Legislativní aktivity

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Tento příspěvek pojednává o vybraných aktivitách zejména divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, které se promítly do evropské či národní legislativy a technických předpisů. Centrum dopravního výzkumu v.v.i., se jako výzkumná instituce zaměřená na sektor dopravy zabývala a i nadále zabývá celou řadou projektů, jejichž hlavními či vedlejšími výstupy jsou návrhy na úpravu či tvorbu směrnic, nařízení, doporučení, zákonů, vyhlášek, usnesení Vlády či nižších technických předpisů a norem.


1. Úvod

Tento příspěvek pojednává o vybraných aktivitách zejména divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, které se promítly do evropské či národní legislativy a technických předpisů. Centrum dopravního výzkumu v.v.i., se jako výzkumná instituce zaměřená na sektor dopravy zabývala a i nadále zabývá celou řadou projektů, jejichž hlavními či vedlejšími výstupy jsou návrhy na úpravu či tvorbu směrnic, nařízení, doporučení, zákonů, vyhlášek, usnesení Vlády či nižších technických předpisů a norem.

2. Evropská legislativa

V předchozích téměř třiceti letech se CDV zásadním způsobem zasadilo o zavedení systémových nástrojů v oblasti bezpečnosti infrastruktury. Konkrétně zavedlo v rámci ČR Bezpečnostní audit a Bezpečnostní inspekci pozemních komunikací. V následujícím období, když byla schválena příslušná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/EC, o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury, se podílelo na návrhu transpozice nástrojů směrnice do novely zákona č. 13/1997 Sb. (novelizován zákonem č. 152/2011 Sb.).

V průběhu let 2012 až 2014 se CDV rovněž podílelo na tvorbě či připomínkování:

 • Směnice Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES
 • Rozhodnutí Evropského Parlamentu A Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU  2013/0166 (COD)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES [2013/0165(COD)]
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz [2013/0105 (COD)]
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4.2.2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu

3. Zákonné normy

Mezi bez pochyby velmi zajímavé výstupy uplatněné v legislativě patří z oblasti silničního provozu například tzv. eTesty. V rámci této zakázky byl vypracován komplex zkušebních otázek pro provádění zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění elektronickou cestou, ve znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v pozdějším znění a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v pozdějším znění.

obrázek:legislativni aktivity obr 1

Obr. 1 – ukázka části eTestu

Následně v roce 2008 CDV zpracovalo doplnění zkušebních otázek do systému eTesty, resp. nové podoby zkoušky profesní způsobilosti vyplývající z vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Mezi neméně důležité aktivity v této oblasti patřily rovněž činnosti zaměřené na oblast zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jednalo se například o Analýzu dopadů zákona č. 411/2005 Sb. a souvisejících předpisů na dopravní nehodovost, nebo Expertní posouzení návrhů novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v pozdějším znění, v souvislosti s připravovanou novelizací.

V roce 2010 byl zpracován návrh změny znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v souladu s požadavky směrnice 2006/126/ES. Jednalo se o zakomponování požadavků na zkušební komisaře při provádění zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění do českého vzdělávacího systému ZK.

4. Strategické materiály schvalované Vládou ČR

Základním vrcholným materiálem v oblasti bezpečnosti je již od roku 2004 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (dále NSBSP). CDV se tvorbě materiálu významně podílelo. Následně v roce 2007 zpracovalo revizi NSBSP - Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na roky 2008-2010. V poslední dekádě pak byl zpracován doposud poslední materiál - vládní dokument Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro roky 2011–2020.

obrázek:legislativni aktivity obr 3

Obr. 2 – NSBPS 2004-2008, Informace o plnění NSBSP209-2011,

5. Technické podmínky, vzorové listy a ČSN

Technické podmínky Ministerstva dopravy jsou oborové předpisy vydávané pro oblast pozemních komunikací. Zpracovávané jsou na základě nejnovějších poznatků vědy, výzkumu, techniky a praxe ve snaze o optimální řešení problémů vyskytujících se při stavbě pozemních komunikací. Rovněž na této úrovni se CDV výrazně podílelo na utváření předpisů. Od roku 1996 až do současnosti vznikly například:

 • Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
 • Bezpečnostní audit pozemních komunikací
 • Zásady pro vodorovné značení na pozemních komunikacích
 • Zásady pro vyznačování dopravních situací
 • Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
 • Předpis pro umísťování reklam v okolí pozemních komunikací
 • Pomůcka pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích mimo obec
 • Pomůcka pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích v obci
 • Bezpečnostní audit pozemních komunikací
 • Zásady pro vodorovné značení na pozemních komunikacích
 • Zásady pro informačně orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
 • Zásady pro vyznačování dopravních situací
 • Zásady pro navrhování průtahů silnic obcemi
 • Systémový program pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu z hlediska pozemních komunikací
 • Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací
 • Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi
 • Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
 • Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
 • Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích
 • Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
 • Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací
 • Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních
 • Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích
 • Zpomalovací prahy na pozemních komunikacích
 • Dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích
 • Systém hospodaření s pozemními komunikacemi
 • Utváření bezpečných pozemních komunikací
 • Zásady pro proměnné dopravní značení na PK
 • Navrhování zón 30
 • Přecházení chodců přes pozemní komunikace

ČSN

 • ČSN 73 6102
 • Spolupráce na novelizaci ČSN v části okružní křižovatky.

VZOROVÉ LISTY

 • Svislé dopravní značky
 • Vodorovné dopravní značky
 • Dopravní zařízení

6. Metodické materiály

V každodenní praxi jsou často nezbytnou oporou metodické materiály. CDV zpracovalo z vlastních či veřejných zdrojů několik desítek klíčových Certifikovaných i necertifikovaných metodik upravujících činnosti v oblasti dopravy. V souvislosti s bezpečností silničního provozu nutno uvést alespoň následující. V roce 2013 byla zpracována aktualizaci metodiky provádění bezpečnostní inspekce. Metodika byla v prosinci 2013 schválena Ministerstvem dopravy ČR pod číslem jednacím 121/2013-520-TPV/1. Metodiku je možné stáhnout na www.audit-bezpecnosti.cz., obdobným způsobem je zpracována Metodika provádění Bezpečnostního auditu.

Je zřejmé a zcela logické, že se za dobu existence výzkumného ústavu podařilo zajistit uplatnění výsledků především aplikovaného výzkumu do výše uvedených norem a předpisů. Podstatnou skutečností však je, že díky uplatnění nabytého a předaného know-how v praxi dochází ke snižování počtu i následků dopravních nehod a zároveň tedy i ke snižování celospolečenských ztrát ze silničních dopravních nehod, které představují nezanedbatelnou hodnotu 1,5 HDP.

 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: legislativa, bezpečnost, normy, zákony
Popis: O vybraných aktivitách zejména divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, které se promítly do evropské či národní legislativy a technických předpisů.