Prvky pasivní bezpečnosti - postoje a příčiny

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Dokument obsahuje výsledky projektu SARTRE 3 týkající se postojů českých řidičů k používání bezpečnostních pásů - zda sami důsledně pásy používají, zda trvají na použití dětského zádržného systému, vezou-li dítě, a jaké jsou jejich názory na tuto problematiku.

Výsledky projektu SARTRE 3 - používání bezpečnostních pásů a sedaček

Část rozhovoru v průzkumu [createItem(352);?>] se věnovala problematice bezpečnostních pásů. Respondenti zde uváděli, zda je jimi jejich vozidlo vybaveno, zda je oni sami používají a zda byli za jejich nepoužití v poslední době sankcionováni, jestli používají dětské zádržné systémy, když vezou ve svém vozidle děti, a zda se ztotožňují s některými názory a postoji týkajícími se bezpečnostních pásů.

Vybavenost vozidel bezpečnostními pásy se průběžně zlepšuje, nyní již 70,1% řidičů uvedlo, že jejich vozidlo je vybaveno pásy vpředu i vzadu (tabulka 1, graf 1). V používání tohoto vybavení však zdaleka takový pokrok nenastal (tabulka 2, graf 2). Podíl řidičů, kteří pásy používají vždy, je mimo obec stále stejný jako v roce 1996 (necelé tři čtvrtiny na dálnici a okolo dvou třetin na ostatních silnicích), v obci se zvedl z 39,8% na 46,6%, což je velmi málo ( v mezinárodním srovnání je Česká republika na osmnáctém místě; ve více než třetině zkoumaných zemí vždy používá v obci pásy přes 80% řidičů). Je evidentní, že řidiči nejsou dostatečně informováni o důležitosti pásů zejména při nižších rychlostech; mnozí je používají pouze na komunikacích s vyšší rychlostí. Výsledky dotazování korespondují s výsledky systematického pozorování, které provádělo Centrum dopravního výzkumu: v roce 2002 byl podíl připoutaných řidičů na dálnici 81%, na ostatních komunikacích mimo obec 63% a ve městě 43%.

Kontrola je v tomto ohledu stále stejně nedostatečná, podobně jako v roce 1996 přes 90% respondentů uvedlo, že v posledních třech letech nebylo nijak sankcionováno za nepoužití pásu.

Pozn.: Dále uvedené tabulky, grafy a data jsou výsledkem projektu SARTRE 3

Tabulka 1: Je auto, které řídíte nejčastěji, vybaveno bezpečnostními pásy?
  pouze vpředu vpředu i vzadu ne
1991 6,8% 23,4% 8,6%
1996 52,3% 45,5% 2,0%
2002 28,7% 70,1% 1,2%

Graf 1: Podíl automobilů vybavených bezpečnostními pásy na všech sedadlech (mezinárodní srovnání, v %)

Tabulka 2: Používáte bezpečnostní pásy, když toto auto řídíte na různých typech silnic?
  nikdy zřídka občas často velmi často Vždy neví/auto není vybaveno
Na dálnici 1991 1,4% 0,9% 1,5% 1,9% 4,8% 80,0% 8,6%
1996 3,4% 2,4% 3,2% 6,3% 6,8% 74,6% 3,3%
2002 2,1% 2,0% 3,2% 5,9% 7,9% 74,6% 4,2%
Mimo obec 1991 1,3% 1,3% 2,4% 4,7% 6,3% 75,2% 8,6%
1996 3,2% 4,2% 7,0% 10,8% 8,6% 64,1% 2,1%
Na hlavní silnici 2002 2,1% 3,7% 4,8% 7,3% 11,4% 68,6% 2,1%
Na vedlejší silnici 2002 3,0% 5,5% 8,5% 8,0% 14,7% 58,4% 1,9%
V obci 1991 10,6% 17,7% 14,7% 7,7% 8,7% 31,7% 8,6%
1996 9,2% 14,1% 11,2% 11,1% 12,5% 39,8% 2,1%
2002 6,2% 9,9% 11,3% 9,9% 14,2% 46,6% 1,9%

Graf 2: Podíl řidičů, kteří uvádějí, že vždy použijí pás (mezinárodní srovnání, v %)

Analýza potvrdila souvislost používání bezpečnostních pásů s nehodovostí (graf 3) - řidiči, kteří v obci (a až na několik výjimek i na ostatních komunikacích) vždy používají bezpečnostní pás, měli v posledních třech letech méně nehod než ostatní skupiny.

Graf 3: Výskyt nehod podle frekvence používání pásů v obci (v %)

Skupina řidičů, kteří v obci vždy používají bezpečnostní pás, se neliší věkovým složením a i jízdní výkony odpovídají celkové struktuře, je v ní však poněkud větší podíl žen (43,7%, zatímco v celém souboru je 36,1% žen). S tím zřejmě souvisí i vyšší výskyt dalších příznivých charakteristik v této skupině, jako méně časté porušování rychlostních limitů a riskantní předjíždění nebo těsné následování vozidla vpředu, naopak častější dodržení přednosti chodců na přechodu. Požívání alkoholu před jízdou je v této skupině méně frekventované, stejně tak telefonování za jízdy

Mimořádně špatné výsledky byly zjištěny v používání dětských sedaček, kde se Česká republika zařadila na třetí nejhorší místo v Evropě (tabulka 3, graf 4). Vyloučíme-li respondenty, kteří nikdy nevozí děti, vždy trvá na použití dětského zádržného systému 60% dotčených řidičů; ve více než polovině zkoumaných zemí je to 81 - 97% řidičů.

