Výsledky hledání

Název článku: Prázdniny jsou rizikovým obdobím pro řidiče, na silnicích za první pololetí zemřelo už 229 lidí 4. 7. 2022

Nalezeno v sekci: články

„Pohled do letošních statistik dopravních nehod zatím není právě optimistický. Letní prázdniny, které právě začínají, jsou přitom na silnicích nejrizikovějším obdobím. V nejbližší době chci předložit vládě nový bodový systém, který snad „přibrzdí“ piráty silnic. Být na sebe ohleduplnější, nespěchat, předvídat, jezdit odpočatí a zbytečně neriskovat můžeme už dnes“, říká ministr dopravy Martin Kupka. Dlouhodobé statistiky potvrzují, že během prázdnin na silnicích umírá nejvíce lidí. V letech…


Název článku: Komentář BESIP k bilanci nehodovosti za rok 2021 10. 1. 2022

Nalezeno v sekci: články

Podle policejní statistiky počet obětí dopravních nehod v loňském roce mírně narostl oproti roku 2020. I přesto se jednalo o druhý nejnižší počet usmrcených v historii. Dobrou zprávou je další pokles počtu těžkých zranění v silničním provozu na historické minimum. Cílem Strategie BESIP 2021-2030 je snížit během dekády počet obětí a těžkých zranění v silničním provozu na polovinu. Z hlediska postupného dosažení těchto cílů jsme milník pro loňský rok splnili a…


Název článku: Cesta do školy – tipy a rady pro bezpečnost dětí v dopravě 23. 9. 2021

Nalezeno v sekci: články

Během prvního měsíce často u přechodů pro chodce stává policejní či civilní dozor ve vestách nebo děti doprovází rodiče. Tím se dětem přecházení usnadňuje a učí se "školnímu" režimu, zodpovědnosti. Dozor však u přechodů mnohde nestává celý rok, rodiče mají i jiné závazky a časově není možné vše stihnout, je proto nutné, aby děti byly na cestu do šloly či domů dostatečně připravené. Je potřeba s nimi cestu projít, pohovořit o tom, co je bezpečné a co naopak ne. Jak děti správně připravit si…


Název článku: POZOR na silnicích! Prázdniny končí, začíná škola 31. 8. 2021

Nalezeno v sekci: články

„Podívali jsme se do zářijových statistik nehodovosti v uplynulé dekádě a zaměřili se na smrtelné a těžké zranění dětí (pozn. 0-14 let, n=101, 62 chlapců, 39 dívek) v pracovních dnech,“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a dodává: „Většina těchto následků se týkala chodců (73 %), následovali cyklisté (13 %) a spolujezdci v osobních automobilech (12 %). Ve 46 % případů byla vina na straně řidičů osobních automobilů, ve 37 % pak na…


Název článku: Dopravní nehody na přechodech pro chodce – případová studie 20. 7. 2021

Nalezeno v sekci: články

Úvod Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) představuje celosvětově podíl úmrtí chodců z celkového úmrtí na silnicích 23 %. Podíl chodců na dopravních nehodách se v jednotlivých zemích dle WHO pohybuje od 14 % do 40 % z celkového počtu dopravních nehod [1]. Jelikož chodci jsou při dopravní nehodě minimálně chráněni, patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Dle statistik Policie ČR dochází v posledních letech k mírnému poklesu počtu usmrcených chodců…


Název článku: Meziroční srovnání nehodovosti mladých řidičů do 24 let 3. 7. 2020

Nalezeno v sekci: články

Přes snížené počty dopravních nehod s fatálními důsledky, zůstávají v meziročním srovnání mladí řidiči nejrizikovější skupinou řidičů. Způsobili 9 % nehod a 15 % úmrtí. Vinou mladých řidičů do 24 let bylo usmrceno 84 osob (meziročně o 10 méně, tj. -11 %), dalších 272 osob bylo těžce zraněno (meziročně o 125 méně, tj. -32 %). Nejvyšší podíl „bodovaných“ řidičů byl potom evidován u řidičů ve věku 24 let.   Mladí řidiči do 24 let zaviní každoročně kolem…


Název článku: Kolony a řidiči 23. 7. 2018

Nalezeno v sekci: aktuality

Odkaz na celý rozhovor.


