Studenti snižují rychlost

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V období 2008–2010 probíhal evropský projekt ShLOW! Cílem projektu bylo zvýšení povědomí o rychlosti v silničním provozu a jejích negativních následcích. Tyto následky se snaží snižovat nástroje tzv. managementu rychlosti, někdy též nazývané zklidňování dopravy. Jedná se o opatření z oblasti infrastruktury, vzdělávání i dozoru a postihování přestupků. Cílovou skupinou projektu byli studenti vysokých škol, kteří si uvědomovali závažnost situace a realizovali vlastní projekty. Kromě shrnutí celé akce se příspěvek zaměřuje na projekty českých studentů, kteří se soutěže účastnili. Jejich obsah svědčí o potenciálu českých studentů a naznačuje dobré perspektivy do budoucna.


 

Anotace:
V období 2008–2010 probíhal evropský projekt ShLOW! Cílem projektu bylo zvýšení povědomí o rychlosti v silničním provozu a jejích negativních následcích. Tyto následky se snaží snižovat nástroje tzv. managementu rychlosti, někdy též nazývané zklidňování dopravy. Jedná se o opatření z oblasti infrastruktury, vzdělávání i dozoru a postihování přestupků.
Cílovou skupinou projektu byli studenti vysokých škol, kteří si uvědomovali závažnost situace a realizovali vlastní projekty. Kromě shrnutí celé akce se příspěvek zaměřuje na projekty českých studentů, kteří se soutěže účastnili. Jejich obsah svědčí o potenciálu českých studentů a naznačuje dobré perspektivy do budoucna.
Klíčová slova: bezpečnost silničního provozu, rychlost, management rychlosti, zklidňování dopravy

Annotation:
The ShLOW! project took place in period 2008 – 2010. Its aim was to raise awareness related to speed in road traffic and its negative impacts. There are tools developed to reduce these impacts – speed management. The tools include enginnering, education and enforcement measures.
Target group consisted of university students, who understood the issue and were willing to realize their own projects. Except summary description of the whole project, the article focuses on selected Czech projects. Their contents evidence the Czech students‘ potential and show good future perspectives.
Key words: road safety, speed, speed management, traffic calming

1. ÚVOD

V období 2008–2010 probíhal evropský projekt ShLOW! (Show Me How Slow). Cílem projektu bylo zvýšení povědomí o rychlosti v silničním provozu a jejích negativních následcích. Tyto následky se snaží snižovat nástroje tzv. managementu rychlosti (někdy též nazývané zklidňování dopravy). Jedná se o opatření z oblasti infrastruktury, vzdělávání i dozoru a postihování přestupků (v angličtině tzv. 3 E = engineering, education, enforcement). Cílem je tak motivace a příprava studentů na multidisciplinární témata bezpečnosti silničního provozu v praxi. Témata zabírala celou šíři problematiky, od různých infrastrukturních opatření, přes vzdělávací kampaně až k úpravě technologií ve vozidlech. Jak bude dále zdůrazněno, důraz byl kladen především na praktickou realizaci navržených opatření.
Projekt ShLOW! byl součástí sedmého rámcového programu Evropské unie. Jeho koordinátorem byla Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC). Projektu se účastnilo 10 evropských zemí (Belgie, Česká republika, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie) prostřednictvím 13 vybraných vysokých škol a výzkumných organizací). Národním koordinátorem za Českou republiku bylo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV).

2. PROJEKTY

Cílovou skupinou projektu byli studenti vysokých škol, kteří si uvědomovali závažnost situace a chtěli v této oblasti realizovat vlastní projekt. Proto byly v první fázi projektu osloveny vysoké školy, zabývající se tematikou jakkoli související s bezpečností dopravy: jednalo se o České vysoké učení technické, Masarykovu univerzitu, Univerzitu Pardubice, Univerzitu Palackého a Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava. V rámci přednášek na těchto školách bylo osloveno cca 300 studentů. Ti, kteří projevili zájem o účast v projektu, podali přihlášky, ve kterých uvedli i svoje náměty na projekty. Z těch bylo vyhodnoceno sedm nejlepších.

Těchto „sedm statečných“ postoupilo do druhé fáze projektu – účasti na Speed Management Campu, který ETSC uspořádalo v Bruselu. Jednalo se o týdenní kurz vedený vybranými experty z oblasti bezpečnosti silničního provozu: jednalo se jak o odborníky z vysokých škol a průmyslové sféry, tak i o zástupce dopravní policie a neziskových organizací. Součástí kurzu byla praktická cvičení a úlohy, doplněná o exkurze do blízkého Gentu, kde proběhla např. demonstrace a zkušební jízdy vozidlem vybaveným systémem ISA (Intelligent Speed Assistance). Cílem kurzu bylo předání informací z oblasti speed managementu a v neposlední řadě setkání s odborníky a studenty z celé Evropy a výměna zkušeností a nápadů.
Po absolvování kurzu byli studenti plně vybaveni k zahájení vlastního projektu. Při těchto aktivitách byli studenti plně podporování CDV i ETSC – ať už se jednalo o pomoc při jednání s úřady nebo výpomoc s technikou. Realizované projekty se týkaly např. návrhů na zklidnění vybraných místních částí nebo informačních kampaní. Některé příklady budou uvedeny dále.

