Výsledky hledání

Hledaná fráze: rychlost
Nalezeno 50 záznamů.

Název článku: Rychlost vozidel

Pro zjištění rychlosti se v rámci Senzoru využívá profilového měření rychlostí, které poskytuje informace o všech vozidlech projíždějících daným profilem. Měří se pomocí radaru, který se umisťuje tak, aby rychlost projíždějících vozidel nebyla ovlivněna. Sledovaná vozidla jsou rozdělena do čtyř kategorií na základě délky vozidla změřené radarem. V1 - do 2,1 mV2 - od 2,1 m do 6,0 mV3 - od 6,0 do 12,0 mV4 - nad 12,0 mRozsah měření rychlosti v jednom profilu je min. 24 hodin. Měření se…


Název článku: Zdroje dat - Rychlost

Pro zjištění rychlosti se v rámci Observatoře využívá profilového měření rychlostí, které poskytuje informace o všech vozidlech projíždějících daným profilem. Měří se pomocí radaru, který se umisťuje tak, aby rychlost projíždějících vozidel nebyla ovlivněna. Sledovaná vozidla jsou rozdělena do čtyř kategorií na základě délky vozidla změřené radarem: A2: do 2100 mm – dvoustopá vozidla B2: od 2100 mm do 6000 mm – osobní automobily a dodávky C2: od 6000 mm do 12000…


Název článku: Rychlost jízdy a nehodovost

Zdroj: www.swov.nl Zvýšení rychlosti o jeden kilometr za hodinu znamená zvýšení rizika nehody přibližně o 3 %. Mnoho lidí přesto řídí příliš rychle a rychlostní limity jsou výrazně překračovány. Strukturálních změn v tomto způsobu chování může být dosaženo pouze tehdy, pokud bude podoba infrastruktury znemožňovat rychlou jízdu nebo ji činit neatraktivní. Často používanými nástroji pro snížení rychlosti jsou také informační kampaně a různé donucovací prostředky;…


Název článku: Rychlost

2005 silnice I. třídy silnice II. třídy silnice ve městech 2006 silnice I. třídy silnice II. třídy silnice ve městech 2007 (1. pololetí) silnice I. třídy silnice II. třídy silnice ve městech


Název článku: Nepřiměřená rychlost

Úvodem Pokusím se oslovit odbornou i laickou veřejnost s kritickým stavem v bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ČR. Chci se především zaměřit na velkou nebezpečnost nepřiměřených rychlostí na našich silnicích. Tento článek je zaměřen na velmi aktuální problémy posledních let na našich silnicích. Pojal jsem ho v poněkud širší podobě, poněvadž se domnívám, že otázky bezpečnosti silničního provozu v ČR je potřeba rozebrat v kontextu mezinárodního…


Název článku: Nepřímé ukazatele bezpečnosti – rychlost vozidel

Článek vznikl díky programu Omega Technologické agentury ČR, v němž je řešen projekt Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích – DATO. Tento projekt umožnil sběr nepřímých ukazatelů v letech 2014 a 2015 a tím umožnil navázat na přerušenou časovou řadu sběru nepřímých ukazatelů potřebných pro hodnocení bezpečnosti. Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem a vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému…


Název článku: Literatura - Rychlost

Informační zdroje On-line publikace: Synthesis of Safety Research Related to Speed and Speed Management Federal Highway Administration Obecné informační zdroje: SWOV Knowledge Base Victoria Transport Policy Institute Transport Research Board, Publications


Název článku: Studenti snižují rychlost

  Anotace: V období 2008–2010 probíhal evropský projekt ShLOW! Cílem projektu bylo zvýšení povědomí o rychlosti v silničním provozu a jejích negativních následcích. Tyto následky se snaží snižovat nástroje tzv. managementu rychlosti, někdy též nazývané zklidňování dopravy. Jedná se o opatření z oblasti infrastruktury, vzdělávání i dozoru a postihování přestupků. Cílovou skupinou projektu byli studenti vysokých škol, kteří si uvědomovali závažnost…