Název článku: Kuriozity na silnici 25. 4. 2018

Nalezeno v sekci: články

iDNES nás informuje o kuriozitách, které můžeme na komunikacích potkat. Jsou to ovšem místa, kde kromě toho, že je těžké dodržovat dopravní značení a pravidla provozu na pozemních komunikacích, může docházet k situacím, kdy řidiči zmatkují a chovají se nepředvídatelně – a na komunikacích vyššího dopravního významu pak může docházet ke kolizím či dopravním nehodám. https://brno.idnes.cz/miniaturni-kruhovy-objezd-ostrov-u-macochy-fzk-/brno-zpravy.aspx?c=A180424_145504_brno-zpravy_krut https:/…


Název článku: Je na čase posunout hranice Vize nula? Myslí si to partneři z oblasti udržitelné mobility ve Švédsku 29. 1. 2018

Nalezeno v sekci: články

Během zahájení ministryně chválila Švédsko, které slouží jako vzor pro další státy díky příznivému dopravnímu klimatu. Nastává však čas posunout  Vizi nula dále do budoucnosti.  „Když rodiče váhají, zda nechat dvanáctileté dítě venku samotné, většinou jsou důvodem externí faktory jako doprava, a právě tam můžeme mít určitý vliv. Pokud správně nastavená koncepce dopravy umožní dvanáctiletým dětem svobodně se pohybovat venku, provozovat sportovní aktivity nebo kdykoliv se vidět s…


Název článku: Vzdělávání v oblasti dopraví výchovy 29. 11. 2017

Nalezeno v sekci: články

Dopravní výchova je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy od školního roku 2013/2014 tak, jak bylo schváleno vládou České republiky rozhodnutím č. 599 ze dne 10. srpna 2011, kterou byla schválena Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na roky 2011-2020 (dále jen NSBSP), resp. Akční program, který je nedílnou součástí dokumentu. V aktivitě Ú1, která se zaměřuje na bezpečného účastníka, bylo ustanoveno Ministerstvu dopravy a Ministerstvu školství, mládeže a…


Název článku: Analýza provozní rychlosti dopravního proudu v extravilánu 31. 5. 2017

Nalezeno v sekci: články

Úvod do problematiky Při budování dopravní infrastruktury se řídíme požadavky, které má komunikace v budoucnu plnit. Každé jednotlivé spojení je dané objemem přepravy a zajištěním požadované rychlosti (předpokládá se návrhová). Na již vybudované dopravní infrastruktuře naopak sledujeme charakteristiky vycházející z běžného provozu, tedy intenzitu a rychlost, popřípadě cestovní čas. Ty mají přímý vliv na návrh úprav pozemních komunikací (PK) a volbu geometrických návrhových prvků (viz…


Název článku: Využití regulačních zvýrazňujících sloupků na pozemních komunikacích 30. 4. 2016

Nalezeno v sekci: články

Úvod do problematiky Jedna z prvních otázek, kterou je nutné zodpovědět, zní: „Jaké druhy sloupků vlastně máme?“ Dle ČSN 73 6100 [02] na PK používáme směrové, regulační, výsuvné a parkovací sloupky. Na první pohled se to může zdát jednoduché. Při úpravě daných lokalit však často tvůrci „narazí“ na nesoulad předpisů. Je tedy na místě zopakovat si definice a pojmy, abychom byli schopni věcně diskutovat nad tématem. Bezpečnostní zařízení [02] je část vybavení pozemní komunikace,…


Název článku: Nový prvek pro regulaci nezákonného chování řidičů 29. 1. 2016

Nalezeno v sekci: články

Úvod do problematiky Na pozemních komunikacích se nachází mnoho druhů vybavení. Např. sloupky které plní především vodící funkci (směrový sloupek [02]). Napomáhají řidičům při odhadování následující trasy vozidla. Existují však, ale také druhy sloupků, které napomáhají regulaci dopravy ve smyslu podpory zákazu vjezdu motorovým vozidlům nebo napomáhají k fyzickému oddělení motorových vozidel, pěších a cyklistů (regulační a parkovací sloupek [02]). Jmenovaná zařízení se běžně nachází na…


