Slovník pro malé čtenáře

Riziko

OBECNĚ - Riziko je pojem odvozený od hrozby, je její kvantifikací. Riziko vyjadřuje pravděpodobnost realizace (naplnění) destrukčního potenciálu hrozby (tedy možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne jev odlišný od žádoucího stavu). Riziko je odvozená závisle proměnná a dá se určit nebo odhadnout tzv. analýzou rizik. V DOPRAVĚ chápeme riziko jako pravděpodobnost být účastníkem dopravní nehody s osobními nebo hmotnými následky, popřípadě pravděpodobnost vzniku dopravní nehody. Často je do definice rizika zakomponována také závažnost následků. Důležitou roli hraje tzv. akceptování určité úrovně rizika.

Poznámka:

Dle ČSN 73 6100-2 představuje riziko nevhodné uspořádání návrhových prvků na pozemní komunikaci nebo jiné faktory, které mohou vést ke vzniku dopravních nehod nebo zhoršit jejich následky. V oboru bezpečnosti silničního provozu se koncept rizika používá při kvantifikaci úrovně bezpečnosti vztažené k množství expozice, jako protiklad k absolutní úrovni bezpečnosti vyjádřené absolutním počtem nehod či následků. Existují různé druhy rizika - osobní, sociální, individuální, skupinové, objektivní, subjektivní, dobrovolné, nedobrovolné

Anglický termín: (safety) risk

Zpět na slovník