Výsledky hledání

Hledaná fráze: bezpečná vzdálenost mezi vozidly
Nalezeno 50 záznamů.

Název článku: Průzkum rychlost a vzdálenosti mezi vozidly na dálnici za snížené viditelnosti - v mlze

Metodika Cílem tohoto měření bylo srovnat chování řidičů, konkrétně rychlost a vzdálenost vozidel jedoucích za sebou za mlhy s těmito kritérii za podmínek normální viditelnosti. Měření probíhalo na dálnici v obou směrech. K měření parametrů rychlosti a odstupu vozidel a vztahu mezi nimi bylo použito na povrchu vozovky položených indukčních smyček. Dále byla v pětiminutových intervalech měřena viditelnost. Celkově byly v pěti mlžných dnech (viditelnost…


Název článku: Stanovení minimálních vzdáleností mezi vozidly v podélném směru a způsob sledování jejich dodržování

1 Úvod Agresivní způsob jízdy patří mezi hlavní příčiny dopravních nehod a je u nás bohužel běžnou součástí silničního provozu. Projevuje se chování, kterým si řidič prosazuje svůj styl jízdy a přímým nebo nepřímým způsobem ohrožuje nejen sebe, ale především ostatní účastníky silničního provozu. Přitom je třeba upozornit na skutečnost, že téměř 2/3 obětí dopravních nehod jsou ti, kteří dopravní nehodu nezavinili. Nedodržení bezpečné vzdálenosti je jedním ze závažných projevů agresivního…


Název článku: Bezpečná komunikace

Bezpečnost (bezpečná komunikace) Obecně se jedná o stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro referenční objekt a jeho zájmy. Referenční objekt bezpečnosti je takový, který vnímá určitou hrozbu, jako hrozbu jeho samotného přežití. Představuje jednu z vlastností dopravního systému. Může se jednat o bezpečnost celého systému na národní/regionální úrovni, nebo se může jednat o bezpečnost konkrétního úseku silnice, určité kategorie účastníků silničního provozu. V závislosti na…


Název článku: Agresivní chování a vztahy mezi řidiči

V roce 2004 byl dokončen mezinárodní srovnávací projekt SARTRE 3 [viz: (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe). Projektu se účastnilo 23 evropských zemí – Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Průzkum navazoval na projekt SARTRE 1 z roku 1991, kdy se zúčastnilo 15 zemí, a SARTRE 2…


Název článku: Úvod - Bezpečná komunikace, bezpečné dopravní prostředí

Úvod Pravděpodobnost vzniku nehody je ovlivněna značným množstvím rizikových faktorů (risk factors), které souvisejí s elementy dopravního systému: infrastrukturou a jejím vybavením, vozidly a účastníky silničního provozu. Rizikový faktor je kterýkoliv faktor, který zvyšuje pravděpodobnost vzniku nehody. Kvalita utváření pozemní komunikace a přilehlého prostředí je významným rizikovým faktorem u více než 30% dopravních nehod. {{FUNCT:image("obr-1-podil-elementu…


Název článku: Srovnání disagregovaných údajů o nehodovosti a bezpečnosti mezi zeměmi SUNflower+6

Srovnání disagregovaných údajů o nehodovosti mezi zeměmi může být uskutečněno celou řadou představitelných způsobů. My se zde omezíme na čtyři hlavní dimense: účastníky silničního provozu, partnery při nehodách, věk a typ komunikace. Jsme si ovšem plně vědomi, že mezi nimi mohou existovat vztahy, a dále to, že nejsou vyčerpávající, ovšem pro první srovnání jsou dostačující. Bezpečnost pro jednotlivé účastníky silničního provozu Následující graf ukazuje distribuci obětí v …


Název článku: Zdroje dat - Bezpečná komunikace, bezpečné dopravní prostředí

Český statistický úřad Ředitelství silnic a dálnic ČR


Název článku: Odkazy - Bezpečná komunikace, bezpečné dopravní prostředí

Světová banka a bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy Velké Británie Parlamentní poradní sbor pro otázky bezpečnosti dopravy SWOV - holandský výzkumný ústav silniční bezpečnosti BAST - německý výzkumný ústav silniční bezpečnosti Evropská silniční federace ERF Problematika bezpečnostního auditu Evropská rada silniční bezpečnosti ETSC Světová silniční organizace PIARC University of Westminster, dopravní fakulta Spousta odkazů na…


