Výsledky hledání

Hledaná fráze: pasivní bezpečnost vozidla
Nalezeno 50 záznamů.

Název článku: Zdroje dat - Prvky pasivní bezpečnosti vozidla

Zdroje dat pro data prvků pasivní bezpečnosti jsou: na národní úrovni: Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice (ročenka Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR) Databáze CDV - výsledky měření na pozemních komunikacích na mezinárodní úrovni: IRTAD (mezinárodní databáze - expoziční data) – článek více viz: Popis struktury, vlastností a využití databáze IRTAD


Název článku: Literatura - Prvky pasivní bezpečnosti vozidla

Informační zdroje Průzkumy: Child Trends DataBank: Seat Belt Use and Child Safety Seats (neaktivní) Bezpečnostní strategie: National Highway Traffic Safety Administration (USA): Initiatives to Address Safety Belt Use(nekativní) Initiative for Increasing Seat Belt Use Nationwide(nekativní) Kampaně: Buckle Up America (USA) Click It or Ticket(nekativní) Obecné zdroje: Insurance Institute for Highway Safety (USA): Safety belt use, Belt use rates,…


Název článku: Vývoj počtů vozidel a dopravních výkonů - Těžká vozidla (nákladní vozidla a autobusy)

Těžká vozidla (nákladní automobily a autobusy) tvoří menší část vozového parku. Na silnicích představují skupinu vozidel s vyšším stupněm bezpečnosti pro jejich posádky a cestující, ale na druhé straně jsou tato vozidla zvýšeným nebezpečím pro všechny ostatní účastníky dopravy (potenciální srážkové partnery). Těžká vozidla spadají do několika kategorií (podle zák. č. 56/2001 Sb.): nákladní automobily s hmotností do 3,5 t (kategorie N1), s hmotností nad 3,5 t do 12 t …


Název článku: Aktivní a pasivní prvky bezpečnosti motorových vozidel

1. ÚVOD Tento příspěvek pojednává o aktivních a pasivních systémech a prvcích používaných v motorových vozidlech. Jsou zde uvedeny nejrozšířenější a nejznámější prvky používané ve vozidle, které mají nemalý vliv na vznik dopravní nehody a následné zranění účastníků silničního provozu. 2. AKTIVNÍ BEZPEČNOST Prvky aktivní bezpečnosti jsou systémy, technická zařízení a vlastnosti vozu, které pomáhají zabránit nebo předejít dopravním nehodám. Mezi aktivní prvky patří zejména kvalitní brzdy,…


Název článku: Vývoj míry rizika - Těžká vozidla (nákladní vozidla a autobusy)

Pro srovnání nebezpečnosti daného typu účastníka silničního provozu se používá poměrná veličina - počet usmrcených vztažených na jednotku expozice, tj. počet obyvatel, počet vozidel nebo dopravní výkon ve vozokm. Nejvýstižnější jednotkou pak je počet usmrcených na mld. vozokm daného druhu vozidel v silniční dopravě, přestože tato čísla se ne vždy snadno zjišťují (obvykle z periodických sčítání dopravy). Přesnější popis vývoje míry rizika pro těžká vozidla v ČR i v zahraničí…


Název článku: Mezinárodní srovnání - Těžká vozidla (nákladní vozidla a autobusy)

{{FUNCT:image("graf-1-vyvoj-miry-rizika-pocet-usmrcenych-na-1-mld-vozokm-pr-2", null, 540)}}Graf 1: Vývoj míry rizika - počet usmrcených na 1 mld. vozokm pro těžká vozidla (nákladní automobily a autobusy) (1970 - 2005) Od roku 1970 klesla míra rizika pro osobní automobily a dodávkové vozy z 11 - 27 usmrcených na 1 mld. vozokm u vyspělých zemí (Velká Británie, Švýcarsko, Dánsko, Švédsko) na 3 - 5 usmrcených na 1 mld. vozokm v roce 2005 (u Velké Británie dokonce 1,4). ČR…


Název článku: Specifická problematika bezpečnosti - Těžká vozidla (nákladní vozidla a autobusy)

Jedná se o skupinu vozidel, kdy výsledek srážky s jinými druhy vozidel je nejnebezpečnější, proto si i tato skupina vozidel zasluhuje zvláštní pozornost.


