Nepřiměřená rychlost - postoje a příčiny

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Výsledky mezinárodního průzkumu SARTRE 3 vztahující se k rychlostnímu chování českých řidičů a jejich názorům a postojům k rychlostním limitům a kontrole jejich dodržování

Výsledky projektu SARTRE 3 - rychlost a styl jízdy

V průzkumu SARTRE 3 [createItem(308);?>] byly řidičům mimo jiné kladeny otázky týkající se přímo jejich chování na silnici (případně chování druhých řidičů) - způsobu jízdy, dodržování rychlostních limitů, řidiči byli tázáni na názory na rychlostní limity a zkušenosti se sankcemi za jejich porušování.

Záliba v rychlé jízdě byla u českých řidičů v mezinárodním srovnání průměrná, častěji se vyskytovala u respondentů s vyššími jízdními výkony.

obrázek:graf 1 podil ridicu kteri radi jezdi rychle mezinarodni srovn

Graf 1: Podíl řidičů, kteří rádi jezdí rychle (mezinárodní srovnání, v %)

Hodnocení rychlostního chování svého i druhých řidičů se nijak zásadně nezměnilo, většina respondentů v České republice i ostatních evropských zemích soudí, že ostatní řidiči často nebo velmi často překračují rychlostní limity a oni sami jezdí srovnatelně s průměrem nebo trochu pomaleji (tabulky 1, 2, grafy 2, 3).

Tabulka 1: Jak často podle vás ostatní řidiči překračují rychlostní limit?
  nikdy zřídka občas často velmi často vždy neví
1991 0,3% 1,1% 15,4% 47,6% 33,2% 0,8% 1,7%
1996 0,3% 1,3% 12,1% 38,0% 45,8% 2,4% 0,1%
2002 0,3% 2,6% 13,0% 35,0% 44,6% 2,7% 1,8%
obrázek:graf 2 ostatni ridici prekracuji rychlostni limit casto velmi

Graf 2: Ostatní řidiči překračují rychlostní limit často, velmi často nebo vždy (mezinárodní srovnání, v %)

Tabulka 2: Ve srovnání s ostatními řidiči, většinou jezdíte….: (rychleji, stejně, pomaleji)
  1991 1996 2002
Mnohem rychleji než průměr 2,2% 2,0% 1%
Poněkud rychleji než průměr 16,2% 14,0% 13,9%
Průměrně rychle 49,9% 54,7% 53,8%
Trochu pomaleji 26,0% 24,4% 20,9%
Mnohem pomaleji 4,6% 4,4% 10%
Neví 1,3% 0,5% 0,4%
obrázek:graf 3 podil ridicu kteri svou jizdu povazuji za rychlejsi nez

Graf 3: Podíl řidičů, kteří svou jízdu považují za rychlejší než je jízda ostatních řidičů (mezinárodní srovnání, v %)

Zajímavější výsledky přinesla otázka na porušování rychlostních limitů samotnými respondenty. Můžeme zde pozorovat reakci na legislativní změny z roku 1997 (zvýšení limitu na dálnici a snížení v obci). Podíl těch, kteří tvrdí, že limity na dálnici a hlavních silnicích nikdy nepřekračují, sice skutečně mírně vzrostl, nelze však hovořit o statisticky významné změně (tabulka 14). Řidiči jsou však se stávajícím limitem častěji spokojeni (tabulka 15). Podíl řidičů, kteří nikdy nepřekračují nejvyšší povolenou rychlost v obci, mírně poklesl. I zde jsou respondenti s limitem spokojeni častěji než před jeho úpravou (téměř tři čtvrtiny dotázaných), ale zvýšil se také podíl těch, kteří si přejí limit v obci vyšší.

Respondenti, kteří uvádějí časté a velmi časté překračování limitů, jsou více zastoupeni mezi těmi, kdo si přejí limity vyšší, případně neomezenou rychlost. V mezinárodním srovnání (tabulka 15) čeští řidiči podprůměrně často připouštějí překračování rychlostních limitů na všech typech komunikací. Podíl řidičů, kteří si přejí zvýšení rychlostních limitů na dálnici a na vedlejších silnicích (tabulky 16,17), je však mezi ostatními státy přibližně průměrný, a zvýšení limitů na hlavních silnicích a v obcích si přeje dokonce nadprůměrný podíl dotazovaných (v obci dokonce z celého souboru nejvyšší).