Tabulka 3: Když vezete ve svém autě dítě (děti), musí sedět v dětské bezpečnostní sedačce nebo použít bezpečnostní pásy?
ano, vždy obvykle ano někdy ano nikdy nikdy nevozí děti neví
39,4% 17,3% 5,4% 3,8% 32,2% 1,9%

Graf 4: Podíl řidičů (ze skupiny, která alespoň někdy vozí děti), kteří vždy trvají na použití zádržného systému (mezinárodní srovnání, v %)

Tabulka 4: Byl jste v posledních třech letech pokutován nebo jinak potrestán za to, že jste nepoužil bezpečnostní pásy?
  ne jen pokutován pokuta a/nebo jiný trest neví
1996 91,3% 8,1% 0,1% 0,5%
2002 90,3% 8,6% 0,6% 0,5%

Posun v postojích řidičů vůči pásům zhruba odpovídá jejich posunu v jejich chování - není příliš výrazný (tabulka 5). Určitý rozdíl proti roku 1996 můžeme pozorovat v reakcích na výrok "pokud řídíte opatrně, pásy opravdu nejsou nutné" - s tímto tvrzením dnes souhlasí už jen 26,5% řidičů v roce 1996 to bylo 34,6%). Přesto se v mezinárodním srovnání (graf 5) řadíme k zemím s nejvyšším podílem souhlasných odpovědí (například ve Finsku sdílí názor, že při opatrné jízdě nejsou pásy nutné, jen 5% respondentů).

Přetrvávající podcenění významu pásů potvrzují i reakce na další tvrzení. Většina (84%) respondentů sice souhlasila s výrokem "při většině nehod pásy snižují riziko vážného zranění řidiče i pasažérů", v mezinárodním srovnání jde však o nejnižší podíl (graf 7). K evropskému průměru se však čeští řidiči přiblížili při posuzování rizik spojených s používáním pásů (možnost uvěznění ve vozidle, graf 7). Lze zde vypozorovat tendenci přeceňovat rizika a podceňovat výhody zádržných systémů.

Podíl respondentů, kteří se bez zapnutého pásu necítí dobře (zvýšení z 39,9% v roce 1996 na 52,8% v roce 2002), souvisí s podílem řidičů důsledně používajících pásy, proto nepřekvapí skutečnost, že Česká republika patří k zemím s nejnižším procentem takto smýšlejících respondentů (graf 6).

Tabulka 5: Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky týkajícími se používání pásů?
    souhlasí nesouhlasí neví
Pokud řídíte opatrně, pásy opravdu nejsou nutné 1991 34,2% 49,6% 16,2%
1996 34,6% 61,0% 4,4%
2002 26,5% 69,3% 4,2%
Při většině nehod pásy snižují riziko vážného zranění řidiče i pasažérů 1991 78,2% 7,2% 14,6%
1996 85,6% 10,6% 3,8%
2002 84,3% 12,3% 3,4%
Když nemám upevněn bezpečnostní pás, necítím se dobře; jakoby mi něco chybělo 1991 27,2% 49,8% 23,0%
1996 39,9% 55,8% 4,3%
2002 52,8% 42,5% 4,7%
Je tu riziko, že člověk bude v případě nebezpečí pásy uvězněn ve vozidle 1991 Otázka nebyla pokládána
1996 42,6% 47,8% 9,6%
2002 44,1% 46,4% 9,5%

Graf 5: Podíl řidičů, kteří se domnívají, že pásy nejsou nutné, řídí-li opatrně (mezinárodní srovnání, v %)

Graf 6: Podíl řidičů, kteří se necítí dobře, nemají-li upevněn pás (mezinárodní srovnání, v %)

Graf 7: Podíl řidičů, kteří souhlasí s výroky při nehodě pásy snižují riziko vážného zranění... a je riziko uvěznění ve vozidle v případě nebezpečí (v %)

Zatímco v ostatních charakteristikách patří čeští řidiči v mezinárodním srovnání většinou mezi průměr, v používání bezpečnostních pásů se bohužel spíše vymykají nesprávným směrem. Vybavenost vozidel pásy se sice průběžně zlepšuje, používání je však stále nedostatečné. Totéž platí o používání dětských sedaček.

Ve vyspělých zemích s vysokou úrovní bezpečnosti silničního provozu důsledně používá pásy dvojnásobný podíl řidičů než v České republice. V používání dětských sedaček zaujímáme třetí nejhorší místo v Evropě. Analýza výsledků průzkumu prokázala zejména podceňování důležitosti zádržných systémů při nízkých rychlostech nebo "opatrné jízdě", naopak jsou přeceňována rizika spojená s použitím pásu (uvěznění ve vozidle). Přestože ve srovnání s výsledky minulých průzkumů došlo k nevelkému pozitivnímu posunu v chování i postojích, je zřejmé, že český řidič stále není dostatečně informován o způsobu fungování zádržných systémů, podmínkách jejich účinnosti a o nebezpečích, kterým se vystavuje při zanedbání použití pásu. V zájmu zmírnění následků nehod je nezbytné přijmout opatření, která povedou ke zvýšení informovanosti a změně postojů nejen řidičů, ale celé populace.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení


Klíčová slova: analýza, automobil, bezpečnost dopravy, bezpečnost pasivní, bezpečnostní pásy, dětské autosedačky, řidiči
Popis: Dokument obsahuje výsledky projektu SARTRE 3 týkající se postojů českých řidičů k používání bezpečnostních pásů - zda sami důsledně pásy používají, zda trvají…