Název článku: Opatření - Těžká vozidla (nákladní vozidla a autobusy)

Tak jako u ostatních vozidel je nyní povinné stálé svícení (od 1. 7. 2006 po celý rok). Pro těžká vozidla platí nižší rychlostní limity při jízdě na všech komunikacích mimo obec. Dále se používají omezovače rychlosti, tachografy apod.


Název článku: Zdroje dat - Těžká vozidla (nákladní vozidla a autobusy)

na národní úrovni: Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice (ročenka Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR) na mezinárodní úrovni: IRTAD (mezinárodní databáze) CARE (mezinárodní databáze)


Název článku: Prvky pasivní bezpečnosti - postoje a příčiny

Výsledky projektu SARTRE 3 - používání bezpečnostních pásů a sedaček Část rozhovoru v průzkumu [createItem(352);?>] se věnovala problematice bezpečnostních pásů. Respondenti zde uváděli, zda je jimi jejich vozidlo vybaveno, zda je oni sami používají a zda byli za jejich nepoužití v poslední době sankcionováni, jestli používají dětské zádržné systémy, když vezou ve svém vozidle děti, a zda se ztotožňují s některými názory a postoji týkajícími se bezpečnostních…


Název článku: Opatření pro vyšší bezpečnost motocyklistů

Zdroj: www.swov.nl Zlepšení bezpečnosti motocyklistů je naléhavé a v mnoha ohledech zcela reálné. Zakládá se částečně na návrzích obsažených ve výše uvedených studiích. Viditelnost Ostatní účastníci silničního provozu by měli být schopni motocyklisty vidět lépe než dosud. To může být částečně dosaženo pomocí informačních kampaní a vzděláváním řidičů automobilů tak, aby si byli víc vědomi přítomnosti motocyklistů. Sami motocyklisté mohou také přispět k větší viditelnosti tím,…


Název článku: Jak lze měřit bezpečnost? (2. část)

Článek byl uveřejněn v Silničním obzoru 4/2012.V první části článku byl popsán tradiční způsob kvantifikace bezpečnosti. Bylo však prokázáno, že každý ukazatel podává jiné výsledky. Jeden z příkladů demonstroval skutečnost, že relativní nehodovost, která se používá nejčastěji, není pro dopravně inženýrské úlohy zcela vhodná.Jako východisko bylo představeno hodnocení pomocí funkce bezpečnosti. Souvislosti budou popsány v předloženém pokračování článku. Nejprve však bude popsán důležitý jev zvaný…


Název článku: Jak lze měřit bezpečnost? (1. část)

Článek byl uveřejněn v Silničním obzoru 3/2012.Bezpečnost silničního provozu je bezesporu důležitým tématem. Jedná se však o kvalitativní (subjektivní) pojem; pokud se má bezpečnost efektivně řídit, je vhodné ji kvantifikovat. Ale jak lze bezpečnost kvantifikovat neboli měřit? Tato otázka je motivem předloženého dvoudílného článku. Bezpečnost se tradičně určuje prostřednictvím ukazatelů nehodovosti. Existuje několik takových ukazatelů, z nichž některé budou dále odvozeny a srovnány.1. Odvození…


Název článku: Bezpečnost na evropských dálnicích

Evropské dálnice – aktuální data Délka a hustota dálniční sítě V roce 2004 celková délka dálnic v původních zemích EU-15 byla 55 751 km, v nových zemích EU-10 však pouze 3 247 km, v EU-25 celkem 58 998 km. Od roku 1990 se tak zvýšila délka dálnic v zemích EU-15 z původních 39 616 km o 40,7%. V roce 2005 mělo nejdelší dálniční síť v Evropě Německo - 12 174 km, následováno Francií - 10 485 km, Španělskem - 10 296 km a Itálií - 6 487 km (jde…


