Ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2010

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Vyčíslení ztrát z dopravní nehodovosti je důležitou stránkou v oblasti ekonomiky dopravy. Doprava způsobuje řadu negativních externalit, a to jak formou dopravních nehod, zranění účastníků, psychické újmy, tak i škodách na majetku a finančních ztrátách. Právě tyto ekonomické ztráty představují cca 2 % z HDP v EU.


1  Úvod
 
Vyčíslení ztrát z dopravní nehodovosti je důležitou stránkou v oblasti ekonomiky dopravy. Doprava způsobuje řadu negativních externalit, a to jak formou dopravních nehod, zranění účastníků, psychické újmy, tak i škodách na majetku a finančních ztrátách. Právě tyto ekonomické ztráty představují cca 2 % z HDP v EU*. V současné době se počet usmrcených osob snižuje. Důvodem může být lepší úroveň zdravotnické péče, vyšší podíl moderních vozidel s lepšími bezpečnostními prvky, v neposlední řadě i legislativní změny a dopravně bezpečnostní kampaně.

 

Obrázek 1: Procento zemřelých od 24 h. do 30 dní po nehodě na celkovém počtu usmrcených, Zdroj: Ročenka nehodovosti PČR 2010

Z výše uvedeného grafu je patrné, že za posledních 10 let se procento zemřelých osob v době od 24 hod. do 30 dnů výrazně snížilo. Pohybuje se mezi hodnotami 6,1 % a 12,4 %. Průměrná hodnota je 10,1 %. V roce 2010 byl počet zemřelých osob v době od 24 hodin do 30 dnů po nehodě 49 osob, tj. 6,1 % z celkového počtu zemřelých. U tohoto procenta osob je průměrná doba přežití 9,2 dne po nehodě.

 

2  Metodika výpočtu ztrát
 
Výpočet ztrát za rok 2010 byl proveden na základě aktualizované Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích (CDV, v.v.i., Daňková, Koňárek, Brno, 2004). Jednotlivé nákladové položky byly vyčísleny dle této metodiky a cen roku 2010. Pro výpočet nebyla použita metoda přepočtu prostřednictvím změny cenové hladiny (inflace).
Z tohoto důvodu je výše ztrát vyšší, zachycuje skutečné ceny daného roku. Hodnoty jsou tak aktuálnější a přesnější.
 
Stručné představení výpočtu dle Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích:
 • Ztráty členíme dle závažnosti dopravní nehody na nehody:
  • s usmrcením;
  • s těžkým zraněním;
  • s lehkým zraněním;
  • jen s hmotnou škodou;
 • Dále se náklady dělí na přímé a nepřímé – viz obrázek 2.

 Obrázek 2: Rozčlenění nákladů 

Největší část ztrát z dopravní nehodovosti tvoří ztráty na produkci.
Pro výpočty ztrát za produkci se používá výše hrubého domácího produktu (HDP) v běžných cenách, která je uváděna Českým statistickým úřadem. Pro určení HDP na jednoho obyvatele je směrodatný střední stav počtu obyvatel v produktivním věku 15 – 64 let.
Dle českého statistického úřadu byl v roce 2010 vytvořen hrubý domácí produkt ve výši 3 775,2 mld. Kč v běžných cenách. Počet ekonomicky aktivních obyvatel činil 4 885 200 (po odečtení všech ekonomicky neaktivních, tj. studentů, důchodců, pečujících o dítě atd.).
Pro účely určení ztrát na produkci byly stanoveny věkové skupiny v souladu s věkovými skupinami ve statistice dopravních nehod. Ke každé věkové skupině je vypočítán průměrný počet let předpokládané produktivní činnosti.
Do ekonomických ztrát jsou zahrnuty nejen doby produktivní činnosti člověka, ale i snížená možnost výdělku (i produkce), vyplývající z následků dopravní nehody.
Další významnou složku nákladů tvoří sociální výdaje (z důvodu vyplácených důchodů těžce zraněným a pozůstalým). Jsou zde zahrnuty:
 • Dávky nemocenského pojištění
 • Vdovské a vdovecké důchody
 • Sirotčí důchody
 • Invalidní důchody 

 

3  Vyčíslení ztráty z dopravní nehodovosti v roce 2010
 
Výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2010 v členění dle závažnosti dopravní nehody byla:
 • Ztráta v důsledku usmrcení 1 osoby celkem 17 644 586 Kč.
 • Ztráta v důsledku těžkého zranění 1 osoby činí 4 863 336 Kč.
 • Ztráta v důsledku lehkého zranění 1 osoby činí 668 170 Kč.
 • Celková výše škod u nehod bez následků na zdraví (jen s hmotnou škodou) pak činí 270 618 Kč na 1 nehodu.
Celkové ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2010 činí 57 193 938 564 Kč.

Tabulka 1: Celkové ekonomické ztráty – přehled

 

Pro srovnání je v následujícím grafu uveden vývoj celkových ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích od roku 2002.

 

 Obrázek 3: Ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2010

 

Výrazná změna ve vývoji ztrát z dopravní nehodovosti je patrná v průběhu roku 2009, kdy oproti předchozímu roku došlo k poklesu výše ztrát z dopravní nehodovosti, zejména u dopravních nehod s hmotnou škodou. Příčinou je novela zákona 361/2000 sb. O provozu na pozemních komunikacích, §47 (4), která vstoupila v platnost od 1. 1. 2009 a zvýšila hranici ohlašovací povinnosti u dopravních nehod z 50 000 Kč na 100 000 Kč. Zejména tato skutečnost vedla ke snížení celkových ztrát z dopravní nehodovosti.
V roce 2010 došlo k podstatnému zvýšení ztrát z dopravní nehodovosti. Hlavní příčinou byla již výše zmíněná změna metodiky výpočtu, která více zohledňuje aktuální ekonomickou situaci a zpřesňuje dílčí výpočty.
Celospolečenské ztráty z dopravní nehodovosti tvořily v roce 2010 částku 57,2 mld. Kč. V porovnání s HPD ČR se jedná o 1,5 % vytvořeného hrubého domácího produktu v ČR za rok 2010.
Výpočet ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti napomáhá i k plnění cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, jejichž postupnou implementací bude docházet ke snižování dopravní nehodovosti, zvyšování bezpečnosti silničního provozu, ale i nižším ekonomickým ztrátám. Vyčíslení ekonomických ztrát v problémových dopravních lokalitách může mít i pozitivní vliv na realizaci dopravně – bezpečnostních lokalitách, např. stavební úpravy křižovatek v úsecích s častými dopravními nehodami apod.
 
Výše uvedené problematika byla řešena v rámci projektu Celospolečenské ztráty z dopravní nehodovosti vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2011.
 
* Bezpečnost silničního provozu, aktuální poznatky; kolektiv autorů CDV

 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: ztráty, dopravní, nehodovosti, pozemních, komunikacích, rok, 2010
Popis: Ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2010