Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) - délky silnic a výkony

ŘSD je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

ŘSD zabezpečuje sledování intenzit dopravy a dopravních výkonů na sledovaných komunikacích (dálnice, silnice I., II. a III. třídy) v pětiletých obdobích (sčítání dopravy).

Silniční databanka jako součást ŘSD zabezpečuje provoz Informačního systému o silniční a dálniční síti České republiky (ISSDS ČR) na sledovaných komunikacích. Tyto komunikace tvoří síť dálnic, silnic I., II. a III. třídy.

Údaje spravované odborem silniční databanky v rámci ISSDS ČR:

  • Uzlový lokalizační systém (uzlové body, úseky, propojení dopravních směrů ve složitých křižovatkách, popis průběhu tahů komunikací).
  • Neproměnné parametry (pasportizační popis komunikací - šířkové uspořádání, počty pruhů, omezení rychlosti, záchytná bezpečnostní zařízení, stromořadí, ochranné zdi, vybavení komunikace (parkoviště, odpočívky, čerpací stanice, zastávky MHD, motoresty atd.); popis křižovatek; registr objektů - mosty, podjezdy, železniční přejezdy, přívozy, brody, tunely; podloží a konstrukční vrstvy vozovek; geometrické vedení trasy, souřadnice bodů (GPS), příčný sklon; ekologické údaje - chráněné krajinné oblasti, pásma hygienické ochrany vod; dálniční specifikace).
  • Proměnné parametry (jsou měřeny diagnostickými zařízeními - únosnost, drsnost, podélná nerovnost IRI, příčná nerovnost, poruchy vozovek, makrotextura).
  • Registr stavební činnosti (dokončené stavby na komunikacích, základní prostředky dotčené dokončenými stavbami, dokončené akce oprav nebo souvislé údržby komunikací.
  • Dopravní inženýrství (sčítání dopravy, výkonnost komunikací).

Vybrané údaje jsou o komunikační síti ve správě ŘSD jsou publikovány na internetu. V pětiletém období jsou také vydávány tiskem publikace o sčítání dopravy.