Výsledky hledání

Hledaná fráze: bezpečnost
Nalezeno 50 záznamů.

Název článku: Jak lze měřit bezpečnost? (1. část)

Článek byl uveřejněn v Silničním obzoru 3/2012.Bezpečnost silničního provozu je bezesporu důležitým tématem. Jedná se však o kvalitativní (subjektivní) pojem; pokud se má bezpečnost efektivně řídit, je vhodné ji kvantifikovat. Ale jak lze bezpečnost kvantifikovat neboli měřit? Tato otázka je motivem předloženého dvoudílného článku. Bezpečnost se tradičně určuje prostřednictvím ukazatelů nehodovosti. Existuje několik takových ukazatelů, z nichž některé budou dále odvozeny a srovnány.1. Odvození…


Název článku: Jak lze měřit bezpečnost? (2. část)

Článek byl uveřejněn v Silničním obzoru 4/2012.V první části článku byl popsán tradiční způsob kvantifikace bezpečnosti. Bylo však prokázáno, že každý ukazatel podává jiné výsledky. Jeden z příkladů demonstroval skutečnost, že relativní nehodovost, která se používá nejčastěji, není pro dopravně inženýrské úlohy zcela vhodná.Jako východisko bylo představeno hodnocení pomocí funkce bezpečnosti. Souvislosti budou popsány v předloženém pokračování článku. Nejprve však bude popsán důležitý jev zvaný…


Název článku: Bezpečnost na evropských dálnicích

Evropské dálnice – aktuální data Délka a hustota dálniční sítě V roce 2004 celková délka dálnic v původních zemích EU-15 byla 55 751 km, v nových zemích EU-10 však pouze 3 247 km, v EU-25 celkem 58 998 km. Od roku 1990 se tak zvýšila délka dálnic v zemích EU-15 z původních 39 616 km o 40,7%. V roce 2005 mělo nejdelší dálniční síť v Evropě Německo - 12 174 km, následováno Francií - 10 485 km, Španělskem - 10 296 km a Itálií - 6 487 km (jde…


Název článku: Nová metodika – Hodnocení dopadů na bezpečnost

Hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu u vyhledávacích studií (zkráceně „hodnocení dopadů na bezpečnost“ nebo RSIA) je jedním z nástrojů bezpečné infrastruktury. Pomocí RSIA se hodnotí vhodnost jednotlivých variant návrhu pozemní komunikace z hlediska jejich bezpečnosti a vlivu na stávající silniční síť. Hodnocení se provádí ve fázi plánování před schválením samotného projektu a mělo by představovat jedno z kritérií při volbě vhodné alternativy návrhu pozemní komunikace. Hodnocení…


Název článku: Opatření pro vyšší bezpečnost motocyklistů

Zdroj: www.swov.nl Zlepšení bezpečnosti motocyklistů je naléhavé a v mnoha ohledech zcela reálné. Zakládá se částečně na návrzích obsažených ve výše uvedených studiích. Viditelnost Ostatní účastníci silničního provozu by měli být schopni motocyklisty vidět lépe než dosud. To může být částečně dosaženo pomocí informačních kampaní a vzděláváním řidičů automobilů tak, aby si byli víc vědomi přítomnosti motocyklistů. Sami motocyklisté mohou také přispět k větší viditelnosti tím,…


Název článku: Opatření pro vyšší bezpečnost cyklistů

Zdroj: www.swov.nl Nejdůležitějším bodem v zajišťování bezpečnosti cyklistiky je: snížení počtu nehod cyklistů s potenciálními objekty srážky – pomocí změn podoby infrastruktury; snížení nebezpečí plynoucího z těchto srážek za pomoci: infrastrukturálních opatření, stanovení pravidel chování pro cyklisty a/nebo subjekty srážky, či jiných způsobů vedoucích k ovlivnění chování. Kromě toho je důležité zmínit také údržbu…


Název článku: Telefonování za jízdy a bezpečnost provozu

Zdroj: www.swov.nl Nizozemský tisk uveřejnil před nedávnem zprávu, že parlamentní většina schválila zákon zakazující telefonování za jízdy v autě bez užití handsfree. Tento zákon je částečně založen na odhadech SWOV pro rok 1998 týkajících se telefonování ve vozidle a jeho vlivu na bezpečnost provozu. Od té doby SWOV zpracoval v důsledku značného nárůstu telefonních přístrojů v Nizozemí nové odhady. Tyto poslední odhady jsou zahrnuty v tomto textu. Dřívější…


