Metodiky

Metodika stanovení délky a rozsahu průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků navazuje na metodiky zpracované v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. (dále jen CDV) v rámci dřívějších projektů zaměřených na sběr a vyhodnocení dopravně-inženýrských dat a sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (dále jen NUB) na pozemních komunikacích.

V úvodu metodiky jsou uvedena kritéria pro označování referenčních bodů pro sběr NUB, dále jsou zde uvedeny zásady pro umístění referenčních bodů v případě nutnosti jejich přesunu z důvodu změny dopravně technického charakteru daného místa. V metodice jsou popsané charakteristiky jednotlivých NUB, postupy a technické vybavení pro jich sběr resp. měření. Dále je zde uveden rozsah a délka sběru/měření jednotlivých NUB s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků. V metodice je také uveden matematický model, který popisuje, jak optimalizovat sběr NUB, tzn. naplánovat obsluhu jednotlivých referenčních bodů, kde bude provedeno osazení zařízení pro měření rychlosti a časových odstupů a do optimalizovaného formuláře bude provedeno kalibrační sčítání vozidel, sledování svícení vozidel, používaní zádržných systému resp. ochranných přileb u cyklistů a motocyklistů a užívání mobilních zařízení za jízdy.

Výběr NUB pro Českou republiku vychází z Metodiky sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V metodice jsou zahrnuty tyto ukazatele:

  • Rychlost,
  • Míra nedodržování bezpečnostních odstupů,
  • Ochranné systémy – bezpečnostní pásy a ochranné přilby u cyklistů,
  • Svícení ve dne,
  • Užívání mobilních zařízení řidiči za jízdy.

Metodika pro vyhodnocení souvislostí přímých a nepřímých ukazatelů a aktivit Národní strategie (dále jen Metodika vyhodnocení) navazuje na metodiku zpracovanou v rámci stejného projektu v CDV, a to na Metodiky sběru dat. Ta je zaměřená na sběr dat a sledování některých nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (NUB) na pozemních komunikacích.

Metodika vyhodnocení dává do souvislostí chování uživatelů pozemní komunikace, nehodovost a její následky a aktivity zjišťované v NSBSP. Z NUB je zde popisováno především používání bezpečnostních pásů, svícení ve dne, rychlosti vozidel a telefonování řidiči za jízdy.

Součástí metodiky je také informace o programu PROGNE, který na základě vstupních hodnot, zadaných za kraj, ukazuje očekávanou změnu v počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách na pozemních komunikacích a očekávanou změnu ukazatele závažnosti nehod. V programu jsou také spočítány a zobrazeny očekávané počty usmrcených či těžce zraněných a očekávané počty ukazatele závažnosti nehod. Všechny očekávané změny je možné posuzovat pro jednotlivé kraje, proto je možné jejich rychlé vyhodnocení a srovnání i mezi nimi.

Metodika dává odpovědi na otázky, jakým způsobem mají realizovaná opatření vliv na zvyšování bezpečnosti. Postupy zde uvedené jsou platné pro úrovně jednotlivých krajů, lze je však využít i pro úrovně obcí s rozšířenou působností.