Název článku: Literatura - Bezpečná komunikace, bezpečné dopravní prostředí

Český statistický úřadhttp://www.czso.cz ŘSDhttp://www.rsd.cz Koňárek (2003)Socio-ekonomické ztráty způsobené nehodovosti, 2002 Policie ČR (2003)Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, 1999 – 2003. Rosebud (2004)WP3 – The Use of Efficiency Assessment Tools:Solution to Barriers Rosebud (2005)WP4 – Testing the efficiency assessment tools on selected road safety measures Button, Hensher (2001)Handbook of Transport Systems and Traffic Control Elvik…


Název článku: Jízda s bezpečným odstupem

Užití dopravních značek na území ČR Značka vyznačuje doporučenou vzdálenost pro vozidla jedoucí za sebou za příznivých dopravních a povětrnostních podmínek. Bezpečný odstup (č. V16) - Značka poskytuje základní informaci pro řidiče v otázce doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel. Značka je zpravidla doplněna příslušnou svislou dopravní značkou informující o počtu znaků, které by měl řidič vidět v prostoru za vpředu jedoucím vozidlem, a to ve vztahu k nejvyšší dovolené…


Název článku: Kampaně

Padesátka má smysl (2005) Slogan "Padesátka má smysl" má přimět řidiče k dodržování předepsané rychlosti v obcích, zákonem předepsané již od roku 1997. Skutečná rychlost vozidel bývá podle řady průzkumných měření 60 km/h a častěji i více. Brzdná dráha pro zastavení vozidla je však při rychlosti 60 km/h již o 9 metrů delší než v případě rychlosti padesátikilometrové. Obecně platí, že čím pomaleji řidič jede, tím větší šanci přežít má chodec v případě střetu.…


Název článku: Zvyšte svou viditelnost, zachraňte si život

Barva oblečení chodce hraje za snížené viditelnosti podstatnou roli, nakolik bude pro řidiče zřetelný. Pokud půjdeme po silnici a budeme mít na sobě tmavě modré oblečení, řidič nás zaznamená na vzdálenost cca 18 metrů, červené oblečení zvýší tuto vzdálenost na 24 metrů. V případě, že budeme mít na sobě žluté oblečení, bude se jednat o 37 metrů, půjdeme-li v bílém, budeme zřetelní na 55 metrů. Ale ani tato vzdálenost nemusí být dostačující. Pokud na nás bude řidič rychle reagovat,…


Název článku: Mobilita podle druhů dopravy

Základním ukazatelem mobility je přepravní výkon připadající na 1 obyvatele za rok, což je celková realizovaná roční přepravní vzdálenost (v km), dále počet cest na 1 obyvatele ročně a průměrná přepravní vzdálenost připadající na 1 cestu, a to vše jednak v celkových hodnotách, jednak v členění podle jednotlivých druhů doprav: veřejná - železniční, autobusová, městská, letecká, případně vodní, a mimo to individuální silniční (automobilová a motocyklová), také lze…


Název článku: Děti v dopravě

Zdroj: www.swov.nl Je doprava pro děti (0 – 14 let) bezpečná? Děti jsou zranitelní účastníci dopravy. Navíc stále rozvíjejí své schopnosti, které jim v důsledku umožní stát se odpovědnými a nezávislými účastníky silničního provozu. Otázkou je, jak bezpečná je doprava pro naše děti a též, zda došlo během posledních několika let k nějakým zlepšením. Jaká jsou vysvětlení těchto zlepšení a jsou možná nějaká další? Která opatření přispívají k vyšší…


Název článku: Odstupy vozidel

V Tab. 1 je uvedena celková sumarizace podílu sledovaných vozidel nedodržujících vzájemný bezpečný odstup (tzn. vzájemná vzdálenost vozidel je menší nebo rovna 2 sekundám) z měření uskutečňovaných na silnicích I. třídy v extravilánu, intravilánu a na dálnicích. V tabulce je vyjádřen i procentuální podíl osamocených vozidel (tzn. časový odstup vozidel mezi sebou vyšší než 20 sekund). V intravilánu na silnicích I. třídy je zaznamenán největší podíl vozidel…


