Výsledky hledání

Název článku: Komentář BESIP k bilanci nehodovosti za rok 2021 10. 1. 2022

Nalezeno v sekci: články

Podle policejní statistiky počet obětí dopravních nehod v loňském roce mírně narostl oproti roku 2020. I přesto se jednalo o druhý nejnižší počet usmrcených v historii. Dobrou zprávou je další pokles počtu těžkých zranění v silničním provozu na historické minimum. Cílem Strategie BESIP 2021-2030 je snížit během dekády počet obětí a těžkých zranění v silničním provozu na polovinu. Z hlediska postupného dosažení těchto cílů jsme milník pro loňský rok splnili a…


Název článku: Metodika tvorby Strategie BESIP měst: systematické zvyšování bezpečnosti na území měst 30. 7. 2021

Nalezeno v sekci: články

V roce 2020 byla Ministerstvem dopravy schválena Metodika pro tvorbu Strategií BESIP měst. Cílem této metodiky je přispět k systematickému snižování počtu nehod a jejich následků na pozemních komunikacích prostřednictvím tvorby Strategie BESIP měst (a obcí). Tyto strategie mají vliv na bezpečnost všech účastníků silničního provozu, a to jak na bezpečnost osob přijíždějících do města (obce), tak také například na podnikatelské subjekty se sídlem ve městě (obci). Vytvořená metodika…


Název článku: BESIP pomáhá s výukou dopravní výchovy online 31. 3. 2021

Nalezeno v sekci: články

Nová aplikace DOPRAPKA vzdělává i baví Žáci, ročníky nebo i celé školy se mohou zapojit do dopravní výchovy formou online hry i přímo z domova. Doprapka zahrnuje i sekci otázek pro rodiče či prarodiče, kteří si v aplikaci mohou ověřit své znalosti bezpečného pohybu a jízdy v silničním provozu. Od data spuštění Doprapky její stránky navštívilo již téměř 35 tisíc návštěvníků, téměř 12 tisíc uživatelů si ji stáhlo a více než 3 tisíce uživatelů ji aktivně používá. Aplikace je zdarma…


Název článku: Meziroční srovnání nehodovosti mladých řidičů do 24 let 3. 7. 2020

Nalezeno v sekci: články

Přes snížené počty dopravních nehod s fatálními důsledky, zůstávají v meziročním srovnání mladí řidiči nejrizikovější skupinou řidičů. Způsobili 9 % nehod a 15 % úmrtí. Vinou mladých řidičů do 24 let bylo usmrceno 84 osob (meziročně o 10 méně, tj. -11 %), dalších 272 osob bylo těžce zraněno (meziročně o 125 méně, tj. -32 %). Nejvyšší podíl „bodovaných“ řidičů byl potom evidován u řidičů ve věku 24 let.   Mladí řidiči do 24 let zaviní každoročně kolem…


Název článku: BESIP spouští kampaň k bezpečnosti pracovníků 1. 7. 2020

Nalezeno v sekci: články

Letní prázdniny jsou každoročně nejrizikovějším obdobím z pohledu bezpečnosti na silnicích. Vzhledem k intenzivní výstavbě a opravám na silniční síti se BESIP letos zaměří na prevenci a bezpečnost jízdy v dopravním omezení. Chce řidiče upozornit na ohleduplnost k silničářům, kteří na stavbách pracují. K tomu spouští novou kampaň „Nejsme ve válce, musíme to všichni přežít“. „O letošních prázdninách bude na silnicích probíhat hodně oprav, do toho stavíme nové dálnice a modernizujeme D1.…


Název článku: Bruslař: chodec nebo cyklista? 28. 4. 2020

Nalezeno v sekci: články

Odpověď vymezuje ustanovení §2 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: „Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo,…


Název článku: Dopravní výchova na základních školách ve školním roce 2018/19 12. 12. 2019

Nalezeno v sekci: články

Tematická zpráva České školní inspekce „Dopravní výchova na základních školách ve školním roce 2018/19“ obsahuje ucelené výsledky hodnocení znalostí a dovedností žáků ve vybraných tématech dopravní výchovy.


Název článku: Bezpečný pohyb chodců v útvaru 11. 12. 2019

Nalezeno v sekci: články

Besip připravil instruktážní videa, sloužící nejen k dopravní výchově, ale také k osvětě o tom, jak se chovat jako chodec ve skupině.


