Výsledky hledání

Hledaná fráze: silnice
Nalezeno 50 záznamů.

Název článku: Silnice s uspořádáním 2+1

Šířkové uspořádání 2+1 (neboli navýšení počtu jízdních pruhů dvoupruhové silnice o další jízdní pruh, který se střídavě přiděluje pro každý dopravní směr) je v mnoha zemích stále populárnějším typem příčného uspořádání extravilánových silnic. V Evropě se používá např. ve Finsku, Švédsku, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Velké Británii a v Irsku. Největší zkušenosti s tímto uspořádáním má Švédsko, kde je v provozu více jak 2000 km těchto tzv. bezkolizních silnic. V …


Název článku: Silnice s uspořádáním 2+1

Šířkové uspořádání 2+1 (neboli navýšení počtu jízdních pruhů dvoupruhové silnice o další jízdní pruh, který se střídavě přiděluje pro každý dopravní směr) je v mnoha zemích stále populárnějším typem příčného uspořádání extravilánových silnic. V Evropě se používá např. ve Finsku, Švédsku, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Velké Británii a v Irsku. Největší zkušenosti s tímto uspořádáním má Švédsko, kde je v provozu více jak 2000 km těchto tzv. bezkolizních silnic. V …


Název článku: Samovysvětlující silnice a jejich vliv na chování řidičů

Anotace: Nejen dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, mohou setkat s termínem „samovysvětlující silnice“. Vzhledem k určitým nejasnostem ohledně přesné definice tohoto termínu a jeho používání je důležité poznat, jak koncept samovysvětlitelnosti vznikl, co přesně znamená a jaká má omezení. Tento text vychází ze zprávy „Self-explaining Roads Literature Review and Treatment Information“ (2010), která představuje jeden z výstupů evropského výzkumného…


Název článku: Reklamní objekty podél silnice a jejich vliv na řidiče

Řidič motorového vozidla jako účastník silničního provozu je součástí určitého systému, zahrnujícího jak technické tak organizační podmínky. Jeho dopravní chování je regulováno systémem dopravních pravidel, dopravního značení a dopravních informací. Během své činnosti (řízení motorového vozidla) řidič přijímá a vyhodnocuje řadu různých informací, z nichž některé jsou z hlediska bezpečnosti provozu nezbytné, některé důležité a některé pouze neproduktivně zatěžující nebo…


Název článku: Rychlost

2005 silnice I. třídy silnice II. třídy silnice ve městech 2006 silnice I. třídy silnice II. třídy silnice ve městech 2007 (1. pololetí) silnice I. třídy silnice II. třídy silnice ve městech


Název článku: Svícení

CDV se také zabývá sledováním používání rozsvíceného povinného osvětlení u vozidel v období, kdy neplatí povinnost celodenního používání světel i v období, kdy je tato povinnost stanovena § 32 zákona č. 361/2002 Sb. (od 31.10 do 30.3.) u následujících kategorií vozidel: osobní automobily, nákladní automobily a autobusy. V Tab. 1 je uveden přehled vozidel, u kterých bylo sledováno svícení. Sledování bylo prováděno v období 30.3.2005 až 31.10.2005, kdy nejsou…


Název článku: Nebezpečné signály pro unavené a ospalé řidiče

Žádný člověk nemůže plně ovládat svůj spánek, zejména nelze žít bez spánku. Můžete se cítit bdělí, ale pokud jste unaveni, můžete usnout v každém okamžiku. Pokud se u vás některé z nich objeví, tak co nejdříve sjeďte ze silnice a vyhledejte si místo, kde si můžete zdřímnout. Níže jsou uvedeny některé příznaky ospalosti: Máte potíže s tím, abyste vaše oči udrželi otevřené a zaostřené Nemůžete udržet vaši hlavu zpříma Objevuje se denní snění nebo přelétavé,…


Název článku: Sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti v rámci české Observatoře

Česká observatoř bezpečnosti silničního provozu (dále jen „Observatoř“) vzniká v rámci projektu SENZOR (projekt VaV 1F54L/093/050). Cílem Observatoře je mj. sledovat nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu (dále „NUB“) a jejich vývoj v čase na síti komunikací v České republice. Sledování je prováděno v souladu s Metodikou sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu zpracovanou CDV. Data sledovaná v rámci Observatoře jsou po úpravě…