Název článku: Bezpečnost pozemních komunikací sítě TEN-T

Článek shrnuje aktuální stav provádění nástrojů bezpečnosti na transevropské síti TEN-T v ČR dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/EC o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. V článku jsou dále zveřejněny základní nehodové charakteristiky silniční sítě TEN-T a definovány potřeby její komplexní bezpečnostní analýzy.The article summarizes the current situation regarding the usage of road safety management tools (audit, inspection, network management and safety impact assessment)…


Název článku: Mladí řidiči a bezpečnost dopravy

Zdroj: www.swov.nl Mladí vlastníci řidičských průkazů se vyznačují vysokým rizikem účasti na dopravních nehodách. To platí zvláště o mladých mužích: v jejich případě je riziko 4x vyšší než ve starších věkových skupinách. Důležitými faktory jsou: nedostatek zkušenosti, podcenění rizika, přijetí skutečnosti vysokého rizika jako samozřejmé a neměnné a často také konzumace alkoholu. Řešení tohoto problému by mělo začít na základních školách, kde je dopravní výchova…


Název článku: Evropa musí podpořit bezpečnost cyklistů a chodců

Brusel - Podle aktuálních statistik zahynulo od roku 2013 při dopravních nehodách v EU 7600 cyklistů a chodců. To je stejné číslo, jako kdyby každý týden došlo k havárii mezinárodního letu plného cestujících. Autor zprávy – Evropská rada bezpečnosti dopravy (ETSC) – zdůrazňuje, že nechránění účastníci dopravy (chodci a cyklisté) vyžadují zvláštní pozornost; počty jejich usmrcení totiž klesají pomaleji než u cestujících ve vozidlech. Za posledních 10 let tyto počty poklesly o 41 % u chodců a 37…


Název článku: Opatření pro vyšší bezpečnost těžkých vozidel a autobusů

Zdroj: www.swov.nl Opatření, která v Holandsku už byla přijata a ta dosud zvažovaná, jsou následující: organizace přepravy, (využití) infrastruktury, vozidlo, vzdělávání řidičů, omezení. Opatření organizace přepravy: jiný čas a místo Přeprava zboží může být přesunuta na hodiny s nižší hustotou dopravy, jako je večerní a noční doba. Regionální místa distribuce zajistí snížení počtu nákladních vozidel na síti regionálních silnic. Důležitá je také…


Název článku: První pomoc – faktor zvyšující bezpečnost silničního provozu

1. Úvod Navzdory všem bezpečnostním opatřením jsou dopravní nehody stále reálnou součástí dopravního provozu. V roce 2013 přišlo v České republice při dopravních nehodách o život 583 lidí a 25 459 lidí bylo zraněno.  Dopravní nehody jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí u mladých lidí ve věku 15 – 29 let a druhou nejčastější příčinou úmrtí u dětí mezi 5 a 14 lety (IFRC, 2010).   Včasná první pomoc poskytnutá svědky či účastníky dopravní nehody může výrazně ovlivnit šance…


Název článku: Aktuální vývoj v projednávání návrhu evropské směrnice “Bezpečnost infrastruktury”

Příprava návrhu směrnice se datuje již od jara roku 2006. Konkrétně 12. dubna 2006 vyzvala Evropská komise prostřednictvím vnitrozemského dopravního servisu generálního ředitelství pro energetiku a dopravu zainteresované subjekty k vyjádření se k základním definicím a předběžnému návrhu oblasti, která by měla být směrnicí regulována. Komentáře měly být zaslány do 19. května 2006 s tím, že se stanou podkladovým materiálem k další diskusi a pro přípravu návrhu…


Název článku: Jak parametry vjezdu okružní křižovatky ovlivňují bezpečnost silničního provozu

Úvod Okružní křižovatky (OK) představují jeden z nejdynamičtěji rozšiřujících se typů křižovatek na silniční infrastruktuře v ČR. Tento typ křižovatky se realizuje jako novostavba, ale častěji jako přestavba stávající stykové nebo průsečné křižovatky. Na území ČR jsme identifikovali cca 1200 OK. Ke stavbě OK se přistupuje především z pohledu propustnosti a čím dál častěji i z pohledu bezpečnosti. Bezpečnost vychází z geometrického uspořádání křižovatky, které má přímý…


