Aktualita: Září a říjen na silnicích v Břeclavi

Publikováno: 12. 8. 2019

V měsících září a říjen je plánováno použití blikající zelené na všech světelně řízených křižovatkách na hlavním tahu silnice I/55 městem Břeclav.

V měsících září a říjen je plánováno použití blikající zelené na všech světelně řízených křižovatkách na hlavním tahu silnice I/55 městem Břeclav (viz mapa ).

mapa míst SSZ s blikající zelenou

Město Břeclav se tímto zapojilo do pilotní studie MD ČR „Pilotní studie vlivu zavedení vizuální modifikace signálu volno na SSZ v ČR“, kterou zpracovává Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Cílem studie je zajistit vliv blikající zelené na bezpečnost a propustnost křižovatek s touto úpravou. Studie probíhá v rámci potřeby sjednocování pravidel v silničním provozu s našimi sousedy (Rakousko, Slovensko, Polsko) a dalšími státy v rámci EU.

Blikající zelená předznamenává konec signálu se zeleným světlem „Volno“. Délka signálu se zeleným světlem zůstane stejná, pouze poslední 4 sekundy signálu „Volno“ bude světlo blikat. Blikat budou pouze tříkomorová návěstidla s tříbarevnou soustavou (viz obrázek). Doplňkové zelené šipky, zelený signál pro opuštění křižovatky a dvoubarevné soustavy se signály pro chodce blikat nebudou. Pro blikající zelenou platí pro řidiče stejná práva a povinnosti jako pro signál se zeleným světlem „Volno“ – viz Příloha č. 9 Světelné signály k vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

ukázka SSZ u kterých bude signál platit

Na všech ramenech dotčených křižovatek budou dočasně osazeny dopravní značky upozorňující na úpravu signálního plánu (viz obrázek).

Dopravní průzkumy budou probíhat na křižovatkách pomocí kamerového záznamu z dronů, které budou létat poblíž křižovatek, a pak dále pomocí anket (dotazování  přímo na ulici, přes webové rozhraní).

Ukázka svislého dopravního značení upozorňujícího na zkušební režim

Úprava stávajícího signálního plánu je plánovaná pouze dočasně na dobu 2 měsíců a po dokončení bude signální plán vrácen do původního stavu.


Přehled akualit