Název článku: Policie

Náklady spojené s vyšetřováním a zpracováním dopravních nehod příslušníky nehodové služby dopravní policie jsou vyčísleny na základě střední spotřeby času na 1 nehodu, s rozdělením na nehody s usmrcením, těžkým a lehkým zraněním a nehody pouze s hmotnou škodou. Vyšetření na místě nehody provádějí zpravidla dva policisté, další zpracování včetně dodatečných výslechů svědků policista jeden. Vzhledem k tomu, že došlo k podstatné obměně vozového…


Název článku: Dopravní výchova ve školním věku

Děti na základní škole prochází několika stádii svých vzorů. Pro děti v rozmezí první až čtvrté třídy je jejich vzorem a autoritou jejich oblíbený učitel. Pak už se děti soustředí na své populární televizní hrdiny a své idoly mezi kamarády. Období přebírání „vzorového“ chování třídních idolů bývá velmi kritické, protože právě rizikové a tzv. adrenalinové chování bývá pro jiné motivující. Do tohoto období je důležité, aby dítě vstoupilo s dostatečně pevným postojem a…


Název článku: Rozdělení nehodovosti podle rizika

Pro posouzení a porovnání rizika jednotlivých cílových skupin se zavádí ukazatel míry rizika jako poměr základní charakteristiky nehodovosti (počtu usmrcených) vztaženou k dopravním výkonům (k expozici), případně na jiný kvantitativní ukazatel (počet vozidel nebo počet obyvatel). Srovnání podle typu komunikace Srovnáním počtu usmrcených na mld. vozokm najetých motorovými vozidly v ČR na jednotlivých třídách komunikací vyplývá, že nejnižší míra rizika (počet usmrcených)…


Název článku: Automatická vozidla potřebují "řidičské zkoušky"

Podle tiskové zprávy ETSC – http://etsc.eu/automated-vehicles-need-driving-tests/ Evropská rada pro bezpečnost vydala informaci k podmínkám uvedení do provozu plně autonomních vozidel, která mají zvýšit bezpečnost na silnicích v celé EU. Okolností, které je třeba ověřit a vzít do úvahy, než vozidla začnou jezdit po silnicích, je zatím mnoho. Nejsou jen z oblasti testování technické spolehlivosti a chování vozidel v provozu, ale také jsou to otázky, které se týkají „řidičské způsobilosti“…


Název článku: Výpočet kapacity neřízené křižovatky v revizi

Neřízené křižovatky tvoří drtivou většinu uzlů na komunikační síti. Metody pro posuzování jejich kapacity je nutno tedy neustále aktualizovat, prověřovat a udržovat na vysoké úrovni. Z vlastních zkušeností a reakcí projektantů je třeba konstatovat, že v současné době používané metody výpočtu kapacit neřízených křižovatek jsou zastaralé a nekomplexní. Doposud naše odborná praxe provádí kapacitní výpočty neřízených křižovatek nejednotně : buď podle oficiální…


Název článku: Postoje a záměry v jednání řidičů jedoucích v mlze

Metodika Pro šetření postojů a záměrů jednání řidiče vzhledem k jízdě za normální viditelnosti a za mlhy bylo realizováno reprezentativní dotazování a dodatečně další navazující zkoumání. Cílem dotazování bylo získat na jedné straně zobecněné výpovědi týkající se postojů, hodnocení momentální situace a tendencí k jednání za jízdy v mlze. Reprezentativní bylo složení skupiny zkoumaných osob (dále jen probantů), které byly podrobeny experimentu vnímání a …


Název článku: Ochota mladistvých ve věku 14 až 18 let přijmout rychlostní omezení, negativní vzory dospělých

