Výsledky hledání

Hledaná fráze: šířka chodníku
Nalezeno 30 záznamů.

Název článku: KOLOBĚŽKA – znáte svoje povinnosti? 8. 11. 2018

Během posledních let se ke zdravému pohybu přidala jízda na koloběžce. Jedná se o pohyb, který v sobě kombinuje fyzickou námahu a poměrně rychlý přesun z místa na místo a k tomu nenáročnost místa na zaparkování, jako je tomu v případě kola. Koloběžka se ve většině případů složí, vezme pod paži a odnese na místo uskladnění. Je většinou lehká, skladná, pohyblivá. Je oblíbeným sportovním a přepravním prostředkem malých i větších. Bez rozdílu pohlaví. A obliba jízdy na koloběžce stoupá s možností…


Název článku: Metody měření osvětlení a parametrů pozemních komunikací v praxi 31. 12. 2016

Úvod do problematiky Úkolem veřejného osvětlení (VO) je kromě zvyšování atraktivity měst a obcí v nočních hodinách také zajišťovat bezpečnost dopravy, osob a majetku. Parametry, které mají vliv na kvalitu VO jsou intenzita a rovnoměrnost osvětlení pozemní komunikace (PK). Přičemž řidiče motorových vozidel ovlivňuje převážně míra oslnění a intenzita osvětlení, která má vliv na přehlednost silniční komunikace. Jak popisuje studie „Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet…


Název článku: Využití regulačních zvýrazňujících sloupků na pozemních komunikacích 30. 4. 2016

Úvod do problematiky Jedna z prvních otázek, kterou je nutné zodpovědět, zní: „Jaké druhy sloupků vlastně máme?“ Dle ČSN 73 6100 [02] na PK používáme směrové, regulační, výsuvné a parkovací sloupky. Na první pohled se to může zdát jednoduché. Při úpravě daných lokalit však často tvůrci „narazí“ na nesoulad předpisů. Je tedy na místě zopakovat si definice a pojmy, abychom byli schopni věcně diskutovat nad tématem. Bezpečnostní zařízení [02] je část vybavení pozemní komunikace,…


Název článku: Nový prvek pro regulaci nezákonného chování řidičů 29. 1. 2016

Úvod do problematiky Na pozemních komunikacích se nachází mnoho druhů vybavení. Např. sloupky které plní především vodící funkci (směrový sloupek [02]). Napomáhají řidičům při odhadování následující trasy vozidla. Existují však, ale také druhy sloupků, které napomáhají regulaci dopravy ve smyslu podpory zákazu vjezdu motorovým vozidlům nebo napomáhají k fyzickému oddělení motorových vozidel, pěších a cyklistů (regulační a parkovací sloupek [02]). Jmenovaná zařízení se běžně nachází na…


Název článku: Trendy zklidňování dopravy ve městech a obcích 5. 10. 2015

V současné době se mnoho lidí stěhuje do menších měst a obcí, aby mohli žít zdravějším způsobem života. To však v sobě přináší nové potřeby, neboť tak dochází nejen k nárůstu počtu obyvatel těchto měst a obcí, ale také k nárůstu objemu dopravy i jiných potřeb. Ty se týkají občanů, kteří jsou jak motoristy, tak chodci nebo cyklisty a mají tedy naprosto rozdílné požadavky na místa, ve kterých se pohybují a kde bydlí. Ti obyvatelé, kteří se starají o děti, požadují dostatečně bezpečný prostor pro…


Název článku: Řízení provozu na silničních uzavírkách 12. 1. 2015

Úvod Úzká hrdla, vznikající na dopravní infrastruktuře po omezenou dobu z důvodu dopravních uzavírek, oprav nebo hromadných nehod, jsou významným faktorem ovlivňujícím bezpečnost a plynulost dopravy, a to z důvodu snížení kapacity komunikace, nestabilního dopravního proudu, ale taktéž chování samotných řidičů. Je mnoho aspektů, které reakce a chování řidičů v těchto místech ovlivňují. Jedná se především o nevědomost, jak se v nastalých situacích chovat, nerespektování dopravních předpisů, svou…


Název článku: Hodnocení pozemních komunikací 9. 1. 2015

ÚVOD Země s dlouhodobě dobrou úrovní bezpečnosti, jako Švýcarsko, Nizozemí, Velká Británie a Švédsko, pokračují v pozitivním vývoji a z pohledu počtu usmrcených řidičů a spolujezdců na miliardu ujetých vozokilometrů patří k nejlepším v Evropě. Česká republika je v tomto ukazateli dlouhodobě jedna z nejhorších zemí. {{FUNCT:image("hodnoceni-pozemnich-komunikaci-obr-1", "", 450)}} Graf 1 – Počet usmrcených na 1 miliardu vozokm. Průměr za poslední 3 roky, kdy…