Tabulka 3: Jak často překračujete rychlostní limit uvedených typů silnic?
  nikdy zřídka občas často velmi často vždy neví  
Na dálnici 1991 22,8% 32,3% 29,2% 9,2% 3,7% 0,8% 2,0%
1996 30,5% 28,6% 21,6% 9,4% 4,0% 3,1% 2,8%
2002 34,3% 26,5% 22,9% 8,0% 3,2% 2,3% 2,8%
Na hlavní silnici 1991 21,9% 33,0% 30,1% 11,1% 3,3% 0,3% 0,3%
1996 21,8% 33,6% 29,8% 9,7% 3,4% 1,7% 0,0%
2002 27,0% 32,5% 28,5% 7,6% 2,9% 1,1% 0,4%
Na vedlejší silnici 1991 33,0% 35,6% 23,0% 6,1% 1,7% 0,3% 0,4%
1996 29,8% 36,3% 23,6% 7,1% 2,0% 1,2% 0,0%
2002 29,3% 37,2% 25,9% 5,0% 1,5% 0,9% 0,2%
V obci 1991 66,0% 23,3% 6,6% 1,1% 0,4% 0,1% 2,5%
1996 45,3% 33,6% 14,8% 4,1% 1,7% 0,5% 0,0%
2002 40,4% 35,1% 18,0% 4,1% 1,4% 0,6% 0,4%
Tabulka 4: Jak často překračujete rychlostní limit uvedených typů silnic? (mezinárodní srovnání; "často", "velmi často" a "vždy", v%)
země dálnice hlavní silnice vedlejší silnice v obci
Belgie 27 17 14 12
Česká republika 14 12 7 6
Dánsko 46 34 14 4
Estonsko 13 25 20 12
Finsko 17 11 10 6
Francie 22 14 10 7
Chorvatsko 25 18 21 6
Irsko 10 7 4 3
Itálie 24 26 15 12
Kypr 28 21 18 12
Maďarsko 16 21 17 12
Německo 20 15 17 7
Nizozemí 31 22 14 7
Polsko 12 13 11 7
Portugalsko 32 19 15 11
Rakousko 19 11 11 6
Řecko 40 23 19 6
Slovensko 16 18 11 8
Slovinsko 26 16 10 6
Španělsko 37 21 13 11
Švédsko 35 27 14 5
Švýcarsko 32 21 18 4
Velká Británie 26 13 8 4
Průměr 25 18 13 8
Tabulka 5: Ve srovnání s nynějším stavem, rychlostní limit by podle vás měl být: (nižší, vyšší, stejný, bez omezení)
  nižší stejný vyšší bez omezení neví  
Na dálnici 1996 1,9% 23,7% 56,6% 16,4% 1,4%
2002 5,5% 51,9% 31,5% 9,7% 1,4%
Na hlavních silnicích 1996 1,9% 59,2% 37,2% 1,0% 0,7%
2002 4,4% 68,2% 25,7% 0,7% 1,0%
Na vedlejších silnicích 1996 Nezjišťováno
2002 4,9% 81,8% 12,3% 0,3% 0,7%
V obci 1996 30,2% 63,0% 6,3% 0,1% 0,4%
2002 8,5% 71,2% 19,3% 0,1% 0,9%
Tabulka 6: Podíl řidičů, kteří by uvítali vyšší rychlostní limit na různých typech komunikací (mezinárodní srovnání, v %)
Země dálnice hlavní silnice vedlejší silnice v obci
Belgie 39 14 8 9
Česká republika 42 27 13 20
Dánsko 62 39 5 4
Estonsko 26 47 18 12
Finsko 25 15 5 6
Francie 33 12 4 7
Chorvatsko 33 22 30 13
Irsko 34 14 3 6
Itálie 40 24 10 10
Kypr 42 22 14 8
Maďarsko 69 16 53 3
Německo 35 18 15 7
Nizozemí 53 23 8 6
Polsko 30 15 12 9
Portugalsko 48 18 11 5
Rakousko 38 15 9 7
Řecko 47 21 16 3
Slovensko 49 31 20 9
Slovinsko 40 18 12 15
Španělsko 53 27 15 12
Švédsko 54 39 40 5
Švýcarsko 53 25 17 5
Velká Británie 43 11 4 2
Průměr 43 22 15 8