Název článku: Sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti dopravy

Sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti dopravy v letošním roce navazuje na projekt „Česká observatoř bezpečnosti silničního provozu“ z let 2004-2009. Cílem projektu „Česká observatoř bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“ (dále jen Senzor), který probíhá v letech 2012-2013, je pokračovat ve sběru a vyhodnocování dat z důvodu udržení aktuálnosti a rozšíření již existující rozsáhlé databáze informací a dat o bezpečnosti silničního provozu, využitelné pro rozhodování o…


Název článku: Odstupy vozidel

V Tab. 1 je uvedena celková sumarizace podílu sledovaných vozidel nedodržujících vzájemný bezpečný odstup (tzn. vzájemná vzdálenost vozidel je menší nebo rovna 2 sekundám) z měření uskutečňovaných na silnicích I. třídy v extravilánu, intravilánu a na dálnicích. V tabulce je vyjádřen i procentuální podíl osamocených vozidel (tzn. časový odstup vozidel mezi sebou vyšší než 20 sekund). V intravilánu na silnicích I. třídy je zaznamenán největší podíl vozidel…


Název článku: Funkce komunikace

Silniční síť má 3 hlavní dopravní funkce: Průjezdní (flow)– umožňuje dopravu ze zdroje cesty do cíle cesty Sběrnou (access) – odvádí / přivádí dopravu z / do určité oblasti Obslužnou – umožňuje přístup a obsluhu území, objektů V současné době plní silnice a ulice často více než jednu z těchto tří funkcí, což kromě nepříznivého vlivu na život města zvyšuje i riziko vzniku dopravních nehod. To je důvod, proč by v systému trvale udržitelné silniční…


Název článku: Rozdělení nehodovosti podle typů komunikací

Rozdělení nehodovosti podle typů komunikací Základní členění komunikací je: a) v obci, mimo obec, dálnice; b) dálnice, 1. třída, 2. třída, 3. třída, místní komunikace, účelové komunikace Ve vývoji usmrcených podle typu komunikace v ČR až do roku 1994 převažoval počet usmrcených v obci nad počtem usmrcených mimo obec. Po tomto roce došlo vlivem postupného zklidňování dopravy v obci (snížením rychlosti) k poměrně výraznému snížení počtu usmrcených. Počet…


Název článku: Používání zádržných systémů podle typu komunikace

K základnímu srovnání míry používání zádržných systémů slouží Graf 1 (rok 2005) a Graf 2 (rok 2006). V uvedených grafech jsou tři skupiny osob ve vozidlech – řidiči, spolujezdci vpředu a spolujezdci vzadu (dospělí). V každém grafu je uvedena míra používání bezpečnostních pásů na třech kategoriích komunikací – intravilán (celkem ve všech městech), silnice I. třídy v extravilánu a silnice II. třídy v extravilánu. Ze srovnání obou grafů vyplývá výrazné zvýšení…


Název článku: Vývoj používání bezpečnostních pásů v extravilánu

Graf 1 ukazuje srovnání míry používání zádržných systému u řidičů, spolujezdců vpředu a vzadu na silnicích v extravilánu (souhrnně pro silnice I. i II. třídy). V extravilánu je v roce 2006 patrné zvýšení míry používání pásů na všech uvedených pozicích ve vozidlech. U spolujezdců na zadních sedadlech se situace zlepšila – úroveň poutání je však stále nízká. {{FUNCT:image("graf-1-vyvoj-pouzivani-bezpecnostnich-pasu-ridici-a-spolujezdci", null, 540)}}Graf 1:…


Název článku: Kategorie pozemních komunikací dle ČSN

Vlastník silnic Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy (včetně rychlostních silnic) je stát a tyto komunikace spravuje ŘSD. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí (od 1. 10. 2001). Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Kategorizace silnic Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 uvádí v §2 „Pozemní komunikace a…