Název článku: Nepřiměřená rychlost - postoje a příčiny

Výsledky projektu SARTRE 3 - rychlost a styl jízdy V průzkumu SARTRE 3 [createItem(308);?>] byly řidičům mimo jiné kladeny otázky týkající se přímo jejich chování na silnici (případně chování druhých řidičů) - způsobu jízdy, dodržování rychlostních limitů, řidiči byli tázáni na názory na rychlostní limity a zkušenosti se sankcemi za jejich porušování. Záliba v rychlé jízdě byla u českých řidičů v mezinárodním srovnání průměrná, častěji se vyskytovala u …


Název článku: Nepřiměřená rychlost jako příčina nehod mladých řidičů

Příčina nehody „nepřiměřená rychlost“ je zvláště u mladých řidičů vážným problémem. Podíl 18-25 ti-letých řidičů, kteří v důsledku nepřiměřené rychlosti zavinili dopravní nehodu jak se škodami na zdraví, tak i se ztrátami na životech je v roce 2001 odhadován na 40%. Nehod zapříčiněných nepřiměřenou rychlostí v posledních 10 letech stále přibývá, což souvisí jednak s modernizací vozového parku (na našich silnicích stále přibývá rychlých automobilů i motocyklů)…


Název článku: Nepřiměřená rychlost - z hlediska chování uživatelů

Nepřiměřená rychlost je dlouhodobě hlavní příčinou dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel s následkem usmrcení. V roce 2006 došlo v ČR vlivem nepřiměřené rychlosti celkem k 25 892 dopravním nehodám (14,9 % z celkového počtu těchto nehod), při nichž bylo usmrceno celkem 420 osob (49,1 % z celkového počtu usmrcených). To dokazuje mimořádně vysokou pravděpodobnost usmrcení připadající na 1 nehodu tohoto typu (16,2 usmrcených na 1000 nehod následkem…


Název článku: Zklidňování dopravy - Opatření - Rychlost

Úvod – co zklidňování dopravy vůbec je a k čemu může být dobré? Rostoucí intenzity motorové dopravy a s tím spojené neblahé vlivy na životní prostředí i kvalitu života vůbec vedou k hledání cest, jak tyto negativní účinky zmírnit resp. kompenzovat. Nadějným prostředkem úspěšně rozvíjeným ve značné části Evropy je proces tzv. zklidňování dopravy. Co si pod tímto pojmem představit? Je to snaha o zmírnění dopravní zátěže, rychlosti jízdy či emisí? Realizace stávající…


Název článku: Světový týden bezpečnosti silničního provozu OSN – nepřiměřená rychlost

Obzvlášť nebezpečná je pak nepřiměřená rychlost ve směrových obloucích, to znamená v zatáčkách a v jejich bezprostředním okolí vysvětluje Jiří Ambros, vedoucí Oblasti hodnocení bezpečnosti a strategií v CDV. Tato situace je kritická především na silnicích I. a II. třídy v extravilánu, tedy na území ležícím mimo zastavěné území obce. Výzkumní pracovníci z CDV se proto v rámci projektu SAMO (více viz http://samo.cdvinfo.cz/) zaměřili na ty části naší silniční sítě…


Název článku: Stanovení vlivu geometrie okružní křižovatky na rychlost průjezdu a bezpečnost

Úvod Okružní křižovatky (OK) představují jeden z nejdynamičtěji rozšiřujících se typů křižovatek na silniční infrastruktuře v ČR. Tento typ křižovatky se realizuje jako novostavba, ale častěji jako přestavba stávající stykové nebo průsečné křižovatky. Ke stavbě OK se přistupuje především z pohledu propustnosti a čím dál častěji i z pohledu bezpečnosti. Bezpečnost vychází z geometrického uspořádání křižovatky, které má přímý vliv na trajektorii projíždějících…


Název článku: Průzkum rychlost a vzdálenosti mezi vozidly na dálnici za snížené viditelnosti - v mlze

Metodika Cílem tohoto měření bylo srovnat chování řidičů, konkrétně rychlost a vzdálenost vozidel jedoucích za sebou za mlhy s těmito kritérii za podmínek normální viditelnosti. Měření probíhalo na dálnici v obou směrech. K měření parametrů rychlosti a odstupu vozidel a vztahu mezi nimi bylo použito na povrchu vozovky položených indukčních smyček. Dále byla v pětiminutových intervalech měřena viditelnost. Celkově byly v pěti mlžných dnech (viditelnost…


