Vyhodnocení efektivnosti použití figurín v Lipníku nad Bečvou

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V Lipníku nad Bečvou byly nainstalovány figuríny policistů v blízkosti dvou základních škol. V roce 2004 bylo provedeno kontinuální měření rychlosti vozidel laserovou pistolí. V dalších etapách měření v roce 2005 byla rychlost měřena profilově pomocí radarů. V následujícím textu jsou výsledky těchto měření porovnány. Ze srovnání pak vyplývají závěry o dlouhodobé efektivnosti použitého opatření.

Silnice I/47 tvoří páteřní komunikaci města Lipník nad Bečvou. Dochází na ní k překračovaní nejvyšší dovolené rychlosti a tím snižování bezpečnosti provozu. Také se zde vyskytují vážné dopravní nehody. Z těchto důvodů byly na dvou vybraných místech silnice I/47 v blízkosti základních škol, kde lze očekávat zvýšený pohyb dětí na přechodech, nainstalovány figuríny policistů. V roce 2004 bylo provedeno kontinuální měření rychlosti vozidel laserovou pistolí. V dalších etapách měření v roce 2005 byla rychlost měřena profilově pomocí radarů. V následujícím textu jsou výsledky těchto měření porovnány. Ze srovnání pak vyplývají závěry o dlouhodobé efektivnosti použitého opatření.

Figurína policisty

Byly použity plastové figuríny policisty (obr. 1). Vyobrazení je provedeno pouze na čelní straně. Povrch je reflexní a odolný vůči počasí a poničení (sprej, nečistoty). Figuríny nejsou nainstalovány stabilně; podle potřeby jsou vyjímány a znovu nasazovány do zabetonovaného držáku.

obrázek:obr 1 pouzita figurina policisty

Obr. 1. Použitá figurína policisty


Celková situace

První lokalita (ulice Hranická, obr. 2) se nachází v přímé na vjezdu do obce ve směru od Hranic na Moravě. Figurína se umisťuje ve směru na Hranice cca 90 m před přechodem u budovy ZŠ Hranická, u křižovatky s ulicí M. J. Husa. Komunikace je zde čtyřpruhová, dělená dvojitou bílou čárou. Oboustranné chodníky jsou dlážděné a v obou směrech odsazené cca 2 m od vozovky zeleným pásem. Ve směru na Hranice je přibližně 300 m před sledovaným místem osazena informační značka „Radarová kontrola policie“. Celkově je komunikace dostatečně široká a přehledná, což spolu s přímým vedením a oddělením pěších zelení zvyšuje u řidičů dojem bezpečné komunikace. Ta je svými parametry uspořádaná pro rychlou jízdu a proto zde dochází k překračování nejvyšší dovolené rychlosti 50 km/h.

Druhá lokalita (ulice Osecká, obr. 3) se nachází na vjezdu do obce ve směru od Přerova v dlouhém směrovém oblouku. Figurína se nachází cca 20 m před přechodem u budovy ZŠ Osecká, u křižovatky s ulicí Jiráskovou, ve směru do centra. Komunikace je zde dvoupruhová, dělená přerušovanou bílou čárou s podélným parkováním v obou směrech. Chodníky jsou opět odsazené zeleným pásem. Šířkové uspořádání komunikace je méně velkorysé. Překračování nejvyšší povolené rychlosti je ve srovnání s ulicí Hranickou méně časté.

obrázek:obr 2 ulice hranicka

Obr. 4. Poloha lokalit 1 (ulice Hranická) a 2 (ulice Osecká) na silnici I/47


Měření rychlosti

Měření rychlosti vozidel proběhlo ve čtyřech etapách. Údaje o měření shrnuje následující tabulka.

etapa měsíc stav způsob měření
I 11/2004 před instalací figurín kontinuální měření laserovou pistolí
II 12/2004 po instalaci figurín
III 11/2005 1 rok po instalaci, bez figurín profilové měření radarem
IV 11/2005 1 rok po instalaci, s figurínami

Sledované hodnoty vychází ze čtyř měřících profilů označených H1, H2, H3 (ulice Hranická) a O (ulice Osecká), viz schémata na obr. 5. V případě měření s figurínou je označení doplněno písmenem F. Měření H2 F (2005) a H3 (2005) byla provedena ve večerních hodinách, ostatní během dne.

obrázek:obr 5 schema rozmisteni jednotlivych mericich profilu

Obr. 5. Schéma rozmístění jednotlivých měřících profilů


Výsledné grafy s tabulkami hodnot jsou na obr. 6 - 8. Grafy zobrazují pro každé měření průměrnou rychlost, rychlost V85 (tj. rychlost, kterou nepřekročilo 85 % vozidel) a procentuální hodnotu četnosti překročení nejvyšší povolené rychlosti (tj. 50 km/h).

obrázek:obr 6 grafy a tabulky hodnot prumerne rychlosti rychlosti v85

Obr. 6. Grafy a tabulky hodnot průměrné rychlosti, rychlosti V85 a procentuální četnosti překročení nejvyšší povolené rychlosti v profilu O na ulici Osecké (písmeno F označuje měření s figurínou)

obrázek:obr 7 grafy a tabulky hodnot prumerne rychlosti rychlosti v85

Obr. 7. Grafy a tabulky hodnot průměrné rychlosti, rychlosti V85 a procentuální četnosti překročení nejvyšší povolené rychlosti v profilu H1 na ulici Hranické (písmeno F označuje měření s figurínou)

obrázek:obr 8 grafy a tabulky hodnot prumerne rychlosti rychlosti v85

Obr. 8. Grafy a tabulky hodnot průměrné rychlosti, rychlosti V85 a procentuální četnosti překročení nejvyšší povolené rychlosti v profilech H2 a H3 na ulici Hranické (písmeno F označuje měření s figurínou)


Závěry

Z výsledků vyplývá následující:
  • Na ulici Osecké došlo po instalaci figuríny k mírnému snížení rychlosti a tato úroveň dále přetrvává. Figurína je však nevhodně umístěna za parkujícími vozidly (viz obr. 3).
  • V profilu H1 se snížila rychlost po instalaci v roce 2004. V roce 2005 byl zjištěn přibližně setrvalý stav.

U měření H2 F (2005) a H3 (2005) lze sledovat ve směru Hranice díky figuríně snížení rychlosti. To může být zdůvodněno sníženou viditelností při večerním měření, kdy řidiči z opatrnosti jeli nižší rychlostí. Figurína je díky svému reflexnímu povrchu za tmy výraznější. V opačném směru (bez figuríny) se rychlost naopak zvýšila.

Pozitivní přínos na snížení rychlosti lze přičíst i pravidelným radarovým měřením Policie ČR. Na druhou stranu je zřejmé, že řidiči si na přítomnost figuríny zvykli a například na ulici Hranické ji při výjezdu z obce ignorují. Dlouhodobou efektivnost figuríny nelze proto jednoznačně prokázat; její využití lze doporučit ke zvážení s ohledem na místní podmínky. Jako podporující prvek se doporučuje pravidelné měření rychlostí Policií ČR.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: měření rychlosti, radar, rychlost nejvyšší dovolená, rychlost, figurína policisty
Popis: V Lipníku nad Bečvou byly nainstalovány figuríny policistů v blízkosti dvou základních škol. V roce 2004 bylo provedeno kontinuální měření rychlosti vozidel…