Název článku: Rozdělení nehodovosti podle rizika

Pro posouzení a porovnání rizika jednotlivých cílových skupin se zavádí ukazatel míry rizika jako poměr základní charakteristiky nehodovosti (počtu usmrcených) vztaženou k dopravním výkonům (k expozici), případně na jiný kvantitativní ukazatel (počet vozidel nebo počet obyvatel). Srovnání podle typu komunikace Srovnáním počtu usmrcených na mld. vozokm najetých motorovými vozidly v ČR na jednotlivých třídách komunikací vyplývá, že nejnižší míra rizika (počet usmrcených)…


Název článku: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) - délky silnic a výkony

ŘSD je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy. ŘSD zabezpečuje sledování intenzit dopravy a dopravních výkonů na sledovaných komunikacích (dálnice, silnice I., II. a III. třídy)…


Název článku: Ochranný ostrůvek u obce Bedřichovice

V CDV proběhlo v letech 2002 – 2004 sledování dopravně-inženýrských charakteristik a nepřímých ukazatelů bezpečnosti na lokalitě s místním názvem „Pindula“. Jedná se o křižovatku silnic II/430 (Brno – Rousínov – Vyškov), III/37370 (směr Podolí) a III/4171 (směr Bedřichovice) u obce Bedřichovice. Sledování probíhají s cílem zvýšit bezpečnost pěších a cyklistů na řešené křižovatce a navazují na provedené úpravy navržené CDV v roce 2002. {{FUNCT…


Název článku: Vývoj používání zádržných systémů podle pozice osoby ve vozidle a typu komunikace

Jiný pohled na údaje uvedené v předchozích kapitolách umožňuje Graf 1 (pro extravilán) a Graf 2 (pro intravilán). V obou grafech je prezentován vývoj míry používání zádržných systémů na všech pozicích v automobilech mezi roky 2005 a 2006 (souhrnně pro první i druhé pololetí). Grafy jsou zpracovány zvlášť pro extravilán (souhrnně pro silnice I. i II. třídy) a pro intravilán (souhrnně pro všechna města). Grafy opět vykazují výrazné zvýšení míry…


Název článku: Dopravní výchova v předškolním věku

Základní principy dopravní výchovy v předškolním věku v rodinné i školní výchově Děti v období předškolního věku se většinou v dopravním prostředí pohybují v doprovodu dospělých osob a starších sourozenců. Přesto mohou nastat situace, kdy se dítě ocitne v dopravním prostředí zcela samo a musí řešit vzniklou situaci tak, aby neskončila úrazem. Pro tyto situace je nutné dítě naučit jednotlivé postupové kroky. Dítě však musí chápat, proč se má v …


Název článku: Revize směrnic týkajících se bezpečnosti silnic mimo i v silničních tunelech

Hlavním problémem je to, že zatímco z pohledu řidiče je celá silnice jednotnou lineární stavbou silniční infrastruktury většinou v otevřené krajině a někdy i v uzavřeném prostředí v podobě tunelu, tak striktní vymezení pro použití obou směrnic na silniční infrastrukturu vede k nestejnému přístupu bezpečnosti k silnicím mimo tunel a k silnicím v tunelech. Zahraniční projekt ECOROADS vznikl v návaznosti na iniciativu týkající se obou výše uvedených evropských směrnic o bezpečnosti a dvou…


Název článku: Vjezdový ostrůvek v obci Bedihošť

Situace Obec Bedihošť leží na silnici II/367 mezi Prostějovem a Kojetínem. Komunikace dále navazuje na silnici I/47 na Kroměříž a Hulín. Obec Bedihošť je vzdálena cca 4 km od Prostějova. Sledovaný úsek Prostějov – Bedihošť je proveden v kategorii S9,5/90, směrové uspořádání je přímé. {{FUNCT:image("obrazek-1-vjezd-do-bedihosti-od-prostejova-misto-soucasneho", null, 540)}}Obrázek 1: Vjezd do Bedihošti od Prostějova – místo současného vjezdového ostrůvku (3/2003) V roce 2003…


Název článku: Rychlost jízdy a nehodovost

Zdroj: www.swov.nl Zvýšení rychlosti o jeden kilometr za hodinu znamená zvýšení rizika nehody přibližně o 3 %. Mnoho lidí přesto řídí příliš rychle a rychlostní limity jsou výrazně překračovány. Strukturálních změn v tomto způsobu chování může být dosaženo pouze tehdy, pokud bude podoba infrastruktury znemožňovat rychlou jízdu nebo ji činit neatraktivní. Často používanými nástroji pro snížení rychlosti jsou také informační kampaně a různé donucovací prostředky;…


