NUB

Hodnocení bezpečnosti silničního provozu s využitím nepřímých ukazatelů a v návaznosti na vybrané dopravně bezpečnostní akce – 11/2015-10/2016

Účelem projektu je výzkum a vyhodnocení vlivu policejního dozoru na bezpečnost dopravy v ČR v návaznosti na Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích 2011-2020.

Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu a závažnosti dopravních nehod a snížení celospolečenských ztrát.

Dalším cílem je vyhodnocení vlivu policejního dozoru na bezpečnost dopravy v ČR v návaznosti na NSBSP na základě NUB a plánovaných akcí Policie ČR. Naplnění cíle bude dosaženo pomocí zacíleného sběru dat o NUB účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků a jejich dopadu na akce a opatření Policie ČR.

Cíle projektu

 • vyhodnocení vlivu policejních akcí na bezpečnost provozu,
 • zajištění podkladů pro vyhodnocení RAP,
 • navázání nasbíraných dat na NSBSP,
 • vytvoření souboru map ze získaných dat.

Výsledkem projektu je specializovaná mapa s odborným obsahem - grafické porovnání NUB a PUB krajích.

Sbíraná data celorepublikově online dotazníkem se týkala:

 • požívání alkoholu a omamných látek,
 • používání bezpečnostních pásů,
 • dodržování rychlosti,
 • telefonování za jízdy,
 • nošení reflexních prvků,
 • nošení cyklistických přileb,
 • vnímání policejních akcí.

Data byla sbírána jak online dotazníkem celorepublikově. Také byl prováděn průzkum osobními dotazníky ve třech vybraných krajích (Jihomoravský, Zlínský, Jihočeský) a to v rámci policejních akcí. V místě policejních akcí také byly měřeny rychlosti vozidel a to před samotnou akcí, v době akce a po akci. Sběr všech dat a rychlostí byl prováděn v roce 2016.