Dopravní nehody a ztráty

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. se problematikou ekonomického hodnocení negativních externalit způsobených dopravou zabývá již od roku 1994. Z dlouholetých vlastních a získaných zahraničních poznatků a studií byla zpracována Metodika, která má za cíl poskytnout uživatelům metodický postup pro výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích a objasnit jednotlivé nákladové položky, které do výpočtu vstupují.

Dopravni nehody a ztraty obr

Metodika je určena pro orgány veřejné správy, zejména pro oblast posuzování ekonomické efektivnosti dopravních staveb pozemních komunikací.

Finanční vyjádření výše ztrát z dopravní nehodovosti poskytuje přehled, kolik dopravní nehody stát a společnost stojí. Vyčíslené ztráty (především jednotkové náklady) mohou být dále používány jako jeden ze vstupů do ekonomických analýz, například cost-benefit analýz s cílem zjištění efektivity daného opatření.

Realizací efektivních dopravně-bezpečnostních opatření dojde nejen k úspoře a efektivnímu vynakládání finančních prostředků, ale také ke zvýšení bezpečnosti, snížení počtu a závažnosti dopravních nehod a naplnění cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

Ing. Ondřej Valach
 

Dopravní nehody nás v roce 2015 stály 68 miliard, zemřelo 737 osob

Za dopravní nehody jsme v roce 2014 zaplatili přes 55 miliard Kč

Stav bezpečnosti na našich silnicích není uspokojivý

Výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2013

Hloubková analýza dopravních nehod

Ekonomické následky nehod, financování opatření NSBSP

Dopravní nehody - Srážky se zvěří: příklad aplikace geoinformatiky v dopravním výzkumu

Databáze nehodovosti

Vybrané výstupy Hloubkové analýzy dopravních nehod

Vliv vybraných meteorologických jevů na počty a následky dopravních nehod na příkladu Brna a okolí