Výsledky hledání

Hledaná fráze: doprava
Nalezeno 50 záznamů.

Název článku: Zdroje dat - Cyklistická doprava

Informace o cyklistické dopravě, které jsou zveřejněny na tomto portálu jsou především získány ze dvou výzkumných projektů: A CYCLE21 - Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR Projekt je realizován v rámci Národního programu výzkumu 2004 – 2009 Ministerstva dopravy České republiky (č. 1F43E/045/210). Projekt zahrnuje vypracování komplexně orientované analýzy vyhodnocující infrastrukturní podmínky cyklistické dopravy s návrhem opatření k …


Název článku: Úvod - Cyklistická doprava

1. Cyklistická doprava jako součást dopravního systému Doprava je nedílnou součástí života státu a dotýká se zájmů všech občanů, vytváří živý tep státu, ale přináší rovněž výrazné negativní dopady. Filozofie řešení dopravy musí vycházet z principu udržitelného rozvoje, který je nezbytný při dynamickém nárůstu automobilizace posledních let. Cílem dopravního plánování už proto nemůže být jen přizpůsobování se nárůstu automobilové dopravy, ale i systematická podpora dopravy…


Název článku: Cyklistická doprava

Podpora cyklistické dopravy na vládni úrovni Česká republika vládním usnesením ČR ze dne 7. července 2004 č. 678 o Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky se přihlásila k podpoře cyklistiky. Zde je rovněž možno nalézt komentáře k jednotlivým cílům a opatřením, popis realizace pilotních cykloprojektů, přehled odkazů a partnerů a také fotodokumentaci příkladů cyklistické infrastruktury. Další realizace Cyklostrategie byla potvrzena ve vládním…


Název článku: Mezinárodní srovnání - Cyklistická doprava

A. Databáze zahraniční literatury a odborných časopisů Rozsáhlé informace o cyklistické dopravě, ať již na teoretické či praktické úrovni přináší rozsáhlá databáze zahraniční literatury a odborných časopisů, v rámci které byla provedena analýza obsahů, byly zpracovány stručné výtahy a dílčí vyhodnocení problematiky. Z evropských států jsme se zaměřili zejména na Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Dánsko, Nizozemí, Švédsko, Velkou Británii, Norsko, Kanada,…


Název článku: Odkazy - Cyklistická doprava

Informace o cyklistické dopravě lze také vyhledat prostřednictvím těchto odkazů: Priorita 1: Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území MDCR - Základní odkaz k prioritě 1.: www.mdcr.cz HOMEPORT a.s. - Parkovací infrastruktura SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury: www.sfdi.cz BESIP - aktuální informace: www.ibesip.cz/cs/ Na kole jen s přilbou: www.nakolojensprilbou.cz ČD. a.s. – přehled služeb: www.cd.cz…


Název článku: Stárnoucí osoby a doprava

Zdroj: www.swov.nl Stárnoucí osoby jsou vystaveny vyššímu riziku z hlediska bezpečnosti dopravy. To je dáno vyšší mírou jejich účasti na nehodách, ke kterým dochází v důsledku selhání, avšak především díky jejich fyzické zranitelnosti. Navíc, jejich počet se významně zvyšuje. Tyto důvody jsou dostatečné k tomu, aby byla zaujata opatření propagující jejich bezpečnou mobilitu jako jsou: přizpůsobená infrastruktura, technické systémy uvnitř/vně vozidla a vzdělávání…


Název článku: Doprava ve městech jako evropská priorita

Loňský přezkum Dopravní politiky EU do roku 2010 ukázal jako jednu z nejkritičtějších oblastí dopravu ve městech. Evropská komise se proto rozhodla vyhlásit dopravu ve městech jako jednu ze svých priorit pro letošní rok a zpracovat „Zelenou knihu o dopravě ve městech“. Kolem 40 % občanů EU žije v městských aglomeracích s více než 200 tisíci obyvateli a 80 % ve městech a větších obcích a problematika dopravy ve městech se jich proto velmi úzce dotýká.…


Název článku: Dopravní politika a pěší doprava

Anotace: Chůze je i přes svou nepochybnou důležitost stále v mnoha českých městech podceňovaným druhem dopravy. Tento text přináší stručný náhled na to, jak pěší dopravu zapracovat do dopravní politiky a přispět tak k oživení českých měst. Klíčová slova: chůze, pěší, dopravní politika Annotation: Walking is still underestimated traffic mode in many of Czech cities. This article describes the way, how to integrate walking into the transport policy. Key words. walking,…


Název článku: Literatura - Cyklistická doprava

Obsahem této kapitoly je seznam aktuálních tuzemských i zahraničních pramenů týkajících se budování cyklistické infrastruktury. Z evropských států jsme se zaměřili zejména na Německo, Rakousko, Dánsko, Švýcarsko, Nizozemí, Švédsko, Velkou Británii a Norsko. Čerpáno bylo rovněž z kanadských a amerických zdrojů. Dále byla rozpracována databanka literatury a odborných časopisů. Byla provedena analýza obsahů, byly zpracovány stručné výtahy a dílčí vyhodnocení…


Název článku: Kuriozity na silnici

iDNES nás informuje o kuriozitách, které můžeme na komunikacích potkat. Jsou to ovšem místa, kde kromě toho, že je těžké dodržovat dopravní značení a pravidla provozu na pozemních komunikacích, může docházet k situacím, kdy řidiči zmatkují a chovají se nepředvídatelně – a na komunikacích vyššího dopravního významu pak může docházet ke kolizím či dopravním nehodám. https://brno.idnes.cz/miniaturni-kruhovy-objezd-ostrov-u-macochy-fzk-/brno-zpravy.aspx?c=A180424_145504_brno-zpravy_krut https:/…


Název článku: Mobilita podle druhů dopravy

Základním ukazatelem mobility je přepravní výkon připadající na 1 obyvatele za rok, což je celková realizovaná roční přepravní vzdálenost (v km), dále počet cest na 1 obyvatele ročně a průměrná přepravní vzdálenost připadající na 1 cestu, a to vše jednak v celkových hodnotách, jednak v členění podle jednotlivých druhů doprav: veřejná - železniční, autobusová, městská, letecká, případně vodní, a mimo to individuální silniční (automobilová a motocyklová), také lze…


Název článku: Děti v dopravě

Zdroj: www.swov.nl Je doprava pro děti (0 – 14 let) bezpečná? Děti jsou zranitelní účastníci dopravy. Navíc stále rozvíjejí své schopnosti, které jim v důsledku umožní stát se odpovědnými a nezávislými účastníky silničního provozu. Otázkou je, jak bezpečná je doprava pro naše děti a též, zda došlo během posledních několika let k nějakým zlepšením. Jaká jsou vysvětlení těchto zlepšení a jsou možná nějaká další? Která opatření přispívají k vyšší…


Název článku: Odkazy - Bezpečná komunikace, bezpečné dopravní prostředí

Světová banka a bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy Velké Británie Parlamentní poradní sbor pro otázky bezpečnosti dopravy SWOV - holandský výzkumný ústav silniční bezpečnosti BAST - německý výzkumný ústav silniční bezpečnosti Evropská silniční federace ERF Problematika bezpečnostního auditu Evropská rada silniční bezpečnosti ETSC Světová silniční organizace PIARC University of Westminster, dopravní fakulta Spousta odkazů na…


Název článku: Vývoj počtu cyklistů a dopravních výkonů

Data jsou získána z projektu VaV „CYCLE21: Analýza potřeb budování cyklistické infrastruktury v ČR“ Projekt je realizován v rámci Národního programu výzkumu 2004 – 2009 Ministerstva dopravy České republiky (č. 1F43E/045/210). Projekt zahrnuje vypracování komplexně orientované analýzy vyhodnocující infrastrukturní podmínky cyklistické dopravy s návrhem opatření k jejímu zatraktivnění, s posouzením její využitelnosti. Projekt byl realizován CDV, UK COŽP a …


Název článku: Metodika stanovení emisí znečišťujících ovzduší z dopravy

Úvod Metodika byla jedním z hlavních realizačních výstupů projektu VaV „Stabilizace a postupné snižování zátěže životního prostředí z dopravy v České republice“, které Centrum dopravního výzkumu řešilo v letech 1996 – 2001. Metodika zahrnuje pouze emise vzniklé přímo při provozu dopravních prostředků a zatím nezahrnuje emise z výroby elektrické energie spotřebované elektrickými vozidly ani emise z motorů ne-dopravních strojů a prostředků,…


Název článku: Je na čase posunout hranice Vize nula? Myslí si to partneři z oblasti udržitelné mobility ve Švédsku

Během zahájení ministryně chválila Švédsko, které slouží jako vzor pro další státy díky příznivému dopravnímu klimatu. Nastává však čas posunout  Vizi nula dále do budoucnosti.  „Když rodiče váhají, zda nechat dvanáctileté dítě venku samotné, většinou jsou důvodem externí faktory jako doprava, a právě tam můžeme mít určitý vliv. Pokud správně nastavená koncepce dopravy umožní dvanáctiletým dětem svobodně se pohybovat venku, provozovat sportovní aktivity nebo kdykoliv se vidět s…


Název článku: Imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi z dopravy

Doprava je označována jako jeden z nejvýznamnějších zdrojů znečištění ovzduší. Tento problém je navíc umocněn skutečností, že počty aut a počet ujetých kilometrů každým rokem vzrůstá a s nimi i tyto emise. Vzhledem k dominantnímu používání spalovacích motorů jsou ve výfukových plynech obsaženy značné množství plynných (CO, CO2, NOx, SO2, HC, benzen a další) i pevných škodlivin (PM). Ty zahrnují zejména velké množství částic nejjemnějších frakcí, obsahujících…


Název článku: Znečištění ovzduší persistentními organickými polutanty produkovanými dopravou

Jedním ze závažných problémů dopravy je kontaminace ovzduší emisemi, zejména ve velkých městech s vysokou hustotou automobilové dopravy. Výfukové plyny motorových vozidel obsahují stovky chemických látek v různých koncentracích, s různými účinky na zdraví člověka. Vedle „klasických“ sledovaných polutantů jako jsou např. oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid uhličitý nebo oxid siřičitý je v poslední době zaměřena pozornost také na persistentní organické polutanty (POPs) jako…


Název článku: Udržitelná mobilita

Mobilita je velmi důležité téma budoucnosti. Navzdory mnoha pesimistickým prognózám stále roste. Mobilita je základním předpokladem pro fungování hospodářství naší doby. Česká společnost se podílí na mezinárodní dělbě práce a mezinárodním obchodu a proto se mobilita stává klíčovým předpokladem prosperity státu v budoucnosti. Změna naší sídelní struktury i struktury samotných měst, stále se zvyšující oddělení bydlení a místa práce a dalších aktivit (volný čas,…


Název článku: Úvod - Bezpečná komunikace, bezpečné dopravní prostředí

Úvod Pravděpodobnost vzniku nehody je ovlivněna značným množstvím rizikových faktorů (risk factors), které souvisejí s elementy dopravního systému: infrastrukturou a jejím vybavením, vozidly a účastníky silničního provozu. Rizikový faktor je kterýkoliv faktor, který zvyšuje pravděpodobnost vzniku nehody. Kvalita utváření pozemní komunikace a přilehlého prostředí je významným rizikovým faktorem u více než 30% dopravních nehod. {{FUNCT:image("obr-1-podil-elementu…


Název článku: Demografické a ekonomické vlivy

Sociální, demografické a ekonomické změny působí na dopravu a jsou ovlivňovány dopravou. Vzory dopravního chování jsou v úzkém vzájemném působení se společenskými hodnotami a individuálními postoji spojeny často velice komplikovanými způsoby s významnými společenskými trendy jako jsou stárnutí populace, úpadek nukleární rodiny a přebírání suburbánních - předměstských životních stylů atd. Rovnost přístupu k mobilitě Lidé s redukovanou mobilitou, zejména…


