Kontrola rychlosti

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Kontrola dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích je ze zákona svěřena Policii České republiky. Policie ČR je hlavním garantem dodržování povinností v této oblasti. Obecní policie není, až na výše uvedené výjimky, výslovně zmocněna tuto činnost vykonávat, nicméně zákon jí tuto činnost nezakazuje.

Oprávnění obecní policie měřit rychlost vozidel a dokumentovat překračování rychlosti, ačkoliv není výslovně obsaženo v zákoně, lze dovodit z § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále "ZOP"), podle něhož je obecní policie oprávněna odhalovat přestupky a jiné správní delikty, ve spojení s § 24b cit. zákona.

Při měření rychlosti však obecní policie nemůže překročit meze své působnosti, tj.:

  • může měřit rychlost pouze na území obce, která obecní policii zřídila, případně na jejímž území vykonává činnost na základě veřejnoprávní smlouvy, a to bez ohledu na typ pozemní komunikace,
  • měřením rychlosti vozidel nesmí obecní policie překročit hranice své působnosti tj. zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce či plnění jiného úkolu stanoveného zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem (např. zákonem o provozu na pozemních komunikacích),
  • nemůže zastavovat vozidla a řešit přestupek blokově,
  • může v souladu s § 24b odst. 1 ZOP, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu; jinými slovy je oprávněna pořizovat i takové obrazové záznamy, kde je zřetelná podoba osob jedoucích ve vozidle a použít tyto záznamy pro účely správního řízení; jsou-li k pořizování záznamů zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takovýchto systémů vhodným způsobem uveřejnit (§ 24b odst. 2 ZOP),
  • při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií ČR jednak na základě § 1 odst. 4 ZOP, jednak na základě nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii. Za nejvhodnější formu spolupráce považujeme předem projednaný plán součinnosti obecní policie a Policie ČR v oblasti dohledu na pozemních komunikacích odsouhlasený Policií ČR.

Obce by se měly při měření rychlosti soustředit na:

  1. využití své vlastní obecní policie vybavené měřícím zařízením nebo obecní policie zřízené jinou obcí a využívané na základě veřejnoprávní smlouvy,
  2. možnost pronájmu měřícího zařízení od obecní policie jiné obce, případně od soukromé firmy.

Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení