Úpravy dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V rámci výzkumného projektu realizovaného za finanční spoluúčasti Technologické agentury ČR byl proveden soubor bezpečnostních inspekcí železničních přejezdů. Tyto inspekce odhalují velké množství bezpečnostních rizik, která mohou přispívat ke vzniku dopravních nehod.

 


 Úvod

V rámci výzkumného projektu TA01030374 / ARIANA Výzkum motivace řidičů k porušování pravidel provozu na železničních přejezdech a výzkum dalších možností kamerových systémů pro prevenci a represi, realizovaného za finanční spoluúčasti Technologické agentury ČR, byl proveden soubor bezpečnostních inspekcí železničních přejezdů. Tyto inspekce odhalují velké množství bezpečnostních rizik, která mohou přispívat ke vzniku dopravních nehod. Zajímavou a dosud nedoceněnou možností jejich zmírňování je užívání moderních prvků vodorovného dopravního značení. Stručně si všimněme alespoň tří nejdůležitějších, kterými jsou příčná čára souvislá č. V 5 (tzv. stopčára), psychologická brzda č. V 18 a symbol výstražného kříže na vozovce (vodorovný symbol dopravní značky č. A 32). Tyto prvky mohou velmi pomoci zejména v případech, kdy je přejezd málo výrazný v terénu (hrozí jeho přehlédnutí), existují výrazné podélné linie (které řidiče podvědomě urychlují) či opticky nápadné pozadí, na němž se přejezd ztrácí.       
 

Příčná čára souvislá (tzv. stopčára)

U běžného světelného signalizačního zařízení (např. na křižovatkách) je téměř nemyslitelné, aby chyběla stopčára a měla by být samozřejmostí i u železničních přejezdů (stejně jako v zahraničí). V praxi je však opak pravdou a požadavek na standardní umístění stopčáry často vzbuzuje u odpovědných orgánů údiv („žádný zákon to přece nenařizuje“). Proč je stopčára životně důležitá i u přejezdů? Především proto, že jde o příčný prvek, podvědomě spojený se zastavením, ale i proto, že upozorní na přejezd a jeho přesnou hranici. U přejezdů zabezpečených světelným zabezpečovacím zařízením je navíc žádoucí, aby stopčára byla umístěna 2-4 metry před výstražníkem tak, aby řidič nezastavil příliš blízko návěstidla. Svítivost výstražných světel je nejlepší v ose, kdežto „do strany“ rychle klesá a řidič by nemusel výstražný signál vidět. Univerzálním omylem též je, že stopčára je zbytečná u doplňkových mechanických závor. Opak je pravdou – po většinu času, kdy svítí dvojice červených výstražných světel, jsou závory (ještě) nahoře a požadavek na definování správného místa k zastavení před výstražníkem je stejně zásadní jako u přejezdu bez závor. Ve prospěch stopčáry mluví i Dodatek k TP 133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení) z února 2012 a doporučení v normě ČSN 73 6380 (Železniční přejezdy a přechody).
 
Obrázek 1: Příčná čára souvislá před železničním přejezdem zabezpečeným PZS bez závor

 

Optická psychologická brzda

Optická psychologická brzda je velmi účinným opatřením k upozornění na železniční přejezd a při kvalitním zpracování i ke zmírnění rychlostních charakteristik. Lze velmi doporučit tzv. modifikovanou psychologickou brzdu trychtýřovou, která byla zkonstruována ve vídeňském institutu EPIGUS a v Rakousku se osvědčila na několika stech přejezdech. K jejím výhodám patří specifický tvar, který sám o sobě řidiči sděluje, že se blíží právě k přejezdu (jinde se užití nepředpokládá) a relativně malá délka (20 m) resp. nízká spotřeba materiálu a příznivá cena při výborné viditelnosti. Brzda je tvořena pěti pásy šíře 1 m, přičemž poslední pás zároveň plní funkci stopčáry. V České republice je brzda užita v Nové Včelnici (silnice III/12826), Velkých Hošticích (silnice I/56) a Opavě (přivaděč k I/11). Roční provozní zkušenosti jsou velmi dobré; rychlost V85 klesá dle provedených měření o 4 km/h a příznivé jsou i ohlasy veřejnosti. Brzda se velmi dobře hodí i pro doplnění přejezdu s tzv. světelnou závorou (doplňková výstraha tvořená řadou červených světel ve vozovce), jak dokladují zkušenosti z Nové Včelnice. K dosažení kvalitního efektu je však nutno pečlivě dbát na dodržení rozměrů brzdy v souladu s příslušnými vytyčovacími tabulkami (žádoucí je přesnost na 1 cm).
 
Obrázek 2: Optická psychologická brzda (modifikované provedení) před železničním přejezdem zabezpečeným výstražným křížem
 

Symbol výstražného kříže na vozovce

Výstražný kříž je jedinečnou a nezpochybnitelnou značkou, která je podvědomě spojena s železničním přejezdem. Námět na užívání i jeho vodorovné verze je proto velmi zajímavý a lze předpokládat vysokou účinnost na řidiče. Symbol výstražného kříže na vozovce se může dobře uplatnit především tam, kde je kromě stopčáry žádoucí zvýraznění přejezdu i dalším opatřením a užití optické psychologické brzdy není praktické či potřebné. V zahraničí se s křížem na vozovce běžně setkáme v Itálii, Nizozemí, Kanadě a dalších zemích, v České republice se pokusně užívá na několika přejezdech v okrese Znojmo. CDV reaguje na zájem silničářské praxe o tuto dopravní značku zpracováním nového vzorového listu, který je schválen Odborem pozemních komunikací Ministerstva dopravy a je k dispozici tak, aby provedení výstražného kříže na vozovce bylo profesionální a jednotné v celé ČR.
 
Obrázek 3: Symbol výstražného kříže na vozovce před železničním přejezdem zabezpečeným PZS s doplňkovými závorami
 

Závěr

Promyšleným a kvalifikovaným užíváním jednoduchých doplňků vodorovného dopravního značení lze velmi zlepšit bezpečnost na železničních přejezdech. Jde o typický příklad, jak lze za příznivé náklady dosáhnout velmi zajímavého efektu. Lze si jen přát, aby byly praxí více doceněny a systematicky využívány podobně, jako je tomu v zahraničí, neboť současný stav přejezdů v ČR má v tomto ohledu obrovské rezervy vybízející k využití.
 
Tento článek vznikl s finanční podporou TA ČR v rámci řešení projektu TA01030374 / ARIANA Výzkum motivace řidičů k porušování pravidel provozu na železničních přejezdech a výzkum dalších možností kamerových systémů pro prevenci a represi. 

 

 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: úpravy, dopravního, značení, pro, zvýšení, bezpečnosti, železničních, přejezdech
Popis: Úpravy dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech