Aktualita: Databáze judikatury k náhradě újmy na zdraví

Publikováno: 12. 1. 2018

Databáze obsahuje rozhodnutí spadající do období platnosti starého občanského zákoníku zák. č. 40/1964 Sb. a průběžně jsou doplňována rozhodnutí dle NOZ č. 89/2012 Sb. Rozhodnutí lze vyhledávat dle množství klíčových parametrů případu s následnou možností exportu zobrazených dat. Webová databáze má sloužit široké i odborné veřejnosti jako komplexní zdroj informací v problematice náhrady škody (nemajetkové újmy) na zdraví. Součástí databáze je rovněž "kalkulačka" pro výpočet výše ztížení společenského uplatnění dle metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).

Databáze judikatury k náhradě újmy na zdraví

CDV

Kategorie – legislativa

Databáze obsahuje rozhodnutí spadající do období platnosti starého občanského zákoníku zák. č. 40/1964 Sb. a průběžně jsou doplňována rozhodnutí dle NOZ č. 89/2012 Sb. Rozhodnutí lze vyhledávat dle množství klíčových parametrů případu s následnou možností exportu zobrazených dat. Webová databáze má sloužit široké i odborné veřejnosti jako komplexní zdroj informací v problematice náhrady škody (nemajetkové újmy) na zdraví. Součástí databáze je rovněž "kalkulačka" pro výpočet výše ztížení společenského uplatnění dle metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).

Úvod do problematiky

Podle § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (o. z.), je při ublížení na zdraví škůdce povinen odčinit újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Z této právní úpravy je zřejmé, že s účinností od 1. 1. 2014 zákon nedává ani definici pojmů ani jakákoliv kritéria pro určení výše náhrady (deklaruje pouze požadavek plného odčinění újmy a vyžaduje naplnění zásady slušnosti). Bez dopracování těchto velmi obecných východisek nemůže soudní ani mimosoudní praxe uspokojivě fungovat, hrozí obrovský rozptyl v rozhodovací činnosti a popření principu legitimního očekávání a předvídatelnosti judikatury (§ 13 o. z.).

Z těchto důvodů byla vytvořena Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z.), byť jen coby doporučující nezávazný materiál, umožňující objektivizaci obtíží poškozeného pomocí medicínské klasifikace. Výpočet procentního vyřazení poškozeného ze společenského zapojení podle upravené 3. části Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (Aktivity a participace) podle pravidel a algoritmu doporučeného Metodikou NS umožní jednoduchá verze kalkulátoru pracující v modulu Kalkulačka, a to po zadání odpovídajících údajů o stupni či procentu obtíže v jednotlivých blíže definovaných položkách. Relevantních výsledků lze dosáhnout jedině tehdy, je-li obtíž podložena lékařsky podloženým závěrem odborníka.

K nastavení měřítek a vytvoření přehledu poskytovaných náhrad musí přispět i důsledně prováděná analýza vydaných soudních rozhodnutí, která umožní vytvořit jakýsi přehled o tom, co považuje soudní praxe za slušné odškodnění. K tomu slouží modul Bolestné a ZSU, do nějž jsou a v budoucnu dále budou vkládána rozhodnutí o nárocích na náhradu nemajetkové újmy za vytrpěnou bolest a za trvalé zdravotní následky způsobující poškozenému ztížení společenského uplatnění. Obdobné platí i pro nároky pozůstalých za nemajetkovou újmu vzniklou ztrátou osoby blízké či jejím zvlášť závažným ublížením na zdraví (§ 2959 o. z.). Ani u těchto nároků zákon nepodává dostatečnou definici, a protože jde především o citovou újmu zpravidla nediagnostikovatelnou medicínsky, nelze dosti dobře stanovit exaktní pravidla pro stanovení výše náhrady a nelze ani vypracovat podrobnější metodiku. Právě proto zejména u těchto nároků při snaze dosáhnout proporcionálních náhrad je zapotřebí mít přehled o vznikající a průběžně se doplňující judikatuře soudů, aby bylo možno jednotlivé případy srovnávat a analyzovat. Rozhodnutí opatřená stručnou charakteristikou případu a vymezením kritérií, která vzaly soudy v potaz, lze nalézt v modulu Úmrtí. Do databáze byla zahrnuta i rozhodnutí vydaná podle předchozí právní úpravy (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, účinný do 31. 12. 2013, který v § 444 odst. 3 stanovil fixní částku náhrady, nicméně soudní praxe přiznávala i částky vyšší cestou ochrany osobnosti podle § 13 a násl.), která CDV shromáždil před vytvořením tohoto projektu.

Aplikace je dostupná zde a byla vytvořena jako výsledek projektu, který byl realizován za podpory Technologické agentury ČR v rámci projektu č. TD03000225 s názvem „Aplikace znalostí soudní rozhodovací praxe při odškodňování obětí dopravních nehod dle nového občanského zákoníku“.

https://www.datanu.cz


Přehled akualit