Název článku: Stanovení vlivu geometrie okružní křižovatky na rychlost průjezdu a bezpečnost

Úvod Okružní křižovatky (OK) představují jeden z nejdynamičtěji rozšiřujících se typů křižovatek na silniční infrastruktuře v ČR. Tento typ křižovatky se realizuje jako novostavba, ale častěji jako přestavba stávající stykové nebo průsečné křižovatky. Ke stavbě OK se přistupuje především z pohledu propustnosti a čím dál častěji i z pohledu bezpečnosti. Bezpečnost vychází z geometrického uspořádání křižovatky, které má přímý vliv na trajektorii projíždějících…


Název článku: Evropská rada pro bezpečnost v dopravě (ETSC) uvádí způsoby, jak snižovat úmrtí při haváriích

Zpráva odhaluje, že při haváriích zemřelo v roce 2015 téměř 7 300 účastníků silničního provozu.  K více než 60 % těchto úmrtí dochází na pozemních komunikacích v extravilánu. Rozvržení pozemní komunikace a rychlostní limity, které důsledně odpovídají funkci dané pozemní komunikace, jsou dle studie dva nejvýznamnější faktory, které pomáhají snižovat počty úmrtí v několika evropských státech. Holandsko, jehož počty usmrcených při haváriích se pohybují pod průměrem, nyní podstupuje kroky k…


Název článku: Nehodovost na dálnicích ČR

Pro lepší pochopení nehodovosti na dálnicích ČR je vhodné se seznámit s nehodovostí na evropských dálnicích (kde je součástí rovněž analýza nehodovosti na dálnicích ČR) a také s mezinárodním rozborem nehodovosti ČR. více viz: Bezpečnost na evropských dálnicích více viz: Hloubková analýza mezinárodního srovnání dopravní nehodovosti v ČR


Název článku: Projekt SUNflower

Projekt SUNflower a později SUNflower+6 si dal za cíl analyzovat vztah mezi vývojem úrovně bezpečnosti silničního provozu, politikou a programy bezpečnost silničního provozu a opatřeními ve zúčastněných zemích, srovnat vývoj úrovně bezpečnost silničního provozu na pozadí přijatých opatření, identifikovat positivní zkušenosti a implementovat je v Evropských programech bezpečnosti silničního provozu a konečně představit nové metodiky vyhodnocení úrovně bezpečnost…


Název článku: Prezentace z konference čisté mobility

Bezpečnost dopravy je důležitým faktorem, nesmíme ale také zapomínat na další aspekty, které mají vliv na naše zdraví a to je životní prostředí jako takové. Na toto téma proběhla konference: http://www.dobramesta.cz/aktuality/641/prezentace-z-konference-ciste-mobility-12.---13.-4.-2018


Název článku: Správné a nesprávné posuzování nebezpečí v dopravě

Hodnocení nebezpečí, ať správné nebo nesprávné, je spoluutvářeno společenskými vlivy. Přitom hrají roli také mechanismy takzvané objektivní a subjektivní bezpečnosti. Toto objasňuje proces adaptace, který probíhá u jedince s ohledem na bezpečnost. Problém adaptace při zvyšování bezpečnosti spočívá v tom, že účastník silničního provozu nemůže dodatečně vyžadovanou bezpečnost adekvátně posoudit. Tím je zkreslováno jeho hodnocení nebezpečí. Pokud se mu nabídne více objektivní…


Název článku: Nehodovost chodců z mezinárodního pohledu

Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky provozu na pozemních komunikacích, poněvadž nemají žádnou fyzickou ochranu ke snížení následků nehod. Ačkoliv počet chodců, zúčastněných při dopravních nehodách ve státech ECMT během posledních 20 let poklesl, obvykle více než u ostatních kategorií účastníků provozu, zůstává v mnoha evropských zemích skutečností, že podíl chodců mezi obětmi dopravních nehod je stále vysoký. V oblasti dopravních nehod, je však srovnání kvůli nejednotné…