Název článku: Evropa musí podpořit bezpečnost cyklistů a chodců 4. 6. 2015

Nalezeno v sekci: články

Brusel - Podle aktuálních statistik zahynulo od roku 2013 při dopravních nehodách v EU 7600 cyklistů a chodců. To je stejné číslo, jako kdyby každý týden došlo k havárii mezinárodního letu plného cestujících. Autor zprávy – Evropská rada bezpečnosti dopravy (ETSC) – zdůrazňuje, že nechránění účastníci dopravy (chodci a cyklisté) vyžadují zvláštní pozornost; počty jejich usmrcení totiž klesají pomaleji než u cestujících ve vozidlech. Za posledních 10 let tyto počty poklesly o 41 % u chodců a 37 …


Název článku: Postoje českých řidičů v kontextu vývoje nehodovosti 12. 1. 2015

Nalezeno v sekci: články

Automobilová doprava v České republice prošla v uplynulém čtvrtstoletí hektickým vývojem. Počet registrovaných motorových vozidel vzrostl mezi roky 1990 a 2012 o 77,8%, počet ročně ujetých kilometrů o 76,6%, přičemž počet obětí dopravních nehod za stejné období poklesl o 42%. Zatímco objem dopravy stoupal víceméně rovnoměrně, úmrtnost následkem dopravních nehod měla kolísavý vývoj s vrcholem v roce 1994 (1637 obětí); nástup opačného trendu můžeme pozorovat od roku 2000,…


Název článku: Mladí řidiči a senioři 12. 1. 2015

Nalezeno v sekci: články

Mladí řidiči Problémové (rizikové) chování v mladé dospělosti je poměrně častý fenomén. Setkáváme se s různými typy chování, které se dle Miovského et al. (2010) velmi často prolínají. Setkáváme se s tím, že se jedinec nezapojí „jen“ do jednoho z těchto typů, ale velmi často realizuje více typů rizikového chování současně (riziková jízda za volantem, rizikové užívání návykových látek apod.). Zuckerman (2007) se domnívá, že v situaci, kdy jedinec nemá naplněné své individuální…


Název článku: Hodnocení pozemních komunikací 9. 1. 2015

Nalezeno v sekci: články

ÚVOD Země s dlouhodobě dobrou úrovní bezpečnosti, jako Švýcarsko, Nizozemí, Velká Británie a Švédsko, pokračují v pozitivním vývoji a z pohledu počtu usmrcených řidičů a spolujezdců na miliardu ujetých vozokilometrů patří k nejlepším v Evropě. Česká republika je v tomto ukazateli dlouhodobě jedna z nejhorších zemí. Graf 1 – Počet usmrcených na 1 miliardu vozokm. Průměr za poslední 3 roky, kdy jsou data k dispozici (ETSC, 2014) Dopravní nehodu je možno…


Název článku: Ekonomické následky nehod, financování opatření NSBSP 9. 1. 2015

Nalezeno v sekci: články

Hodnocení dopravy a jejich následků probíhá z různých pohledů, z pohledu bezpečnosti, komunikace, vozidla, lidského činitele. Je ale velmi důležité hodnotit následky dopravy také z pohledu ekonomického. Vznikají značné socio-ekonomické ztráty, které mají dopad na stát a společnost. Těmito ztrátami přichází stát a společnost o velké množství zdrojů, a to jak materiálních, lidských, tak i finančních. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. se problematikou ekonomického hodnocení…


Název článku: Dopravní výchova jako celoživotní proces 9. 1. 2015

Nalezeno v sekci: články

Problematiku dopravní nehodovosti a následků plynoucích z dopravních nehod v České republice se stále nedaří dát do evropského kontextu, tj. snížit počet dopravních nehod, dle závazku České republiky. Při přijetí politiky dopravní bezpečnosti Evropské unie v roce 2004 se Česká republika zavázala snížit počet dopravních nehod z roku 2002 na polovinu do roku 2010. České republice se tento ambiciózní cíl nepodařilo dosáhnout. Dokonce jsme v porovnání se zeměmi EU, v …


Název článku: Bezpečnost pozemních komunikací sítě TEN-T 18. 12. 2013

Nalezeno v sekci: články

Článek shrnuje aktuální stav provádění nástrojů bezpečnosti na transevropské síti TEN-T v ČR dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/EC o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. V článku jsou dále zveřejněny základní nehodové charakteristiky silniční sítě TEN-T a definovány potřeby její komplexní bezpečnostní analýzy. The article summarizes the current situation regarding the usage of road safety management tools (audit, inspection, network management and safety impact assessment)…


Název článku: Dopravně inženýrská data v českém prostředí: analýza dostupnosti, rozsahu a použitelnosti 15. 8. 2013