Název článku: Moderní trendy úprav na komunikacích – zvyšování bezpečnosti ve městech a obcích – vybrané prvky 1. 9. 2014

Bezpečné chování v provozu na pozemních komunikacích ve svém základě znamená neohrožovat život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní. Ne vždy je v našich silách dopravní nehodě předcházet, protože ke vzniku dopravní nehody přispívá celý dopravní systém. Proto by komunikace měla být tzv. samovysvětlující – měla by řidiči dávat jasnou informaci o tom jak se má na komunikaci chovat a co má následně očekávat. V případě, že k nějaké chybě (dopravní nehodě) dojde, musí komunikace…


Název článku: Provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací – vybrané poznatky auditorů z CDV 21. 8. 2014

Článek informuje především o zkušenostech, které autoři textu získali při zpracovávání auditů bezpečnosti pozemních komunikací. Článek nepřináší jen popis metodiky provádění, ale především upozornění na nejčastější chyby, které se v auditovaných projektech vyskytovaly a kterých je nutné se v praxi vyvarovat. 1. NÁSTROJ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VŠECH KATEGORIÍ ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU Prostor komunikace využívá široká škála účastníků silničního provozu, od chodců přes cyklisty až po…


Název článku: Opakovaně se vyskytující závady v projektování komunikací zejména pro chodce 18. 7. 2014

V následujícím textu je popsáno několik opakujících se závad v projektech zejména na komunikacích pro chodce, ač je to v rozporu nejen s předpisy, ale i účelem stavby a „zdravým rozumem“ a lidé si oprávněně stěžují. Zvlněné chodníky (módní výstřelek) Nejčastější závadou jsou „zvlněné“ chodníky ( viz obr. 1 a 2). V ČSN 736100 Názvosloví pozemních komunikací – Část 1 – Základní názvosloví je uvedeno, že komunikace pro chodce je komunikace určená výhradně pro chodce a dělí se na…


Název článku: Světelná závora pro železniční přejezdy v ČR – zkušenosti po roce provozu 26. 5. 2014

1. ÚVOD, DEFINICE SVĚTELNÉ ZÁVORY V současné době probíhá na železničním přejezdu na trati Jindřichův Hradec-Obrataň (km 12,189) v obci Nová Včelnice testování pilotní instalace tzv. světelné závory (viz obrázek 1). Jedná se o první instalaci zařízení tohoto druhu v České republice a mnoho příkladů realizace nenalezneme ani v rámci Evropy, přestože se v poslední době objevují zprávy o připravovaných pilotních projektech. V širším měřítku je světelná závora užívána pouze v Rakousku (viz obrázek…


Název článku: Stanovení počtu dopravních nehod na nově budovaných okružních křižovatkách 30. 7. 2013

Příspěvek byl prezentován na Silniční konferenci 2011.AbstraktOkružní křižovatky se staly jedním z nejoblíbenějších opatření ke zklidňování dopravy a zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v České republice. Všechna rozhodnutí o realizaci každé nové okružní křižovatky by měla být založena na posouzení očekávaných nákladů a přínosů vyplývajících z budoucího provozu, obzvláště v oblasti plynulosti a bezpečnosti dopravy. Tato studie představuje negativní binomický regresní model, který…


Název článku: Silnice s uspořádáním 2+1 17. 4. 2013

Šířkové uspořádání 2+1 (neboli navýšení počtu jízdních pruhů dvoupruhové silnice o další jízdní pruh, který se střídavě přiděluje pro každý dopravní směr) je v mnoha zemích stále populárnějším typem příčného uspořádání extravilánových silnic. V Evropě se používá např. ve Finsku, Švédsku, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Velké Británii a v Irsku. Největší zkušenosti s tímto uspořádáním má Švédsko, kde je v provozu více jak 2000 km těchto tzv. bezkolizních silnic. V …


Název článku: Buďte vidět… a přežijte 10. 12. 2012

Každý den jsme svědky tragických nehod chodců. Příčinou nezřídka bývá jejich nedostatečná viditelnost. Riziko navíc zvyšuje i současné roční období, kdy se rychleji stmívá. Je tedy na každém z nás, aby si uvědomil, jak nebezpečný je pohyb po silnici, pokud nás ostatní účastníci silničního provozu nevidí. „Udělejte vše pro to, abyste byli vidět“, říká vedoucí samostatného oddělení BESIP.  V roce 2011 bylo při nehodách usmrceno celkem 156 chodců, 92 z nich (tj. zhruba 60…


