Úpravy dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


 Úvod

V rámci výzkumného projektu TA01030374 / ARIANA Výzkum motivace řidičů k porušování pravidel provozu na železničních přejezdech a výzkum dalších možností kamerových systémů pro prevenci a represi, realizovaného za finanční spoluúčasti Technologické agentury ČR, byl proveden soubor bezpečnostních inspekcí železničních přejezdů. Tyto inspekce odhalují velké množství bezpečnostních rizik, která mohou přispívat ke vzniku dopravních nehod. Zajímavou a dosud nedoceněnou možností jejich zmírňování je užívání moderních prvků vodorovného dopravního značení. Stručně si všimněme alespoň tří nejdůležitějších, kterými jsou příčná čára souvislá č. V 5 (tzv. stopčára), psychologická brzda č. V 18 a symbol výstražného kříže na vozovce (vodorovný symbol dopravní značky č. A 32). Tyto prvky mohou velmi pomoci zejména v případech, kdy je přejezd málo výrazný v terénu (hrozí jeho přehlédnutí), existují výrazné podélné linie (které řidiče podvědomě urychlují) či opticky nápadné pozadí, na němž se přejezd ztrácí.       
 

Příčná čára souvislá (tzv. stopčára)

U běžného světelného signalizačního zařízení (např. na křižovatkách) je téměř nemyslitelné, aby chyběla stopčára a měla by být samozřejmostí i u železničních přejezdů (stejně jako v zahraničí). V praxi je však opak pravdou a požadavek na standardní umístění stopčáry často vzbuzuje u odpovědných orgánů údiv („žádný zákon to přece nenařizuje“). Proč je stopčára životně důležitá i u přejezdů? Především proto, že jde o příčný prvek, podvědomě spojený se zastavením, ale i proto, že upozorní na přejezd a jeho přesnou hranici. U přejezdů zabezpečených světelným zabezpečovacím zařízením je navíc žádoucí, aby stopčára byla umístěna 2-4 metry před výstražníkem tak, aby řidič nezastavil příliš blízko návěstidla. Svítivost výstražných světel je nejlepší v ose, kdežto „do strany“ rychle klesá a řidič by nemusel výstražný signál vidět. Univerzálním omylem též je, že stopčára je zbytečná u doplňkových mechanických závor. Opak je pravdou – po většinu času, kdy svítí dvojice červených výstražných světel, jsou závory (ještě) nahoře a požadavek na definování správného místa k zastavení před výstražníkem je stejně zásadní jako u přejezdu bez závor. Ve prospěch stopčáry mluví i Dodatek k TP 133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení) z února 2012 a doporučení v normě ČSN 73 6380 (Železniční přejezdy a přechody).
 
Úpravy dopravního značení 1
Obrázek 1: Příčná čára souvislá před železničním přejezdem zabezpečeným PZS bez závor

 

Optická psychologická brzda

Optická psychologická brzda je velmi účinným opatřením k upozornění na železniční přejezd a při kvalitním zpracování i ke zmírnění rychlostních charakteristik. Lze velmi doporučit tzv. modifikovanou psychologickou brzdu trychtýřovou, která byla zkonstruována ve vídeňském institutu EPIGUS a v Rakousku se osvědčila na několika stech přejezdech. K jejím výhodám patří specifický tvar, který sám o sobě řidiči sděluje, že se blíží právě k přejezdu (jinde se užití nepředpokládá) a relativně malá délka (20 m) resp. nízká spotřeba materiálu a příznivá cena při výborné viditelnosti. Brzda je tvořena pěti pásy šíře 1 m, přičemž poslední pás zároveň plní funkci stopčáry. V České republice je brzda užita v Nové Včelnici (silnice III/12826), Velkých Hošticích (silnice I/56) a Opavě (přivaděč k I/11). Roční provozní zkušenosti jsou velmi dobré; rychlost V85 klesá dle provedených měření o 4 km/h a příznivé jsou i ohlasy veřejnosti. Brzda se velmi dobře hodí i pro doplnění přejezdu s tzv. světelnou závorou (doplňková výstraha tvořená řadou červených světel ve vozovce), jak dokladují zkušenosti z Nové Včelnice. K dosažení kvalitního efektu je však nutno pečlivě dbát na dodržení rozměrů brzdy v souladu s příslušnými vytyčovacími tabulkami (žádoucí je přesnost na 1 cm).
 
Úpravy dopravního značení 2
Obrázek 2: Optická psychologická brzda (modifikované provedení) před železničním přejezdem zabezpečeným výstražným křížem
 

Symbol výstražného kříže na vozovce

Výstražný kříž je jedinečnou a nezpochybnitelnou značkou, která je podvědomě spojena s železničním přejezdem. Námět na užívání i jeho vodorovné verze je proto velmi zajímavý a lze předpokládat vysokou účinnost na řidiče. Symbol výstražného kříže na vozovce se může dobře uplatnit především tam, kde je kromě stopčáry žádoucí zvýraznění přejezdu i dalším opatřením a užití optické psychologické brzdy není praktické či potřebné. V zahraničí se s křížem na vozovce běžně setkáme v Itálii, Nizozemí, Kanadě a dalších zemích, v České republice se pokusně užívá na několika přejezdech v okrese Znojmo. CDV reaguje na zájem silničářské praxe o tuto dopravní značku zpracováním nového vzorového listu, který je schválen Odborem pozemních komunikací Ministerstva dopravy a je k dispozici tak, aby provedení výstražného kříže na vozovce bylo profesionální a jednotné v celé ČR.
 
Úpravy dopravního značení 3
Obrázek 3: Symbol výstražného kříže na vozovce před železničním přejezdem zabezpečeným PZS s doplňkovými závorami
 

Závěr

Promyšleným a kvalifikovaným užíváním jednoduchých doplňků vodorovného dopravního značení lze velmi zlepšit bezpečnost na železničních přejezdech. Jde o typický příklad, jak lze za příznivé náklady dosáhnout velmi zajímavého efektu. Lze si jen přát, aby byly praxí více doceněny a systematicky využívány podobně, jako je tomu v zahraničí, neboť současný stav přejezdů v ČR má v tomto ohledu obrovské rezervy vybízející k využití.
 
Tento článek vznikl s finanční podporou TA ČR v rámci řešení projektu TA01030374 / ARIANA Výzkum motivace řidičů k porušování pravidel provozu na železničních přejezdech a výzkum dalších možností kamerových systémů pro prevenci a represi. 

 

 


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení