Víme o novém dopravním značení? Vybrané dopravní značky…

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Některé zákony a vyhlášky se v poslední době prochází mnoha novelizacemi, pojďme se z pohledu řidiče osobního vozidla podívat na vyhlášku 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.


Některé zákony a vyhlášky se v poslední době prochází mnoha novelizacemi, pojďme se z pohledu řidiče osobního vozidla podívat na vyhlášku 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Hlavní změnou, která se nás všech (řidičů) dotýká, je změna významu svislé dopravní značky označující silnice pro motorová vozidla a dálnice. Původní značení již bylo na mnoha místech vyměněno a i na zbylých místech bude postupně nahrazováno novým – změny jsou to kosmetické, ale významově se budou tyto značky lišit. Modrá dopravní značka „Silnice pro motorová vozidla“ označuje nezpoplatněnou komunikaci (pokud to z dodatkové tabulky umístěné pod značkou nevyplývá jinak). Kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích zde platí také zvláštní pravidla pro provoz na silnicích pro motorová vozidla, nejvyšší dovolená rychlost je zde 110 km/h (pokud není místní úpravou provozu, dopravním značením, stanoveno jinak).

Oproti tomu zelená značka „Dálnice“ označuje zpoplatněnou komunikaci (mýtným, nebo časovým poplatkem), pokud není dodatkovou tabulkou stanoveno jinak. Na ní také kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici (omezení zákazu stání, zastavení, zákaz pohybu motorových vozidel s nejvyšší dovolenou rychlostí nižší než 80 km/h apod.), s nejvyšší dovolenou rychlostí 130 km/h (není-li stanoveno místní úpravou provozu jinak).

Pro komunikaci označenou jako „Silnice pro motorová vozidla“ i pro „Dálnice“ však stále platí, že v úseku procházející obcí je nevyšší dovolená rychlost 80 km/h.

obrázek:dopravni znaceni obr1

Staré svislé dopravní značení

obrázek:dopravni znaceni obr2

Nové svislé dopravní značení

 

Další změnou je označení dopravního okruhu, nebo také městského okruhu, která se dočkala výraznějších úprav. Tato značka „Okruh“, která označuje okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části, může být doplněna názvem okruhu, nebo jeho číslem. Nesmíme zapomenout, že takto označená komunikace má svá omezení, např. na takto označení komunikace není možné s vozidlem stát.

 

obrázek:dopravni znaceni obr3

obrázek:dopravni znaceni obr4

 

obrázek:dopravni znaceni obr5

„Místo pro přecházení“     „Přejezd pro cyklisty“

Srovnání dopravního značení místa pro
přecházení a přejezdu pro cyklisty

obrázek:dopravni znaceni obr6

Nová dopravní značka „Chodci“

Od začátku roku se také můžeme setkat na silnici s vodorovnou dopravní značkou „Místo pro přecházení“, která vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců. Neplatí zde pravidla, která platí na přechodu pro chodce, přesto je zde nutné zvýšit pozornost řidiče. Je to ovšem místo, kde se mohou chodci kumulovat. Další nová svislá dopravní značka „Chodci“ upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců v místě, kde není přechod pro chodce, kterou lze umístit také právě u místa pro přecházení.

Další drobné úpravy se dočkala dopravní značka upravující přednost a to „Křižovatka s vedlejší komunikací“, kde je nově možné znázornit jen pravé nebo levé připojení vedlejší komunikace. V případě složitějšího tvaru křižovatky i nadále zůstává možnost jejího doplnění dodatkovou tabulkou s tvarem křižovatky.

obrázek:dopravni znaceni obr7

Možné tvary svislé dopravní značky „Křižovatka s vedlejší komunikací“

obrázek:dopravni znaceni obr8

Zobrazení emisní zóny

Na silnicích se budeme také setkávat s těmito značkami – „Emisní zóna“, která označuje obec nebo její část, v níž je omezen provoz vozidel, která nesplňují zvláštní emisní podmínky. Ve spodní části značky je umístěn symbol, jaké emisní plakety musí vozidlo mít, aby mohlo do dané zóny vjet. Tyto emisní plakety jsou vozidlům přidělovány na základě jejich emisní kategorie odrážející vliv na životní prostředí.

Tento článek uvádí pouze některé dopravní značky, pro zjištění všech novelizovaných dopravních značek je nutné se podívat do výše uvedené vyhlášky a do novelizovaného zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

 

Plné znění článku vyšlo v časopise Moderní obec - únor 2016

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: nové, dopravní, vybrané, dopravní, značky…
Popis: Víme o novém dopravním značení? Vybrané dopravní značky…