Název článku: Pět dobrých důvodů pro svícení ve dne

Co mě stojí jízda se zapnutými světly ve dne s mým soukromým automobilem? Nestojí Vás skoro nic! Jediný plynulý rozjezd na světelné křižovatce spotřebuje více paliva! Nebo, řečeno jinak, budete-li jezdit ekonomicky, svícení ve dne Vás přijde velmi lacino. Lepší kontrast na přímé komunikaci: Vzdálený předmět je vnímán tím spíše, čím více se odlišuje od okolí. Je tedy zřejmé, že osvětlené vozidlo – i ve dne – je vnímáno dříve a lépe než vozidlo neosvětlené. Tím, že ve dne…


Název článku: Děti v dopravě

Zdroj: www.swov.nl Je doprava pro děti (0 – 14 let) bezpečná? Děti jsou zranitelní účastníci dopravy. Navíc stále rozvíjejí své schopnosti, které jim v důsledku umožní stát se odpovědnými a nezávislými účastníky silničního provozu. Otázkou je, jak bezpečná je doprava pro naše děti a též, zda došlo během posledních několika let k nějakým zlepšením. Jaká jsou vysvětlení těchto zlepšení a jsou možná nějaká další? Která opatření přispívají k vyšší…


Název článku: Nový systém inteligentního přizpůsobení rychlosti (ISA) může snížit počet úmrtí na silnicích o 20%

Systém ISA má potenciál snižovat riziko plynoucí z nepřiměřené rychlosti, která je největším zabijákem na našich silnicích. Evropská rada bezpečnosti dopravy se zasazuje o to, aby revidovaná evropská směrnice o požadavcích na schvalování typu motorových vozidel doporučovala ISA jako standard ve všech nových vozech. O výhodách systému připravila pětiminutový film. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., je českým zástupcem v Evropské radě bezpečnosti dopravy (ETSC).


Název článku: Bezpečná komunikace

Bezpečnost (bezpečná komunikace) Obecně se jedná o stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro referenční objekt a jeho zájmy. Referenční objekt bezpečnosti je takový, který vnímá určitou hrozbu, jako hrozbu jeho samotného přežití. Představuje jednu z vlastností dopravního systému. Může se jednat o bezpečnost celého systému na národní/regionální úrovni, nebo se může jednat o bezpečnost konkrétního úseku silnice, určité kategorie účastníků silničního provozu. V závislosti na…


Název článku: Vývoj počtů vozidel a dopravních výkonů - Osobní automobily + dodávkové vozy

Osobní automobily (spolu s dodávkovými vozy) tvoří nejrozšířenější třídu vozidel na našich komunikacích od počátku 70. let, kdy zatlačily do pozadí do té doby rozšířenější používání motocyklů (patří do kategorie M1 podle zák. č. 56/2001 Sb., spolu s dodávkovými vozidly). Jejich podíl na celkovém počtu motorových vozidel v ČR je asi 74 %, přibližně stejný podíl i na dopravních výkonech. Osobní automobily představují komfortnější a bezpečnější způsob dopravy, odpovídající…


Název článku: Postoje k telefonování za jízdy

V roce 2004 byl dokončen mezinárodní srovnávací projekt SARTRE 3 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe). Projektu se účastnilo 23 evropských zemí – Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Průzkum navazoval na projekt SARTRE 1 z roku 1991, kdy se zúčastnilo 15 zemí, a SARTRE 2 z …


Název článku: Nový výzkum k jízdě s rozsvícenými světly ve dne

Ing. Pavel Skládaný Argumenty odpůrců svícení ve dne jsou ve studii EU poraženy Analýza mnoha mezinárodních výzkumů z pověření Evropské komise dokazuje: Svícení ve dne by mohlo v EU zachránit 5.500 lidských životů ročně - počet zraněných by mohl být snížen o 155.000. I v Rakousku by zavedením svícení ve dne mohlo být zachráněno cca 60 obětí dopravních nehod ročně a náklady nehod sníženy o 2,5 miliardy šilinků ročně. Aktuální údaje, které konstatoval a 3…


Název článku: Revize směrnic týkajících se bezpečnosti silnic mimo i v silničních tunelech

Hlavním problémem je to, že zatímco z pohledu řidiče je celá silnice jednotnou lineární stavbou silniční infrastruktury většinou v otevřené krajině a někdy i v uzavřeném prostředí v podobě tunelu, tak striktní vymezení pro použití obou směrnic na silniční infrastrukturu vede k nestejnému přístupu bezpečnosti k silnicím mimo tunel a k silnicím v tunelech. Zahraniční projekt ECOROADS vznikl v návaznosti na iniciativu týkající se obou výše uvedených evropských směrnic o bezpečnosti a dvou…


Název článku: Až 40 % úmrtí na silnicích v Evropě je spojeno s výkonem pracovní činnosti

V roce 2016 bylo na evropských silnicích zmařeno 25 671 životů. To říká nová analýza statistik dopravní nehodovosti, kterou dnes rovněž najdeme zveřejněnou na webu ETSC. Velký podíl tvoří oběti dopravních nehod spojených s výkonem pracovní činnosti. Přesné číslo není známé, nicméně z detailní analýzy dat z celé Evropy, se autoři domnívají, že až 40 % všech úmrtí na silnicích je spojeno s výkonem pracovní činnosti. Antonio Avenoso, výkonný ředitel organizace ETSC, říká: „V Evropě…


Název článku: Národní strategie bezpečnosti

Od roku 2001 bylo na českých silnicích usmrceno více než 10 000 lidí a čtyřikrát tolik bylo poznamenáno zraněními zásadně ovlivňujícími běžný život. Ekonomické ztráty způsobené nehodami a jejich následky znamenají pro stát náklady odpovídající 2 % HDP. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 - 2020 je koncipována jako samostatný materiál Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, základní principy i návrhy konkrétních opatření směřující k zásadnímu snížení nehodovosti…


Název článku: Odkazy - Bezpečná komunikace, bezpečné dopravní prostředí

Světová banka a bezpečnost dopravy Ministerstvo dopravy Velké Británie Parlamentní poradní sbor pro otázky bezpečnosti dopravy SWOV - holandský výzkumný ústav silniční bezpečnosti BAST - německý výzkumný ústav silniční bezpečnosti Evropská silniční federace ERF Problematika bezpečnostního auditu Evropská rada silniční bezpečnosti ETSC Světová silniční organizace PIARC University of Westminster, dopravní fakulta Spousta odkazů na…


Název článku: Odstupy vozidel

V Tab. 1 je uvedena celková sumarizace podílu sledovaných vozidel nedodržujících vzájemný bezpečný odstup (tzn. vzájemná vzdálenost vozidel je menší nebo rovna 2 sekundám) z měření uskutečňovaných na silnicích I. třídy v extravilánu, intravilánu a na dálnicích. V tabulce je vyjádřen i procentuální podíl osamocených vozidel (tzn. časový odstup vozidel mezi sebou vyšší než 20 sekund). V intravilánu na silnicích I. třídy je zaznamenán největší podíl vozidel…


Název článku: Automatická vozidla potřebují "řidičské zkoušky"

Podle tiskové zprávy ETSC – http://etsc.eu/automated-vehicles-need-driving-tests/ Evropská rada pro bezpečnost vydala informaci k podmínkám uvedení do provozu plně autonomních vozidel, která mají zvýšit bezpečnost na silnicích v celé EU. Okolností, které je třeba ověřit a vzít do úvahy, než vozidla začnou jezdit po silnicích, je zatím mnoho. Nejsou jen z oblasti testování technické spolehlivosti a chování vozidel v provozu, ale také jsou to otázky, které se týkají „řidičské způsobilosti“…


Název článku: Alkohol v dopravě – jak vážné riziko představuje?

Zdroj: www.swov.nl Alkohol a bezpečnost silničního provozu: vysoké riziko vážného zranění Zkonzumovaný alkohol je skrze žaludek a tenké střevo vstřebáván do krve, kterou se dále šíří do celého těla. Takto se alkohol dostává do mozku, ovlivňuje schopnost vnímání a jednání a tedy i riziko nehody. Riziko nehody mírně narůstá po jedné až dvou dávkách alkoholu. S hladinou alkoholu v krvi (blood alcohol contents, BAC) v množství 0,5 ‰, které je dosaženo…


Název článku: Projekt CAST

(CAST je akronym pro Campaings and Awarenes-raising Strategies in Traffic Safety) Strategické cíle Projekt CAST byl navržen ve formě Specificky cíleného výzkumného projektu, jehož účelem je uspokojení požadavků Evropské komise pro zvyšování bezpečnosti v dopravě pomocí efektivních kampaní pro bezpečnost silničního provozu. Projekt vytvoří nástroje pro vyhodnocování a nástroje pro navrhování masmediálních kampaní pro bezpečnost silničního provozu. Tyto nástroje umožní Evropské…