V tomto příspěvku informujeme o výsledcích průzkumu, který v Německu u 1 285 mladistvých ve věku 14-18 let zjišťoval ochotu přijmout jako správné a respektovat omezování rychlostí na silnicích. Překračování nejvyšší povolené rychlosti v uzavřené osadě považuje polovina mladistvých za nebezpečné, překračování maximální povolené rychlosti mimo uzavřenou osadu považovalo za nebezpečné mnohem méně mladých respondentů. Za své negativní vzory uváděli mladiství všeobecně…


Název článku: Rychlost jízdy a nehodovost

Zdroj: www.swov.nl Zvýšení rychlosti o jeden kilometr za hodinu znamená zvýšení rizika nehody přibližně o 3 %. Mnoho lidí přesto řídí příliš rychle a rychlostní limity jsou výrazně překračovány. Strukturálních změn v tomto způsobu chování může být dosaženo pouze tehdy, pokud bude podoba infrastruktury znemožňovat rychlou jízdu nebo ji činit neatraktivní. Často používanými nástroji pro snížení rychlosti jsou také informační kampaně a různé donucovací prostředky;…


Název článku: Opatření a cíle Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR

Česká republika se vládním usnesením ČR ze dne 7. července 2004 č. 678 o Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky přihlásila k podpoře cyklistiky. Tzv. Cyklostrategie byla publikována v lednu 2005 a zveřejněna na webové stránce  www.cyklostrategie.cz. Zde je rovněž možno nalézt komentáře k jednotlivým cílům a opatřením, popis realizace pilotních cykloprojektů, přehled odkazů a partnerů a také fotodokumentaci příkladů cyklistické…


Název článku: Vzorek přizpůsobení při jízdě v mlze

Podstatné výsledky výzkumů zaměřených na nehody v mlze se dají shrnout do přehledu ve formě scénáře: Při jízdě v mlze se mění situace nejen objektivně, ale i subjektivně v prožívání řidiče. Mlhu hodnotí řidiči po náledí jako druhou nejnepříjemnější podmínku při jízdě na dálnici. Nabídka dopravně závažných informací se zmenšuje. Tím se pro řidiče zvyšuje subjektivní nejistota a nebezpečnost. Tomu se pokouší čelit pomocí zvýšené zrakové aktivity. Přitom je zrakem…


Název článku: Helmy a přilby

V posledních 5 letech (od r. 2000) bylo v ČR usmrceno při dopravních nehodách 120 cyklistů v průměru za rok, asi 600 jich každým rokem utrpělo těžké a 3500 lehké zranění. Je tedy zcela na místě uvažovat o opatřeních, která by tento nepříznivý jev v maximální míře omezila. Je známo, že ve více než polovině případů úrazů cyklistů dochází k poranění hlavy, přičemž zhruba 10 % těchto úrazů je označeno za závažný, který může ohrozit život. Přitom správně nasazená…


Název článku: Průzkum v Kroměříži 2000-2004

Již popáté byl v červnu v Kroměříži uskutečněn průzkum používání cyklistických přileb. Tento je pokaždé prováděn podle stejné metodiky: v předem stanovených časových intervalech ve 3-4 po sobě následujících dnech jsou na nejfrekventovanějších místech ve městě zaznamenáváni projíždějící cyklisté, přičemž se současně zaznamenává, zda cyklista měl, či neměl cyklistickou přilbu. Každoročně je zaznamenáno několik tisíc cyklistů (roce 2004 jich bylo 4991), takže výsledky můžeme…


Název článku: Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje

Tisková zpráva byla převzata z portálu Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz).Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012–2020 schválila na svém jednání dne 3.12.2012 krajská rada. Tento dokument vychází z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, schválené vládou České republiky v srpnu 2011, která vytyčuje cíle, základní principy a návrhy konkrétních opatření směřující k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice. Národní strategie…


Název článku: NENÍ NUTNO ČEKAT NA NEHODY (Praktická aplikace metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů)

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Článek představuje novou metodiku sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů, která umožňuje efektivní hodnocení bezpečnosti silničního provozu. Zároveň je popsán příklad její aplikace pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podle metodiky bylo provedeno krátkodobé sledování, navrženo opatření a při opakovaném sledování byla ověřena jeho účinnost. Přínosem je rychlost a proaktivní charakter celého hodnocení – není nutno čekat na nehody. Všechny…