Název článku: Nová metodika – Hodnocení dopadů na bezpečnost

Hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu u vyhledávacích studií (zkráceně „hodnocení dopadů na bezpečnost“ nebo RSIA) je jedním z nástrojů bezpečné infrastruktury. Pomocí RSIA se hodnotí vhodnost jednotlivých variant návrhu pozemní komunikace z hlediska jejich bezpečnosti a vlivu na stávající silniční síť. Hodnocení se provádí ve fázi plánování před schválením samotného projektu a mělo by představovat jedno z kritérií při volbě vhodné alternativy návrhu pozemní komunikace. Hodnocení…


Název článku: Telefonování za jízdy a bezpečnost provozu

Zdroj: www.swov.nl Nizozemský tisk uveřejnil před nedávnem zprávu, že parlamentní většina schválila zákon zakazující telefonování za jízdy v autě bez užití handsfree. Tento zákon je částečně založen na odhadech SWOV pro rok 1998 týkajících se telefonování ve vozidle a jeho vlivu na bezpečnost provozu. Od té doby SWOV zpracoval v důsledku značného nárůstu telefonních přístrojů v Nizozemí nové odhady. Tyto poslední odhady jsou zahrnuty v tomto textu. Dřívější…


Název článku: Opatření pro vyšší bezpečnost cyklistů

Zdroj: www.swov.nl Nejdůležitějším bodem v zajišťování bezpečnosti cyklistiky je: snížení počtu nehod cyklistů s potenciálními objekty srážky – pomocí změn podoby infrastruktury; snížení nebezpečí plynoucího z těchto srážek za pomoci: infrastrukturálních opatření, stanovení pravidel chování pro cyklisty a/nebo subjekty srážky, či jiných způsobů vedoucích k ovlivnění chování. Kromě toho je důležité zmínit také údržbu…


Název článku: Bezpečnost pozemních komunikací sítě TEN-T

Článek shrnuje aktuální stav provádění nástrojů bezpečnosti na transevropské síti TEN-T v ČR dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/EC o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. V článku jsou dále zveřejněny základní nehodové charakteristiky silniční sítě TEN-T a definovány potřeby její komplexní bezpečnostní analýzy.The article summarizes the current situation regarding the usage of road safety management tools (audit, inspection, network management and safety impact assessment)…


Název článku: Mladí řidiči a bezpečnost dopravy

Zdroj: www.swov.nl Mladí vlastníci řidičských průkazů se vyznačují vysokým rizikem účasti na dopravních nehodách. To platí zvláště o mladých mužích: v jejich případě je riziko 4x vyšší než ve starších věkových skupinách. Důležitými faktory jsou: nedostatek zkušenosti, podcenění rizika, přijetí skutečnosti vysokého rizika jako samozřejmé a neměnné a často také konzumace alkoholu. Řešení tohoto problému by mělo začít na základních školách, kde je dopravní výchova…


Název článku: Opatření pro vyšší bezpečnost těžkých vozidel a autobusů

Zdroj: www.swov.nl Opatření, která v Holandsku už byla přijata a ta dosud zvažovaná, jsou následující: organizace přepravy, (využití) infrastruktury, vozidlo, vzdělávání řidičů, omezení. Opatření organizace přepravy: jiný čas a místo Přeprava zboží může být přesunuta na hodiny s nižší hustotou dopravy, jako je večerní a noční doba. Regionální místa distribuce zajistí snížení počtu nákladních vozidel na síti regionálních silnic. Důležitá je také…


Název článku: Evropa musí podpořit bezpečnost cyklistů a chodců

Brusel - Podle aktuálních statistik zahynulo od roku 2013 při dopravních nehodách v EU 7600 cyklistů a chodců. To je stejné číslo, jako kdyby každý týden došlo k havárii mezinárodního letu plného cestujících. Autor zprávy – Evropská rada bezpečnosti dopravy (ETSC) – zdůrazňuje, že nechránění účastníci dopravy (chodci a cyklisté) vyžadují zvláštní pozornost; počty jejich usmrcení totiž klesají pomaleji než u cestujících ve vozidlech. Za posledních 10 let tyto počty poklesly o 41 % u chodců a 37…