Nalezeno v sekci: články

Článek byl uveřejněn v Silničním obzoru 7-8/2011.Článek se zabývá databázemi, které lze v ČR použít v oblasti dopravního inženýrství a výzkumu v souvislosti s řešením silničních dopravních nehod a zvyšováním bezpečnosti silničního provozu. Konkrétně se jedná o nehodová, dopravní (provozní) a silniční (stavební) data. Na příkladu je posouzena jejich dostupnost, rozsah a použitelnost. Jsou zmíněny jak veřejné zdroje, tak zdroje s omezeným přístupem; závěrem je provedeno srovnání a jsou uvedeny…


Název článku: Aktuální poznatky k plánování cyklistické dopravy ve městech – inspirace z německých měst 8. 1. 2013

Nalezeno v sekci: články

Ve dnech 22-23.2.2012 se v Pardubicích uskutečnil seminář projektu Central Meet Bike. Cílem projektu je formou osvěty přispět k integraci cyklistiky do dopravních systémů vybraných středoevropských měst. Myšlenka projektu je založena na přenosu poznatků ze zkušeností měst bývalého východního Německa, která procházela podobným urbanistickým a dopravním vývojem jako mnohá česká města a na začátku 90. let tak měla podobné výchozí dopravní podmínky. Tato východoněmecká města …


Název článku: Ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2010 24. 10. 2012

Nalezeno v sekci: články

1  Úvod Vyčíslení ztrát z dopravní nehodovosti je důležitou stránkou v oblasti ekonomiky dopravy. Doprava způsobuje řadu negativních externalit, a to jak formou dopravních nehod, zranění účastníků, psychické újmy, tak i škodách na majetku a finančních ztrátách. Právě tyto ekonomické ztráty představují cca 2 % z HDP v EU*. V současné době se počet usmrcených osob snižuje. Důvodem může být lepší úroveň zdravotnické péče, vyšší podíl moderních vozidel s lepšími bezpečnostními…


Název článku: Seminář: Bezpečná a střízlivá doprava - alkoholový zámek 13. 9. 2012

Nalezeno v sekci: aktuality

Pozvánka na seminář je uveřejněna na webu Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 


Název článku: Plošné zklidňování dopravy, zóny 30 28. 2. 2011

Nalezeno v sekci: články

1 Plošné zklidňování dopravy všeobecně Plošné zklidňování dopravy, v ČR a na Slovensku dosud málo známé, se v rozvinutých státech EU již více než 20 let považuje za standardní postup, který je vyjádřen přísnou diferenciací komunikací a rychlostního režimu na nich. V zásadě se rozlišují dvě skupiny komunikací v sídelních útvarech: hlavní místní komunikace (základní síť) s dovolenou rychlostí 50 km/h, obslužné komunikace (obslužná síť) s …


Název článku: Dopravní politika a pěší doprava 28. 2. 2011

Nalezeno v sekci: články

Anotace: Chůze je i přes svou nepochybnou důležitost stále v mnoha českých městech podceňovaným druhem dopravy. Tento text přináší stručný náhled na to, jak pěší dopravu zapracovat do dopravní politiky a přispět tak k oživení českých měst. Klíčová slova: chůze, pěší, dopravní politika Annotation: Walking is still underestimated traffic mode in many of Czech cities. This article describes the way, how to integrate walking into the transport policy. Key words. walking,…


Název článku: Stres za volantem 10. 7. 2009

Nalezeno v sekci: články

Miroslava.katolicka@cdv.cz Stresem za volantem obvykle rozumíme situace, které souvisí s časovým „presem“, omezeními v dopravě, konfliktními řidiči na silnicích či rizikem vzniku dopravní nehody. Neustálé zvyšování hustoty silničního provozu, rychlost a spěch dnešní doby vedou k nárůstu zátěže a tlaku, který je vyvíjen na řidiče. Je stále potřebnější umět si zachovat „chladnou hlavu“ a zvládat zátěžové situace. Co přesně se odehrává za volantem automobilu a…


Název článku: AUTOŠKOLSTVÍ – zkoušky uchazečů o ŘP 8. 11. 2007

Nalezeno v sekci: články

Zákon 411/2005 Sb. ve vztahu k uchazeči o řidičské oprávnění, resp. k získávání odborné způsobilosti a zkouškám uchazečů o řidičské oprávnění. V souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu a právem zemí Evropské unie nabyl účinnosti dne 1.7. 2006 zákon o silničním provozu č. 411/2005 Sb., který je úplným zněním zákona 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). …


