Seznam metodik a publikací zabývající se zvyšováním bezpečnosti

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Publikace, kde jsou uvedeny některé postupy a příklady vhodné pro odstraňování nehodových lokalit.


Řešení kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu

2015; CDV

Primárním cílem metodiky je popis postupu řešení kritické lokality. Součástí je i ověření, zda se jedná o skutečnou kritickou lokalitu, či zda ke kumulaci dopravních nehod došlo výrazným vlivem náhody či faktorů, které není možné při prohlídce lokality odhalit. Sekundárním cílem je vytvoření katalogu rizikových faktorů souvisejících s utvářením pozemní komunikace a příslušných opatření k jejich minimalizaci. Přínosem katalogu není pouhé shrnutí známých poznatků, ale doplnění údajů o životnosti, finanční náročnosti a zejména účinnosti jednotlivých opatření. Vzhledem k měnícím se cenovým hladinám a proměnlivosti životnosti některých opatření v závislosti na intenzitě provozu je hodnocení každého tohoto parametru provedeno relativně pomocí třístupňové škály.

 

Metodika implementace ochranného systému pro motocyklisty před účinky nárazu do ocelových svodidel

2011; CDV

Tato metodika se zabývá pouze implementací ochranného systému pro motocyklisty.

 

Metodika úprav železničních přejezdů pro snížení míry páchání přestupků

2012; CDV

Speciálně pro železniční přejezdy, obsahuje škálu bezpečnostních prvků i postupů pro bezpečnost na přejezdech.

 

Metodika užití světelné závory na železničních přejezdech

2014; CDV

Jedná se o jeden speciální prvek, tak i dnes by jeho využití bylo velice aktuální - kompenzuje chybějící mechanické závory u PZ. Tato metodika ukazuje detailní postup pro užití a umístění světelné závory v praxi. Definuje kritéria užití světelné závory, tedy charakteristiky přejezdů, na které je zařízení vhodné, a bezpečnostní rizika, která dokáže sanovat. Přitom se předpokládá, že nejsilnější motivací bude zejména hledisko výrazného zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

 

Audit bezpečnosti pozemních komunikací

2012; CDV

Metodika popisuje provádění auditu bezpečnosti. Tato metodika je vhodná pro provádění auditu bezpečnosti na projekty všech kategorií pozemních komunikací. Předpokládá, že principy provádění auditů u projektů pozemních komunikací nižších kategorií se neliší od auditů prováděných na pozemních komunikacích sítě TEN-T.

 

Metodika provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací

2013; CDV

Cílem metodiky je postihnout aktuální změny v systému provádění inspekce a zapracovat nové poznatky a postupy vyplývající z provádění praktických inspekcí a ze zapojení CDV do zahraničních projektů zabývajících se problematikou bezpečného uspořádání komunikací.

 

Prohlídky vybraných úseků silniční sítě – metodika provádění

2016; CDV

Tato metodika se zabývá nástrojem „Uvádění vybraných úseků komunikací v Centrální evidenci PK a provádění prohlídek PK na těchto úsecích“, konkrétně jeho druhou částí - prováděním prohlídek pozemních komunikací na vybraných úsecích.

 

Identifikace kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu

2012; CDV

Metodika představuje nový přístup k identifikaci kritických míst, jenž je založen na moderních zahraničních poznatcích a v České republice nebyl doposud použit. Zásadní rozdíl oproti tradičním metodám spočívá ve využití tzv. očekávaného počtu nehod k predikci nehodovosti. V současné době jsou kritická místa identifikována na základě zaznamenaných dopravních nehod, což neumožňuje uvažovat vliv regrese k průměru. Nový způsob je založen na statistických metodách a poskytuje spolehlivější výsledky než tradiční metody.

 

Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů

2013; CDV

Metodika uvádí standardizovaný postup školení, sledování a vyhodnocování bezpečnosti silničního provozu na základě dopravních konfliktů. Text se skládá ze tří základních částí: Teoretická část představuje historii metody s důležitými souvislostmi a vysvětlením jejího smyslu a přínosů, dále vysvětlení základních pojmů. Je‐li čtenář s metodou obeznámen, tuto část číst nemusí. Praktická část je těžištěm metodiky, protože představuje „návod“ jak provádět sledování a vyhodnocování. Uvedené postupy lze aplikovat na křižovatkách i mezikřižovatkových úsecích v intravilánu i extravilánu. Vzorové příklady tvoří poslední část. Na třech reálných příkladech je ilustrován celý postup sledování a vyhodnocení. Tato část může sloužit jako doplněk předchozího návodu, např. ve formě „checklistu“, na kterém si uživatel ověří, že postupuje správně.

 

Identifikace kritických nehodových lokalit pomocí GIS analýzy polohy dopravních nehod

2014; CDV

Metoda, kterou označujeme jako KDE+, vychází z existence přesných údajů o polohách DN a standardní metody KDE (Kernel Density Estimation), kterou rozšiřuje. Věříme, že použití tohoto postupu přispěje k identifikaci potenciálně nebezpečných míst v síti pozemních komunikací a efektivnějšímu vynakládání prostředků na sanace skutečně nehodových lokalit.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Seznam metodik a publikací zabývající se zvyšováním bezpečnosti