Zklidňování dopravy - Opatření - Rychlost

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Rostoucí intenzity motorové dopravy a s tím spojené neblahé vlivy na životní prostředí i kvalitu života vůbec vedou k hledání cest, jak tyto negativní účinky zmírnit resp. kompenzovat. Nadějným prostředkem úspěšně rozvíjeným ve značné části Evropy je proces tzv. zklidňování dopravy. Co si pod tímto pojmem představit? Je to snaha o zmírnění dopravní zátěže, rychlosti jízdy či emisí? Realizace stávající dopravní zátěže přijatelnějším způsobem? Nebo přeměna historické části města sloužící dosud jako skladiště parkujících automobilů (viz obrázek 1) na kulturní a společenské centrum? Záleží na konkrétním případě.

Úvod – co zklidňování dopravy vůbec je a k čemu může být dobré?

Rostoucí intenzity motorové dopravy a s tím spojené neblahé vlivy na životní prostředí i kvalitu života vůbec vedou k hledání cest, jak tyto negativní účinky zmírnit resp. kompenzovat. Nadějným prostředkem úspěšně rozvíjeným ve značné části Evropy je proces tzv. zklidňování dopravy. Co si pod tímto pojmem představit? Je to snaha o zmírnění dopravní zátěže, rychlosti jízdy či emisí? Realizace stávající dopravní zátěže přijatelnějším způsobem? Nebo přeměna historické části města sloužící dosud jako skladiště parkujících automobilů (viz obrázek 1) na kulturní a společenské centrum? Záleží na konkrétním případě.

Jako synonymum zklidňování dopravy by zřejmě bylo možné použít výraz humanizace dopravy, která může mít různé formy. Nejčastější formou bývají ovšem úpravy dopravního (resp. uličního) prostoru ve snaze o zmírnění dominance motorové dopravy a poskytnutí většího prostoru pěším, cyklistům, obyvatelům a životu obcí a měst vůbec. Zklidňování dopravy bylo původně doménou sítě obslužných komunikací (tvorba zón se sníženou rychlostí, pěších a obytných zón, stavba chodníků a infrastruktury pro cyklisty). V současné době se ovšem zklidňování stále více přesouvá na hlavní místní komunikace a průtahy, úměrně tomu, jak roste jejich zatížení a s tím spojené problémy (hlučnost, emise, nehodovost, obtížné přecházení, bezútěšný vzhled, nespokojenost a stížnosti občanů). Dalo by se říci, že právě zklidňování hlavních místních komunikací je v současnosti nejaktuálnější, protože tyto komunikace místní zastupitele trápí nejčastěji.

obrázek:obr 1 historicke centrum znehodnocene skladistem automobilu b

Obr. 1: Historické centrum znehodnocené skladištěm automobilů (Brno, ČR)

Rozvoj zklidňování dopravy v ČR

Zklidňování dopravy se pomalu ale jistě začíná rozvíjet i v České republice, resp. veřejná poptávka po něm utěšeně roste. Péčí Ministerstva dopravy České republiky a spolupracujících institucí vznikla i řada publikací a předpisů, které mají pomáhat zklidňující opatření navrhovat a prosazovat. K těmto předpisům, které mají statut tzv. technických podmínek, patří především následující čtyři:

  • TP 132 „Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích“
  • TP 145 „Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi“
  • TP 103 „Navrhování obytných zón“
  • TP 85 „Zpomalovací prahy“

Zklidňování dopravy je rovněž jedním z nosných principů, které se uplatňují v momentálně probíhajícím procesu revize ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“.

Tendenci ke zklidňování dopravy vyjadřuje i vydaná a platná změna ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, která podporuje používání jízdních a parkovacích pruhů menších šířek, prostorově úspornější odvodnění, zpřísňuje podmínky zřizování přechodů pro chodce v zájmu jejich bezpečnosti, atd. Přínosem této změny ČSN 73 6110 je i podstatné zmírnění rozporů s výše uvedenými TP, které byly ještě nedávno zdrojem vášnivých diskusí na téma, „který předpis je závaznější či platnější“. Lze říci, že uplatňování zklidňujících opatření nejrůznějších druhů v tomto okamžiku nic nebrání ani v České republice a záleží jen na vůli či poptávce ze strany zástupců obcí, měst, krajů, policie a samozřejmě i na kvalifikovanosti a šikovnosti projektantů, jaké řešení dokáží nabídnout.

Zklidňování dopravy je velmi rozsáhlá problematika, jejíž podrobná prezentace by přesáhla rozsah tohoto článku. Všimněme si proto alespoň některých dílčích, ale významných témat.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Zklidňování dopravy - Opatření - Rychlost