Název článku: Vývoj rychlostí v intravilánu – podle velikosti měst

V intravilánu byla rychlost v jednotlivých kategoriích podle velikosti měst v roce 2006 na podobné úrovni jako v roce 2005. Větší rozdíl je patrný pouze v kategorii měst s 10 až 30 tisíci obyvateli, kde došlo ke zvýšení rychlosti. Podíl vozidel překračujících nejvyšší dovolenou rychlost se v této kategorii měst nezměnil – tato vozidla představují 14% všech vozidel. U ostatních kategorií měst je patrné výrazné snížení míry překračování nejvyšší dovolené…


Název článku: Mezinárodní zkušenosti v oblasti nepřiměřených rychlostí

Sledování rychlosti v provozu na pozemních komunikacích je v zahraničí vzhledem k jeho významu pro bezpečnost věnována značná pozornost. Na tomto místě uvádíme příklady z Francie a Rakouska. Ve Francii se sledováním rychlostí zabývá ONISR (Observatoire national interministériel de sécurité routiére) od r. 2000. Jsou sledovány tři základní ukazatele: překračování povolené rychlosti, překračování povolené rychlosti o víc než 10 km/h a překračování rychlosti…


Název článku: Způsoby a metodika měření

Volba stanovišť pro měření rychlostí vychází z Metodiky sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (více viz: Zdroje dat - Rychlost). Pro zjištění rychlosti se v rámci Observatoře využívá profilového měření rychlostí, které poskytuje informace o všech vozidlech projíždějících daným profilem. Měří se pomocí radaru, který se umisťuje tak, aby rychlost projíždějících vozidel nebyla ovlivněna. Sledovaná vozidla jsou rozdělena do čtyř kategorií na základě délky…


Název článku: Zařízení pro provozní informace na ulici Rybnické v Brně

V městské části Brno-Nový Lískovec byl vznesen požadavek na zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce na ulici Rybnické. V lokalitě se nachází mateřská škola, základní škola, autobusové zastávky a přechod pro chodce. Úmyslem bylo snížení průjezdní rychlosti vozidel. {{FUNCT:image("obr-1-sledovany-prechod-pro-chodce-pohled-smerem-pisarky", null, 540)}}Obr 1: Sledovaný přechod pro chodce, pohled směrem Pisárky{{FUNCT:image("obr-2-mapa-lokality-s-cervene-vyznacenou-polohou-zarizeni…


Název článku: Vývoj rychlostí v extravilánu – podle kategorie komunikace

Vývoj rychlostí v extravilánu se mírně odlišuje na různých typech komunikací. Na silnicích I. třídy nedošlo k výrazné změně rychlostí, ale došlo ke snížení počtu vozidel překračujících nejvyšší dovolenou rychlost. Podíl těchto vozidel klesl o více než 10% na hodnotu 19%. V dopravním proudu tedy ubylo vozidel překračujících nejvyšší dovolenou rychlost a zároveň se snížil počet pomalejších vozidel, což souvisí i s vývojem struktury vozového parku. {{FUNCT:image(…


Název článku: Rychlosti

Pro zjištění rychlosti se v rámci Observatoře využívá profilového měření rychlostí, které poskytuje informace o všech vozidlech projíždějících daným profilem. Měří se pomocí radaru, který se umisťuje tak, aby rychlost projíždějících vozidel nebyla ovlivněna. Sledovaná vozidla jsou rozdělena do čtyř kategorií na základě délky vozidla změřené radarem: A2: do 2100 mm – dvoustopá vozidla B2: od 2100 mm do 6000 mm – osobní automobily a dodávky C2: od 6000 mm do 12000…


Název článku: Kampaně

Padesátka má smysl (2005) Slogan "Padesátka má smysl" má přimět řidiče k dodržování předepsané rychlosti v obcích, zákonem předepsané již od roku 1997. Skutečná rychlost vozidel bývá podle řady průzkumných měření 60 km/h a častěji i více. Brzdná dráha pro zastavení vozidla je však při rychlosti 60 km/h již o 9 metrů delší než v případě rychlosti padesátikilometrové. Obecně platí, že čím pomaleji řidič jede, tím větší šanci přežít má chodec v případě střetu.…


