NSBSP - Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Národní strategie

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020“ je samostatný materiál Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, základní principy a návrhy konkrétních opatření směřujících k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice. Hlavním cílem je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně oproti roku 2009 snížit o 40 % počet těžce zraněných osob.

Zkušenosti z minula ukázaly na potřebu cíleného oslovení širokého spektra subjektů a vymezení jasného prostoru pro jejich spolupráci. Strategie proto vytváří podmínky pro širší zapojení dalších resortů i všech ostatních subjektů, které mohou svou činností bezpečnost silničního provozu ovlivnit. Cestou k tomu je nalezení společných charakteristik zúčastněných subjektů, návazně na ně vymezení jejich zapojení do plnění úkolů daných strategií a adresná specifikace jejich činností v příslušném akčním programu. Dosavadní realizovaná opatření neměla dostatečnou účinnost na snížení nejzávažnějších, smrtelných následků nehod. Stanoveného snížení závažných následků nehod nebylo dosaženo.

Na základě podrobné a věcné analýzy příčin byla komplexně revidována dosavadní Národní strategie bezpečnosti silničního provozu a vypracován návrh potřebných opatření a postupů, který je předmětem nového aktualizovaného materiálu:

REVIZE A AKTUALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 – 2020 s platností od roku 2017

Vláda České republiky tuto aktualizovanou verzi schválila usnesením č. 160 dne 27. 2. 2017. Tento materiál nahrazuje dosavadní Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011- 2020.

Revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 -2020 s platností od roku 2017

Informace o plnění, respektive vyhodnocení plnění Akčního programu NSBSP 2011-2020

Krajské a místní strategie

Z důvodu plnění plánu v Národní strategii bezpečnosti silničního provozu, si některé kraje stanovili krajské strategie, které byly zpracované za pomoci odborníků tak, aby bylo možné jejich postupné plnění.

Mezi tyto kraje patří Jihočeský, Liberecký a Zlínský kraj. V dalších šesti krajích jsou zpracované krajské strategie pouze částečně kompatibilní s NSBSP. V ostatních krajích je systém bezpečnosti řízen prostřednictvím koordinátora BESIP a Komise dopravy (Olomoucký kraj), ve spolupráci s Policií ČR jsou sledovány nehodové úseky a příčiny nehod (Ústecký kraj), ve spolupráci s Krajskou správou silnic jsou tipovány a odstraňovány nehodové lokality (Středočeský kraj) a prostřednictvím výboru pro dopravu a krajského koordinátora BESIP (Moravskoslezský kraj). Hl. m. Praha má částečně kompatibilní NSBSP a plánuje zahájit zpracování krajské strategie BESIP, stejně jako v Karlovarském kraji. V Jihomoravském kraji je přenos informací o BESIP od centrálních institucí k jednotlivým složkám veřejné správy realizován prostřednictvím zprostředkovaných diskuzí.

Strategie krajů včetně jejich akčních plánů jsou k nahlédnutí a inspiraci zde:

Strategie měst včetně jejich akčních plánů jsou k nahlédnutí a inspiraci zde: