Dopravní nehody stály českou ekonomiku 52,7 mld. Kč

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2011 byl prováděn dle aktualizované Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti zpracované Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. (2012).

 


Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2011 byl prováděn dle aktualizované Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti zpracované Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. (2012).

Metodika výpočtu byla aktualizována s cílem zpřesnění jednotlivých nákladových položek, které do výpočtu vstupují, ale i s ohledem na navázání užší spolupráce s Českou asociací pojišťoven, Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru, nemocničními zařízeními a oddělením BESIP Ministerstva dopravy ČR.

Rozčlenění nákladů dle Metodiky je uvedeno na Obrázku 1.

 

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Výpočet dle výše uvedené metodiky je založen na formě propočtového ocenění ekonomických následků dopravní nehodovosti, na tzv. metodě „celkového výstupu“ (metody lidského kapitálu). Identifikovány a kvantifikovány jsou přímé a nepřímé náklady vzniklé v důsledku dopravních nehod. Výpočet nezahrnuje další mimoekonomické ztráty, mezi které patří např. psychická újma spojená se ztrátou člena rodiny, bolestné, ale i dopad na životní prostředí. Tyto položky je možné ocenit prostřednictvím kontingenčních oceňovacích metod, např. metody WTP (metody ochoty platit).

 

V roce 2011 bylo evidováno policií ČR  75 137 dopravních nehod s těmito následky:
·   Usmrceno 707 osob (do 24 h), od 24h do 30 dnů po nehodě 66 osob, tj. celkem 773 osob.
·   Těžce zraněno bylo 3 026 osob.
·   Lehce zraněno 22 519 osob.
·   Počet nehod s hmotnou škodou 54 651
 
Výpočet jednotkových nákladů byl proveden na základě výše uvedené metodiky. Jednotkové náklady dle závažnosti dopravních nehod za rok 2011 byly následující:
·   1 usmrcená osoba 18 572 290,- Kč,
·   1 těžce zraněná osoba 4 783 202,- Kč,
·   1 lehce zraněná osoba 508 782,- Kč,
·   1 nehoda pouze s hmotnou škodou 226 676,- Kč

 

Oproti roku 2010 došlo k  poklesu nákladů na sociální výdaje, což je dáno rozpočtovými opatřeními, například v oblasti nemocenského pojištění, ale i zpřísněním podmínek nároků na vyplácené pozůstalostní důchody, vč. poklesu nákladů na lehce zraněnou osobu (z důvodu zkrácení doby léčení).

Celkové ztráty z dopravní nehodovosti jsou pak dány násobkem jednotkových nákladů a počtu dopravních nehod dle dané závažnosti. Jejich výše je uvedena v Tabulce 1.

 

 

Celkové ztráty z dopravní nehodovosti za rok 2011 činily 52, 7 mld. Kč, což je v porovnání s HDP ČR cca 1,4 % vytvořeného hrubého domácího produktu v ČR za rok 2011.

Vývoj ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v delším časovém období je znázorněn na Obrázku 2.

Obrázek 2: Vývoj celkových ztrát z dopravní nehodovosti (mld. Kč)

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

V roce 2011 došlo ke snížení celkových nákladů u nehod pouze s hmotnou škodou, důvodem je pokles registrovaných nehod Policií ČR. Uváděné ztráty nezachycují tzv. neregistrované nehody, tedy nehody, které skutečně nastaly, ale nebyly hlášeny Policii ČR. Tento pokles byl zaznamenán v roce 2010, kde se projevilo zvýšení hranice ohlašovací povinnosti v předchozím roce.

Výše celkových ztrát z dopravní nehodovosti poskytuje přehled o tom, kolik dopravní nehody stojí občany a stát, dále tvoří důležité vstupní údaje do dopravně-inženýrských analýz, jejichž cílem je vyhodnotit efektivnost daného dopravně – bezpečnostního opatření.

Realizací efektivních opatření dojde nejen k úspoře finančních prostředků, ale také ke zvýšení bezpečnosti, snížení počtu a závažnosti dopravních nehod a naplnění cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: dopravní, nehody, stály, českou, ekonomiku, 52,7, mld.
Popis: Dopravní nehody stály českou ekonomiku 52,7 mld. Kč