Název článku: Vývoj rychlostí v intravilánu – podle velikosti měst

V intravilánu došlo u většiny kategorií měst ke snížení rychlosti až o 10 km•h-1 (viz Graf 1). Výjimkou jsou krajská města, kde se rychlost naopak zvýšila. Toto chování řidičů se začalo projevovat po odeznění prvních obav z postihů definovaných v novém Zákoně o silničním provozu. Celkově došlo ve druhé polovině roku 2006 ke snížení rychlostí ve městech a obcích, což vede ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu a ke snížení závažnosti případných…


Název článku: Ochranný ostrůvek u obce Bedřichovice

V CDV proběhlo v letech 2002 – 2004 sledování dopravně-inženýrských charakteristik a nepřímých ukazatelů bezpečnosti na lokalitě s místním názvem „Pindula“. Jedná se o křižovatku silnic II/430 (Brno – Rousínov – Vyškov), III/37370 (směr Podolí) a III/4171 (směr Bedřichovice) u obce Bedřichovice. Sledování probíhají s cílem zvýšit bezpečnost pěších a cyklistů na řešené křižovatce a navazují na provedené úpravy navržené CDV v roce 2002. {{FUNCT…


Název článku: Vyhodnocení efektivnosti použití figuríny policisty ve Fulneku

Účinnost použití figuríny policisty je neustále diskutována. CDV proto provedlo srovnávací měření vlivu figuríny na rychlost vozidel. Figurína by měla v řidičích vyvolat obavu, že je v oblasti měřena rychlost Policií ČR a měl by tedy snížit rychlost, pokud překračuje rychlostní limit. Měření ve Fulneku bylo zrealizováno v oblasti křižovatky významných silnic I/47 (Ostrava – Olomouc) a I/57 (Opava, Nový Jičín), kde jsou rychlosti podle dosavadních zkušeností značně…


Název článku: Bezpečnostní otázky elektrických jízdních kol

Elektricky asistovaná jízdní kola, zvláště jejich rychlejší modely, které mohou dosáhnout rychlost až 45 km/h, vyvolávají politické otázky v členských státech EU, jako například v Německu a Nizozemsku (a v Belgii). Jedno ze čtyř jízdních kol prodávaných v Nizozemsku je buď klasické elektricky asistované jízdní kolo, nebo tzv. rychlé elektricky asistované jízdní kolo, které podléhá podobným právním předpisům jako mopedy. Podle oficiálních údajů je nyní v Nizozemsku kolem 1,4 milionu…


Název článku: Management rychlosti

Nepřiměřená rychlost a překračování rychlosti jsou nebezpečné jevy. Jsou hlavní příčinou dopravních nehod – z hlediska počtu nehod i jejich závažnosti – a přímo ovlivňují životní prostředí a kvalitu života. Dopravní nehody s následky na majetku a na životech jsou jedním z negativních dopadů neustále se zvyšujících standardů kvality silniční sítě a vozového parku. Navíc dochází ke znečištění ovzduší imisemi a hlukové zátěži. Zejména ve městech…


Název článku: Vliv rychlosti na množství a závažnost nehod

Největší množství usmrcených osob připadá na nehody zaviněné nepřiměřenou rychlostí jízdy. V roce 2004 to bylo celkem 461 osob, tj. cca 42 % z následků nehod. Na počtu nehod se podílí cca 17 %. Nejtragičtější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (např. v zatáčce). Zmíněné hodnoty se každým rokem viditelně zvyšují. Při porovnání nehod podle jejich závažnosti se používá ukazatel počtu usmrcených osob na 1000 nehod. Čím je hodnota vyšší,…