Název článku: Vzdělávání v oblasti dopraví výchovy 29. 11. 2017

Nalezeno v sekci: články

Dopravní výchova je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy od školního roku 2013/2014 tak, jak bylo schváleno vládou České republiky rozhodnutím č. 599 ze dne 10. srpna 2011, kterou byla schválena Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na roky 2011-2020 (dále jen NSBSP), resp. Akční program, který je nedílnou součástí dokumentu. V aktivitě Ú1, která se zaměřuje na bezpečného účastníka, bylo ustanoveno Ministerstvu dopravy a Ministerstvu školství, mládeže a…


Název článku: Dopravní výchova jako celoživotní proces 9. 1. 2015

Nalezeno v sekci: články

Problematiku dopravní nehodovosti a následků plynoucích z dopravních nehod v České republice se stále nedaří dát do evropského kontextu, tj. snížit počet dopravních nehod, dle závazku České republiky. Při přijetí politiky dopravní bezpečnosti Evropské unie v roce 2004 se Česká republika zavázala snížit počet dopravních nehod z roku 2002 na polovinu do roku 2010. České republice se tento ambiciózní cíl nepodařilo dosáhnout. Dokonce jsme v porovnání se zeměmi EU, v …


Název článku: AUTOŠKOLSTVÍ – zkoušky uchazečů o ŘP 8. 11. 2007

Nalezeno v sekci: články

Zákon 411/2005 Sb. ve vztahu k uchazeči o řidičské oprávnění, resp. k získávání odborné způsobilosti a zkouškám uchazečů o řidičské oprávnění. V souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu a právem zemí Evropské unie nabyl účinnosti dne 1.7. 2006 zákon o silničním provozu č. 411/2005 Sb., který je úplným zněním zákona 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). …


Název článku: Zklidňování dopravy je evropský trend 26. 10. 2007

Nalezeno v sekci: články

Postavení problému- současný stav Na jakékoli statistice dopravních nehod, např. na nejčerstvější informaci MVČR, lze dokumentovat, že s bezpečností dopravy na pozemních komunikacích je třeba něco radikálního provést. Pokud možno k lepšímu a pokud možno s minimem nákladů. Stát se navenek sice snaží této problematice věnovat pozornost-již dlouhá léta existuje Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) , stejně jako specielně vyčleněné oddělení na MDS ČR. Zdá…


Název článku: Mladí řidiči a dopravní nehodovost 20. 6. 2007

Nalezeno v sekci: články

Mladí jednají silněji než dospělí ve vztahu k momentálnímu okamžiku. Vyzkoušení si hranic vlastních nebo vozidla a dosažení určitého sociálního statutu stojí v popředí jejich zájmu. V dopravním provozu jim pak chybí vědomí zodpovědnosti a předvídání možných následků jednání. Nebezpečí rizika zvyšují snahy o imponování a vzbuzování respektu (předvádění se) a chybějící vnímání nebezpečnosti jednání a situací. Mladí lidé často podceňují význam pocitu…


Název článku: Dopravní výchova ve školním věku 25. 4. 2007

Nalezeno v sekci: články

Děti na základní škole prochází několika stádii svých vzorů. Pro děti v rozmezí první až čtvrté třídy je jejich vzorem a autoritou jejich oblíbený učitel. Pak už se děti soustředí na své populární televizní hrdiny a své idoly mezi kamarády. Období přebírání „vzorového“ chování třídních idolů bývá velmi kritické, protože právě rizikové a tzv. adrenalinové chování bývá pro jiné motivující. Do tohoto období je důležité, aby dítě vstoupilo s dostatečně pevným postojem a…


Název článku: Dopravní výchova v předškolním věku 25. 4. 2007

Nalezeno v sekci: články

Základní principy dopravní výchovy v předškolním věku v rodinné i školní výchově Děti v období předškolního věku se většinou v dopravním prostředí pohybují v doprovodu dospělých osob a starších sourozenců. Přesto mohou nastat situace, kdy se dítě ocitne v dopravním prostředí zcela samo a musí řešit vzniklou situaci tak, aby neskončila úrazem. Pro tyto situace je nutné dítě naučit jednotlivé postupové kroky. Dítě však musí chápat, proč se má v …


Název článku: Literatura - Výchova a vzdělávání 4. 4. 2007

Nalezeno v sekci: články

CONNER, M. 2006. Effective Interventions for Speeding Motorists. London: Department for Transport. ELLIOTT, B. 1989. Effective Road Safety Campaigns: A Practical Handbook. South Australian Department of Transport. ELVIK, R., VAA, Truls. 2004. The Handbook of Road Safety Measures. Amsterdam: Elsevier. WERBER, S. 1999. Verkehrssicherheits-kampagnen. Einsatz konfrontierender Stilmittel in der Verkehrssicherheitsarbeit. Bonn: Deutscher Verkehrssicherheitsrat.


Název článku: Odkazy - Výchova a vzdělávání 4. 4. 2007

Nalezeno v sekci: články

Projekt CAST Kampaně Oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR Bezpečnostní informační kampaně německého Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie


Název článku: Opatření pro zvýšení bezpečnosti 16. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu je nutný systematický přístup, který zajistí to, že infrastruktura, vozidla a účastníci silničního provozu přispívají ke snižování rizika vzniku nehod. Tento široký přístup (říkající, že na vzniku nehody se podílí řada faktorů, které spadají do kategorií vozidlo, infrastruktura, účastník silničního provozu) je v současnosti dominantním paradigmem v oblasti bezpečnosti silničního provozu (OECD, 2002 in Goodwin, 2005). Tento přístup je…


Název článku: Zdroje dat - Výchova a vzdělávání 12. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

ELVIK, R., VAA, Truls. 2004. The Handbook of Road Safety Measures. Amsterdam: Elsevier. Projekt CAST


Název článku: Management mobility 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Naším cílem tedy je udržet vysoké objemy mobility a současně významně redukovat nechtěné důsledky dopravy na člověka a životní prostředí. Vedle nových technologií a optimalizace dopravních systémů jde o to, porozumět mobilitě společnosti. Optimálním se jeví propojenost všech dopravních způsobů, nikoli její konkurence. Budoucnost mají kombinovatelné systémy s optimálními ekonomickými charakteristikami. Proto je nutné v rámci výzkumu vytvořit ideje, strategie,…


Název článku: Hloubková analýza mezinárodního srovnání dopravní nehodovosti v ČR 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Úvodem Tento článek je zaměřen na velmi aktuální problémy na našich silnicích. Pojal jsem ho v poněkud širší podobě, poněvadž se domnívám, že otázky bezpečnosti na pozemních komunikacích (dále PK) v ČR je potřeba rozebrat v kontextu mezinárodního pohledu,  abychom mohli objektivně posoudit skutečný stav v naší republice. Pro celkový přehled o stavu nehodovosti na PK v ČR provedu krátký rozbor vývoje dopravní nehodovosti v ČR1. Pak tento rozbor rozšířím…


Název článku: Mladí řidiči a bezpečnost dopravy 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Zdroj: www.swov.nl Mladí vlastníci řidičských průkazů se vyznačují vysokým rizikem účasti na dopravních nehodách. To platí zvláště o mladých mužích: v jejich případě je riziko 4x vyšší než ve starších věkových skupinách. Důležitými faktory jsou: nedostatek zkušenosti, podcenění rizika, přijetí skutečnosti vysokého rizika jako samozřejmé a neměnné a často také konzumace alkoholu. Řešení tohoto problému by mělo začít na základních školách, kde je dopravní výchova…


Název článku: Opatření zaměřené na začínající řidiče 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Zdroj: www.swov.nl Neexistuje jednoduché řešení, které by mělo vliv na přetrvávající vysokou míru účasti na dopravních nehodách u mladých, začínajících řidičů. Je proto vhodné hledat kombinace nejrůznějších opatření. Dočasné řidičské průkazy Až do nedávné doby mohl řidič-začátečník po absolvování autoškoly řídit kdekoliv a kdykoliv chtěl, a to i přesto, že jeho provádění úkonů spojených s řízením nebylo ještě dostatečně zautomatizované a že neexistovala…


Název článku: Bezpečnostní pásy 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Zdroj: www.swov.nl Správné používání bezpečnostních pásů zaručuje, že v případě nehody nebudou pasažéři vrženi ven z vozidla či nenarazí do interiéru auta. Funkce bezpečnostních pásů je dále podpořena tzv. pasivní bezpečností vozidla (tj. zónou nárazu). Efektivita bezpečnostních pásů Efektivita ochranného systému je dána mírou snížení pravděpodobnosti zranění v případě užití tohoto systému. Odhad efektivity bezpečnostních pásů v Nizozemí. menší…


Název článku: Chraňte sebe i své dítě, vždy se připoutejte! 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Dopravní úrazy a těhotenství - úvod do problematiky V České republice trvale roste počet automobilů (za posledních 5 let se intenzita silničního provozu zdvojnásobila). S tím neustále narůstá počet dopravních úrazů a zvyšuje se i jejich závažnost. Jsou jedním z nejožehavějších problémů traumatologie ve všech vyspělých státech. Dopravní úrazy jsou zaviněny náhlou decelerací vysoké kinetické energie. Při vzájemné kolizi vozidel se jejich okamžité rychlosti sčítají.…


Název článku: Dospívající mládež 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Dopravní výchova dospívající mládeže by měla navazovat na poznatky, které tito mladí lidé již získali během svého života. Není tedy samostatným článkem ve vzdělávání, ale měla by plynule přecházet po celé vzdělávací linii již od raného dětství. Důležité poznatky by měli mladí lidé získávat postupně - nejlépe vlastní zkušeností. Dospívající mládež prochází důležitými vývojovými změnami, na které je nutné brát zřetel. Toto období je charakteristické vytvářením specifických žebříčků priorit, kde…