Název článku: Víme o novém dopravním značení? Vybrané dopravní značky…

Některé zákony a vyhlášky se v poslední době prochází mnoha novelizacemi, pojďme se z pohledu řidiče osobního vozidla podívat na vyhlášku 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Hlavní změnou, která se nás všech (řidičů) dotýká, je změna významu svislé dopravní značky označující silnice pro motorová vozidla a dálnice. Původní značení již bylo na mnoha místech vyměněno a i na zbylých místech bude postupně nahrazováno novým – změny jsou to kosmetické, ale…


Název článku: Prognózy nehodovosti

Modely nehodovosti je možno obecně rozdělit podle několika aspektů: agregované a disagregované: Agregované modely - data se vztahují k celkovému souboru (celá silniční síť, vozový park, populace); používají se zejména pro stanovení dlouhodobých trendů. Disagregované modely - data se vztahují k jednotlivým složkám dopravního systému; nejdůležitější členění je podle typu uživatelů dopravy, typu komunikace, věku a pohlaví; používají se pro trendy krátkodobé. popisné a…


Název článku: Evropská dopravně - bezpečnostní kampaň Červeného kříže 2005

(více viz: www.1-life.info) Kampaň byla podpořena EU a firmou TOYOTA a proběhla v Belgii, Francii, Německu, Portugalsku, Španělsku, Rakousku, na Maltě, v Itálii, Řecku, Slovinsku, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Slovensku, v České republice, v Litvě, Polsku, Lotyšsku, Estonsku, Finsku, Švédsku, Dánsku, Irsku a v Británii. V červnu 2005 začaly křižovat Evropu po dobu 3 měsíců čtyři automobily s poselstvím ONE LIFE KEEP IT (máš jeden život, nech si ho) s…


Název článku: Kampaně

Padesátka má smysl (2005) Slogan "Padesátka má smysl" má přimět řidiče k dodržování předepsané rychlosti v obcích, zákonem předepsané již od roku 1997. Skutečná rychlost vozidel bývá podle řady průzkumných měření 60 km/h a častěji i více. Brzdná dráha pro zastavení vozidla je však při rychlosti 60 km/h již o 9 metrů delší než v případě rychlosti padesátikilometrové. Obecně platí, že čím pomaleji řidič jede, tím větší šanci přežít má chodec v případě střetu.…


Název článku: Světový týden bezpečnosti silničního provozu OSN – nepřiměřená rychlost

Obzvlášť nebezpečná je pak nepřiměřená rychlost ve směrových obloucích, to znamená v zatáčkách a v jejich bezprostředním okolí vysvětluje Jiří Ambros, vedoucí Oblasti hodnocení bezpečnosti a strategií v CDV. Tato situace je kritická především na silnicích I. a II. třídy v extravilánu, tedy na území ležícím mimo zastavěné území obce. Výzkumní pracovníci z CDV se proto v rámci projektu SAMO (více viz http://samo.cdvinfo.cz/) zaměřili na ty části naší silniční sítě…


Název článku: Vyhodnocení efektivnosti použití figurín v Lipníku nad Bečvou

Silnice I/47 tvoří páteřní komunikaci města Lipník nad Bečvou. Dochází na ní k překračovaní nejvyšší dovolené rychlosti a tím snižování bezpečnosti provozu. Také se zde vyskytují vážné dopravní nehody. Z těchto důvodů byly na dvou vybraných místech silnice I/47 v blízkosti základních škol, kde lze očekávat zvýšený pohyb dětí na přechodech, nainstalovány figuríny policistů. V roce 2004 bylo provedeno kontinuální měření rychlosti vozidel laserovou pistolí. V …


Název článku: Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací

Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací Článek byl publikován v Silničním obzoru č. 4/2018 Ing. Josef Mikulík, CSc. - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., předseda sekce bezpečnosti silničního provozu ČSS RNDr. Jan Tecl - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Článek stručně shrnuje výsledky podrobného rozboru nehodovosti v silničním provozu v členění dle druhu komunikací, resp. jejich vlastníků. Analyzuje je v návaznosti na plnění stanovených strategických a…