Název článku: Dopravní nehodovost větších evropských měst

Dopravní nehodovost větších měst má v různých zemích rozdílnou hodnotu. Velká koncentrace populace, průmyslu a obchodu na relativně malém prostoru, hlučná doprava velké kapacity, která je nesrovnatelná s dopravou v extravilánu (mimo zastavěnou oblast) a klidnými místy mimo města. To vše má negativní vliv na dopravu.Obchodní a kulturní aktivity přivádí do velkých měst mnoho cizinců a lidí z okolních částí země, kteří nejsou zvyklí na tak velký provoz…


Název článku: Management mobility

Naším cílem tedy je udržet vysoké objemy mobility a současně významně redukovat nechtěné důsledky dopravy na člověka a životní prostředí. Vedle nových technologií a optimalizace dopravních systémů jde o to, porozumět mobilitě společnosti. Optimálním se jeví propojenost všech dopravních způsobů, nikoli její konkurence. Budoucnost mají kombinovatelné systémy s optimálními ekonomickými charakteristikami. Proto je nutné v rámci výzkumu vytvořit ideje, strategie,…


Název článku: Postoje k motoristické problematice a názory na dopravně bezpečnostní politiku

V roce 2004 byl dokončen mezinárodní srovnávací projekt SARTRE 3 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe). Projektu se účastnilo 23 evropských zemí – Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Průzkum navazoval na projekt SARTRE 1 z roku 1991, kdy se zúčastnilo 15 zemí, a SARTRE 2 z …


Název článku: Evropa musí podpořit bezpečnost cyklistů a chodců

Brusel - Podle aktuálních statistik zahynulo od roku 2013 při dopravních nehodách v EU 7600 cyklistů a chodců. To je stejné číslo, jako kdyby každý týden došlo k havárii mezinárodního letu plného cestujících. Autor zprávy – Evropská rada bezpečnosti dopravy (ETSC) – zdůrazňuje, že nechránění účastníci dopravy (chodci a cyklisté) vyžadují zvláštní pozornost; počty jejich usmrcení totiž klesají pomaleji než u cestujících ve vozidlech. Za posledních 10 let tyto počty poklesly o 41 % u chodců a 37…


Název článku: Ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2010

1  Úvod Vyčíslení ztrát z dopravní nehodovosti je důležitou stránkou v oblasti ekonomiky dopravy. Doprava způsobuje řadu negativních externalit, a to jak formou dopravních nehod, zranění účastníků, psychické újmy, tak i škodách na majetku a finančních ztrátách. Právě tyto ekonomické ztráty představují cca 2 % z HDP v EU*. V současné době se počet usmrcených osob snižuje. Důvodem může být lepší úroveň zdravotnické péče, vyšší podíl moderních vozidel s lepšími bezpečnostními…


Název článku: Ekonomické následky nehod, financování opatření NSBSP

Hodnocení dopravy a jejich následků probíhá z různých pohledů, z pohledu bezpečnosti, komunikace, vozidla, lidského činitele. Je ale velmi důležité hodnotit následky dopravy také z pohledu ekonomického. Vznikají značné socio-ekonomické ztráty, které mají dopad na stát a společnost. Těmito ztrátami přichází stát a společnost o velké množství zdrojů, a to jak materiálních, lidských, tak i finančních. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. se problematikou ekonomického hodnocení…


Název článku: Mobilita starších lidí

Jak senioři cestují? Dejeammes uvádí výsledky výzkumu v šesti evropských zemích. V městských oblastech i na venkově vykonají lidé nad 55 let věku většinu cest za každodenními záležitostmi pěšky. Analýza údajů ze 16 francouzských měst odhalila následující dopravní vzorce. (2003: 3)   65 let a starší Zbytek populace Chůze 46% 29% …


Název článku: Informační a komunikační technologie (ICT)

1. června 2005 zveřejnila Evropská komise iniciativu „i2010: Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“ - komplexní strategii pro oblast informační společnosti a médií. Nová strategie navazuje na předchozí iniciativy eEurope, avšak na rozdíl od nich je nově rozšířena o oblast médií a integruje regulaci, výzkum a realizaci. Iniciativa i2010 je založena na třech hlavních prioritách, označovaných také jako tři "i": inovace, investice a integrace do…


