Systém nouzového volání na dálnicích ČR

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


S překotným technickým vývojem v oblasti informačních technologií (IT) rostou nároky na standardnost řešení řídících a informačních systémů ve všech odvětvích lidské činnosti. Pro implementace IT do oblasti dopravy se vžily termíny jako je dopravní telematika či ITS (Intelligent Transport Systems)*. Při vytváření jednotlivých aplikací je třeba zajistit jejich vzájemnou komunikativnost a tedy zabezpečit bezpečnost investic do ITS z hlediska budoucnosti. Dále je třeba respektovat a rozvíjet dopravně-informační politiku České republiky v rámci vznikající národní koncepce implementace telematiky. Nutné technické požadavky na moderní informační systémy vycházejí z následujících předpokladů: otevřenost, vzájemná kompatibilita, využití standardizovaných technologií a v neposlední řadě respektování stávajících trendů a budoucího vývoje ITS v nadnárodním kontextu, aby mohla být zajištěna interoperabilita implementovaných systémů.

Úvod

S překotným technickým vývojem v oblasti informačních technologií (IT) rostou nároky na standardnost řešení řídících a informačních systémů ve všech odvětvích lidské činnosti. Pro implementace IT do oblasti dopravy se vžily termíny jako je dopravní telematika či ITS (Intelligent Transport Systems)*. Při vytváření jednotlivých aplikací je třeba zajistit jejich vzájemnou komunikativnost a tedy zabezpečit bezpečnost investic do ITS z hlediska budoucnosti. Dále je třeba respektovat a rozvíjet dopravně-informační politiku České republiky v rámci vznikající národní koncepce implementace telematiky. Nutné technické požadavky na moderní informační systémy vycházejí z následujících předpokladů: otevřenost, vzájemná kompatibilita, využití standardizovaných technologií a v neposlední řadě respektování stávajících trendů a budoucího vývoje ITS v nadnárodním kontextu, aby mohla být zajištěna interoperabilita implementovaných systémů.

Dálniční informační systém pro oblast nouzového volání - DIS SOS - je dnes již vžité označení pro systém dodávaný ŘSD firmou SPEL, spol. s r.o. Kolín. DIS SOS plně respektuje klient-server koncepci a je založen na objektovém přístupu popisu daného projektu. Vývoj nového projektu v prostředí DIS SOS spočívá především v popisu jednotlivých funkčních částí-objektů a jejich stavů a funkcí. Tento přístup umožňuje rychle navrhnout prototyp aplikace, kterou je možné postupně rozvíjet a upravovat podle představ uživatelů bez softwarových zásahů a plně splňuje výše uvedené požadavky na standardizaci a interoperabilitu.

Logickým centrem každé IT aplikace je server, ke kterému je možné připojit neomezené množství klientů pomocí standardního síťového připojení (TCP/IP protokol). Klientskými stanicemi mohou být operátorské pracoviště údržbových a policejních složek jednotlivých středisek ŘSD ČR, policejní a záchranné složky integrovaného záchranného systému, informační služby, centrální dispečer, veřejně přístupný internetový portál aj.

obrázek:obr 1 ilustracni schema

Obr. 1: Ilustrační schéma

Síťový server

Software serverové části je možno rozdělit do 4 základních skupin: SQL databáze, řídící modul, komunikační moduly a moduly pro zpracování dat.

SQL databáze je základním prvkem síťového serveru. Zprostředkovává propojení všech modulů i klientských stanic. Přístup k této databázi je umožněn pomocí standardního rozhraní ODBC při respektování všech specifik standartu SQL jazyka. Toto řešení zajišťuje kompatibilitu všech systémových součástí, bezpečnost, konzistenci a snadnou manipulaci dat a otevřenost systému DIS SOS ostatním výrobcům. Jelikož je SQL databáze použita nejenom jako datový sklad, ale i jako komunikační modul, je nutné odlišovat tři funkčně samostatné celky: datový, komunikační a inicializační:

  • Datová část - uchovává veškerá data získaná sběrem dat od komunikačních modulů a data získaná výpočty moduly pro zpracování dat.
  • Komunikační část - zprostředkovává aktuální stav komunikace všech objektů (meteorologické stanice, dopravní detektory aj.) a status jednotlivých modulů (komunikačních modulů i modulů pro zpracování dat a v případě potřeby i klientských stanic).
  • Inicializační část - poslední, ale nejdůležitější částí SQL serveru. V této části jsou uchovány veškeré informace o daném systému. Systém je popsán pomocí objektového přístupu, kde každý objekt je definován svými stavy, parametry, způsobem komunikace a v neposlední řadě parametry pro vizualizaci. Inicializace a nastavení všech modulů i klientských stanic probíhá na základě těchto informací získaných z inicializační části databáze.

Řídící modul se stará o řešení případných konfliktů, přidělování prostředků jednotlivým uživatelům a o konzistenci databáze.

Komunikační moduly zajišťují sběr dat, případně i řízení jednotlivých objektů.

Moduly pro zpracování dat jsou použity všude, kde je třeba dále zpracovávat data získaná komunikačními moduly. Možnou aplikací je například odhad hustoty a plynulosti silničního provozu z dopravních detektorů.