Název článku: Zklidňování dopravy je evropský trend 26. 10. 2007

Nalezeno v sekci: články

Postavení problému- současný stav Na jakékoli statistice dopravních nehod, např. na nejčerstvější informaci MVČR, lze dokumentovat, že s bezpečností dopravy na pozemních komunikacích je třeba něco radikálního provést. Pokud možno k lepšímu a pokud možno s minimem nákladů. Stát se navenek sice snaží této problematice věnovat pozornost-již dlouhá léta existuje Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) , stejně jako specielně vyčleněné oddělení na MDS ČR. Zdá…


Název článku: Výpočet kapacity neřízené křižovatky v revizi 26. 10. 2007

Nalezeno v sekci: články

Neřízené křižovatky tvoří drtivou většinu uzlů na komunikační síti. Metody pro posuzování jejich kapacity je nutno tedy neustále aktualizovat, prověřovat a udržovat na vysoké úrovni. Z vlastních zkušeností a reakcí projektantů je třeba konstatovat, že v současné době používané metody výpočtu kapacit neřízených křižovatek jsou zastaralé a nekomplexní. Doposud naše odborná praxe provádí kapacitní výpočty neřízených křižovatek nejednotně : buď podle oficiální…


Název článku: Faktory ovlivňující kapacitu křižovatky 26. 10. 2007

Nalezeno v sekci: články

Jak jsme již avizovali v / 1 / novelizace výpočetní metody pro kapacitu úrovňových křižovatek bude vycházet především z metodiky HBS 2001 /2 /. V úvodu si uvedeme rozdílnost k naší ČSN při výběru ovlivňujících faktorů pro kapacitu. Při výpočtu kapacity dle ČSN 736102 modelem časových mezer ( Harderse ) má rozhodující vliv několik faktorů : druh jízdního úkonu, vyznačení přednosti na vedlejší, přípustná rychlost, druh vozidla event.skladba, jejich vliv se…


Název článku: Úvod - Cyklistická doprava 26. 4. 2007

Nalezeno v sekci: články

1. Cyklistická doprava jako součást dopravního systému Doprava je nedílnou součástí života státu a dotýká se zájmů všech občanů, vytváří živý tep státu, ale přináší rovněž výrazné negativní dopady. Filozofie řešení dopravy musí vycházet z principu udržitelného rozvoje, který je nezbytný při dynamickém nárůstu automobilizace posledních let. Cílem dopravního plánování už proto nemůže být jen přizpůsobování se nárůstu automobilové dopravy, ale i systematická podpora dopravy…


Název článku: Literatura - Cyklistická doprava 26. 4. 2007

Nalezeno v sekci: články

Obsahem této kapitoly je seznam aktuálních tuzemských i zahraničních pramenů týkajících se budování cyklistické infrastruktury. Z evropských států jsme se zaměřili zejména na Německo, Rakousko, Dánsko, Švýcarsko, Nizozemí, Švédsko, Velkou Británii a Norsko. Čerpáno bylo rovněž z kanadských a amerických zdrojů. Dále byla rozpracována databanka literatury a odborných časopisů. Byla provedena analýza obsahů, byly zpracovány stručné výtahy a dílčí vyhodnocení…


Název článku: Zdroje dat - Cyklistická doprava 26. 4. 2007

Nalezeno v sekci: články

Informace o cyklistické dopravě, které jsou zveřejněny na tomto portálu jsou především získány ze dvou výzkumných projektů: A CYCLE21 - Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR Projekt je realizován v rámci Národního programu výzkumu 2004 – 2009 Ministerstva dopravy České republiky (č. 1F43E/045/210). Projekt zahrnuje vypracování komplexně orientované analýzy vyhodnocující infrastrukturní podmínky cyklistické dopravy s návrhem opatření k …


Název článku: Informační a komunikační technologie (ICT) 25. 4. 2007

Nalezeno v sekci: články

1. června 2005 zveřejnila Evropská komise iniciativu „i2010: Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“ - komplexní strategii pro oblast informační společnosti a médií. Nová strategie navazuje na předchozí iniciativy eEurope, avšak na rozdíl od nich je nově rozšířena o oblast médií a integruje regulaci, výzkum a realizaci. Iniciativa i2010 je založena na třech hlavních prioritách, označovaných také jako tři "i": inovace, investice a integrace do…


