Výsledky výzkumu chování řidičů u vybraných dopravních přestupků - tisková zpráva

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Centrum dopravního výzkumu v rámci projektu zjišťovali, která pravidla jsou řidiči nejvíce porušována a v jaké míře.


Tisková zpráva
Brno, 17. prosince 2018


Výsledky výzkumu chování řidičů u vybraných dopravních přestupků


Dodržování dopravních předpisů účastníky silničního provozu je jedním ze základních předpokladů bezpečné dopravy. Pro cílevědomou podporu dodržování pravidel je třeba porozumět důvodům jejich porušování a také zjistit, které z přestupků se vyskytují nejčastěji a které z nich mají nejvyšší závažnost. Centrum dopravního výzkumu se proto zaměřilo na sedm vybraných pravidel, jejichž dodržování pozorovali odborníci přímo v terénu. Výzkum doplnili o dotazování reprezentativního souboru českých řidičů a řidiček.

Jak probíhal?

„Terénní monitoring proběhl na 73 lokalitách 14ti krajů. Trval 560 hodin, ve kterých jsme sledovali 233 903 vozidel. Dotazníkové šetření, zacílené na vnímání a postoje vybraných silničních pravidel, se účastnilo 3672 respondentů. Výsledky výzkumu jsou přísně anonymní,“ vysvětluje Jan Novák, vedoucí celého projektu.
Vycházeli jsme z Ročenky dopravní nehodovosti Policie České republiky
Zajímaly nás údaje o dopravní nehodovosti ve vztahu k nejčastějším příčinám.
V roce 2017 policie řešila přibližně 104 tisíc dopravních nehod a za bodované dopravní přestupky udělila na 380 tisíc pokut. Nejčastější příčinou dopravních nehod bylo nevěnování se řízení vozidla.

Řidiči jsou během jízdy rozptylováni zařízeními, která nesouvisí s řízením vozidla a dalšími okolními vjemy. Velký vliv má také nedodržování bezpečné vzdálenosti. Bylo ověřeno, že doporučený dvou sekundový odstup od předchozího vozidla je efektivní. V intravilánu (zastavěné území obce), jej však stále nedodržuje přibližně 27,8 % řidičů a v extravilánu (území ležící mimo zastavěné území) obce, 28,3 %. (Více informací jsou k dispozici na našem portálu www.czrso.cz).
Mezi další významné přestupky patří: nepřizpůsobení rychlosti vozidla stavu vozovky, nesprávné otáčení nebo couvání a nedání přednosti v jízdě.


Na co jsme náš výzkum zaměřili?

Na porušování pravidel, která mohou vést k dopravním nehodám. Důvodem může především být:

  • porušení dovolené rychlosti (typicky proti dopravní značce),
  • nedání přednosti v jízdě na křižovatkách opatřených dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“, „Dej přednost v jízdě!“ a světelnému signálu „Stůj!“,
  • najíždění vozidel do protisměru v obloucích,
  • nedání znamení o změně směru jízdy,
  • a zastavovaní vozidla v prostoru křižovatky.

Porušování námi vybraných pravidel představuje potenciální příčiny konfliktů či dopravních nehod, které dle statistiky PČR lze odhadnout na minimálně 10 % úrovni v každém kraji.

Co nám výzkum ukázal?

Srovnali jsem údaje z monitoringu i z dotazníkového průzkumu mezi řidiči.
Přibližně 84 % respondentů má dobrou znalost dopravních pravidel a podobný podíl řidičů (cca 88,2 %) byl bez přestupku.
Z vyjmenovaných pochybení hodnotí většina respondentů jako nejméně nebezpečné překračování nejvyšší dovolené rychlosti (13 % hodnotí překročení rychlosti jako bezpečné) a zřejmě se podle toho i chovají, protože jsme zachytili 12 % vozidel s rychlostí vyšší než nejvyšší dovolená a 5 % o více jak 50 km/h!
Zajímavé je zjištění, že „Stůj, dej přednost v jízdě!“ a zákaz najíždění do protisměru v oblouku (příkré zatáčce) o malém poloměru patří mezi nejznámější pravidla (znalost více jak 92 % respondentů). Jejich porušení je hodnoceno jako nejvíce nebezpečné, ale přitom patří k nejvíce porušovaným pravidlům. Naopak pravidla o správném použití znamení o změně směru jízdy nezná více jak třetina respondentů, ale monitorovaných přestupků jsme zjistili pouze 5 %.

„Pokud bychom měli vybrat jednu cílovou skupinu pro aplikaci závěrů z našeho průzkumu, pak by to byla skupina řidičů, kteří tráví za volantem alespoň 3 hodiny denně. V populaci sice nejsou příliš zastoupeni (cca 25 %), ale vzhledem k počtu hodin strávených za volantem tvoří významnou složku dopravy. Změna chování i u takto malé skupiny řidičů by tak měla zásadní dopad na celkovou bezpečnost provozu“, dodává Jan Novák.
_________________________________________________________________________________
Kontakt pro média:
Ing. Jan Novák, Ph.D., výzkumný pracovník Oblasti dopravních průzkumů a navrhování pozemních komunikací, jan.novak@cdv.cz, tel. 541 641 224
Šárka Želinská, vedoucí úseku marketingu, tel. 541 641 719, 778 737 336

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Výsledky výzkumu chování řidičů u vybraných dopravních přestupků - tisková zpráva