu a ukazuje do jaké míry dopravní nehody ovlivňují bezpečnost lidí. Jedná se tak o měřítko osobního rizika, či bezpečnosti. Tento indikátor je často používán ve zdravotnictví, kde umožňuje srovnat různé příčiny úmrtí a stanovit priority k jejich potlačování.

Helmy a přilby - jejich účinnost

Ochranné helmy poskytují základní ochranu řidičům jednostopých vozidel a jejich spolujezdcům v případě nehody. Hlava totiž patří mezi vůbec nejzranitelnější části lidského těla a naprostá většina smrtelných úrazů zmíněných účastníků silničního provozu vyplývá z poranění hlavy. Helmy jsou konstruovány tak, aby absorbovaly část kinetické energie při kontaktu hlavy s překážkou či vozovkou. V zásadě rozlišujeme helmy pro cyklisty a motocyklisty.