Název článku: Navrhování Zón 30

  Anotace: Kvalitní podoba a úprava městských prostranství (a komunikací) podporuje chůzi a cyklistiku a pozemní komunikace se pak stávají místem, kde se odehrávají nejen aktivity nezbytné, ale také sociální a volitelné. Jednou z možností tvorby takového prostředí nabízí tzv. plošné zklidňování dopravy. Tento text pojednává o jedné z hlavních forem plošného zklidňování, o zónách 30, pro jejichž navrhování byly v tomto roce vydány technické…


Název článku: Cyklistika - rizika

Zdroj: www.swov.nl Cyklista: 4x vyšší riziko než při jízdě automobilem Ze všech zaregistrovaných obětí dopravních nehod jsou v poměru k ujeté vzdálenosti cyklisté vystaveni více než čtyřnásobně vyššímu riziku nehody (usmrcení nebo zranění) než motoristé. Ve skutečnosti je jejich riziko je více než desetkrát vyšší. Věk: největší riziko pro starší cyklisty Existují významné rozdíly mezi různými věkovými skupinami. Věkové skupiny cyklistů s nejvyšším a …


Název článku: Rozdělení nehodovosti podle typů komunikací

Rozdělení nehodovosti podle typů komunikací Základní členění komunikací je: a) v obci, mimo obec, dálnice; b) dálnice, 1. třída, 2. třída, 3. třída, místní komunikace, účelové komunikace Ve vývoji usmrcených podle typu komunikace v ČR až do roku 1994 převažoval počet usmrcených v obci nad počtem usmrcených mimo obec. Po tomto roce došlo vlivem postupného zklidňování dopravy v obci (snížením rychlosti) k poměrně výraznému snížení počtu usmrcených. Počet…


Název článku: Rozdělení nehodovosti podle účastníků provozu

Rozdělení nehodovosti podle typu účastníka provozu Zatímco počátkem 80. let převažoval v ČR počet usmrcených chodců nad počtem usmrcených osob v osobních automobilech, situace se změnila ve 2. polovině 80. let. Nyní je počet usmrcených osob v osobních automobilech zhruba dvojnásobný, což je dáno jednak zvýšenou mírou motorizace, jednak snížením rychlostního limitu v obcích, kde došlo k výraznému poklesu usmrcených chodců. Dále roste počet usmrcených motocyklistů,…


Název článku: Přednost chodců na přechodech

Nový zákon o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. přinesl řadu změn, novinek a překvapení příjemných i šokujících. Jednou ze zásadních změn je zavedení tzv. přednosti chodců na přechodech. Tímto opatřením se Česká republika po dlouhém otálení v této oblasti legislativně zařadila mezi státy s velmi odpovědným přístupem k bezpečnosti silničního provozu. V praxi však zůstává vážný a přitom nedoceněný problém, že stavebně-technické uspořádání reálných…


Název článku: Vývoj počtů vozidel a dopravních výkonů - Osobní automobily + dodávkové vozy

Osobní automobily (spolu s dodávkovými vozy) tvoří nejrozšířenější třídu vozidel na našich komunikacích od počátku 70. let, kdy zatlačily do pozadí do té doby rozšířenější používání motocyklů (patří do kategorie M1 podle zák. č. 56/2001 Sb., spolu s dodávkovými vozidly). Jejich podíl na celkovém počtu motorových vozidel v ČR je asi 74 %, přibližně stejný podíl i na dopravních výkonech. Osobní automobily představují komfortnější a bezpečnější způsob dopravy, odpovídající…


Název článku: Opěrky hlavy: zabránění hyperextenzi krku

Zdroj: www.swov.nl Opěrky hlavy jsou důležité pro snížení rizika zranění krční páteře (např. hyperextenze krku) při nárazech do zadní části vozidla. Hyperextenze krku je obecné označení symptomů, které jsou výsledkem prudkého pohybu hlavy směrem dozadu. V několika posledních letech vzrostl počet dopravních nehod, při nichž došlo k nárazu do zadní části vozidla. V letech 1995/96 proběhla v Nizozemí kampaň ve snaze snížit důsledky nárazů do zadní části vozidla…