2.1 UKÁZKA PROJEKTU – PRAHA, POD STADIONY

Námět projektu studenta Fakulty dopravní ČVUT v Praze Bc. Jana Kapitána vzešel z konzultace na úřadě městské části v místě jeho bydliště na Praze 5. Jednalo se o návrh zklidnění komunikace Pod Stadiony.
Bylo provedeno měření rychlosti a průzkum intenzity; dále průzkum chování na přechodech a sledování konfliktů (skoronehod). Řešení bylo navrženo s ohledem na rozdílné potřeby zranitelných účastníků provozu (chodců a cyklistů). Varianta A navrhuje fyzické ostrůvky za účelem zklidnění a zlepšení podmínek přecházení (délka stávajících přechodů je nebezpečná). Varianta B aplikuje navíc jízdní pruhy pro cyklisty (viz obr. 1). Řešení byla navržena na výhledovou intenzitu a byla prověřena makroskopickou simulací.
I přes komplexnost řešení je však další realizace projektu ohrožena dlouhodobými plány odboru dopravy – ten plánuje realizaci popisovaného projektu nejdříve v roce 2020.

Obr. 1 Ilustrační obrázek zklidnění průtahu z práce Bc. Jana Kapitána

 

2.2 UKÁZKA PROJEKTU – ZLÍN, BARTOŠOVA ČTVRŤ

Projekt Bc. Petra Smilka (Fakulta dopravní ČVUT v Praze) si vzal za námět úpravu zklidnění zóny Tempo 30 ve zlínské Bartošově čtvrti. Zóna je označena svislými dopravními značkami, úpravy infrastruktury provedeny nejsou. Jak bylo zjištěno při měření rychlosti, výsledkem je nedodržování požadovaného rychlostního limitu a to i na komunikaci v blízkosti základní školy. Pozornost byla proto zaměřena na vjezd do zóny a úsek u základní školy.

Kromě zmíněných úprav byla provedena i lokální „kampaň“. Bylo vytvořeno DVD s videoklipy, upozorňujícími na problematiku nepřiměřené rychlosti a to bylo distribuováno rodičům žáků základní školy a také ve zlínských autoškolách. Obsahovalo mj. záběry z crash testů, kdy byl na figuríně dítěte při různých rychlostech demonstrován vliv rychlosti nárazu. Spoty byly také vysílány na digitální obrazovce v hale základní školy. Projekt tak obsáhl dvě dimenze speed managementu – infrastrukturu i vzdělávání.
Nicméně – stejně jako u předchozího zmíněného projektu – klíčovým bodem realizace projektu je postoj místního odboru dopravy. Tam byl návrh projektu kladně oceněn, ale zároveň označen jako nereálný s ohledem na jiné akce vyšší priority.

Obr. 2 Ilustrační ukázky návrhů zklidnění v zóně 30 z práce Bc. Petra Smilka

 

3. MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ A HODNOCENÍ

Závěrečnou fází projektu bylo vyhodnocení realizovaných projektů a výběr těch nejlepších ze všech zúčastněných evropských zemí. Oceněním – a motivací celého projektu – byla účast na závěrečné akci a finanční odměna. Shrnutí projektu a ocenění bylo vyvrcholením vědecké konference “Future Directions in Speed Management”, která se konala v Bruselu.

Byla oceněni následující tři místa:

1. místo: Per Wulf (Německo). Jednalo se o návrh a provedení vlastního vodorovného dopravního značení u přechodu. Značení vizualizuje rozdílné délky brzdných drah pro rychlost 30 a 50 km/h (viz obr. 3).

2. místo: José Sanchéz (Španělsko). Snížení rychlosti na zkušebním úseku komunikace bylo docíleno zdánlivým zúžením jízdního pruhu pomocí širších podélných a vodicích čar (viz obr. 4).

3. místo: Madelein Johansson, Petter Naef a Katarina Hedman (Švědsko). Projekt si vzal za cíl vyškolení řidičů spediční firmy, týkající se rychlosti, včetně vyhodnocení účinnosti kampaně.

Studenti tak završili své projekty projekt uvedením do praxe s možností navázání evropských kontaktů pro svůj další odborný růst a kariéru.

Obr. 3 Vodorovná dopravní značka realizovaná na základě práce Per Wulfa

 

Obr. 4 Přechod mezi původními a novými čarami podle projektu José Sanchéze

 

4. ZÁVĚR

Hodnocená místa bohužel neobsadil žádný z českých studentů. Jak bylo zmíněno, u vyhodnocovaných projektů byl kladen největší důraz na praktickou realizaci opatření a vyhodnocení jejich účinků. Právě tato implementace byla s ohledem na specifické české podmínky překážkou, jak bylo vidět u obou uvedených českých příkladů.

To však jistě nic neubírá na kvalitě jejich projektů a míře aktivity a snahy, kterou do svých projektů vložili. Z celého průběhu je zřejmý jejich potenciál. To naznačuje dobré perspektivy do budoucna v celé šíři bezpečnosti silničního provozu – ať už ve vědě a výzkumu, projektování úprav nebo prevenci pomocí kampaní a vzdělávání.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost silničního provozu, rychlost, zklidnění dopravní
Popis: V období 2008–2010 probíhal evropský projekt ShLOW! Cílem projektu bylo zvýšení povědomí o rychlosti v silničním provozu a jejích negativních následcích. Tyto…