Název článku: Těžká vozidla a autobusy

Zdroj: www.swov.nl Šest procent všech najetých kilometrů v Holandsku ujedou nákladní automobily těžší než 3,500 kg a autobusy. Dopravní nehody s účastí těžkých vozidel však mají na svědomí 15 % všech mrtvých; ti jsou převážně mezi ostatními účastníky nehody. Toto nerovné rozložení je výsledkem velkého objemu a velkých rozměrů těchto vozidel a jejich nízké brzdící schopnosti. Opatření k řešení tohoto problému se liší: od „odvádění“ nákladní dopravy (její…


Název článku: První pomoc – faktor zvyšující bezpečnost silničního provozu

1. Úvod Navzdory všem bezpečnostním opatřením jsou dopravní nehody stále reálnou součástí dopravního provozu. V roce 2013 přišlo v České republice při dopravních nehodách o život 583 lidí a 25 459 lidí bylo zraněno.  Dopravní nehody jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí u mladých lidí ve věku 15 – 29 let a druhou nejčastější příčinou úmrtí u dětí mezi 5 a 14 lety (IFRC, 2010).   Včasná první pomoc poskytnutá svědky či účastníky dopravní nehody může výrazně ovlivnit šance…


Název článku: Stanovení vlivu geometrie okružní křižovatky na rychlost průjezdu a bezpečnost

Úvod Okružní křižovatky (OK) představují jeden z nejdynamičtěji rozšiřujících se typů křižovatek na silniční infrastruktuře v ČR. Tento typ křižovatky se realizuje jako novostavba, ale častěji jako přestavba stávající stykové nebo průsečné křižovatky. Ke stavbě OK se přistupuje především z pohledu propustnosti a čím dál častěji i z pohledu bezpečnosti. Bezpečnost vychází z geometrického uspořádání křižovatky, které má přímý vliv na trajektorii projíždějících…


Název článku: Automatická vozidla potřebují "řidičské zkoušky"

Podle tiskové zprávy ETSC – http://etsc.eu/automated-vehicles-need-driving-tests/ Evropská rada pro bezpečnost vydala informaci k podmínkám uvedení do provozu plně autonomních vozidel, která mají zvýšit bezpečnost na silnicích v celé EU. Okolností, které je třeba ověřit a vzít do úvahy, než vozidla začnou jezdit po silnicích, je zatím mnoho. Nejsou jen z oblasti testování technické spolehlivosti a chování vozidel v provozu, ale také jsou to otázky, které se týkají „řidičské způsobilosti“…


Název článku: Aktuální vývoj v projednávání návrhu evropské směrnice “Bezpečnost infrastruktury”

Příprava návrhu směrnice se datuje již od jara roku 2006. Konkrétně 12. dubna 2006 vyzvala Evropská komise prostřednictvím vnitrozemského dopravního servisu generálního ředitelství pro energetiku a dopravu zainteresované subjekty k vyjádření se k základním definicím a předběžnému návrhu oblasti, která by měla být směrnicí regulována. Komentáře měly být zaslány do 19. května 2006 s tím, že se stanou podkladovým materiálem k další diskusi a pro přípravu návrhu…


Název článku: Opatření - Jednostopá motorová vozidla

Základním opatřením, které platí u nás již od roku 1967, je povinnost používání ochranné přilby řidičem během jízdy na motocyklu (spolujezdec od roku 1990, řidič i spolujezdec na mopedu od roku 2001). Rovněž tak je povinné stálé osvětlení jednostopých vozidel během jízdy (motocykly od roku 1990, mopedy od roku 2001). V určitých letech byly i snížené rychlostní limity pro jednostopá vozidla, to však nyní neplatí.


