Vítejte na stránkách NUB

Nepřímé ukazatelé bezpečnosti silničního provozu (dále jen NUB) jsou důležitými vstupy pro Strategii BESIP. Díky NUB je možné řešit závislost nepřímých a přímých ukazatelů na realizovaných aktivitách v rámci Národní strategie a z těchto závislostí vyvozovat důsledky pro další aktivity (akční, strategické plány). Hlavním účelem sběru NUB jsou podklady pro snížení počtu usmrcených při dopravních nehodách na pozemních komunikacích na úroveň průměru EU pomocí veřejných politik na centrální, krajské i místní úrovni a podklady pro hodnocení potřebnosti a následné úspěšnosti některých programů v oblasti prevence škod.

Aby toto bylo možné, je pro měření stanovena síť základních referenčních bodů. Ty jsou rozmístěny po krajích tak, aby bylo možné sledovat rovnoměrně ve všech krajích silnice v extravilánu s rozdělením na I. a II. třídy a v intravilánu s rozdělením na velikosti měst – krajská města, dále města s počtem obyvatel více než 35000, města s počtem obyvatel mezi 10000 a 350000 a menší než 10000. Základní referenční síť doplněna o body, ve kterých byly v některých krajích sledovány další vybrané NUB.

Sledování probíhá dle Metodiky stanovení délky a rozsahu průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků. S ohledem na tuto metodiku (která vznikla v rámci projektu DATO – viz samostatná záložka) jsou také navrženy místa referenčních bodů.

Nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu:

  • Používání bezpečnostních helem.
  • Používání bezpečnostních pásů.
  • Dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.
  • Denní svícení vozidel.
  • Používání mobilního zařízení za jízdy řidičem.
  • Nošení reflexních prvků.
  • Bezpečné odstupy vozidel.

Používání bezpečnostních helem – Jedná se o sledování motocyklistů a cyklistů, kteří používají bezpečnostní helmy. Na referenčních bodech základní komunikační sítě. Používání cyklistických přileb bylo doplněno sčítáním ve vybraných krajích na místech s vyšším výskytem cyklistů.

Používání bezpečnostních pásů – Sledují se pásy v celém vozidle, největší počet zastoupených účastníků jsou řidiči, což vyplývá z obsazenosti vozidla. Sledování se provádí na referenčních bodech základní komunikační sítě.

Dodržování nejvyšší dovolené rychlosti – Měřeno statickým radarem po dobu 24 hodin. Zpracování rychlosti V85 (rychlost nepřekračující 85% vozidel) a překračování nejvyšší dovolené rychlosti. Měření se provádí na referenčních bodech základní komunikační sítě.

Denní svícení vozidel – V dnešní době je většina vozidel vybavena automatickým denním svícením, přesto probíhá sledování svícení vozidel ve dne, v souladu s Národní strategií. Sledování se provádí na referenčních bodech základní komunikační sítě.

Používání mobilního zařízení za jízdy řidičem – Sleduje se telefonování řidiče bez hands-free na referenčních bodech základní komunikační sítě.

Nošení reflexních prvků – Od 20. 2. 2016 mají chodci povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Ke sledování byly stanoveny nové referenční body mimo základní síť z důvodu dostatečného vzorku chodců dle typu komunikace.

Bezpečné odstupy vozidel – Jde o sledování vzdálenosti mezi vozidly a jejich časových rezerv. Sledováno na referenčních bodech základní komunikační sítě.