Název článku: Nepřiměřená rychlost - postoje a příčiny

Výsledky projektu SARTRE 3 - rychlost a styl jízdy V průzkumu SARTRE 3 [createItem(308);?>] byly řidičům mimo jiné kladeny otázky týkající se přímo jejich chování na silnici (případně chování druhých řidičů) - způsobu jízdy, dodržování rychlostních limitů, řidiči byli tázáni na názory na rychlostní limity a zkušenosti se sankcemi za jejich porušování. Záliba v rychlé jízdě byla u českých řidičů v mezinárodním srovnání průměrná, častěji se vyskytovala u …


Název článku: Úvod - Bezpečná komunikace, bezpečné dopravní prostředí

Úvod Pravděpodobnost vzniku nehody je ovlivněna značným množstvím rizikových faktorů (risk factors), které souvisejí s elementy dopravního systému: infrastrukturou a jejím vybavením, vozidly a účastníky silničního provozu. Rizikový faktor je kterýkoliv faktor, který zvyšuje pravděpodobnost vzniku nehody. Kvalita utváření pozemní komunikace a přilehlého prostředí je významným rizikovým faktorem u více než 30% dopravních nehod. {{FUNCT:image("obr-1-podil-elementu…


Název článku: Úpravy dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

 Úvod V rámci výzkumného projektu TA01030374 / ARIANA Výzkum motivace řidičů k porušování pravidel provozu na železničních přejezdech a výzkum dalších možností kamerových systémů pro prevenci a represi, realizovaného za finanční spoluúčasti Technologické agentury ČR, byl proveden soubor bezpečnostních inspekcí železničních přejezdů. Tyto inspekce odhalují velké množství bezpečnostních rizik, která mohou přispívat ke vzniku dopravních nehod. Zajímavou a dosud nedoceněnou možností…


Název článku: Stanovení minimálních vzdáleností mezi vozidly v podélném směru a způsob sledování jejich dodržování

1 Úvod Agresivní způsob jízdy patří mezi hlavní příčiny dopravních nehod a je u nás bohužel běžnou součástí silničního provozu. Projevuje se chování, kterým si řidič prosazuje svůj styl jízdy a přímým nebo nepřímým způsobem ohrožuje nejen sebe, ale především ostatní účastníky silničního provozu. Přitom je třeba upozornit na skutečnost, že téměř 2/3 obětí dopravních nehod jsou ti, kteří dopravní nehodu nezavinili. Nedodržení bezpečné vzdálenosti je jedním ze závažných projevů agresivního…


Název článku: EU stanovuje nový cíl v počtech vážně zraněných osob na silnicích

Na zasedání Rady o bezpečnosti silničního provozu konaném 8. června 2017 se ministři dopravy Evropské unie formálně dohodli na stanovení cíle snížit na polovinu počet těžce zraněných na silnicích v EU do roku 2030 ve srovnání s rokem 2020, s využitím nedávno schválené společné definice. Pro srovnatelnost dosažených výsledků by mělo být přistoupeno ke klasifikaci těžkých zranění dle stupnice MAIS 3+. Mimořádně znepokojivý je počet chodců a cyklistů, kteří jsou každým rokem usmrceni…


Název článku: Identifikace rizikových míst na silnicích I. třídy v Jihomoravském kraji - praktická aplikace empirické Bayesovské metody

Abstrakt Text shrnuje poznatky získané při zpracování zakázky Identifikace rizikových míst na silnicích I. třídy v Jihomoravském kraji, která byla v roce 2014 řešena Centrem dopravního výzkumu, v.v.i, pro ŘSD ČR, závod Brno. Cílem projektu bylo zpracovat dopravně-bezpečnostní analýzu sítě silnic I. třídy v Jihomoravském kraji a identifikovat riziková místa pomocí empirické bayesovské metody. Tato místa byla porovnána s lokalitami stanovenými Policií ČR a byl sestaven žebříček dle jejich…


