Metodiky

Metodika stanovení délky a rozsahu průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků navazuje na metodiky zpracované v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. (dále jen CDV) v rámci dřívějších projektů zaměřených na sběr a vyhodnocení dopravně-inženýrských dat a sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (dále jen NUB) na pozemních komunikacích.

V úvodu metodiky jsou uvedena kritéria pro označování referenčních bodů pro sběr NUB, dále jsou zde uvedeny zásady pro umístění referenčních bodů v případě nutnosti jejich přesunu z důvodu změny dopravně technického charakteru daného místa. V metodice jsou popsané charakteristiky jednotlivých NUB, postupy a technické vybavení pro jich sběr resp. měření. Dále je zde uveden rozsah a délka sběru/měření jednotlivých NUB s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků. V metodice je také uveden matematický model, který popisuje, jak optimalizovat sběr NUB, tzn. naplánovat obsluhu jednotlivých referenčních bodů, kde bude provedeno osazení zařízení pro měření rychlosti a časových odstupů a do optimalizovaného formuláře bude provedeno kalibrační sčítání vozidel, sledování svícení vozidel, používaní zádržných systému resp. ochranných přileb u cyklistů a motocyklistů a užívání mobilních zařízení za jízdy.

Výběr NUB pro Českou republiku vychází z Metodiky sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V metodice jsou zahrnuty tyto ukazatele:

  • Rychlost,
  • Míra nedodržování bezpečnostních odstupů,
  • Ochranné systémy – bezpečnostní pásy a ochranné přilby u cyklistů,
  • Svícení ve dne,
  • Užívání mobilních zařízení řidiči za jízdy.

Metodika pro vyhodnocení souvislostí přímých a nepřímých ukazatelů a aktivit Národní strategie (dále jen Metodika vyhodnocení) navazuje na metodiku zpracovanou v rámci stejného projektu v CDV, a to na Metodiky sběru dat. Ta je zaměřená na sběr dat a sledování některých nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (NUB) na pozemních komunikacích.

Metodika vyhodnocení dává do souvislostí chování uživatelů pozemní komunikace, nehodovost a její následky a aktivity zjišťované v NSBSP. Z NUB je zde popisováno především používání bezpečnostních pásů, svícení ve dne, rychlosti vozidel a telefonování řidiči za jízdy.

Metodika dává odpovědi na otázky, jakým způsobem mají realizovaná opatření vliv na zvyšování bezpečnosti. Postupy zde uvedené jsou platné pro úrovně jednotlivých krajů, lze je však využít i pro úrovně obcí s rozšířenou působností.

Metodice stanovení délky a rozsahu průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků, vydané v říjnu 2014 CDV, byl v roce 2018 vydán doplněk, schválený Ministerstvem dopravy. Cílem tohoto Doplňku metodiky je stanovení postupu sběru dalších nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (dále NUB), které nebyly součástí Metodiky stanovení délky a rozsahu průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků,

V Doplňku metodiky je uveden popis sběru těchto dalších NUB:

  • používání cyklistických přileb mimo základní síť referenčních bodů
  • používání reflexních prvků chodci mimo obec na komunikaci bez osvětlení
  • sledování chování chodců (dětí) na přechodech pro chodce
  • doplňkový sběr používání zádržných systému u spolujezdců
V Doplňku metodiky je popsán způsob sběru dat výše uvedených NUB. Je zde uveden nejen způsob označení nově vzniklých referenčních bodů, ale také způsob výběru referenčního bodu (tedy místa sběru dat), minimální hodnoty pro sběr dat, rozmístění lokalit, kategorie pozemních komunikací, které se sbírají apod.