FZŠ

Systémový nástroj hodnocení ekonomické efektivity a účelnosti projektů a programů

Od 1. 1. 2014 spravuje Fond zábrany škod Česká kancelář pojistitelů, která je profesní organizací pojistitelů, kteří jsou oprávněni na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Finanční prostředky Fondu zábrany škod se použijí pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel a to pouze na úhradu nákladů spojených s realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou, nebo realizací programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel, které navrhla Komise pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků fondu.

V roce 2016 bylo v rámci etapy projektu uskutečněno měření NUB na 91 místech referenčních bodů. Toto měření navazovalo na předcho zí sledování a měření (projekt DATO). Jednalo se především o tyto nepřímé

  • rychlost vozidel,
  • používání zádržných systémů,
  • používání bezpečnostních prvků – přilby,
  • používání mobilního zařízení za jízdy řidičem,
  • svícení vozidel ve dne.

V roce 2017 byla měřena nejen výše uvedená data, ale také další NUB:

  • Používání bezpečnostních helem ve vybraných místech na cyklistických stezkách
  • Nošení reflexních prvků chodci v extravilánu
  • Chování dětí na přechodech pro chodce

Na základě měření, které navazuje na předchozí projekt, je pak možné hodnotit potřebnost a efektivitu některých projektů souvisejících se sledovanou problematikou (je patrné, které aktivity jsou pro vybraný kraj potřebné ke zvyšování bezpečnosti).