Název článku: Specifická problematika bezpečnosti cyklistů

A. Bezpečnost cyklistické dopravy - obecně Z řady studií zabývajících se rozvojem cyklodopravy (např. Dekoster a Schollaert, 2000) lze definovat několik základních faktorů bránících zvýšení podílu cyklistů ve městech. Jedná se o: nedostatečnou kvalitu povrchu stezek, vzájemnou neprovázanost jednotlivých úseků cyklistické sítě, nedostatek míst s bezpečným parkováním kol, nevhodné podmínky na pracovišti v případě dojížďky za prací (např. chybějící sprchy, místa pro kola). Za…


Název článku: Zážitky z rychlé jízdy pro mladé řidiče

Zvláštní motivy pro rychlou jízdu u mladých lidí: Kromě samotného dosažení cíle jízdy má pro mladistvé význam řada zvláštních motivů, které zahrnují účinky ohrožující bezpečnost dopravního provozu. Následující motivy naznačují záměry, které jsou spojeny s touhou po rychlé jízdě: Sebepotvrzení, snaha působit příznivým dojmem na své okolí: „Na obtížných úsecích, například na silnicích plných zatáček, rád ukazuji druhým, jak se něco…


Název článku: Strategické řízení bezpečnosti

1. Bezpečnost není jen nehodovost Úroveň bezpečnosti silničního provozu se často hodnotí na základě nehodovosti (počtu nehod, počtu zraněných, usmrcených apod.). Ze statistického pohledu může však tento přístup být omezen množstvím dat, což zkresluje např. hodnocení změn. Navíc existuje tzv. podregistrace – ne všechny nehody jsou Policií ČR registrovány. Podle odhadů jsou např. registrovány přibližně dvě třetiny nehod se zraněním, jedna třetina je tedy neznámá. 2. Management bezpečnosti…


Název článku: Postoje k problematice tunelů

V roce 2004 byl dokončen mezinárodní srovnávací projekt SARTRE 3 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe). Projektu se účastnilo 23 evropských zemí – Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Průzkum navazoval na projekt SARTRE 1 z roku 1991, kdy se zúčastnilo 15 zemí, a SARTRE 2 z …


Název článku: Švýcarsko je vítězem ceny ETSC za výkon v oblasti bezpečnosti v dopravě za rok 2017

Švýcarsko zaznamenalo 15% pokles v počtu usmrcených na silnicích v roce 2016. Od roku 2010 klesla úmrtí o 34 % a od roku 2001 o 60 %. Země má nyní nejnižší úmrtnost na silnicích (26 úmrtí na milion obyvatel) v Evropě. Stejně jako Norsko (vítěz PIN Award 2016), Švýcarsko vystoupalo za posledních pět let o pět příček. Antonio Avenoso, výkonný ředitel organizace ETSC, říká: „Švýcarsko zasluhuje mezinárodní uznání, protože i přes dobrou pověst v oblasti bezpečnosti silničního provozu země…


Název článku: Nové technologie mohou zabránit tisícům dopravních nehod na dálnicích

6. 3. 2015 Brusel, Brno – Podle čerstvé zprávy vydané Evropskou radou bezpečnosti dopravy (ETSC) mohou nové vozidlové technologie hrát hlavní roli ve snížení počtu usmrcených na evropských dálnicích. Aktuální analýza vývoje bezpečnosti ukazuje, že v roce 2013 bylo na dálnicích v Evropské unii usmrceno cca 1900 osob. Výsledky z řady zemí, které jsou ve zprávě uvedeny, ukazují, že až 60 % usmrcených při dálničních nehodách nepoužívalo bezpečnostní pásy. Autoři vyžadují, aby byla v Evropské unii…


Název článku: Memorandum ETSC k maďarskému předsednictví EU

Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) je nezisková organizace se sídlem v Bruselu, která se zabývá problematikou snižování počtu usmrcených a zraněných při dopravních nehodách v Evropě. ETSC se snaží identifikovat a propagovat efektivní opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, která jsou podložená mezinárodním výzkumem a úspěšným fungováním v praxi. V této oblasti funguje zároveň jako poradní orgán Evropské komise. ETSC vítá zprávu,…


