O projektu

Centrum dopravního výzkumu díky účelové podpoře Ministerstva dopravy doplnilo a rozšířilo webové stránky Observatoře bezpečnosti silničního provozu (www.czrso.cz). Ty vznikly především z důvodu potřeby informovat odbornou veřejnost o problematice bezpečnosti silničního provozu. Hlavním účelem těchto stránek je poskytovat informace pro zefektivnění procesu přijímání vhodných opatření, nejen na úrovních státní správy a samosprávy, ale i odborné veřejnosti, vedoucí ke snížení nehodovosti i následků dopravních nehod na pozemních komunikacích v ČR.

K zefektivnění procesu a zvyšování bezpečnosti mohou pomoci nejen informace z odborných článků, ale také další poznatky, publikované na těchto stránkách, kam patří i datový sklad týkající se nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (NUB). Mezi publikované NUB patří:

  • rychlosti vozidel a jejich překračování (intravilán, extravilán),
  • poutání řidičů ve vozidle,
  • používání mobilního zařízení řidiči za jízdy,
  • svícení vozidel,
  • používání bezpečnostních přileb (motocyklisté a cyklisté),
  • nošení reflexních prvků chodci mimo obec atp.

Některé z těchto NUB jsou zobrazeny v interaktivní mapě, jiné ve formě informačních letáků či mapových souborů.

Kromě těchto informací jsou zde shromažďována data o haváriích, uživatelé pak mohou pomoci doplňovat a aktualizovat data o nebezpečných místech na pozemních komunikacích nebo křížků u silnic.

Jeden z modulů těchto stránek je také určen pro děti a jejich možné seznámení se s bezpečností silničního provozu formou her.

Pro vytvoření Observatoře byla jako vzor použita nizozemská informační databáze RSIS. Její použití se natolik osvědčilo, že bylo rozhodnuto, že se stane vzorem pro Evropskou observatoř bezpečnosti silničního provozu (European Road Safety Observatory – www.erso.eu)