Dopravní nehody stály českou ekonomiku 52,7 mld. Kč

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2011 byl prováděn dle aktualizované Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti zpracované Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. (2012).

 


Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2011 byl prováděn dle aktualizované Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti zpracované Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. (2012).

Metodika výpočtu byla aktualizována s cílem zpřesnění jednotlivých nákladových položek, které do výpočtu vstupují, ale i s ohledem na navázání užší spolupráce s Českou asociací pojišťoven, Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru, nemocničními zařízeními a oddělením BESIP Ministerstva dopravy ČR.

Rozčlenění nákladů dle Metodiky je uvedeno na Obrázku 1.

 

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Výpočet dle výše uvedené metodiky je založen na formě propočtového ocenění ekonomických následků dopravní nehodovosti, na tzv. metodě „celkového výstupu“ (metody lidského kapitálu). Identifikovány a kvantifikovány jsou přímé a nepřímé náklady vzniklé v důsledku dopravních nehod. Výpočet nezahrnuje další mimoekonomické ztráty, mezi které patří např. psychická újma spojená se ztrátou člena rodiny, bolestné, ale i dopad na životní prostředí. Tyto položky je možné ocenit prostřednictvím kontingenčních oceňovacích metod, např. metody WTP (metody ochoty platit).

 

V roce 2011 bylo evidováno policií ČR  75 137 dopravních nehod s těmito následky:
·   Usmrceno 707 osob (do 24 h), od 24h do 30 dnů po nehodě 66 osob, tj. celkem 773 osob.
·   Těžce zraněno bylo 3 026 osob.
·   Lehce zraněno 22 519 osob.
·   Počet nehod s hmotnou škodou 54 651
 
Výpočet jednotkových nákladů byl proveden na základě výše uvedené metodiky. Jednotkové náklady dle závažnosti dopravních nehod za rok 2011 byly následující:
·   1 usmrcená osoba 18 572 290,- Kč,
·   1 těžce zraněná osoba 4 783 202,- Kč,
·   1 lehce zraněná osoba 508 782,- Kč,
·   1 nehoda pouze s hmotnou škodou 226 676,- Kč

 

Oproti roku 2010 došlo k  poklesu nákladů na sociální výdaje, což je dáno rozpočtovými opatřeními, například v oblasti nemocenského pojištění, ale i zpřísněním podmínek nároků na vyplácené pozůstalostní důchody, vč. poklesu nákladů na lehce zraněnou osobu (z důvodu zkrácení doby léčení).

Celkové ztráty z dopravní nehodovosti jsou pak dány násobkem jednotkových nákladů a počtu dopravních nehod dle dané závažnosti. Jejich výše je uvedena v Tabulce 1.

 

 

Celkové ztráty z dopravní nehodovosti za rok 2011 činily 52, 7 mld. Kč, což je v porovnání s HDP ČR cca 1,4 % vytvořeného hrubého domácího produktu v ČR za rok 2011.

Vývoj ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v delším časovém období je znázorněn na Obrázku 2.

Obrázek 2: Vývoj celkových ztrát z dopravní nehodovosti (mld. Kč)

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

V roce 2011 došlo ke snížení celkových nákladů u nehod pouze s hmotnou škodou, důvodem je pokles registrovaných nehod Policií ČR. Uváděné ztráty nezachycují tzv. neregistrované nehody, tedy nehody, které skutečně nastaly, ale nebyly hlášeny Policii ČR. Tento pokles byl zaznamenán v roce 2010, kde se projevilo zvýšení hranice ohlašovací povinnosti v předchozím roce.

Výše celkových ztrát z dopravní nehodovosti poskytuje přehled o tom, kolik dopravní nehody stojí občany a stát, dále tvoří důležité vstupní údaje do dopravně-inženýrských analýz, jejichž cílem je vyhodnotit efektivnost daného dopravně – bezpečnostního opatření.

Realizací efektivních opatření dojde nejen k úspoře finančních prostředků, ale také ke zvýšení bezpečnosti, snížení počtu a závažnosti dopravních nehod a naplnění cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení


Klíčová slova: dopravní, nehody, stály, českou, ekonomiku, 52,7, mld.
Popis: Dopravní nehody stály českou ekonomiku 52,7 mld. Kč