Název článku: Cena lidského života je 18,5 miliónu korun

Kdybychom dokázali jezdit bez nehod, ušetřili bychom státu 53 miliard korun ročně. Bohužel to neumíme. Dopravní nehody jsou na denním pořádku, častokrát mají i tragický konec. A i když nečekaná ztráta někoho blízkého se nedá nahradit, pak z ekonomického hlediska je cena lidského života hodně vysoká a stále se zvyšuje.  „Pokud při dopravní nehodě zahyne jeden člověk, celková výše společenských ztrát za rok 2011 činí zhruba 18,5 miliónu korun,“ přibližuje Alena Daňková z Centra…


Název článku: Bezpečné dopravní prostředí

Úvod Člověk je tvor omylný a omylným zůstane. I rozbory nehod signalizují, že většina nehod jde na vrub často banálních lidských selhání. Proto je potřebné utvářet na pozemních komunikacích takové prostředí, které chybování člověka co nejvíce omezí, resp. zaslouží se o to, aby následky případné chyby byly co nejmenší. Designem a úpravami pozemních komunikací je možné ovlivnit dopravní nehodovost v kladném i záporném smyslu velice výrazně, proto v rukou těch…


Název článku: Porovnání nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vybraných krajích

Článek vznikl díky programu Omega Technologické agentury ČR, v němž je řešen projekt Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích – DATO. Tento projekt umožnil sběr nepřímých ukazatelů v letech 2014 a 2015 a tím umožnil navázat na přerušenou časovou řadu sběru nepřímých ukazatelů potřebných pro hodnocení bezpečnosti. Bezpečnost silničního provozu lze hodnotit pomocí přímých a nepřímých ukazatelů bezpečnosti. Přímé ukazatele…


Název článku: Navrhování Zón 30

  Anotace: Kvalitní podoba a úprava městských prostranství (a komunikací) podporuje chůzi a cyklistiku a pozemní komunikace se pak stávají místem, kde se odehrávají nejen aktivity nezbytné, ale také sociální a volitelné. Jednou z možností tvorby takového prostředí nabízí tzv. plošné zklidňování dopravy. Tento text pojednává o jedné z hlavních forem plošného zklidňování, o zónách 30, pro jejichž navrhování byly v tomto roce vydány technické…


Název článku: Postoje k rychlosti a k bezpečnostním pásům

V roce 2004 byl dokončen mezinárodní srovnávací projekt SARTRE 3 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe). Projektu se účastnilo 23 evropských zemí – Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Průzkum navazoval na projekt SARTRE 1 z roku 1991, kdy se zúčastnilo 15 zemí, a SARTRE 2 z …


Název článku: Bezpečnostní informační kampaně pro účastníky silničního provozu

Problém a cíle V ideálním případě by měli účastníci silničního provozu získat znalosti potřebné k bezpečnému cestování prostřednictvím formálního vzdělávání v autoškole a také vlastními zkušenostmi. Nicméně nedostatečná znalost dopravních předpisů, dopravního značení, vozidel a dalších prvků provozu je jedním z faktorů, přispívajících nebezpečnému chování a dopravním nehodám. Role nedostatku informací jako rizikového faktoru není zcela objasněna. Některé…


Název článku: Postoje českých řidičů v kontextu vývoje nehodovosti

Automobilová doprava v České republice prošla v uplynulém čtvrtstoletí hektickým vývojem. Počet registrovaných motorových vozidel vzrostl mezi roky 1990 a 2012 o 77,8%, počet ročně ujetých kilometrů o 76,6%, přičemž počet obětí dopravních nehod za stejné období poklesl o 42%. Zatímco objem dopravy stoupal víceméně rovnoměrně, úmrtnost následkem dopravních nehod měla kolísavý vývoj s vrcholem v roce 1994 (1637 obětí); nástup opačného trendu můžeme pozorovat od roku 2000,…


Název článku: Tisková zpráva Týmu silniční bezpečnosti: V roce 2013 bylo každé 44. úmrtí obyvatel Země v důsledku dopravní nehody, smrtelné dopravní nehody jsou devátou nejčastější příčinou úmrtí