Název článku: Těžká vozidla a autobusy

Zdroj: www.swov.nl Šest procent všech najetých kilometrů v Holandsku ujedou nákladní automobily těžší než 3,500 kg a autobusy. Dopravní nehody s účastí těžkých vozidel však mají na svědomí 15 % všech mrtvých; ti jsou převážně mezi ostatními účastníky nehody. Toto nerovné rozložení je výsledkem velkého objemu a velkých rozměrů těchto vozidel a jejich nízké brzdící schopnosti. Opatření k řešení tohoto problému se liší: od „odvádění“ nákladní dopravy (její…


Název článku: Specifická problematika bezpečnosti cyklistů

A. Bezpečnost cyklistické dopravy - obecně Z řady studií zabývajících se rozvojem cyklodopravy (např. Dekoster a Schollaert, 2000) lze definovat několik základních faktorů bránících zvýšení podílu cyklistů ve městech. Jedná se o: nedostatečnou kvalitu povrchu stezek, vzájemnou neprovázanost jednotlivých úseků cyklistické sítě, nedostatek míst s bezpečným parkováním kol, nevhodné podmínky na pracovišti v případě dojížďky za prací (např. chybějící sprchy, místa pro kola). Za…


Název článku: Měření svítivosti výstražníků

  Anotace Existuje obava, že svítivost výstražníkových světel na železničních přejezdech je nižší než svítivost ostatních světelných signalizačních zařízení používaných na pozemních komunikacích (křižovatky, přechody pro chodce, apod.). Důsledkem může být vyšší riziko, že uživatel pozemní komunikace světelnou výstrahu na přejezdu přehlédne. Řešitel projektu VaV AGATHA proto provedl sérii měření na různých typech výstražníků ve snaze získat o jejich svítivosti bližší představu. Měření…


Název článku: Úvod - Cyklistická doprava

1. Cyklistická doprava jako součást dopravního systému Doprava je nedílnou součástí života státu a dotýká se zájmů všech občanů, vytváří živý tep státu, ale přináší rovněž výrazné negativní dopady. Filozofie řešení dopravy musí vycházet z principu udržitelného rozvoje, který je nezbytný při dynamickém nárůstu automobilizace posledních let. Cílem dopravního plánování už proto nemůže být jen přizpůsobování se nárůstu automobilové dopravy, ale i systematická podpora dopravy…


Název článku: Bezpečnostní pásy a zádržná zařízení pro děti

 Jednou z ochran pasivní bezpečnosti osobních automobilů jsou bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy. Pokusím se na základě zahraničních zkušeností a vědeckých rozborů ukázat na jejich možnosti záchrany života a na nedostatky používání těchto zádržných systémů v ČR. Česká republika patří k zemím, v nichž je používání bezpečnostních pásů legislativně nařízeno vyhláškou FMV č. 99/1989 Sb. , technické podmínky vybavení vozidel bezpečnostními pásy…


Název článku: Použití řidičských simulátorů při výcviku frekventantů autoškol

Někdo by si mohl myslet, že snížení cen pohonných hmot sníží potřebu a požadavky na výrobu a používání řidičských simulátorů. Existuje však více důvodů proto, aby do výcviku frekventantů ve třídě autoškoly (dále jen AŠ) byl simulátor zařazován. Skutečností je, že i kvalifikovaný řidič, který byl například vybrán pro řízení cisterny nebo těžkého a rozměrného nákladního automobilu, bude potřebovat absolvování pečlivě naplánovaného kurzu se zvláštním výcvikem, dříve než mu…


Název článku: Kuriózní rozhodnutí nizozemského soudu vykládá pojem „držení telefonu“

Řidiči možná do budoucna nebudou smět užívat mobilní telefon v hands-free módu. Právně se na takové jednání v Nizozemí bude vztahovat povinnost, která zakazuje řidiči „držet telefon“. Hlasové vytáčení je ovšem umožněno. Tyto závěry plynou z pozoruhodného rozhodnutí soudu v Leeuwardenu, který se vyjadřuje k limitům využití chytrých telefonů v autě. Případ se týká řidiče, který užíval hands-free na kruhovém objezdu při průjezdu kolem policejního automobilu. Muž nesouhlasí se zadržením a případ…


