Postoje k novým opatřením a problematice evropské harmonizace

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Výsledky průzkumu SARTRE 3 - postoje řidičů k možným novým opatřením v rámci harmonizace evropské legislativy

V roce 2004 byl dokončen mezinárodní srovnávací projekt SARTRE 3 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe). Projektu se účastnilo 23 evropských zemí – Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Průzkum navazoval na projekt SARTRE 1 z roku 1991, kdy se zúčastnilo 15 zemí, a SARTRE 2 z roku 1996 s účastí 19 zemí.

Rozhodující etapa projektu SARTRE 3, tedy dotazníkové šetření řidičské populace, proběhla v České republice v termínu 22.11. – 12. 12. 2002.

Metodou kvótního výběru podle věku, pohlaví, vzdělání, velikosti a polohy sídla byl ze základního souboru (tedy populace aktivních řidičů, jejíž velikost – asi 3 800 000 osob – a demografické charakteristiky byly stanoveny na základě předchozích výzkumů agentury FOCUS) získán vzorek 1026 respondentů. Ti zodpověděli 55 otázek standardizovaného dotazníku. Rozhovory byly prováděny s využitím sítě školených tazatelů agentury FOCUS. Průměrná délka rozhovoru byla 31 minut.

Dotazování bylo zaměřeno na: jízdní výkony řidičů během uplynulého roku, zájem o problematiku dopravy a bezpečnosti, názory řidičů na možná opatření pro bezpečnost silničního provozu, názory řidičů na příčiny nehod, podrobně bylo zpracováno téma rychlosti, styl jízdy, používání bezpečnostních pásů, problematika alkoholu, dále názory na nové prvky vybavení automobilu, evropská harmonizace dopravního práva, názory na systém zjišťování a trestání dopravních přestupků, bezpečnost v tunelech a používání mobilních telefonů za jízdy.

Značná část rozhovoru byla věnována postojům řidičů k možným novým zákonným i technickým opatřením ve prospěch bezpečnosti a životního prostředí, případně novým zařízením ve vozidlech, a k harmonizaci evropských zákonů a pravidel silničního provozu.

V obecnější rovině [více viz: více viz: Postoje k motoristické problematice a názory na dopravně bezpečnostní politiku] by většina řidičů souhlasila s prosazováním opatření pro bezpečnost silničního provozu , zejména s důslednější kontrolou dodržování dopravních předpisů, snahou zlepšit stav komunikací a cyklistické infrastruktury. Mezi konkrétněji formulovanými opatřeními si získaly podporu zejména návrhy zpřísnění trestů za závažné dopravní přestupky, naopak uvolnění limitu hladiny alkoholu v krvi se setkalo převážně s nesouhlasem, postoje k zákazu zdůrazňování rychlosti v reklamách byly nerozhodné.

Dále byly řidičům předkládány konkrétní návrhy nových opatření. K tématu životního prostředí byly předloženy čtyři návrhy, znamenající omezení individuální automobilové dopravy (tabulka 1). Celkově se tato sada návrhů setkala s převažujícími negativními postoji. Ačkoliv 47% dotázaných projevilo ochotu používat více hromadnou dopravu, jenom 16% by souhlasilo s omezením užívání svého auta. Řidiči byli více než v minulých letech nakloněni možnosti sdílení jednoho auta s více řidiči v případě společné cesty, ostatní opatření v zájmu zlepšení životního prostředí nyní nevzbudily větší zájem než v roce 1996. Mezinárodní srovnání (tabulka 2) ukazuje, že ochota omezit užívání automobilu je u českých řidičů z celé Evropy zdaleka nejnižší. Souhlas s ostatními návrhy je slabě podprůměrný.

Tabulka 1: V zájmu snížení znečištění ovzduší – jak byste přijal tyto návrhy?(omezení užívání auta, sdílení auta, používání hromadné dopravy, den bez aut každý měsíc)
  velmidostmoc nevůbec neneví
omezení užívání vašeho auta 19961,7%12,0%41,5%42,3%2,5%
20022,3%13,6%45,8%32,9%5,4%
domluvit se s několika dalšími řidiči tak, abyste stejnou cestu všichni jeli vždy jen jedním vozidlem někoho z vás 19965,0%14,7%23,3%52,5%4,5%
20028,9%28,2%34,8%22,5%5,6%
více používat veřejnou hromadnou dopravu 199619,1%36,6%30,1%11,4%2,8%
200213,9%33,4%33,0%16,0%3,7%
den bez aut každý měsíc200215,2%24,8%30,1%22,1%7,8%
Tabulka 2: Podíl řidičů podporujících opatření pro snížení znečistění ovzduší (mezinárodní srovnání, v %)
 Omezení používání vlastního autaSdílení autaVíc používat hromadnou dopravuKaždý měsíc den bez aut
Rakousko48415940
Belgie49495459
Kypr35313839
Česká republika17394943
Dánsko30253646
Estonsko34473070
Finsko53527865
Francie61686664
Německo41434249
Řecko46265357
Maďarsko32394254
Irsko41474541
Itálie72598055
Nizozemí57624331
Polsko37314656
Portugalsko58567566
Slovensko19174761
Slovinsko39604663
Španělsko60557443
Švédsko46544956
Velká Británie34443952
Chorvatsko48464358
Švýcarsko53456157
Průměr44455353