V Praze dne 16. 8. 2016 V Libyi zahynul při nehodě každý 7. zemřelý, v Kataru každý desátý. Nejpříznivější byla situace ve státech EU28, premianty jsou Dánsko a Švédsko společně s Maltou. Konkrétní data získaná na základě unikátního průzkumu přináší Tým silniční bezpečnosti. Každoročně umírá na světových silnicích cca 1,25 milionu lidí, dalších až 50 milionů utrpí při nehodách zranění. Smrtelné nehody jsou devátou nejčastější příčinou úmrtí. V roce 2013 na světě jejich následkem zemřelo…


Název článku: Úvod do problematiky analýz nákladů a výnosů

Text je zpracován dle výzkumné zprávy projektu ROSEBUD „The Use of Efficiency Assessment Tools: Solution to Barriers“, červen 2004. Zdroje určené na financování realizace dopravně bezpečnostních opatření jsou omezené (lépe řečeno jsou velmi malé). Proto je důležité tyto omezené zdroje co nejefektivněji využívat. Tradičními kritérii při rozhodování o realizaci vhodného dopravně-bezpečnostního opatření je jeho legitimnost, vhodnost (dopravně inženýrská, občas bohužel i politická) a…


Název článku: Stárnoucí osoby a doprava

Zdroj: www.swov.nl Stárnoucí osoby jsou vystaveny vyššímu riziku z hlediska bezpečnosti dopravy. To je dáno vyšší mírou jejich účasti na nehodách, ke kterým dochází v důsledku selhání, avšak především díky jejich fyzické zranitelnosti. Navíc, jejich počet se významně zvyšuje. Tyto důvody jsou dostatečné k tomu, aby byla zaujata opatření propagující jejich bezpečnou mobilitu jako jsou: přizpůsobená infrastruktura, technické systémy uvnitř/vně vozidla a vzdělávání…


Název článku: Jak lze měřit bezpečnost? (1. část)

Článek byl uveřejněn v Silničním obzoru 3/2012.Bezpečnost silničního provozu je bezesporu důležitým tématem. Jedná se však o kvalitativní (subjektivní) pojem; pokud se má bezpečnost efektivně řídit, je vhodné ji kvantifikovat. Ale jak lze bezpečnost kvantifikovat neboli měřit? Tato otázka je motivem předloženého dvoudílného článku. Bezpečnost se tradičně určuje prostřednictvím ukazatelů nehodovosti. Existuje několik takových ukazatelů, z nichž některé budou dále odvozeny a srovnány.1. Odvození…


Název článku: Bezpečná komunikace

Bezpečnost (bezpečná komunikace) Obecně se jedná o stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro referenční objekt a jeho zájmy. Referenční objekt bezpečnosti je takový, který vnímá určitou hrozbu, jako hrozbu jeho samotného přežití. Představuje jednu z vlastností dopravního systému. Může se jednat o bezpečnost celého systému na národní/regionální úrovni, nebo se může jednat o bezpečnost konkrétního úseku silnice, určité kategorie účastníků silničního provozu. V závislosti na…


Název článku: Evropská rada pro bezpečnost v dopravě (ETSC) uvádí způsoby, jak snižovat úmrtí při haváriích

Zpráva odhaluje, že při haváriích zemřelo v roce 2015 téměř 7 300 účastníků silničního provozu.  K více než 60 % těchto úmrtí dochází na pozemních komunikacích v extravilánu. Rozvržení pozemní komunikace a rychlostní limity, které důsledně odpovídají funkci dané pozemní komunikace, jsou dle studie dva nejvýznamnější faktory, které pomáhají snižovat počty úmrtí v několika evropských státech. Holandsko, jehož počty usmrcených při haváriích se pohybují pod průměrem, nyní podstupuje kroky k…


Název článku: Konzistentní design – využití GPS ke zjištění nesouladu ve směrovém řešení trasy

Na českých silnicích dlouhodobě platí, že na počtu usmrcení při dopravních nehodách má nejvyšší podíl nepřiměřená rychlost. Vysoký podíl připadá na nedělené silnice nižších tříd v extravilánu ve směrových obloucích a jejich blízkosti. Jedním z možných řešení tohoto problému je tzv. konzistentní návrh pozemní komunikace, který by měl řidičům umožnit jízdu relativně stálou rychlostí, odpovídající jejich očekávání. Článek popisuje teorii k tématu a pilotní studii provedenou Centrem dopravního…