Výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2012

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Ztráty z dopravní nehodovosti způsobují značné škody na majetku, zdraví i životním prostředí. Jejich dopad je nejen na účastníky dopravní nehody, ale především na stát a státní rozpočet. Z tohoto důvodu dochází každoročně k výpočtu a vyčíslení ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích. Vyčíslené ztráty tak slouží jako vstupní údaje do ekonomických analýz, jejichž cílem je posouzení efektivity dopravně-bezpečnostního opatření.


Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2012 byl prováděn dle aktualizované Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti zpracovanou Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. (k aktualizaci metodiky došlo v průběhu roku 2013, v současné době u metodiky probíhá certifikační proces na Ministerstvu dopravy). Metodika byla aktualizována s cílem zpřesnění jednotlivých nákladových položek, které do výpočtu vstupují, ale i s ohledem na navázání užší spolupráce s Českou asociací pojišťoven, Generálním ředitelství hasičského záchranného sboru, nemocničními zařízeními v ČR, oddělením BESIP Ministerstva dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. V neposlední řadě provedená aktualizace umožňuje mezievropská srovnání.

Velmi podstatné je rozšíření metodiky o vyčíslení subjektivních škod, mezi které patří bolest, změna kvality a délky života, a jiné, zpravidla nenahraditelné škody. Jedná se o škody, které se týkají nejen přímých účastníků nehod, ale postihují také další osoby (osoby žijící ve společné domácnosti – sekundární oběti). Pro vyčíslení těchto subjektivních škod bylo použito stanovení průměrné výše náhrady škody stanovené soudy s rozdělením na usmrcenou, těžce a lehce zraněnou osobu.

Rozčlenění nákladů dle Metodiky je uvedeno na Obrázku 1.

Obrázek 1: Rozčlenění nákladů pro výpočet
Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

V roce 2012 bylo evidováno policií ČR  81 404 dopravních nehod s těmito následky:
•    Usmrceno 681 osob (do 24 h), od 24h do 30 dnů po nehodě 61 osob, tj. celkem 742 osob (-31, resp. -4,0 % proti roku 2011).
•    Těžce zraněno bylo 2 986 osob (-106, resp. -3,4 % proti roku 2011)
•    Lehce zraněno 22 590 osob (+71, resp. +0,3 % proti roku 2011)
•    Počet nehod pouze s hmotnou škodou 60 901 (+6250, resp. +11,4 % proti roku 2011)
Podle odhadů dopravní policie byla na místě nehody způsobena hmotná škoda ve výši 4 875, 42 mil. Kč.

Počet usmrcených osob v roce 2012 byl nejnižší od roku 1955, kdy podle dostupných údajů zahynulo na našich silnicích 671 osob. I počet těžce zraněných za tuto dobu je druhý nejnižší (po roce 2010). Počet lehce zraněných se zvýšil jen nepatrně. Pokles počtu usmrcených osob (v porovnání s rokem 2011) lze považovat za poměrně významný, přesto nemůže panovat přílišný optimismus, neboť relativní ukazatele vztažené na počet obyvatel, počet motorových vozidel nebo dopravní výkon ve vozokm jsou stále horší ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi.

Výpočet jednotkových nákladů byl proveden na základě výše uvedené metodiky. Jednotkové náklady dle závažnosti dopravních nehod za rok 2012 byly následující:
• 1 usmrcená osoba 19 022 000,- Kč,
• 1 těžce zraněná osoba 5 001 000,- Kč,
• 1 lehce zraněná osoba 433 000,- Kč,
• 1 nehoda pouze s hmotnou škodou 227 000,- Kč.

Výše jednotkových nákladů zahrnuje i ocenění subjektivních škod, které v předchozích letech do výpočtu nebyly zahrnuty.
Pro názornost je v Tabulce 1 uvedeno rozčlenění jednotlivých nákladových položek pro vyčíslení ztrát na jednu usmrcenou osobu.

Tabulka 1 Výše ztráty za 1 usmrcenou osobu v Kč za rok 2012

 

 Celkové ztráty z dopravní nehodovosti jsou pak dány násobkem jednotkových nákladů a počtu dopravních nehod dle dané závažnosti. Jejich výše je uvedena v Tabulce 2.

 Tabulka 2 Celkové ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích  za rok 2012 v Kč

V roce 2012 činily ztráty v důsledku dopravních nehod 52,65 mld. Kč. Na jednu usmrcenou osobu připadají náklady ve výši cca 19 mil. Kč, na těžce zraněnou osobu cca 5 mil. Kč, na lehce zraněnou osobu náklady ve výši cca 433 000 Kč a na nehodu jen s hmotnou škodou cca 227 000 Kč.
Vývoj celkových ztrát je uveden v Grafu 1.

Graf 1 Vývoj celkových ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích

Dopad ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích je velmi podstatný, a to jak na samotné viníky a oběti dopravních nehody, tak v podstatné míře na stát a pojišťovny. Za rok 2012 měly ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích dopad na státní rozpočet ve výši necelých 26 mld. Kč (což je cca 49 % celkových ztrát). Tato částka činí přes  25% schodku státního rozpočtu. Vzniklé ztráty částečně hradí níže uvedené ministerstva:

•    Ministerstvo zdravotnictví, které částečně hradí náklady na zdravotní péči, které tvoří cca 0,5% z celkových ztrát z dopravní nehodovosti.

•    Ministerstvo vnitra, které hradí veškeré náklady spojené s výkonem policie na místě dopravní nehody. Dále se podílí na úhradě nákladů na hasičský záchranný sbor (HZS), a to cca 50 % z vzniklých nákladů na HZS. Celkově se Ministerstvo vnitra podílí na celkových ztrátách 2,7%.

•    Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní soud, které hradí personální a administrativní náklady spojené s daným řízením týkajícího se dopravní nehody, jedná se o cca 0,5% z celkových ztrát.

•    Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde se jedná o vyplacené sociální výdaje v důsledku dané dopravní nehody vycházející ze stávajících platných předpisů o nemocenském a důchodovém pojištění, jedná se o cca 3% z celkových ztrát.

•    Ministerstva dopravy se vzniklé ztráty po ekonomické stránce dotýkají minimálně.  Jedná se o škody způsobené na komunikaci. – 0,1%.

Nejvyšší položka – ztráty na produkci má dopad na příjmovou stránku státního rozpočtu. V důsledku vzniklých ztrát na produkci (usmrcená, nebo zraněná osoba není schopna vyprodukovat určitou výši hrubého domácího produktu) se snižuje výše hrubého domácího produktu (HDP). Dochází tak se snížení příjmové stránky státního rozpočtu. Ztráty na produkci tvoří cca  42% celkových ztrát z dopravní nehodovosti!
 

Pokud dojde k efektivnímu vynakládání finančních prostředků na dopravně-bezpečnostní opatření, dojde ke snížení počtu a závažnosti dopravních nehod a tedy i ke snížení zbytečných ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích, a tím i nižšímu zatížení státního rozpočtu i jeho příslušných kapitol.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: ztráty, dopravní nehody, 2012, Metodika výpočtu ztrát
Popis: Vyčíslené ztráty slouží jako vstupní údaje do ekonomických analýz, jejichž cílem je posouzení efektivity dopravně-bezpečnostního opatření.