Ready for Take-Off? Integrating Drones into the Transport System

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Recent years have seen rapid developments in drone technology. Today, drones have the potential to become a reliable technology for civil, commercial and leisure use. What we found?
V posledních letech došlo k rychlému vývoji technologie dronů. Dnes mají drony potenciál stát se spolehlivou technologií pro civilní, komerční i rekreační použití. Zajímá Vás více?


However, existing policy frameworksare often lagging behind technological advances, causing reluctance among potential adoptersor hampering new developments.This report presents policy options for integrating drones into the wider transport system while reaping their opportunities and limiting any potential risks. It focuses on standard public concerns related to the introduction of new transport services, such as their acceptability, efficiency and sustainability. It therefore goes far beyond the frequently debated safety and security issues of drones. The report considers the use of drones for different scales of payloads and autonomies, mainly used in freight and passenger transport.It also looks at drone use cases in the transport sector that go beyond the transport of passengers or goods, such as their use in the maintenance of transport infrastructure. The insights and policy options presented in this report build on the collective knowledge of the Working Group on Drones in the Transport System: Acceptability and Integration by the International Transport Forum. The group included more than 30renowned practitioners and academics from 14 countries with expertise in aviation, transport regulation, mobility systemsandurban planning. What we found?


Stávající politické rámce často zaostávají za technologickým pokrokem, což způsobuje neochotu potenciálních osvojitelů nebo brání novému vývoji. Tato zpráva představuje možnosti politiky pro integraci dronů do širšího dopravního systému, přičemž sklízí jejich příležitosti a omezuje veškerá potenciální rizika. Zaměřuje se na standardní zájmy veřejnosti související se zaváděním nových dopravních služeb, jako je jejich přijatelnost, účinnost a udržitelnost. Jde tedy daleko nad rámec často diskutovaných otázek bezpečnosti a zabezpečení dronů. Zpráva se zabývá využitím dronů pro různé stupnice užitečného zatížení a autonomií, které se používají hlavně v nákladní a osobní dopravě. Zabývá se také případy použití dronů v odvětví dopravy, které jdou nad rámec přepravy cestujících nebo zboží, jako je jejich použití v údržba dopravní infrastruktury. Pohledy a možnosti politiky předložené v této zprávě vycházejí z kolektivních znalostí Pracovní skupiny pro drony v dopravním systému: Přijatelnost a integrace Mezinárodního dopravního fóra. Skupina zahrnovala více než 30 renomovaných odborníků a akademiků ze 14 zemí se zkušenostmi v letectví, regulaci dopravy, systémech mobility a plánování měst. Co jsme zjistili?

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Ready for Take-Off? Integrating Drones into the Transport System