Název článku: Systémy výběru mýtného - Od profesionálů pro profesionály

Proč dálniční poplatky? Současná forma hospodaření s nepřeberným množstvím sítí úzce specializovaných dodavatelů zapříčiňuje nadměrnou přepravu. Zboží je zejména z cenových a časových důvodů stále více přepravováno po silničních komunikacích, přičemž mnohá vozidla operují nadnárodně a po celé Evropě. Těžké nákladní automobily produkují velké množství hluku a zdravotně závadných výfukových plynů. Do značné míry brání ve "volné" jízdě osobní dopravě. Obyvatelstvo…


Název článku: Dopravní výchova jako celoživotní proces

Problematiku dopravní nehodovosti a následků plynoucích z dopravních nehod v České republice se stále nedaří dát do evropského kontextu, tj. snížit počet dopravních nehod, dle závazku České republiky. Při přijetí politiky dopravní bezpečnosti Evropské unie v roce 2004 se Česká republika zavázala snížit počet dopravních nehod z roku 2002 na polovinu do roku 2010. České republice se tento ambiciózní cíl nepodařilo dosáhnout. Dokonce jsme v porovnání se zeměmi EU, v …


Název článku: Dopravně inženýrská data v českém prostředí: analýza dostupnosti, rozsahu a použitelnosti

Článek byl uveřejněn v Silničním obzoru 7-8/2011.Článek se zabývá databázemi, které lze v ČR použít v oblasti dopravního inženýrství a výzkumu v souvislosti s řešením silničních dopravních nehod a zvyšováním bezpečnosti silničního provozu. Konkrétně se jedná o nehodová, dopravní (provozní) a silniční (stavební) data. Na příkladu je posouzena jejich dostupnost, rozsah a použitelnost. Jsou zmíněny jak veřejné zdroje, tak zdroje s omezeným přístupem; závěrem je provedeno srovnání a jsou uvedeny…


Název článku: Výpočet kapacity neřízené křižovatky v revizi

Neřízené křižovatky tvoří drtivou většinu uzlů na komunikační síti. Metody pro posuzování jejich kapacity je nutno tedy neustále aktualizovat, prověřovat a udržovat na vysoké úrovni. Z vlastních zkušeností a reakcí projektantů je třeba konstatovat, že v současné době používané metody výpočtu kapacit neřízených křižovatek jsou zastaralé a nekomplexní. Doposud naše odborná praxe provádí kapacitní výpočty neřízených křižovatek nejednotně : buď podle oficiální…


Název článku: Postoje českých řidičů v kontextu vývoje nehodovosti

Automobilová doprava v České republice prošla v uplynulém čtvrtstoletí hektickým vývojem. Počet registrovaných motorových vozidel vzrostl mezi roky 1990 a 2012 o 77,8%, počet ročně ujetých kilometrů o 76,6%, přičemž počet obětí dopravních nehod za stejné období poklesl o 42%. Zatímco objem dopravy stoupal víceméně rovnoměrně, úmrtnost následkem dopravních nehod měla kolísavý vývoj s vrcholem v roce 1994 (1637 obětí); nástup opačného trendu můžeme pozorovat od roku 2000,…


Název článku: Aktuální poznatky k plánování cyklistické dopravy ve městech – inspirace z německých měst

Ve dnech 22-23.2.2012 se v Pardubicích uskutečnil seminář projektu Central Meet Bike. Cílem projektu je formou osvěty přispět k integraci cyklistiky do dopravních systémů vybraných středoevropských měst. Myšlenka projektu je založena na přenosu poznatků ze zkušeností měst bývalého východního Německa, která procházela podobným urbanistickým a dopravním vývojem jako mnohá česká města a na začátku 90. let tak měla podobné výchozí dopravní podmínky. Tato východoněmecká města …


Název článku: Dodávky a nehodovost, rizika a opatření

Zdroj: www.swov.nl Během několika posledních let výrazně vzrostl počet dodávek, stejně jako počty kilometrů ujetých tímto typem vozidla. Tento problém bude ještě větší v případě, že dodávky nahradí nákladní automobily v jejich funkci dopravy zboží ve městech. Řešením mohou být: kvalitnější výuka v autoškolách, kontroly měření rychlosti, větší uzpůsobení dodávek pro případ srážky a efektivnější řízení silniční dopravy. Dodávky: více obětí, především mezi ostatními…


