Zvyšování efektivity vynakládání investic do pozemních komunikací

Hodnocení efektivity úprav neřízených křižovatek - HENK

Výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2013

Využití multiagentních modelů k identifikaci rizikových oblastí: příspěvek PB6 projektu Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS) k managementu dopravní bezpečnosti

Strategické řízení bezpečnosti

Řízení provozu na silničních uzavírkách

První pomoc – faktor zvyšující bezpečnost silničního provozu

Národní observatoř bezpečnosti silničního provozu

Mladí řidiči a senioři

Mezinárodní souvislosti bezpečnosti dopravy