Na silnicích v EU zemřelo meziročně o 4 000 méně osob, Česko 18. z 27

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Evropská komise dnes zveřejnila předběžné údaje týkající se usmrcených do 30 dnů za rok 2020.


Přibližně 18 800 osob bylo usmrceno v důsledku dopravních nehod, což je oproti roku 2019 nebývalý pokles o 17 %. V roce 2020 zemřelo o téměř 4 000 lidí méně oproti roku 2019. Nižší intenzita provozu, jakožto důsledek pandemie COVID-19 měla zřejmý (ačkoli neměřitelný) vliv na počet usmrcených v důsledku dopravních nehod.
 

Adina Vălean, evropská komisařka pro dopravu, říká: „Téměř o 4 000 osob méně zemřelo na silnicích v EU v roce 2020 v porovnání s rokem 2019, naše silnice zůstávají nejbezpečnější ve světě. Nicméně, v rámci poslední dekády jsme nedosáhli očekávaného snížení a je zapotřebí, abychom zabránili návratu počtu obětí na úroveň před pandemií COVID-19. V rámci udržitelné a chytré mobility jsme potvrdili náš závazek implementování strategie bezpečnosti silničního provozu v EU a snížení počtu obětí v důsledku dopravních nehod na nulu.

Silnice v EU jsou nejbezpečnější na světě

Při ohlédnutí za předchozí dekádou 2010–2020, počet usmrcených poklesl o 36 %. To bylo blízko vytyčeného cíle v rámci 50% poklesu usmrcených pro tuto dekádu. Nicméně se 42 usmrcenými na 1 mil. obyvatel má Evropská unie nejbezpečnější silnice na světě. Pro srovnání lze uvést, že světový průměr je více než 180 usmrcených při dopravních nehodách na 1 mil. obyvatel.
Podle předběžných údajů 18 členských zemí EU registrovalo nejnižší hodnoty usmrcených v roce 2020. V celé EU poklesla úmrtnost v průměru o 17 % v porovnání s rokem 2019, ačkoli snížení nebylo zdaleka jednotné, nejvýraznější poklesy (20 % a více) nastaly v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Španělsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, Maltě a ve Slovinsku. Naproti tomu pět členských zemí (Estonsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko a Finsko) zaznamenalo nárůst usmrcených, i když počty usmrcených v těchto - zemích každoročně kolísaly.
V delším časovém horizontu klesl počet usmrcených na evropských silnicích mezi lety 2010–2020 o 36 %, což bylo pod stanoveným 50% cílem. Pouze Řecko s 54% poklesem dokázalo dosáhnout vytyčeného cíle, který následovalo Chorvatsko (44 %), Španělsko (44 %), Portugalsko (43 %), Itálie (42 %) a Slovinsko (42 %). Celkově zaznamenalo pokles o více než 40 % devět členských zemí.
Zatímco nebývalý pokles v roce 2020 vedl k určitým změnám v pořadí úmrtnosti zemí, nejbezpečnější zemí zůstává Švédsko (18 usmrcených / 1 mil. obyv.), zatímco nejhorší Rumunsko zaznamenalo nejvyšší hodnotu v roce 2020 (85 usmrcených / 1 mil. obyv.).

 

Dopad pandemie COVID-19 je těžko měřitelný

Nižší intenzita provozu, jakožto důsledek pandemie COVID-19, měla zřejmý (avšak neměřitelný) dopad na počty usmrcených v důsledku dopravních nehod. Ačkoli předběžné údaje z USA ukazují, že úmrtí narostla i přes nižší intenzitu provozu, data v některých zemích EU skutečně poukazují na zvýšené riziko chování, zejména překračování nejvyšší dovolené rychlosti během lockdownu.
 