Název článku: Faktory ovlivňující kapacitu křižovatky

Jak jsme již avizovali v / 1 / novelizace výpočetní metody pro kapacitu úrovňových křižovatek bude vycházet především z metodiky HBS 2001 /2 /. V úvodu si uvedeme rozdílnost k naší ČSN při výběru ovlivňujících faktorů pro kapacitu. Při výpočtu kapacity dle ČSN 736102 modelem časových mezer ( Harderse ) má rozhodující vliv několik faktorů : druh jízdního úkonu, vyznačení přednosti na vedlejší, přípustná rychlost, druh vozidla event.skladba, jejich vliv se…


Název článku: Bezpečné dopravní prostředí

Úvod Člověk je tvor omylný a omylným zůstane. I rozbory nehod signalizují, že většina nehod jde na vrub často banálních lidských selhání. Proto je potřebné utvářet na pozemních komunikacích takové prostředí, které chybování člověka co nejvíce omezí, resp. zaslouží se o to, aby následky případné chyby byly co nejmenší. Designem a úpravami pozemních komunikací je možné ovlivnit dopravní nehodovost v kladném i záporném smyslu velice výrazně, proto v rukou těch…


Název článku: Zklidňování dopravy je evropský trend

Postavení problému- současný stav Na jakékoli statistice dopravních nehod, např. na nejčerstvější informaci MVČR, lze dokumentovat, že s bezpečností dopravy na pozemních komunikacích je třeba něco radikálního provést. Pokud možno k lepšímu a pokud možno s minimem nákladů. Stát se navenek sice snaží této problematice věnovat pozornost-již dlouhá léta existuje Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) , stejně jako specielně vyčleněné oddělení na MDS ČR. Zdá…


Název článku: Stanovení hlukové zátěže z dopravy

1. Úvod Doprava patří mezi nejvýznamnější zdroje hluku v životním prostředí a nadměrná hluková zátěž představuje jeden z řady negativních faktorů, které spolu s pozitivními rozvoj dopravy přináší. Jedním ze základních předpokladů efektivního řízení hluku v životním prostředí je určení míry expozice hlukem prostřednictvím adekvátních hodnotících metod. Stanovení počtu obyvatel zasažených hlukem ze silniční dopravy je prováděno za účelem poskytování objektivních…


Název článku: AUTOŠKOLSTVÍ – zkoušky uchazečů o ŘP

Zákon 411/2005 Sb. ve vztahu k uchazeči o řidičské oprávnění, resp. k získávání odborné způsobilosti a zkouškám uchazečů o řidičské oprávnění. V souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu a právem zemí Evropské unie nabyl účinnosti dne 1.7. 2006 zákon o silničním provozu č. 411/2005 Sb., který je úplným zněním zákona 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). …


Název článku: Podíl dopravy na zdravotním stavu obyvatel v městě Brně

Úvod Problematika dopravy ve vztahu ke zdraví člověka a životnímu prostředí nabývá v posledních letech na aktuálnosti a to i přes skutečnost, že s sebou nese řadu pozitivních vlivů na rozvoj lidské společnosti. Nejzávažnějším problémem dopravy je kontaminace ovzduší emisemi, především vzhledem k jejich významnému vlivu na lidské zdraví, zejména ve velkých městech s vysokou hustotou automobilové dopravy. Složení a velikost emisí závisí především na…


Název článku: Opakovaně se vyskytující závady v projektování komunikací zejména pro chodce

V následujícím textu je popsáno několik opakujících se závad v projektech zejména na komunikacích pro chodce, ač je to v rozporu nejen s předpisy, ale i účelem stavby a „zdravým rozumem“ a lidé si oprávněně stěžují. Zvlněné chodníky (módní výstřelek) Nejčastější závadou jsou „zvlněné“ chodníky ( viz obr. 1 a 2). V ČSN 736100 Názvosloví pozemních komunikací – Část 1 – Základní názvosloví je uvedeno, že komunikace pro chodce je komunikace určená výhradně pro chodce a dělí se na…