Název článku: Vývoj míry rizika - Jednostopá motorová vozidla

Pro srovnání nebezpečnosti daného typu účastníka silničního provozu se používá poměrná veličina - počet usmrcených vztažených na jednotku expozice, tj. počet obyvatel, počet vozidel nebo dopravní výkon ve vozokm. Nejvýstižnější jednotkou pak je počet usmrcených na mld. vozokm daného druhu vozidel v silniční dopravě, přestože tato čísla se ne vždy snadno zjišťují (obvykle z periodických sčítání dopravy). Přesnější popis vývoje míry rizika pro jednostopá motorová vozidla v ČR i…


Název článku: Zdroje dat - Jednostopá motorová vozidla

na národní úrovni: Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice (ročenka Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR) na mezinárodní úrovni: IRTAD (mezinárodní databáze) CARE (mezinárodní databáze)


Název článku: Evropská rada pro bezpečnost v dopravě (ETSC) uvádí způsoby, jak snižovat úmrtí při haváriích

Zpráva odhaluje, že při haváriích zemřelo v roce 2015 téměř 7 300 účastníků silničního provozu.  K více než 60 % těchto úmrtí dochází na pozemních komunikacích v extravilánu. Rozvržení pozemní komunikace a rychlostní limity, které důsledně odpovídají funkci dané pozemní komunikace, jsou dle studie dva nejvýznamnější faktory, které pomáhají snižovat počty úmrtí v několika evropských státech. Holandsko, jehož počty usmrcených při haváriích se pohybují pod průměrem, nyní podstupuje kroky k…


Název článku: Mezinárodní srovnání - Jednostopá motorová vozidla

{{FUNCT:image("graf-1-vyvoj-miry-rizika-pocet-usmrcenych-na-1-mld-vozokm-pr", null, 540)}}Graf 1: Vývoj míry rizika - počet usmrcených na 1 mld. vozokm pro motocykly a mopedy (1970 - 2005) Od roku 1970 klesla v mezinárodním měřítku míra rizika pro motocykly ze 120 - 240 usmrcených na 1 mld. vozokm u vyspělých zemí (Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Norsko) na 30 - 100 usmrcených na 1 mld. vozokm v roce 2005. I tak zůstávají tyto hodnoty mnohonásobně vyšší než je míra…


Název článku: Specifická problematika bezpečnosti - Jednostopá motorová vozidla

Jednostopá motorová vozidla zasluhují zvýšenou pozornost pro zvýšenou míru rizika v silničním provozu. Rizikovost jejich provozu vyplývá z poměru počtu usmrcených na příslušný dopravní výkon - v roce 2005 to bylo v ČR 431 usmrcených na mld. vozokm, což je téměř 24x více než pro řidiče a cestující v osobních automobilech. Podobné výsledky uvádějí i zahraniční studie. Například podle studie švédského VTI z roku 1994 byla rizikovost motocyklistů 15x vyšší…


Název článku: Vývoj počtů vozidel a dopravních výkonů - Jednostopá motorová vozidla

Jednostopá motorová vozidla - mopedy, malé motocykly (s objemem do 50 cm3) a motocykly vyšších objemových tříd tvoří (spolu s lehkými motorovými tříkolkami a čtyřkolkami a motokoly) specifickou kategorii vozidel v silničním provozu (kategorie L podle zák. č. 56/2001 Sb.). Pro svoji vysokou rizikovost, která vyplývá z dosahované vysoké rychlosti spolu s poměrně nízkou bezpečnostní ochranou motocyklisty v případě kolize patří jejich uživatelé mezi nejvíce…


Název článku: Metodika a způsob sledování míry používání bezpečnostních pásů a dětských sedaček

Jedním z opatření, která mají snížit riziko zranění při dopravní nehodě, je vybavení vozidel zádržnými systémy. Tím se rozumí bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy (tzv. autosedačky). Tyto systémy patří k nejvýznamnějším prvkům pasivní bezpečnosti ve vozidle. V České republice je však jejich používání velmi podceňováno. Česká republika patří k zemím, v nichž je používání bezpečnostních pásů legislativně nařízeno. Povinnost používat ve vozidle bezpečnostní…