Název článku: Vyhodnocení efektivnosti použití figurín v Lipníku nad Bečvou

Silnice I/47 tvoří páteřní komunikaci města Lipník nad Bečvou. Dochází na ní k překračovaní nejvyšší dovolené rychlosti a tím snižování bezpečnosti provozu. Také se zde vyskytují vážné dopravní nehody. Z těchto důvodů byly na dvou vybraných místech silnice I/47 v blízkosti základních škol, kde lze očekávat zvýšený pohyb dětí na přechodech, nainstalovány figuríny policistů. V roce 2004 bylo provedeno kontinuální měření rychlosti vozidel laserovou pistolí. V …


Název článku: Porovnání vývoje rychlostí v extravilánu a intravilánu

V extravilánu je patrný mírný nárůst rychlosti, který je způsoben nejen zvyšováním rychlosti vozidel, ale především snížením počtu pomalých vozidel. I přes zvýšení rychlosti totiž došlo ke snížení míry překračování nejvyšší dovolené rychlosti. Uvedené změny tedy znamenají zvýšení plynulosti provozu bez zvyšování počtu vozidel překračujících nejvyšší dovolenou rychlost (naopak v roce 2006 došlo ke snížení počtu těchto vozidel o 10%). V intravilánu je meziročně hodnota rychlosti…


Název článku: Měření rychlostí

Nepřiměřená rychlost je dle statistik Policie ČR dlouhodobě hlavní příčinou dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel s následkem usmrcení. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu obsahuje opatření, na základě kterých má dojít ke snížení průměrné rychlosti v obcích a mimo obce až o 10 km/h. Jedním z mnoha nástrojů k opatření je preventivní působení směřující ke snížení počtu nehod způsobených vlivem nepřiměřené rychlosti za pomocí osazování…


Název článku: Kontrola rychlosti

Kontrola dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích je ze zákona svěřena Policii České republiky. Policie ČR je hlavním garantem dodržování povinností v této oblasti. Obecní policie není, až na výše uvedené výjimky, výslovně zmocněna tuto činnost vykonávat, nicméně zákon jí tuto činnost nezakazuje. Oprávnění obecní policie měřit rychlost vozidel a dokumentovat překračování rychlosti, ačkoliv není výslovně obsaženo v zákoně, lze dovodit z…


Název článku: Kategorie pozemních komunikací dle ČSN

Vlastník silnic Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy (včetně rychlostních silnic) je stát a tyto komunikace spravuje ŘSD. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí (od 1. 10. 2001). Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Kategorizace silnic Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 uvádí v §2 „Pozemní komunikace a…


Název článku: eSafety

Jednou z hlavních priorit v zemích EU v oblasti silniční dopravy je zajištění bezpečnosti na pozemních komunikacích. Na tento cíl je zaměřen program Evropské komise s názvem eSafety. Konference se stejným cílem a se stejným názvem se konala v Lyonu v loňském září. Informaci o této konferenci přineslo minulé číslo ITS@revue. Z evropských průzkumů vyplývá, že každý třetí občan bude během svého života potřebovat lékařské ošetření z důvodu účasti na…


Název článku: Hlavní rizikové faktory

Mezi nejzávažnější rizikové faktory, ovlivňující zásadním negativním způsobem nehodovost, patří zejména: nepřiměřená rychlost nedání přednosti v jízdě (křižovatky, přechody pro chodce, železniční přejezdy) požití alkoholu a jiných drog nepoužití zádržných systémů nízká ochrana zranitelných účastníků Nepřiměřená rychlost Nepřiměřená rychlost je dlouhodobě hlavní příčinou dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel s následkem usmrcení.…


Název článku: Zážitky z rychlé jízdy pro mladé řidiče

Zvláštní motivy pro rychlou jízdu u mladých lidí: Kromě samotného dosažení cíle jízdy má pro mladistvé význam řada zvláštních motivů, které zahrnují účinky ohrožující bezpečnost dopravního provozu. Následující motivy naznačují záměry, které jsou spojeny s touhou po rychlé jízdě: Sebepotvrzení, snaha působit příznivým dojmem na své okolí: „Na obtížných úsecích, například na silnicích plných zatáček, rád ukazuji druhým, jak se něco…