Název článku: Mobilita starších lidí 4. 4. 2007

Nalezeno v sekci: články

Jak senioři cestují? Dejeammes uvádí výsledky výzkumu v šesti evropských zemích. V městských oblastech i na venkově vykonají lidé nad 55 let věku většinu cest za každodenními záležitostmi pěšky. Analýza údajů ze 16 francouzských měst odhalila následující dopravní vzorce. (2003: 3)   65 let a starší Zbytek populace Chůze 46% 29% …


Název článku: Metodika stanovení emisí znečišťujících ovzduší z dopravy 22. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Úvod Metodika byla jedním z hlavních realizačních výstupů projektu VaV „Stabilizace a postupné snižování zátěže životního prostředí z dopravy v České republice“, které Centrum dopravního výzkumu řešilo v letech 1996 – 2001. Metodika zahrnuje pouze emise vzniklé přímo při provozu dopravních prostředků a zatím nezahrnuje emise z výroby elektrické energie spotřebované elektrickými vozidly ani emise z motorů ne-dopravních strojů a prostředků,…


Název článku: Stanovení hlukové zátěže z dopravy 14. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

1. Úvod Doprava patří mezi nejvýznamnější zdroje hluku v životním prostředí a nadměrná hluková zátěž představuje jeden z řady negativních faktorů, které spolu s pozitivními rozvoj dopravy přináší. Jedním ze základních předpokladů efektivního řízení hluku v životním prostředí je určení míry expozice hlukem prostřednictvím adekvátních hodnotících metod. Stanovení počtu obyvatel zasažených hlukem ze silniční dopravy je prováděno za účelem poskytování objektivních…


Název článku: Podíl dopravy na zdravotním stavu obyvatel v městě Brně 14. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Úvod Problematika dopravy ve vztahu ke zdraví člověka a životnímu prostředí nabývá v posledních letech na aktuálnosti a to i přes skutečnost, že s sebou nese řadu pozitivních vlivů na rozvoj lidské společnosti. Nejzávažnějším problémem dopravy je kontaminace ovzduší emisemi, především vzhledem k jejich významnému vlivu na lidské zdraví, zejména ve velkých městech s vysokou hustotou automobilové dopravy. Složení a velikost emisí závisí především na…


Název článku: Znečištění ovzduší persistentními organickými polutanty produkovanými dopravou 13. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Jedním ze závažných problémů dopravy je kontaminace ovzduší emisemi, zejména ve velkých městech s vysokou hustotou automobilové dopravy. Výfukové plyny motorových vozidel obsahují stovky chemických látek v různých koncentracích, s různými účinky na zdraví člověka. Vedle „klasických“ sledovaných polutantů jako jsou např. oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid uhličitý nebo oxid siřičitý je v poslední době zaměřena pozornost také na persistentní organické polutanty (POPs) jako…


Název článku: Nebezpečné látky a odpady v dopravě 13. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Úvod Doprava se stala významným faktorem ovlivňujícím život člověka, a to jak v pozitivním (přeprava osob, surovin, výrobků, informací), tak i negativním směru (emise, dopravní nehody). Vzrůstající mobilita, rostoucí přepravní objemy a výkony v silniční dopravě jsou fenoménem několika posledních let. Prudce se zvyšuje množství osobních i nákladních vozidel, jejichž výroba a provoz jsou spojeny se zátěží životního prostředí. Tento jev se projevuje nejen v …


Název článku: Imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi z dopravy 13. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Doprava je označována jako jeden z nejvýznamnějších zdrojů znečištění ovzduší. Tento problém je navíc umocněn skutečností, že počty aut a počet ujetých kilometrů každým rokem vzrůstá a s nimi i tyto emise. Vzhledem k dominantnímu používání spalovacích motorů jsou ve výfukových plynech obsaženy značné množství plynných (CO, CO2, NOx, SO2, HC, benzen a další) i pevných škodlivin (PM). Ty zahrnují zejména velké množství částic nejjemnějších frakcí, obsahujících…