Název článku: Rozšíření predikčního modelu nehodovosti na okružních křižovatkách 19. 11. 2012

1. Úvod Okružní křižovatky (dále jen OK) se staly v posledních letech jedním z nejoblíbenějších opatření ke zklidňování dopravy a zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v České republice. Jak však uvádí Metodika hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích [13], rozhodnutí o realizaci každé nové OK by měla být založena na posouzení očekávaných nákladů a přínosů vyplývajících z budoucího provozu, obzvláště v oblasti…


Název článku: Průzkum chování 2 24. 9. 2012

Lektorovali: Ing. Pavel Anselmi, autorizovaný inženýr Doc. Ing. Zdeněk Hřebíček, CSc., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Anotace Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. provedlo na vybraných železničních přejezdech pozorovací průzkum chování uživatelů. Do průzkumu byly zahrnuty přejezdy s různým typem zabezpečení. Na přejezdech PZM zabezpečených mechanickými závorami, PZS se závorami a PZS bez závor bylo sledováno chování řidičů i chodců, na přejezdech s výstražným…


Název článku: Průzkum chování řidičů a chodců na železničních přejezdech 21. 9. 2012

Lektorovali: Ing. Pavel Anselmi, autorizovaný inženýr Doc. Ing. Zdeněk Hřebíček, CSc., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.  Anotace Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. provedlo na vybraných železničních přejezdech pozorovací průzkum chování uživatelů. Do průzkumu byly zahrnuty přejezdy s různým typem zabezpečení. Na přejezdech PZM zabezpečených mechanickými závorami, PZS se závorami a PZS bez závor bylo sledováno chování řidičů i chodců, na přejezdech s …


Název článku: Náměty pro zmírnění vysoké nehodovosti na železničních přejezdech v ČR 28. 2. 2011

  Abstrakt Nehodovost na přejezdech v ČR je extrémní (v Evropě činí oběti nehod na přejezdech méně než 1 % celkové silniční nehodovosti, v ČR okolo 3 %). Rok 2010 se přitom vymyká všem předpokladům a charakteristiky nehod na přejezdech vykazují drastický výkyv směrem nahoru, který připomíná potřebu akce (nárůst počtu usmrcených v období leden až srpen 2010 o 12 osob, tj. o 92 %!). Vznik nehod na přejezdech přitom zdaleka není jen nekázeň řidičů, ale i …


Název článku: Víceúčelové pruhy 28. 2. 2011

Abstrakt V České republice začíná stoupat zájem o vedení cyklistů v hlavním dopravním prostoru podobně, jak je tomu již dlouho v mnoha státech EU (Nizozemí, Francie, Německo, Rakousko, atd.). Tato varianta působí velmi perspektivně, neboť kromě klasického a známého jízdního pruhu pro cyklisty je možné využít i variantu tzv. víceúčelového pruhu. Tento pruh je při splnění určitých vstupních podmínek (intenzita provozu a procentní zastoupení těžké dopravy) možné…


Název článku: Faktory ovlivňující kapacitu křižovatky 26. 10. 2007

Jak jsme již avizovali v / 1 / novelizace výpočetní metody pro kapacitu úrovňových křižovatek bude vycházet především z metodiky HBS 2001 /2 /. V úvodu si uvedeme rozdílnost k naší ČSN při výběru ovlivňujících faktorů pro kapacitu. Při výpočtu kapacity dle ČSN 736102 modelem časových mezer ( Harderse ) má rozhodující vliv několik faktorů : druh jízdního úkonu, vyznačení přednosti na vedlejší, přípustná rychlost, druh vozidla event.skladba, jejich vliv se…


Název článku: Zklidňování dopravy je evropský trend 26. 10. 2007

Postavení problému- současný stav Na jakékoli statistice dopravních nehod, např. na nejčerstvější informaci MVČR, lze dokumentovat, že s bezpečností dopravy na pozemních komunikacích je třeba něco radikálního provést. Pokud možno k lepšímu a pokud možno s minimem nákladů. Stát se navenek sice snaží této problematice věnovat pozornost-již dlouhá léta existuje Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) , stejně jako specielně vyčleněné oddělení na MDS ČR. Zdá…


Název článku: Vjezdový ostrůvek v obci Bedihošť 4. 6. 2007

Situace Obec Bedihošť leží na silnici II/367 mezi Prostějovem a Kojetínem. Komunikace dále navazuje na silnici I/47 na Kroměříž a Hulín. Obec Bedihošť je vzdálena cca 4 km od Prostějova. Sledovaný úsek Prostějov – Bedihošť je proveden v kategorii S9,5/90, směrové uspořádání je přímé. {{FUNCT:image("obrazek-1-vjezd-do-bedihosti-od-prostejova-misto-soucasneho", null, 540)}}Obrázek 1: Vjezd do Bedihošti od Prostějova – místo současného vjezdového ostrůvku (3/2003) V roce 2003…