Klient

Klientská pracoviště jsou napojena přímo na SQL databázi. Při spuštění klientské aplikace dojde k připojení databáze, ověření uživatelských práv, načtení parametrů všech objektů a k zobrazení objektů ve vizualizaci. Jelikož nemá aplikace před připojením k databázi žádnou znalost o daném projektu, je možné jednou verzí softwaru zprostředkovat připojení ke kterémukoliv projektu, kde je použit systém DIS SOS. Toto řešení poskytuje ještě další a nesporně stejně důležitou výhodu. Je-li v kterémkoliv projektu provedena změna (např. instalace nové SOS hlásky, proměnné dopravní značky, …) projeví se tato změna u všech uživatelů bez nutnosti znovu instalovat či jakkoliv upravovat software.

Centrální řízení několika projektů je umožněno simultánním připojením k více databázím najednou.

Veškeré změny projektu jsou prováděny pouze na straně serveru. Namísto úprav zdrojového textu, kompilace, testování a ladění, dovoluje softwarová koncepce DIS SOS upravit systém pouhým rekonfigurováním SQL databáze.

Konkrétní aplikace

První aplikací svého druhu na území ČR je DIS na D5 v oblasti Rozvadova sloužící pro řízení proměnného dopravního značení instalovaný v roce 1997. Od té doby byly do systému DIS integrovány služby spojené s tísňovým SOS voláním (digitální dálniční SOS hláska typu SDH je vlastní produkt firmy SPEL, spol. s r.o. pracující na bázi adresovatelných ISDN linek), s meteorologickými informacemi, informacemi o hustotě a povaze dopravních zátěží, systémy regulace veřejného osvětlení, elektronické zabezpečení dálničních objektů, …(přechod na označení DIS SOS). V současné době byl systém DIS SOS úspěšné aplikován v celé délce zprovozněných úseků dálnice D8 a D11 a části dálnice D5 a silničního okruhu kolem Prahy. Na těchto dálnicích slouží k monitorování a k obsluze systému tísňového volání s již zmiňovanou integrací informací z meteorologických stanic a z dopravních detektorů. Připojení lokálních klientských stanic je zajištěno pomocí lokální počítačové sítě. Vzdálený přístup do systému je možný pomocí běžného telefonního, ISDN nebo GSM připojení.

Závěr

V době bouřlivého rozvoje mobilních telefonů by se mohlo zdát, že fixní SOS hlásky podél našich dálnic jsou přežitkem. Zcela konkrétní případy z provozu však dokazují, že např. stresovaní účastníci dopravní nehody zcela chybně lokalizují místo nehody či dokonce uvádějí chybné číslo dálnice a pomoc přivolávaná pomocí GSM vyjíždí zcela zbytečně.

Výhodou DIS SOS je automatická detekce místa nouzového volání, kdy je možné okamžitě na oznámenou událost profesionálně reagovat z dispečerského stanoviště pro příslušný úsek dálniční sítě ČR a naprostá nezávislost na telekomunikační síti cizího operátora.

Aktivity za zvýšení bezpečnosti dopravy na pozemních komunikacích, které jsou iniciovány Evropskou komisí pod názvem e-Safety, mají za cíl snížit do roku 2010 počet dopravních nehod o 50%. S tímto záměrem je spojeno očekávání i snížení celkových následků dopravních nehod, které se v současné době pohybují okolo 38 mld. Kč a které zahrnují i škody na životech či zdraví účastníků silniční dopravy. Každý den umírají v průměru na našich silnicích 3 lidé. Rychlá lokalizace místa nehody a zkrácení času potřebného pro dojezd lékařské péče zvyšuje šance na přežití zraněných. Z těchto důvodů je proto nezbytné zvyšování úrovně zapojení nejrůznějších informačních a detekčních systémů do silniční dopravy, proto je důležitá i oblast dopravní telematiky, zabývající se takovými aplikacemi.

Právě otevřenost systému DIS SOS pak zajišťuje možnost integrovat i budoucí ITS aplikace, jejichž vývoj je očekáván v rámci evropského programu e-Safety, a proto se tento systém jeví jako vhodná báze pro zavádění dalších aplikací, zvyšující bezpečnost silničního provozu. Že ale nemusíme jen čekat na aplikace z Evropy dokázalo setkání odborníků z firem jako je např. ŘSD, ALKON, CDV, SPEL, asociace pojišťoven a dalších při setkání na brněnském automotodromu v červnu 2002. Tam byl účastníkům prezentován systém včasného varování před neočekávanými překážkami na dálnici, které by bylo možné integrovat do systému DIS SOS a tímto systémem vyslat včas varování dalším rychle přijíždějícím vozidlům.

Právě nyní je vhodná doba pro porovnání přínosů těchto systémů a jejich ceny s vyčíslenými celospolečenskými ztrátami. Po porovnání obou stran pak snad nastane doba, která přiřadí patřičnou prioritu těmto systémům a bude nakloněna financování těchto důležitých projektů, důležitých pro nás všechny skutečně „životně“.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Systém nouzového volání na dálnicích ČR