Název článku: Mezery v dopravním proudu jako další nepřímý ukazatel bezpečnosti silničního provozu

Úvod do problematiky Se zvyšující se technickou vyspělostí vozidel a informační zátěží řidičů dochází často k podcenění aktivní účasti řidiče při řízení vozidla. Vyspělá technická výbava vozidel kompenzuje četné nedostatky jak řidiče, tak okolní infrastruktury, není však všemocná. Bezohledné chování nebo úmyslné porušování pravidel silničního provozu je jednou z četných příčin dopravních nehod (DN) na pozemních komunikacích (PK) nejen v ČR. Také distrakce řidiče (z …


Název článku: Kategorie pozemních komunikací dle ČSN

Vlastník silnic Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy (včetně rychlostních silnic) je stát a tyto komunikace spravuje ŘSD. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí (od 1. 10. 2001). Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Kategorizace silnic Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 uvádí v §2 „Pozemní komunikace a…


Název článku: Česká republika pokulhává v bezpečnosti v dopravě za dalšími zeměmi Evropské unie

Když v roce 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), včetně bodového hodnocení řidičů, vyvolala reakci v podobě kampaně snižující její význam. Změna zákona však s sebou přinesla zklidnění provozu a řidiči se začali chovat velmi ukázněně. Hned v roce uvedení zákona v platnost tak došlo ke snížení počtu smrtelných dopravních nehod. Po tomto úspěchu se však nehodovost v roce 2007 opět…


Název článku: ATOL - Systém pro potřeby dopravní telematiky

1. Obecný popis 1.1. ATOL ATOL (All Trafic On Line) je obchodní název produktu skupiny Taranisinvest s. r. o. pro management a správu dat z oblasti telematiky a dopravního prostředí. ATOL sdružuje veškerá data z uvedené oblasti a to nezávisle na použité platformě cílových produktů (jednotlivých měřicích míst a telematických stanic) a tyto poskytuje uživateli pomocí WEBového prostředí ve formě známé pod názvem User Friendly. ATOL ve své podstatě představuje…


Název článku: Moderní trendy úprav na komunikacích – zvyšování bezpečnosti ve městech a obcích – vybrané prvky

Bezpečné chování v provozu na pozemních komunikacích ve svém základě znamená neohrožovat život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní. Ne vždy je v našich silách dopravní nehodě předcházet, protože ke vzniku dopravní nehody přispívá celý dopravní systém. Proto by komunikace měla být tzv. samovysvětlující – měla by řidiči dávat jasnou informaci o tom jak se má na komunikaci chovat a co má následně očekávat. V případě, že k nějaké chybě (dopravní nehodě) dojde, musí komunikace…


Název článku: Sdílené prostory – síla v jednoduchosti

Při tvorbě dopravně - urbanistických projektů se tedy nelze spolehnout pouze na doporučení obsažená v technických předpisech. Veřejné prostranství se neustále proměňuje, není lineární, ale prostorové, dochází v něm k neustálým interakcím a je místem, které nemá jednu dominantní funkci. Proto se při jeho úpravách a rekonstrukcích osvědčuje přístup spočívající v realizaci projektů “šitých na míru” konkrétnímu místu,. Jeden z možných a poměrně inovativních konceptů úprav veřejných…


Název článku: Španělsko zavádí nový přístup pro rozšíření užívání bezpečnostních pásů

Generální ředitelství pro dopravu (GDT) ve Španělsku zprovoznilo 225 kamer, které vykonávají automatizovanou kontrolu používání bezpečnostních pásů u řidičů. Hlavním účelem zavedení těchto kamer je zvýšení společenského povědomí mezi řidiči a docílení, aby se používání bezpečnostních pásů stalo základním standardem pro všechny řidiče a další osoby ve vozidle. Aby bylo dosaženo tohoto účelu, tak během první fáze, kdy bude pozornost soustředěna zejména na rozšíření společenského povědomí mezi…