Název článku: Dopravní výchova v předškolním věku 25. 4. 2007

Základní principy dopravní výchovy v předškolním věku v rodinné i školní výchově Děti v období předškolního věku se většinou v dopravním prostředí pohybují v doprovodu dospělých osob a starších sourozenců. Přesto mohou nastat situace, kdy se dítě ocitne v dopravním prostředí zcela samo a musí řešit vzniklou situaci tak, aby neskončila úrazem. Pro tyto situace je nutné dítě naučit jednotlivé postupové kroky. Dítě však musí chápat, proč se má v …


Název článku: Informační přetížení řidiče 7. 3. 2007

Řidič motorového vozidla jako účastník silničního provozu je součástí určitého systému, zahrnujícího jak technické tak organizační podmínky. Jeho dopravní chování je regulováno systémem dopravních pravidel, dopravního značení a dopravních informací. Během své činnosti (řízení motorového vozidla) řidič přijímá a vyhodnocuje řadu různých informací, z nichž některé jsou z hlediska bezpečnosti provozu nezbytné, některé důležité a některé pouze neproduktivně zatěžující nebo…


Název článku: Zklidňování dopravy - Opatření - Rychlost 7. 3. 2007

Úvod – co zklidňování dopravy vůbec je a k čemu může být dobré? Rostoucí intenzity motorové dopravy a s tím spojené neblahé vlivy na životní prostředí i kvalitu života vůbec vedou k hledání cest, jak tyto negativní účinky zmírnit resp. kompenzovat. Nadějným prostředkem úspěšně rozvíjeným ve značné části Evropy je proces tzv. zklidňování dopravy. Co si pod tímto pojmem představit? Je to snaha o zmírnění dopravní zátěže, rychlosti jízdy či emisí? Realizace stávající…


Název článku: Kategorie pozemních komunikací dle ČSN 7. 3. 2007

Vlastník silnic Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy (včetně rychlostních silnic) je stát a tyto komunikace spravuje ŘSD. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí (od 1. 10. 2001). Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Kategorizace silnic Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 uvádí v §2 „Pozemní komunikace a…


Název článku: Reklamní objekty podél silnice a jejich vliv na řidiče 7. 3. 2007

Řidič motorového vozidla jako účastník silničního provozu je součástí určitého systému, zahrnujícího jak technické tak organizační podmínky. Jeho dopravní chování je regulováno systémem dopravních pravidel, dopravního značení a dopravních informací. Během své činnosti (řízení motorového vozidla) řidič přijímá a vyhodnocuje řadu různých informací, z nichž některé jsou z hlediska bezpečnosti provozu nezbytné, některé důležité a některé pouze neproduktivně zatěžující nebo…


Název článku: Projekt NextMAP 7. 3. 2007

V posledních letech si jistě každý povšiml významného nárůstu telematických aplikací v dopravě. Tento nárůst klade neustále větší požadavky na elektronické systémy ve vozidle, ale i na dopravní infrastrukturu vlastní. Jedním ze základních předpokladů pro takovýto vývoj je existence digitálních mapových podkladů a na to úzce navazující definice jednotného standardu umožňujícího výměnu dat, jejich vizualizaci a odpovídající archivaci. Snad ani nemusí být zdůrazňováno, že…


Název článku: Opatření ke snížení rychlosti 7. 3. 2007

Zdroj: www.swov.nl Opatření, která by měla zaručit to, že řidiči nebudou jezdit příliš rychle, jsou rozdělena do tří kategorií (v anglickém prostředí se hovoří o tzv. „třech E“ – Engineering, Education, Enforcement): Technologie (podoba infrastruktury a vozidla) Vzdělávání (auto/školy, kurzy, informovanost) Donucení (zákonem), vymáhání práva Některá opatření jsou kombinací „Technologie“ a „Donucení“: určení rychlostního limitu na určité komunikaci; v …


Název článku: Bezpečné dopravní prostředí 7. 3. 2007

Úvod Člověk je tvor omylný a omylným zůstane. I rozbory nehod signalizují, že většina nehod jde na vrub často banálních lidských selhání. Proto je potřebné utvářet na pozemních komunikacích takové prostředí, které chybování člověka co nejvíce omezí, resp. zaslouží se o to, aby následky případné chyby byly co nejmenší. Designem a úpravami pozemních komunikací je možné ovlivnit dopravní nehodovost v kladném i záporném smyslu velice výrazně, proto v rukou těch…