Název článku: Nebezpečné látky a odpady v dopravě

Úvod Doprava se stala významným faktorem ovlivňujícím život člověka, a to jak v pozitivním (přeprava osob, surovin, výrobků, informací), tak i negativním směru (emise, dopravní nehody). Vzrůstající mobilita, rostoucí přepravní objemy a výkony v silniční dopravě jsou fenoménem několika posledních let. Prudce se zvyšuje množství osobních i nákladních vozidel, jejichž výroba a provoz jsou spojeny se zátěží životního prostředí. Tento jev se projevuje nejen v …


Název článku: Plošné zklidňování dopravy, zóny 30

1 Plošné zklidňování dopravy všeobecně Plošné zklidňování dopravy, v ČR a na Slovensku dosud málo známé, se v rozvinutých státech EU již více než 20 let považuje za standardní postup, který je vyjádřen přísnou diferenciací komunikací a rychlostního režimu na nich. V zásadě se rozlišují dvě skupiny komunikací v sídelních útvarech: hlavní místní komunikace (základní síť) s dovolenou rychlostí 50 km/h, obslužné komunikace (obslužná síť) s …


Název článku: Úvod do problematiky analýz nákladů a výnosů

Text je zpracován dle výzkumné zprávy projektu ROSEBUD „The Use of Efficiency Assessment Tools: Solution to Barriers“, červen 2004. Zdroje určené na financování realizace dopravně bezpečnostních opatření jsou omezené (lépe řečeno jsou velmi malé). Proto je důležité tyto omezené zdroje co nejefektivněji využívat. Tradičními kritérii při rozhodování o realizaci vhodného dopravně-bezpečnostního opatření je jeho legitimnost, vhodnost (dopravně inženýrská, občas bohužel i politická) a…


Název článku: Vzdělávání v oblasti dopraví výchovy

Dopravní výchova je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy od školního roku 2013/2014 tak, jak bylo schváleno vládou České republiky rozhodnutím č. 599 ze dne 10. srpna 2011, kterou byla schválena Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na roky 2011-2020 (dále jen NSBSP), resp. Akční program, který je nedílnou součástí dokumentu. V aktivitě Ú1, která se zaměřuje na bezpečného účastníka, bylo ustanoveno Ministerstvu dopravy a Ministerstvu školství, mládeže a…


Název článku: Mladí řidiči a senioři

Mladí řidiči Problémové (rizikové) chování v mladé dospělosti je poměrně častý fenomén. Setkáváme se s různými typy chování, které se dle Miovského et al. (2010) velmi často prolínají. Setkáváme se s tím, že se jedinec nezapojí „jen“ do jednoho z těchto typů, ale velmi často realizuje více typů rizikového chování současně (riziková jízda za volantem, rizikové užívání návykových látek apod.). Zuckerman (2007) se domnívá, že v situaci, kdy jedinec nemá naplněné své individuální…


Název článku: Stres za volantem

Miroslava.katolicka@cdv.cz Stresem za volantem obvykle rozumíme situace, které souvisí s časovým „presem“, omezeními v dopravě, konfliktními řidiči na silnicích či rizikem vzniku dopravní nehody. Neustálé zvyšování hustoty silničního provozu, rychlost a spěch dnešní doby vedou k nárůstu zátěže a tlaku, který je vyvíjen na řidiče. Je stále potřebnější umět si zachovat „chladnou hlavu“ a zvládat zátěžové situace. Co přesně se odehrává za volantem automobilu a…


Název článku: Pracovní program komise EU v oblasti dopravy pro rok 2005

Jacques Barrot Místopředseda Evropské komise, zodpovědný za dopravu Komise TRAN Evropského parlamentu Brusel, 1. února 2005 Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, jsem velmi šťastný, že zde dnes stojím před vámi. Dovolte, abych poděkoval zejména vašemu předsedovi, panu Costovi, za toto pozvání. Jak jsem zdůraznil během svého slyšení před vaší parlamentní komisí, jsem vám plně k dispozici. Doufám, že se tato výměna názorů mezi námi stane běžnou a …