Dopad na městskou mobilitu v důsledku pandemie COVID-19

Cyklistika zaznamenala výrazný nárůst popularity a řada měst po celém světě (dočasně) přerozdělila silniční prostor cyklistům a chodcům. Tento povzbudivý vývoj může mít významný dopad na kvalitu ovzduší, změnu klimatu; zároveň však vytváří nové výzvy v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
V celé EU se přibližně 70 % všech usmrcených nachází v zastavěné oblasti a zahrnují nejzranitelnější účastníky provozu: chodce, cyklisty a motocyklisty. Snaha o bezpečnost silničního provozu ve městech je klíčovým zájmem Evropské komise, která klade důraz na zohlednění bezpečnosti silničního provozu ve všech fázích plánování městské mobility. Bezpečnost silničního provozu bude důležitým prvkem nové městské mobility, kterou Komise předloží během letošního roku. V této souvislosti města Helsinky a Oslo dosáhla nulového počtu usmrcených chodců a cyklistů v roce 2019, přičemž za zásadní průlom považují snížení maximální dovolené rychlosti.
 

Kontext

Tyto údaje jsou zveřejněny při příležitosti konference EU o výsledcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu, jež sdružuje tvůrce bezpečnostních strategií, odbornou veřejnost a odborníky na bezpečnosti silničního provozu s cílem posouzení aktuálního stavu bezpečnosti silničního provozu v EU a jak nejlépe učinit kroky k naplnění VIZE NULA.
Stockholmská deklarace z února 2020 připravila cestu pro další politické závazky prostřednictvím rezoluce Valného shromáždění OSN o bezpečnosti silničního provozu, která prohlašuje období 2021–2030 za svoji druhou dekádu působnosti aktivit v oblasti bezpečnosti silničního provozu, včetně nového cíle pro rok 2030. V tomto ohledu se EU ujala vedení a stanovila si cíl 50% snížení usmrcených a poprvé také těžce zraněných. Cíl byl stanoven Evropskou komisí ve strategickém akčním plánu pro bezpečnost silničního provozu na období 2021–2030 v letech 2018–2019, který rovněž zahrnuje stanovení klíčových ukazatelů bezpečnosti: bezpečnost vozidel, bezpečnost účastníků, včetně bezpečné rychlosti, řízení bez alkoholu, zabránění distrakcí během řízení, užívání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, rychlá a efektivní ponehodová péče.
Více informací: 2020 road safety statistics: what is behind the figures?, Commission's road safety work and EU road safety statistics
V Lichtenštejnsku došlo v roce 2020 k jedné smrtelné dopravní nehodě a v letech 2010 a 2019 nedošlo k žádné dopravní nehodě.
Údaje pro rok 2020 vychází z předběžných údajů pro některé země, která se ještě mohou měnit do zveřejnění finálních údajů na podzim 2021. Procentuální změny v tabulce vychází z absolutního počtu usmrcených, nikoliv z míry úmrtnosti na 1 mil. obyvatel.
Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1767?utm_source=ETSC&utm_campaign=71073a749a-20200709-PIN_corona_briefing_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3a7b55edbf-71073a749a-103264429
 

Vyjádření BESIP

Na silnicích v Evropské unii bylo v roce 2020 usmrceno 18 800 osob. Ve srovnání s rokem 2010 se jedná o pokles o 36 %. Prakticky shodný pokles byl evidován také v České republice (36 %); meziročně došlo v EU k poklesu usmrcených osob v důsledku dopravních nehod o 17 %, v České republice o 16 %. V uplynulém roce bylo ve 27 členských státech EU evidováno 42 usmrcených osob na 1 milion obyvatel. Vytýčený cíl, snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2020 na polovinu oproti roku 2010, tedy splněn nebyl jak v zemích Evropské unie, tak v České republice.
K „evropským premiantům“ lze s 18 usmrcenými na 1 milion obyvatel zařadit Švédsko, Maltu (21) a Dánsko (27), které patří v rámci evropských srovnání mezi země s nejnižším počtem fatálních dopravních nehod. Naopak významně nadprůměrný počet usmrcených osob na milion obyvatel byl v uplynulém roce evidován v Rumunsku (85), Lotyšsku (74), Bulharsku (67) a Polsku (65).
Česká republika patřila v roce 2020 se 48 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel na 18. místo, za evropským průměrem zaostala o 14 % (pozn. celkem bylo v roce 2020 v ČR do 30 dní od nehody usmrceno 517 osob, meziročně o 100 méně). Zajímavé je srovnání zemí dle koeficientu růstu, tzn. průměrný roční počet usmrcených v období 2011-2020 vs. rok 2010. V rámci zemí EU byl evidován pokles o 19 %, v České republice pak o 18 %.

 
 

 

V období let 2011-2020 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 5 879 a těžce zraněno 25 463 osob. Oproti předchozí dekádě došlo k 46% poklesu fatalit a 42% poklesu těžkých zranění.

 
 

 

Situace v jednotlivých krajích byla značně rozdílná. Nejvyšší pokles usmrcených osob byl evidován v Karlovarském kraji (-59,5 %), v případě těžce zraněných pak v kraji Olomouckém (-54,0 %). Naopak nejméně poklesly fatální následky v kraji Plzeňském (-38,1 %), těžké následky pak v kraji Jihomoravském (-25,5 %). Detailní rozdíly v jednotlivých krajích jsou uvedeny v následujících mapách. Pozn. hl. m. Praha -52,6 % usmrcených, -51,0 % těžce zraněných.

 

 

 

Během uplynulých 10 let bylo evidováno 207 710 nehod se zraněním, každý den tak v průměru došlo v České republice k 57 nehodám, při kterých došlo ke zranění osob(y). Závažnost nehod je daná počtem usmrcených na 1 000 nehod se zraněním, v období 2011-2020 bylo evidováno 28 usmrcených na 1 000 nehod se zraněním. Nejvyšší závažnost nehod, 35 usmrcených na 1 000 nehod se zraněním, byla evidovaná v Jihočeském kraji, naopak nejnižší v hl. m. Praze (14).

 

 
 

Usmrcení na 1 mil. obyvatel - předběžné údaje pro rok 2020 2010 2019 2020 Procentuální změna 2019-2020 Procentuální změna 2010-2020
EU-27 67 51 42 -17% -36%
Belgie 78 56 44 -22% -40%
Bulharsko 105 90 67 -26% -40%
Česká republika 77 58 48 -16% -35%
Dánsko 46 34 27 -22% -39%
Německo 45 37 33 -11% -25%
Estonsko 59 39 45 15% -24%
Irsko 47 29 30 6% -30%
Řecko 113 64 54 -16% -54%
Španělsko 53 37 29 -21% -44%
Francie 64 50 39 -21% -36%
Chorvatsko 99 73 58 -20% -44%
Itálie 70 53 40 -25% -42%
Kypr 73 59 54 -8% -20%
Lotyšsko 103 69 74 7% -35%
Litva 95 67 63 -6% -41%
Lucembursko 64 36 42 18% -19%
Maďarsko 74 62 46 -25% -39%
Malta 31 32 21 -31% -15%
Nizozemí 32 34 31 -8% 1%
Rakousko 66 47 38 -19% -39%
Polsko 103 77 65 -15% -37%
Portugalsko 80 63 52 -18% -43%
Rumunsko 117 96 85 -12% -31%
Slovinsko 67 49 38 -22% -42%
Slovensko 69 50 45 -9% -33%
Finsko 51 38 40 4% -19%
Švédsko 28 22 18 -14% -29%
           
Švýcarsko 42 22 26 21% -31%
Norsko 43 20 18 -11% -54%
Island 25 17 22 33% 0%

 
Foto: EK, CDV
 
 


https://www.ibesip.cz/getattachment/Pro-media/Clanky/Na-silnicich-v-EU-zemrelo-mezirocne-o-4-000-mene-o/Obrazek1.png?lang=cs-CZ&width=453&height=255&ext=.png

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Na silnicích v EU zemřelo meziročně o 4 000 méně osob, Česko 18. z 27