Název článku: Motocyklisté a riziko nehody

Zdroj: www.swov.nl Mezi motocyklisty je poměrně velké množství obětí, a to díky jejich velké zranitelnosti. Ročně bývá v Nizozemí cca 850 vážně zraněných a 90 mrtvých motocyklistů. Hlavním bezpečnostním problémem problémem je špatná viditelnost motocyklistů a často také jejich nadměrná rychlost. Důležitými opatřením pro zlepšení bezpečnosti jsou: zlepšení viditelnosti motocyklistů a zlepšení dopravního chování motocyklistů. Některé organizace navrhují…


Název článku: Opatření pro vyšší bezpečnost cyklistů

Zdroj: www.swov.nl Nejdůležitějším bodem v zajišťování bezpečnosti cyklistiky je: snížení počtu nehod cyklistů s potenciálními objekty srážky – pomocí změn podoby infrastruktury; snížení nebezpečí plynoucího z těchto srážek za pomoci: infrastrukturálních opatření, stanovení pravidel chování pro cyklisty a/nebo subjekty srážky, či jiných způsobů vedoucích k ovlivnění chování. Kromě toho je důležité zmínit také údržbu…


Název článku: Mladí řidiči a dopravní nehodovost

Mladí jednají silněji než dospělí ve vztahu k momentálnímu okamžiku. Vyzkoušení si hranic vlastních nebo vozidla a dosažení určitého sociálního statutu stojí v popředí jejich zájmu. V dopravním provozu jim pak chybí vědomí zodpovědnosti a předvídání možných následků jednání. Nebezpečí rizika zvyšují snahy o imponování a vzbuzování respektu (předvádění se) a chybějící vnímání nebezpečnosti jednání a situací. Mladí lidé často podceňují význam pocitu…


Název článku: Zařízení pro provozní informace na ulici Bělohorské v Brně – 1 rok po instalaci

V září roku 2004 bylo v Brně-Židenicích na ulici Bělohorské instalováno zařízení pro provozní informace doplněné radarem (dále „zařízení“). Je umistěno v těsné blízkosti křížení komunikace s ulicemi Špačkovou a Mazourovou na vjezdu do úseku s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h (viz obr. 1). Jeho účelem je snížení průjezdních rychlostí. Jedná se o zařízení pro provozní informace I1 umístěné na fluorescenčním podkladu a doplněné o symbol zákazové…


Název článku: Periodická sledování dopravně-inženýrských charakteristik

V brněnském Centru dopravního výzkumu bylo vyvinuto speciální měřící vozidlo, které je použitelné pro vybrané způsoby měření technických parametrů pozemních komunikací. Pomocí videa, lokalizace GPS, ultrazvukových bočních čidel a dvojice videokamer je schopné dokumentovat stav komunikace včetně jejího vybavení a rozhledové vzdálenosti. Součástí je i zařízení na měření rychlostí vozidel. Analýza sledovaných dopravně-inženýrských parametrů a jejich časového vývoje může…


Název článku: Závislost počtu obětí silničních nehod na rychlosti aneb mocninami ke snížení počtu usmrcených

Tento text je překladem článku „Powering to fewer road deaths“,který byl publikován v ITS International, January/February 2005, st. 19 a jehož autorem je Dr. Rune Elvik z Norského institutu dopravní ekonomie (TOI). Článek se zabývá přínosem kamer měřících rychlosti na snižování počtu obětí a zraněných. Instalace kamer kontrolujících dodržování předepsané rychlosti je v mnoha zemích chápáno jako poněkud kontroverzní opatření a bývá předmětem vášnivých debat.…


Název článku: Mezinárodní aktivity a výzkumy v oblasti nepřiměřené rychlosti

Na silnicích celého světa jsou každodenně zraněny tisíce lidí a další stovky lidí přijdou o život. Proto je v poslední době věnována mnohem větší pozornost rozvoji nových technologií v oblasti dopravní telematiky, tzv. inteligentních dopravních systémů (ITS), které mohou pomoci při zvyšování úrovně bezpečnosti silniční dopravy a výkonnosti dopravy a současně nabízí jejím účastníkům větší pohodlí a vyšší stupeň vybavenosti. Očekává se, že vývoj a zavádění…