Název článku: Správné a nesprávné posuzování nebezpečí v dopravě

Hodnocení nebezpečí, ať správné nebo nesprávné, je spoluutvářeno společenskými vlivy. Přitom hrají roli také mechanismy takzvané objektivní a subjektivní bezpečnosti. Toto objasňuje proces adaptace, který probíhá u jedince s ohledem na bezpečnost. Problém adaptace při zvyšování bezpečnosti spočívá v tom, že účastník silničního provozu nemůže dodatečně vyžadovanou bezpečnost adekvátně posoudit. Tím je zkreslováno jeho hodnocení nebezpečí. Pokud se mu nabídne více objektivní…


Název článku: Opatření pro zvýšení bezpečnosti

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu je nutný systematický přístup, který zajistí to, že infrastruktura, vozidla a účastníci silničního provozu přispívají ke snižování rizika vzniku nehod. Tento široký přístup (říkající, že na vzniku nehody se podílí řada faktorů, které spadají do kategorií vozidlo, infrastruktura, účastník silničního provozu) je v současnosti dominantním paradigmem v oblasti bezpečnosti silničního provozu (OECD, 2002 in Goodwin, 2005). Tento přístup je…


Název článku: Bezpečnostní pásy

Zdroj: www.swov.nl Správné používání bezpečnostních pásů zaručuje, že v případě nehody nebudou pasažéři vrženi ven z vozidla či nenarazí do interiéru auta. Funkce bezpečnostních pásů je dále podpořena tzv. pasivní bezpečností vozidla (tj. zónou nárazu). Efektivita bezpečnostních pásů Efektivita ochranného systému je dána mírou snížení pravděpodobnosti zranění v případě užití tohoto systému. Odhad efektivity bezpečnostních pásů v Nizozemí. menší…


Název článku: Zlepšené zrakové vnímání v noci

Chtěli byste vidět při jízdě na neosvětlené silnici do třikrát větší vzdálenosti než vidíte nyní? Systém nočního vidění s touto vysokou kvalitou viditelnosti začal být testován v některých automobilech značky DaimlerChrysler. K aktivnímu nočnímu vidění používá tato automobi- lová společnost systém infračerveného záření, které je schopno osvětlovat objekty a situaci před vozidlem až do vzdálenosti 500 stop. Tento unikátní systém používá energii infračerveného záření a …


Název článku: Česká republika pokulhává v bezpečnosti v dopravě za dalšími zeměmi Evropské unie

Když v roce 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), včetně bodového hodnocení řidičů, vyvolala reakci v podobě kampaně snižující její význam. Změna zákona však s sebou přinesla zklidnění provozu a řidiči se začali chovat velmi ukázněně. Hned v roce uvedení zákona v platnost tak došlo ke snížení počtu smrtelných dopravních nehod. Po tomto úspěchu se však nehodovost v roce 2007 opět…


Název článku: Periodická sledování dopravně-inženýrských charakteristik

V brněnském Centru dopravního výzkumu bylo vyvinuto speciální měřící vozidlo, které je použitelné pro vybrané způsoby měření technických parametrů pozemních komunikací. Pomocí videa, lokalizace GPS, ultrazvukových bočních čidel a dvojice videokamer je schopné dokumentovat stav komunikace včetně jejího vybavení a rozhledové vzdálenosti. Součástí je i zařízení na měření rychlostí vozidel. Analýza sledovaných dopravně-inženýrských parametrů a jejich časového vývoje může…


Název článku: Bezpečnostní pásy a zádržná zařízení pro děti

 Jednou z ochran pasivní bezpečnosti osobních automobilů jsou bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy. Pokusím se na základě zahraničních zkušeností a vědeckých rozborů ukázat na jejich možnosti záchrany života a na nedostatky používání těchto zádržných systémů v ČR. Česká republika patří k zemím, v nichž je používání bezpečnostních pásů legislativně nařízeno vyhláškou FMV č. 99/1989 Sb. , technické podmínky vybavení vozidel bezpečnostními pásy…


Název článku: Nehodovost na dálnicích ČR

Pro lepší pochopení nehodovosti na dálnicích ČR je vhodné se seznámit s nehodovostí na evropských dálnicích (kde je součástí rovněž analýza nehodovosti na dálnicích ČR) a také s mezinárodním rozborem nehodovosti ČR. více viz: Bezpečnost na evropských dálnicích více viz: Hloubková analýza mezinárodního srovnání dopravní nehodovosti v ČR


Název článku: Děti v dopravě

Zdroj: www.swov.nl Je doprava pro děti (0 – 14 let) bezpečná? Děti jsou zranitelní účastníci dopravy. Navíc stále rozvíjejí své schopnosti, které jim v důsledku umožní stát se odpovědnými a nezávislými účastníky silničního provozu. Otázkou je, jak bezpečná je doprava pro naše děti a též, zda došlo během posledních několika let k nějakým zlepšením. Jaká jsou vysvětlení těchto zlepšení a jsou možná nějaká další? Která opatření přispívají k vyšší…


Název článku: Chraňte sebe i své dítě, vždy se připoutejte!

Dopravní úrazy a těhotenství - úvod do problematiky V České republice trvale roste počet automobilů (za posledních 5 let se intenzita silničního provozu zdvojnásobila). S tím neustále narůstá počet dopravních úrazů a zvyšuje se i jejich závažnost. Jsou jedním z nejožehavějších problémů traumatologie ve všech vyspělých státech. Dopravní úrazy jsou zaviněny náhlou decelerací vysoké kinetické energie. Při vzájemné kolizi vozidel se jejich okamžité rychlosti sčítají.…


Název článku: Zdroje dat - Rychlost

Pro zjištění rychlosti se v rámci Observatoře využívá profilového měření rychlostí, které poskytuje informace o všech vozidlech projíždějících daným profilem. Měří se pomocí radaru, který se umisťuje tak, aby rychlost projíždějících vozidel nebyla ovlivněna. Sledovaná vozidla jsou rozdělena do čtyř kategorií na základě délky vozidla změřené radarem: A2: do 2100 mm – dvoustopá vozidla B2: od 2100 mm do 6000 mm – osobní automobily a dodávky C2: od 6000 mm do 12000…


Název článku: Rychlosti

Pro zjištění rychlosti se v rámci Observatoře využívá profilového měření rychlostí, které poskytuje informace o všech vozidlech projíždějících daným profilem. Měří se pomocí radaru, který se umisťuje tak, aby rychlost projíždějících vozidel nebyla ovlivněna. Sledovaná vozidla jsou rozdělena do čtyř kategorií na základě délky vozidla změřené radarem: A2: do 2100 mm – dvoustopá vozidla B2: od 2100 mm do 6000 mm – osobní automobily a dodávky C2: od 6000 mm do 12000…


Název článku: Mezinárodní rozbor používání bezpečnostních pásů

Úvodem Naše republika se již několik let drží mezi státy s nejhoršími výsledky v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (dále PK), v některých obdobích byla dokonce na posledním místě států OECD a proto není vůbec důvod k nějakému velkému optimismu v této oblasti. Pro celkový přehled o stavu nehodovosti na PK v ČR je potřeba se seznámit se srovnáním dopravní nehodovosti ČR  se zahraničím. více viz: Hloubková analýza…


Název článku: Pět dobrých důvodů pro svícení ve dne

Co mě stojí jízda se zapnutými světly ve dne s mým soukromým automobilem? Nestojí Vás skoro nic! Jediný plynulý rozjezd na světelné křižovatce spotřebuje více paliva! Nebo, řečeno jinak, budete-li jezdit ekonomicky, svícení ve dne Vás přijde velmi lacino. Lepší kontrast na přímé komunikaci: Vzdálený předmět je vnímán tím spíše, čím více se odlišuje od okolí. Je tedy zřejmé, že osvětlené vozidlo – i ve dne – je vnímáno dříve a lépe než vozidlo neosvětlené. Tím, že ve dne…