Další otázky se týkaly kontroly dodržování předepsaných rychlostních limitů. Řidiči sice dnes počítají s možností kontroly častěji než v roce 1996 (tabulka 18), ale podíl těch, kdo byli za překročení rychlosti nějakým způsobem postiženi, se nezměnil (tabulka 19), přestože jsou podle výpovědí řidičů rychlostní limity - alespoň v obci - překračovány častěji. Kontroly navíc v řidičích patrně nevzbuzují příliš velký respekt, protože ti, kdo více počítají s možností kontroly, překračují rychlostní limity stejně často jako ti, kdo s kontrolou nepočítají. V mezinárodním srovnání (graf 13) je podíl trestaných řidičů slabě nadprůměrný, odhad pravděpodobnosti kontroly spíše podprůměrný.

Tabulka 7: Jaká je pravděpodobnost, že během vaší obvyklé cesty bude kontrolována vaše rychlost?
  nikdy zřídka občas často velmi často vždy neví
1996 5,3% 46,3% 35,2% 8,2% 1,8% 0,1% 3,1%
2002 3,5% 33,6% 40,6% 11,9% 2,7% 0,7% 7%
Tabulka 8: Byl jste v posledních třech letech pokutován nebo jinak potrestán za překročení povolené rychlosti?
  ne pouze pokutován pokutován i jinak trestán neví
1991 51,8% 20,5% 27,7% 0,0%
1996 78,6% 20,5% 0,7% 0,2%
2002 78,3% 20,6% 0,7% 0,5%
obrázek:graf 4 podil ridicu kteri byli v uplynulych 3 letech trestani

Graf 4: Podíl řidičů, kteří byli v uplynulých 3 letech trestáni za rychlost, a podíl řidičů, kteří očekávají kontrolu často, velmi často nebo vždy (mezinárodní srovnání, v %)

Jak jsme však zmínili již v kapitole 4., téměř 78% českých řidičů by souhlasilo se zavedením přísnějších trestů za nepřiměřenou rychlost (v mezinárodním srovnání jde o třetí nejvyšší podíl - graf 14) a 85% respondentů považuje nepřiměřenou rychlost za častou příčinu nehody (graf 15). Lze tedy říci, že překračování rychlostních limitů je respondenty považováno za závažný a nebezpečný přestupek. Mezi respondenty, kteří považují příliš rychlou jízdu za častou příčinu nehody, je nižší podíl řidičů, kteří sami o sobě soudí, že jezdí nadprůměrně rychle, než mezi respondenty, kteří rychlosti takovou váhu nepřikládají (13% : 25%). V konkrétnější rovině (překračování rychlostních limitů jednotlivých typů komunikací) rozdíl není už tak výrazný. Podíl nadprůměrně rychlých jezdců je nižší u příznivců přísnějších trestů než u odpůrců (11% : 34%). Respondenti, kteří se vyslovili pro přísnější tresty, také výrazně méně připouštějí časté překračování rychlostních limitů na všech typech komunikací, než ti, kteří jsou proti zpřísnění (dálnice 10% : 31%, hlavní silnice 8% : 32%, vedlejší silnice 6% : 18%, v obci 4% : 17%).

obrázek:graf 5 podil ridicu podporujicich prisnejsi tresty za rychlost

Graf 6: Příliš rychlá jízda se stává příčinou nehody často, velmi často, vždy (mezinárodní srovnání, v %)

Poslední otázka této části dotazníku zjišťovala další informace o stylu jízdy a zvyklostech řidičů (tabulka 20). Ve srovnání s rokem 1996 zřetelně vzrostl podíl řidičů, kteří velmi často nebo vždy dávají přednost chodci na vyznačeném přechodu, ale ve srovnání se zbytkem Evropy i vzhledem k tomu, že řidiči jsou nyní povinni dávat přednost, je tento podíl stále ještě velmi malý (graf 17). Naopak relativně velmi vysoký je podíl řidičů, kteří uvádějí, že předjíždějí i riskantním způsobem (u této otázky však mohlo dojít ke zkreslení výsledků kvůli různým způsobům překladu v jednotlivých zemích - graf 16). Dále čeští řidiči častěji než dříve dávají vědět ostatním, že vpředu probíhá rychlostní kontrola, v mezinárodním srovnání se však nevymykají z průměru (graf 19). Poměrně zřídka naši řidiči připouštějí nedodržování bezpečné vzdálenosti (graf 18).