Název článku: Víme o novém dopravním značení? Vybrané dopravní značky…

Některé zákony a vyhlášky se v poslední době prochází mnoha novelizacemi, pojďme se z pohledu řidiče osobního vozidla podívat na vyhlášku 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Hlavní změnou, která se nás všech (řidičů) dotýká, je změna významu svislé dopravní značky označující silnice pro motorová vozidla a dálnice. Původní značení již bylo na mnoha místech vyměněno a i na zbylých místech bude postupně nahrazováno novým – změny jsou to kosmetické, ale…


Název článku: Navrhování Zón 30

  Anotace: Kvalitní podoba a úprava městských prostranství (a komunikací) podporuje chůzi a cyklistiku a pozemní komunikace se pak stávají místem, kde se odehrávají nejen aktivity nezbytné, ale také sociální a volitelné. Jednou z možností tvorby takového prostředí nabízí tzv. plošné zklidňování dopravy. Tento text pojednává o jedné z hlavních forem plošného zklidňování, o zónách 30, pro jejichž navrhování byly v tomto roce vydány technické…


Název článku: Moderní trendy úprav na komunikacích – zvyšování bezpečnosti ve městech a obcích – vybrané prvky

Bezpečné chování v provozu na pozemních komunikacích ve svém základě znamená neohrožovat život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní. Ne vždy je v našich silách dopravní nehodě předcházet, protože ke vzniku dopravní nehody přispívá celý dopravní systém. Proto by komunikace měla být tzv. samovysvětlující – měla by řidiči dávat jasnou informaci o tom jak se má na komunikaci chovat a co má následně očekávat. V případě, že k nějaké chybě (dopravní nehodě) dojde, musí komunikace…


Název článku: Jak parametry vjezdu okružní křižovatky ovlivňují bezpečnost silničního provozu

Úvod Okružní křižovatky (OK) představují jeden z nejdynamičtěji rozšiřujících se typů křižovatek na silniční infrastruktuře v ČR. Tento typ křižovatky se realizuje jako novostavba, ale častěji jako přestavba stávající stykové nebo průsečné křižovatky. Na území ČR jsme identifikovali cca 1200 OK. Ke stavbě OK se přistupuje především z pohledu propustnosti a čím dál častěji i z pohledu bezpečnosti. Bezpečnost vychází z geometrického uspořádání křižovatky, které má přímý…


Název článku: Vzorek přizpůsobení při jízdě v mlze

Podstatné výsledky výzkumů zaměřených na nehody v mlze se dají shrnout do přehledu ve formě scénáře: Při jízdě v mlze se mění situace nejen objektivně, ale i subjektivně v prožívání řidiče. Mlhu hodnotí řidiči po náledí jako druhou nejnepříjemnější podmínku při jízdě na dálnici. Nabídka dopravně závažných informací se zmenšuje. Tím se pro řidiče zvyšuje subjektivní nejistota a nebezpečnost. Tomu se pokouší čelit pomocí zvýšené zrakové aktivity. Přitom je zrakem…


Název článku: Hlavní příčiny nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel

Řidiči nemotorových vozidel v roce 2004 zavinili 2 833 nehod a nejčetnější skupinou této kategorie jsou cyklisté, kteří zavinili 2 699 nehod, vozkové 12 (o 2 méně než před rokem) a řidiči jiných nemotorových vozidel 21 nehod. 101 řidičů nemotorových vozidel - viníků nehody - z místa ujelo. Počet nehod zaviněných cyklisty byl v roce 2004 nižší o 207 nehod (v porovnání s rokem 2003), počet usmrcených se o 22 osob snížil na celkových 43 usmrcených osob a…


Název článku: Stanovení minimálních vzdáleností mezi vozidly v podélném směru a způsob sledování jejich dodržování

1 Úvod Agresivní způsob jízdy patří mezi hlavní příčiny dopravních nehod a je u nás bohužel běžnou součástí silničního provozu. Projevuje se chování, kterým si řidič prosazuje svůj styl jízdy a přímým nebo nepřímým způsobem ohrožuje nejen sebe, ale především ostatní účastníky silničního provozu. Přitom je třeba upozornit na skutečnost, že téměř 2/3 obětí dopravních nehod jsou ti, kteří dopravní nehodu nezavinili. Nedodržení bezpečné vzdálenosti je jedním ze závažných projevů agresivního…