Výrazným způsobem se nemění ani postoje vůči navrhovaným zákonným opatřením (tabulky 3, 4). Bodový systém má přibližně stejnou podporu jako v roce 1996. Je zřejmé, že řidiči nejsou dostatečně informováni o tom, co by pro ně takovéto opatření znamenalo. Podpora tohoto opatření je vysoká spíše v zemích, které už tento systém mají zaveden, nebo kde proběhly informační kampaně.

Poněkud se zvýšil podíl příznivců technického omezení maximální dosažitelné rychlosti vozidel (v mezinárodním srovnání však máme nejnižší podíl respondentů podporujících toto opatření).

Nově byli respondenti dotazováni na stanovení celoevropského limitu hladiny alkoholu na 0,5 g/l . I zde má Česká republika nízký podíl příznivců (stejně jako ostatní země, kde je aktuální limit nižší). Odpovědi ovlivňuje fakt, že dotazovaní nevědí, zda by toto opatření znamenalo pouze strop, nad který by legislativy jednotlivých zemí nesměly jít, nebo zavedení limitu 0,5 g/l ve všech zemích. Naopak nadprůměrný byl podíl respondentů, kteří souhlasili s nulovou hladinou alkoholu pro začátečníky.

Kromě Kypru a Španělska má Česká republika nejnižší podíl respondentů, kteří se vyslovili pro sjednocení rychlostních limitů v Evropě. Příčiny této skepse nejsou zcela jasné, pravděpodobně dotazovaným chybělo upřesnění případné výše jednotlivých limitů.

Tabulka 3: Jak byste přijal opatření v zájmu dosažení evropské harmonizace předpisů?
  velmi / dostmoc ne / vůbec neneví
Systém trestných bodů za dopravní přestupky 199163,2%21,9%14,9%
199660,6%33,2%6,2%
200262,4%30,9%6,6%
Požadovat od výrobců automobilů úpravu vozidel, která by omezila maximální dosažitelnou rychlost 199128,6%58,0%13,4%
199625,0%69,6%5,4%
200232,5%59,8%7,7%
Stanovení maximální hladiny alkoholu v krvi na 0,5 g/l200238,5%49,6%11,9%
Stanovení jednotných rychlostních limitů200263,2%26,2%10,6%
Pro řidiče začátečníky limit alkoholu 0,0 g/l200279,4%13,6%7,0%
Tabulka 4: Podíl řidičů podporujících harmonizaci předpisů (mezinárodní srovnání, v %)
Zeměsjednocení rychlost. limitůmaximální limit alkoholu v EU 0,5EU limit 0,0 pro začátečníkybodový systémomezení max. rychlosti vozidel
Belgie8382735164
Česká rep.7043856735
Dánsko8682647542
Estonsko8749965645
Finsko8077798263
Francie8788897574
Chorvatsko8879918042
Irsko8079908777
Itálie7970847570
Kypr4551585461
Maďarsko8849886736
Německo8582897638
Nizozemí8986857952
Polsko7749956849
Portugalsko7879678664
Rakousko8887905845
Řecko7371767359
Slovensko7440846736
Slovinsko9283968054
Španělsko6363667362
Švédsko7762868646
Švýcarsko7667715338
Velká Brit.8480848364
Průměr8070827253

Mezi nezanedbatelné problémy při řešení harmonizace evropského dopravního práva patří otázka postihu řidičů z jiných zemí. Asi 12% dotázaných se k tématu nedokázalo vyjádřit, přibližně polovina ostatních (tabulka 5, graf 1) byla pro trestání řidičů v jejich vlastní zemi, i když spáchají přestupek v zahraničí, polovina proti. V mezinárodním srovnání se čeští respondenti pohybovali kolem průměru.

Další typ opatření, tedy lékařské a psychologické prohlídky pro různé cílové skupiny a rehabilitační kursy, považovala za důležité pro bezpečnost přibližně polovina dotázaných (tabulky 6, 7).

Podíl respondentů, kteří se vyslovili pro povinné rehabilitační kurzy pro řidiče, kteří jsou opakovaně přistiženi při jízdě pod vlivem alkoholu, byl po Slovensku nejmenší v Evropě. Stejně je tomu v případě zavedení povinného vyšetření za účelem potvrzení či vyloučení závislosti na alkoholu u těchto řidičů.

Podíl respondentů podporujících pravidelná (každých deset let) lékařská a psychologická vyšetření pro všechny řidiče je sice pátý nejnižší v Evropě, ale toto opatření nemělo příliš vysokou podporu ve většině zkoumaných zemí. Pravidelná vyšetření pro řidiče starší šedesáti měla celkově vyšší podporu. Z našich řidičů, kteří na otázku odpověděli, považuje tato vyšetření za užitečná pro bezpečnost 62%, což slabě převyšuje evropský průměr (ve věkové kategorii 55+ se vyslovila pro jen polovina dotázaných).

Tabulka 5: Souhlasíte s tím, aby: (stíhání za přestupky spáchané za hranicemi)
 velmidostmoc nevůbec neneví
- řidiči z jiných evropských zemí, kteří spáchají dopravní přestupek v české republice, byli stíháni ve své vlastní zemi17,4%21,6%22,7%26,1%12,2%
- čeští řidiči byli stíháni v České republice, spáchají-li dopravní přestupek v jiné evropské zemi19,5%27,5%20,8%20,5%11,7%
obrázek:graf 1 podil respondentu kteri souhlasi s tim aby ridici byli

Graf 1: Podíl respondentů, kteří souhlasí s tím, aby řidiči byli stíháni ve své vlastní zemi, spáchají-li přestupek za hranicemi (mezinárodní srovnání, v %)

Tabulka 6: Jak důležitá jsou podle Vás následující opatření (kurzy a vyšetření) pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu?
 velmidostmoc nevůbec neneví
Pro řidiče, kteří byli více než jednou přistiženi při řízení pod vlivem alkoholu, zřídit povinné rehabilitační kurzy20,3%28,8%29,0%15,5%6,4%
Řidiče, kteří byli více než jednou přistiženi při řízení pod vlivem alkoholu, vyšetřovat, zda nejsou závislí na alkoholu22,7%28,3%28,5%15,1%5,4%
Zavedení povinných psychologických a lékařských vyšetření každých deset let pro všechny řidiče13,6%29,7%32,1%19,0%5,6%
Povinná psychologická a lékařská vyšetření pouze pro řidiče, kteří již dosáhli šedesáti let22,1%35,6%26,9%9,0%6,4%
Tabulka 7: Podíl řidičů podporujících opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve formě kurzů a vyšetření (mezinárodní srovnání, v % )
Zeměrehabilitační kurzyzjišťování závislostipravidelná vyšetření pro všechnypravidelná vyšetření pro seniory
Belgie71785458
Česká republika53544662
Dánsko74645865
Estonsko66818985
Finsko90918996
Francie93917068
Chorvatsko66736753
Irsko79725648
Itálie81837143
Kypr82756473
Maďarsko80875044
Německo86683043
Nizozemí73764359
Polsko88805878
Portugalsko85867559
Rakousko81723452
Řecko85846463
Slovensko51475749
Slovinsko65736569
Španělsko75726241
Švédsko89825158
Švýcarsko74712857
Velká Británie81785754
Průměr77755859

Česká republika patří k zemím s nejnižším podílem řidičů podporujících plán EU snížit do roku 2010 počet obětí dopravních nehod o polovinu nebo více (tabulka , graf 2). Spíše než nezájem je zřejmě příčinou nedůvěra v reálnost plánu.

Tabulka 8: Nejnovější Bílá kniha o dopravě EU plánuje do roku 2010 snížení počtu lidí usmrcených každoročně na evropských silnicích o polovinu. A jaký cíl by měl být naplánován podle vás?
o 10%o 50%o 90%žádné obětižádný plánnevím
8,8%32,5%13,6%18,5%13,5%13,1%
obrázek:graf 2 podil ridicu podporujicich plan snizeni poctu usmrcenych

Graf 2: Podíl řidičů podporujících plán snížení počtu usmrcených o 50 nebo více % (mezinárodní srovnání, v %)

K otázkám nových opatření a evropské harmonizace se čeští řidiči staví spíše skepticky. Výraznou podporu si získávají pouze návrhy přísnějších postihů za závažné přestupky. Obecně lze říci, že většina zmiňovaných opatření má podporu spíše v zemích, kde už buď fungují, nebo jsou o nich občané systematicky informováni. V odpovědích českých respondentů je často vysoký podíl odpovědi“nevím“, nad jednoznačnými vyjádřeními převažují odpovědi „spíše ano...moc ne“. Dá se předpokládat, že postoje řidičů se stanou vyhraněnějšími, pokud určitá opatření nabudou na aktuálnosti a konkrétnosti. Šanci na vyšší podporu mají opatření, o nichž je veřejnost dostatečně detailně informována.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: harmonizace legislativní, řidič, politika dopravní, automobil, bezpečnost
Popis: Výsledky průzkumu SARTRE 3 - postoje řidičů k možným novým opatřením v rámci harmonizace evropské legislativy