Název článku: Vjezdový ostrůvek v obci Bedihošť

Situace Obec Bedihošť leží na silnici II/367 mezi Prostějovem a Kojetínem. Komunikace dále navazuje na silnici I/47 na Kroměříž a Hulín. Obec Bedihošť je vzdálena cca 4 km od Prostějova. Sledovaný úsek Prostějov – Bedihošť je proveden v kategorii S9,5/90, směrové uspořádání je přímé. {{FUNCT:image("obrazek-1-vjezd-do-bedihosti-od-prostejova-misto-soucasneho", null, 540)}}Obrázek 1: Vjezd do Bedihošti od Prostějova – místo současného vjezdového ostrůvku (3/2003) V roce 2003…


Název článku: Funkce komunikace

Silniční síť má 3 hlavní dopravní funkce: Průjezdní (flow)– umožňuje dopravu ze zdroje cesty do cíle cesty Sběrnou (access) – odvádí / přivádí dopravu z / do určité oblasti Obslužnou – umožňuje přístup a obsluhu území, objektů V současné době plní silnice a ulice často více než jednu z těchto tří funkcí, což kromě nepříznivého vlivu na život města zvyšuje i riziko vzniku dopravních nehod. To je důvod, proč by v systému trvale udržitelné silniční…


Název článku: Kuriózní rozhodnutí nizozemského soudu vykládá pojem „držení telefonu“

Řidiči možná do budoucna nebudou smět užívat mobilní telefon v hands-free módu. Právně se na takové jednání v Nizozemí bude vztahovat povinnost, která zakazuje řidiči „držet telefon“. Hlasové vytáčení je ovšem umožněno. Tyto závěry plynou z pozoruhodného rozhodnutí soudu v Leeuwardenu, který se vyjadřuje k limitům využití chytrých telefonů v autě. Případ se týká řidiče, který užíval hands-free na kruhovém objezdu při průjezdu kolem policejního automobilu. Muž nesouhlasí se zadržením a případ…


Název článku: Stárnoucí osoby

Zdroj: www.swov.nl Existují tři skupiny opatření, která mohou zlepšit bezpečnost starších osob: ve vztahu k účasti na silničním provozu předcházení zbytečnému stárnutí a zachování si aktivity tak dlouho, jak je to možné; přizpůsobení dopravní infrastruktury a vozidla s ohledem na vyšší bezpečnost starších osob; poskytování informací a tréninku a odhad (vlastních) možností. Zachování si aktivity v dopravě Zachování si aktivity, a to i…


Název článku: K problematice adaptace člověka v systému dopravy a k posuzování bezpečnosti

Dosavadní úvahy v této oblasti vedou k následujícím závěrům: Skutečnost, že existuje adaptace, není pouze výhodou, kterou by bylo třeba začlenit do dopravní výchovy, ale má také nevýhodu, že člověk v silniční dopravě není jen jejím spolehlivým článkem, jak by se to od něj očekávalo. Za tímto zjištěním stojí typický příklad vize „NULA“, podle níž je systém přizpůsobován člověku, protože přizpůsobení člověka systému je pouze omezené a někdy chybné. Pokud se máme…


Název článku: Národní observatoř bezpečnosti silničního provozu

1. Úvod V plánu Evropské komise na snížení nehodovosti v období 2002 – 2010 bylo doporučeno, aby byla založena Evropská observatoř bezpečnosti silničního provozu. Cílem této observatoře měla být podpora aktivit Evropské komise v oblasti zvyšování bezpečnosti – observatoř tomu měla napomoci jakožto informační základna, která umožňuje sledování vývoje bezpečnosti a identifikuje jeho příčiny. Observatoř má tedy sloužit jako nástroj pro podporu rozhodování, např. o efektivních investicích do…


Název článku: Technické předpisy

Platnost a závaznost norem a předpisů U všech PK je nutno zajistit ochranu veřejných zájmů, bezpečnost dopravy, nezbytnou jednotnost parametrů, spolehlivost, životnost a jakost díla. Orgány a organizace uplatňuj ČSN a technické předpisy MD jejich uvedením (odkazy) v rozhodnutích, povoleních, smlouvách o dílo, při zadávání veřejných zakázek, posuzování dokumentace a dozoru na stavbách. Tím se předpisy stanou pro dané dílo závaznými. Pro Zadávací…