Tabulka 9: Jak často se vám stane, že…..? (nedodržení bezpečné vzdálenosti, riskantní předjíždění, jízda na oranžovou, upozornění na kontrolu, poskytnutí přednosti chodci na přechodu)
  nikdy zřídka občas často velmi často vždy neví  
…jedete příliš těsně za vozidlem jedoucím před vámi 1996 15,9% 52,7% 25,1% 5,3% 0,4% 0,1% 0,5%
2002 17,0% 51,6% 26,3% 3,8% 0,9% 0,1% 0,3%
…dáte přednost chodci na vyznačeném přechodu 1996 1,0% 6,6% 19,5% 33,9% 17,5% 21,4% 0,1%
2002 0,9% 3,9% 12,1% 28,9% 24,1% 29,9% 0,2%
…jedete na oranžovou 1996 21,7% 34,4% 31,8% 8,0% 2,7% 1,3% 0,1%
2002 20,9% 36,4% 29,9% 7,7% 3,6% 0,8% 0,7%
…riskantně předjíždíte 1996 22,7% 34,5% 27,2% 9,9% 3,7% 1,7% 0,3%
2002 16,8% 35,4% 31,6% 11,6% 3,6% 0,7% 0,3%
….upozorníte ostatní řidiče, že vpředu probíhá rychlostní kontrola 1996 40,6% 19,6% 18,3% 7,7% 3,4% 7,5% 2,9%
2002 23,3% 20,7% 27,9% 12,3% 6,7% 6,7% 2,4%
obrázek:graf 7 podil ridicu kteri casto velmi casto nebo vzdy predjiz

Graf 7: Podíl řidičů, kteří často, velmi často nebo vždy předjíždějí riskantním způsobem (mezinárodní srovnání, v %)

* data Chorvatska a Polska nejsou uvedena kvůli chybnému překladu otázky

obrázek:graf 8 podil ridicu kteri casto velmi casto nebo vzdy davaji

Graf 10: Podíl řidičů, kteří často, velmi často nebo vždy signalizují ostatním řidičům přítomnost rychlostní kontroly (mezinárodní srovnání, v %)

Postoj vůči ostatním řidičům se ve srovnání s předchozími výzkumy zásadně nezměnil, řidiči většinou mají za to, že ostatní často nebo velmi často překračují rychlostní limity; oni sami pak jezdí srovnatelně s průměrem nebo o něco pomaleji a rozhodně bezpečněji.

Na vývoji překračování rychlostních limitů samotnými respondenty se odráží změna limitů z roku 1997 jen málo, legislativní úpravu by bylo zřejmě třeba doplnit dalšími opatřeními. Změna se projevila spíše na spokojenosti se současnými limity. Řidiči jsou nyní častěji spokojeni. V obci si přejí zachovat současný limit tři čtvrtiny dotázaných, na dálnici více než polovina.

Přestože se nezměnil podíl řidičů, kteří byli v posledních třech letech sankcionováni za nepovolenou rychlost, subjektivní pravděpodobnost rychlostní kontroly je vyšší než dřív. Na chování řidičů se však míra subjektivního rizika nijak neprojevuje, vliv má spíše celkový postoj k rychlosti (vnímání překročení rychlosti jako příčiny nehody a jako závažného přestupku).

Zákon o přednosti chodců na přechodech přinesl mírné, ne však dostatečné zvýšení podílu řidičů, kteří chodci dají přednost velmi často nebo vždy.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: analýza, automobil, bezpečnost dopravy, rychlost, řidič
Popis: Výsledky mezinárodního průzkumu SARTRE 3 vztahující se k rychlostnímu chování českých řidičů a jejich názorům a postojům k rychlostním limitům a kontrole…