Kontrola rychlosti

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Kontrola dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích je ze zákona svěřena Policii České republiky. Policie ČR je hlavním garantem dodržování povinností v této oblasti. Obecní policie není, až na výše uvedené výjimky, výslovně zmocněna tuto činnost vykonávat, nicméně zákon jí tuto činnost nezakazuje.

Kontrola dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích je ze zákona svěřena Policii České republiky. Policie ČR je hlavním garantem dodržování povinností v této oblasti. Obecní policie není, až na výše uvedené výjimky, výslovně zmocněna tuto činnost vykonávat, nicméně zákon jí tuto činnost nezakazuje.

Oprávnění obecní policie měřit rychlost vozidel a dokumentovat překračování rychlosti, ačkoliv není výslovně obsaženo v zákoně, lze dovodit z § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále "ZOP"), podle něhož je obecní policie oprávněna odhalovat přestupky a jiné správní delikty, ve spojení s § 24b cit. zákona.

Při měření rychlosti však obecní policie nemůže překročit meze své působnosti, tj.:

  • může měřit rychlost pouze na území obce, která obecní policii zřídila, případně na jejímž území vykonává činnost na základě veřejnoprávní smlouvy, a to bez ohledu na typ pozemní komunikace,
  • měřením rychlosti vozidel nesmí obecní policie překročit hranice své působnosti tj. zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce či plnění jiného úkolu stanoveného zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem (např. zákonem o provozu na pozemních komunikacích),
  • nemůže zastavovat vozidla a řešit přestupek blokově,
  • může v souladu s § 24b odst. 1 ZOP, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu; jinými slovy je oprávněna pořizovat i takové obrazové záznamy, kde je zřetelná podoba osob jedoucích ve vozidle a použít tyto záznamy pro účely správního řízení; jsou-li k pořizování záznamů zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takovýchto systémů vhodným způsobem uveřejnit (§ 24b odst. 2 ZOP),
  • při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií ČR jednak na základě § 1 odst. 4 ZOP, jednak na základě nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii. Za nejvhodnější formu spolupráce považujeme předem projednaný plán součinnosti obecní policie a Policie ČR v oblasti dohledu na pozemních komunikacích odsouhlasený Policií ČR.

Obce by se měly při měření rychlosti soustředit na:

  1. využití své vlastní obecní policie vybavené měřícím zařízením nebo obecní policie zřízené jinou obcí a využívané na základě veřejnoprávní smlouvy,
  2. možnost pronájmu měřícího zařízení od obecní policie jiné obce, případně od soukromé firmy.
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: radar, rychlost, rychlost nejvyšší dovolená
Popis: Článek je zaměřen na kontrolu dodržování rychlosti vozidel.