Název článku: Dopravní nehodovost větších evropských měst 13. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Dopravní nehodovost větších měst má v různých zemích rozdílnou hodnotu. Velká koncentrace populace, průmyslu a obchodu na relativně malém prostoru, hlučná doprava velké kapacity, která je nesrovnatelná s dopravou v extravilánu (mimo zastavěnou oblast) a klidnými místy mimo města. To vše má negativní vliv na dopravu.Obchodní a kulturní aktivity přivádí do velkých měst mnoho cizinců a lidí z okolních částí země, kteří nejsou zvyklí na tak velký provoz…


Název článku: Doprava ve městech jako evropská priorita 13. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Loňský přezkum Dopravní politiky EU do roku 2010 ukázal jako jednu z nejkritičtějších oblastí dopravu ve městech. Evropská komise se proto rozhodla vyhlásit dopravu ve městech jako jednu ze svých priorit pro letošní rok a zpracovat „Zelenou knihu o dopravě ve městech“. Kolem 40 % občanů EU žije v městských aglomeracích s více než 200 tisíci obyvateli a 80 % ve městech a větších obcích a problematika dopravy ve městech se jich proto velmi úzce dotýká.…


Název článku: Pracovní program komise EU v oblasti dopravy pro rok 2005 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Jacques Barrot Místopředseda Evropské komise, zodpovědný za dopravu Komise TRAN Evropského parlamentu Brusel, 1. února 2005 Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, jsem velmi šťastný, že zde dnes stojím před vámi. Dovolte, abych poděkoval zejména vašemu předsedovi, panu Costovi, za toto pozvání. Jak jsem zdůraznil během svého slyšení před vaší parlamentní komisí, jsem vám plně k dispozici. Doufám, že se tato výměna názorů mezi námi stane běžnou a …


Název článku: Odkazy - Cyklistická doprava 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Informace o cyklistické dopravě lze také vyhledat prostřednictvím těchto odkazů: Priorita 1: Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území MDCR - Základní odkaz k prioritě 1.: www.mdcr.cz HOMEPORT a.s. - Parkovací infrastruktura SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury: www.sfdi.cz BESIP - aktuální informace: www.ibesip.cz/cs/ Na kole jen s přilbou: www.nakolojensprilbou.cz ČD. a.s. – přehled služeb: www.cd.cz…


Název článku: Mezinárodní srovnání - Cyklistická doprava 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

A. Databáze zahraniční literatury a odborných časopisů Rozsáhlé informace o cyklistické dopravě, ať již na teoretické či praktické úrovni přináší rozsáhlá databáze zahraniční literatury a odborných časopisů, v rámci které byla provedena analýza obsahů, byly zpracovány stručné výtahy a dílčí vyhodnocení problematiky. Z evropských států jsme se zaměřili zejména na Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Dánsko, Nizozemí, Švédsko, Velkou Británii, Norsko, Kanada,…


Název článku: Vývoj počtu cyklistů a dopravních výkonů 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Data jsou získána z projektu VaV „CYCLE21: Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR“ Projekt je realizován v rámci Národního programu výzkumu 2004 – 2009 Ministerstva dopravy České republiky (č. 1F43E/045/210). Projekt zahrnuje vypracování komplexně orientované analýzy vyhodnocující infrastrukturní podmínky cyklistické dopravy s návrhem opatření k jejímu zatraktivnění, s posouzením její využitelnosti. Projekt byl realizován CDV, UK COŽP a …


Název článku: Cyklistická doprava 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Podpora cyklistické dopravy na vládni úrovni Česká republika vládním usnesením ČR ze dne 7. července 2004 č. 678 o Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky se přihlásila k podpoře cyklistiky. Zde je rovněž možno nalézt komentáře k jednotlivým cílům a opatřením, popis realizace pilotních cykloprojektů, přehled odkazů a partnerů a také fotodokumentaci příkladů cyklistické infrastruktury. Další realizace Cyklostrategie byla potvrzena ve vládním…


Název článku: Demografické a ekonomické vlivy 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Sociální, demografické a ekonomické změny působí na dopravu a jsou ovlivňovány dopravou. Vzory dopravního chování jsou v úzkém vzájemném působení se společenskými hodnotami a individuálními postoji spojeny často velice komplikovanými způsoby s významnými společenskými trendy jako jsou stárnutí populace, úpadek nukleární rodiny a přebírání suburbánních - předměstských životních stylů atd. Rovnost přístupu k mobilitě Lidé s redukovanou mobilitou, zejména…