Evropská databáze silniční nehodovosti (CARE)

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Evropská databáze silniční nehodovosti CARE (Community database on Accidents on the Roads in Europe), vytvořená a provozovaná v rámci Evropské komise - Generálního direktoriátu pro energii a dopravu (DG - TREN) představuje velmi rozsáhlou databázi s disagregovanými daty (údaje o usmrcených a zraněných spolu s okolnostmi a typem nehody, členěnými po jednotlivých nehodách) pokrývající jednotlivé členské země EU, která má sloužit k hloubkovým analýzám příčin nehodovosti jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, a pro vytváření národních i evropské politiky dopravní bezpečnosti.

Evropská databáze silniční nehodovosti CARE (Community database on Accidents on the Roads in Europe), vytvořená a provozovaná v rámci Evropské komise - Generálního direktoriátu pro energii a dopravu (DG - TREN) představuje velmi rozsáhlou databázi s disagregovanými daty (údaje o usmrcených a zraněných spolu s okolnostmi a typem nehody, členěnými po jednotlivých nehodách) pokrývající jednotlivé členské země EU, která má sloužit k hloubkovým analýzám příčin nehodovosti jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, a pro vytváření národních i evropské politiky dopravní bezpečnosti.

Databáze CARE je tedy disagregovaná databáze nehodovosti, obsahující komplexní údaje o všech registrovaných nehodách v zastoupených státech na základě transformace jednotlivých národních databází nehodovosti podle stanovených transformačních pravidel pro jednotlivé položky. Tento způsob klade sice značné požadavky na objem, strukturu a technologii zpracovávaných dat, ale umožňuje také tvorbu téměř neomezeného množství typů výstupů podle libovolně zvolených výběrových pravidel. Veškeré výstupy jsou samozřejmě pouze v sumární podobě (agregací zdrojových dat), se zachováním ochrany dat pro jednotlivé nehody.

Výstavba databáze CARE postupovala od r. 1989 přes počáteční studii proveditelnosti, pilotní projekt provozu databáze, práce k sestavení množiny harmonizovaných proměnných CARE PLUS 1 a další rozšířené množiny CARE PLUS 2. Od r. 1999 byla databáze postupně uváděna do reálného provozu. V prosinci 2003 byly zahájeny aktivity vedoucí k začlenění 10 nově přistoupivších států k EU do databáze CARE. K nim se mají připojit také údaje pro Švýcarsko, Norsko, případně i Island.

Databáze by v současnosti měla obsahovat údaje z původních 15 členských zemí EU od r. 1991 (ve skutečnosti však pouze ze 14 zemí, protože Německo vzhledem k určitým problémům s ochranou osobních dat dosud nehodová data nedodává). Samostatně jsou navíc vedeny severní Irsko a zbytek Velké Británie (vzhledem k samostatným statistickým systémům). V rámci projektu SAFETY-NET nyní probíhá shromažďování souborů struktur národních databází, definic jednotlivých položek a tvorba transformačních pravidel. Jako první bylo provedeno testování transformace pro Estonsko, následovat budou další státy včetně ČR, takže asi od r. 2006 je možno očekávat plné zapojení ČR v databázi CARE.

Přístup k databázi však má ČR už nyní. Tento přístup je však zatím všeobecně omezený pouze pro úzký okruh uživatelů (asi 2 - 3 v každém státě). Důvodem je to, že tato databáze není určena bezprostředně široké veřejnosti, ale spíše odborníkům, schopným správně interpretovat příslušná data, aby nedocházelo k častému nedorozumění. Ke správnému využití při srovnávání je totiž třeba také vždy vzít v úvahu určité národní rozdíly a specifika (např. v charakteru národních systémů dopravy - různá skladba dopravy v jednotlivých zemích, klimatické podmínky apod.).

Konkrétní připojení k databázi je realizováno prostřednictvím speciální vyhrazené evropské sítě TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations), určené zejména pro komunikaci mezi úřady na evropské úrovni. V každé zemi existuje několik přípojných bodů této sítě, přes něž je možno se připojit prostřednictvím modemu (s přiděleným jménem a heslem) na WWW stránku databáze CARE. Toto spojení je však vyhrazené, proto neprochází přes internetové poskytovatele, ale mimo internet - pouze prostřednictvím sítě TESTA.

K dispozici ke stažení jsou kromě vlastní databáze také různé předem připravené dokumenty. S vlastní databází se komunikuje prostřednictvím dotazů a zvolených podmínek, následně jsou generovány požadované výstupy (podle zemí, roků, sledovaných položek).

Sledované proměnné zahrnují počet nehod, usmrcených, těžce a lehce zraněných osob v členění podle věku, pohlaví, typu účastníka (řidič, spolucestující, chodec), typu vozidla, místa, typu, času a okolností (osvětlení, počasí) nehody, stáří vozidla, praxe řidiče apod. jako proměnná ze skupiny CARE PLUS 2 je zařazen i typologický katalog nehod. Počet usmrcených osob je udáván podle definice příslušné země a srovnatelně také pro období 30 dní (s případným použitím korekčního faktoru). Problém zůstává dosud zejména v neúplné srovnatelnosti dat z různých členských zemí, lišících se v definici, struktuře, kvalitě, přesnosti a neúplné registraci nehodových dat. Proto jsou podnikány další iniciativy ke zvýšení harmonizace jednotlivých proměnných (např. co se týče počtu usmrcených a zraněných, kde je rozdílnost údajů ovlivněna i různým stupněm registrace těchto údajů apod.).

Jako hlavní uživatelé databáze se předpokládají různé úrovně státní správy (s přístupem on-line) - ministerstva dopravy, veřejných prací, vnitra, spravedlnosti, statistické úřady, místní úřady, policie; dále nemocnice, vysoké školy, výzkumné ústavy, průmyslové instituce, profesionální sdružení, mezivládní a nevládní mezinárodní organizace.

Databáze CARE má umožnit zejména:

  • plnější využití existujících nehodových databází,
  • identifikaci a stanovení rozsahu nejvážnějších problémů bezpečnosti silničního provozu,
  • výběr prioritních aktivit společných pro všechny země,
  • vyhodnocení efektivity provedených opatření,
  • výměnu zkušeností mezi jednotlivými zeměmi,
  • stanovení společné metodologie provádění analýz,
  • stanovení společného cílového rozsahu a způsobu sběru dat o silniční nehodovosti, zaváděného postupně jednotlivými zeměmi.

Kromě základní databáze CARE obsahující zdrojová data z jednotlivých zemí spolu s příslušnými stanovenými transformačními pravidly mají být postupně připojeny pomocné databáze s údaji o obyvatelstvu, vozovém parku, řidičích, silniční síti, jízdních výkonech, bezpečnostních opatřeních apod.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost provozu, nehodovost, data, databáze nehodovosti
Popis: CARE - jedna z nejdůležitějších mezinárodních databází silniční dopravní nehodovosti.