Projekt Ministerstva dopravy

Projekt byl financován Ministerstvem dopravy účelovou neinvestiční dotací na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy – Centra dopravního výzkumu, v. v. i. na základě Rozhodnutí č. j. 120/2017-710-VV/1.

Zadavatel: Ministerstvo dopravy
Období realizace: 3. 5. 2017 - 30. 11. 2018
Řešitel: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

V roce 2017 byl cílem projektu výzkum nedodržování bezpečnostních odstupů mezi vozidly a tím rozšíření základy nepřímých ukazatelů (NUB) o další prvek a vytvoření prezenčních materiálů formou info letáků.

Dalším cílem projektu byla aktualizace a rozšíření informačních webů v oblasti bezpečnosti silniční dopravy – web Observatoře bezpečnosti silničního provozu a auditu bezpečnosti pozemních komunikací. Weby mají zajistit udržitelný rozvoj dopravy pomocí aktuálních poznatků, mají informovat veřejnost o bezpečnostních rizicích, vytvořit nástroje pro vzdělávání odborné veřejnosti, pomoci prohloubit znalosti o vztahu přímých a nepřímých ukazatelů bezpečnosti.

Jedním ze stěžejních témat je šíření výsledků z naměřených dat týkajících se nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (NUB), které vycházejí z experimentálně ověřených vztahů mezi chováním účastníků a bezpečností silničního provozu. NUB jsou také nezbytné pro vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 - 2020.

Dalším nástrojem pro šíření informací v oblasti bezpečnosti pozemních komunikací jsou webové stránky www.audit-bezpecnosti.cz, které byly vytvořeny za účelem poskytování aktuálních informací auditorům bezpečnosti pozemních komunikací. Na těchto stránkách jsou zveřejněny certifikované metodiky, které upřesňují postup auditora.

V roce 2018 byl hlavním cílem projektu sběr nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu, data byla doplněna a navázána na již existující řadu dat. Díky tomu mohlo dojít ke kvalitnímu hodnocení situace na poli bezpečnosti a díky represím a kampaním následnému snížení nejen počtu dopravních nehod, ale především jejich následků a hmotných škod. Současně je díky vývojové řadě možné vyhodnocovat účinnost opatření v jednotlivých krajích, potřebné pro hodnocení bezpečnosti dopravy pozemních komunikací. Díky těmto datům je možné navázat při vyhodnocení odstupů na výsledky z minulého roku řešení.

V rámci projektu byla měřena na základních referenčních bodech toto data:
  • rychlost vozidel,
  • používání zádržných systémů,
  • používání bezpečnostních prvků – přilby – motocyklisté a cyklisté na silniční síti,
  • používání mobilního zařízení za jízdy řidičem,
  • svícení vozidel ve dne.
Nově byl doplněn sběr o:
  • používání cyklistických přileb mimo základní síť referenčních bodů,
  • používání reflexních prvků chodci mimo obec na komunikaci bez osvětlení,
  • sledování chování chodců (dětí) na přechodech pro chodce,
  • doplňkový sběr používání zádržných systému u spolujezdců.

Dalším cílem projektu bylo doplnění Metodiky stanovení délky a rozsahu průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků (CDV, certifikované MD v roce 2014), a to z důvodu doplnění stanovení způsobu průzkumu nově sledovaných NUB zejména ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu. Současně probíhalo doplnění portálu Observatoře bezpečnosti silničního provozu o další funkcionality, příspěvky, ankety a aktuality z problematiky bezpečnosti silničního provozu. Vhodným rozšířením o nové projektové portály a jejich následnou integrací dochází k popularizaci problematiky bezpečnosti a její vhodné provázanosti napříč existujícími bezpečnostními problémy a aktuálními poznatky z vědy a výzkumu a to nejen z projektů CDV.