Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích

Publikace pod tím názvem začala vznikat v roce 2004 ve formě katalogu. Po ukončení projektů, ze kterých bylo možné katalog financovat, došlo k přerušení vydávání jednotlivých komentovaných příkladů. I přes to, že vznikají na komunikacích nová, mnohdy kvalitnější opatření, než která jsou uvedená v publikaci, je o ni zájem stále vysoký. Chceme proto všem zájemcům a uživatelům vyhovět a formou jednotlivých katalogových listů, které budeme vydávat v elektronické podobě, publikovat některé aktualizované původní příklady a vydávat příklady nové.

Snahou je publikovat především vhodné příklady, ale v některých případech je účelné si na nedokonalých příkladech ukázat nedostatky, kterých je dobré se vyvarovat. Nejde proto o diskreditaci nedokonalých příkladů, vždyť některé byly ve své době jedny z nejlepších. Díky vývoji a zájmu o problematiku zklidňování dopravy dochází k vylepšování a optimalizaci opatření, takže s úspěchem plní svoji funkci a jsou uživatelsky akceptovaná všemi účastníky silničního provozu, včetně správců.

Máte-li ve svém okolí opatření, o kterém si myslíte, že by bylo vhodné informovat ostatní, dejte nám prosím vědět na níže uvedené kontakty, rádi se s lokalitou seznámíme. Čím více informací nám k lokalitě poskytnete, tím kvalitnější bude i náš zpracovaný výstup.

Ing. Eva Simonová

Seznam publikovaných lokalit

Informace k jednotlivým příkladům

V každém samostatném souboru je uvedena lokalita, která je blíže specifikovaná nejen díky přesnému popisu, ale také díky orientační mapce místa. Textový popis lokality slouží k dokreslení situace v místě opatření a jeho bezprostřední blízkosti – jedná se o vztah ke školám, školkám, zdravotním a dalším střediskům, hromadné dopravě, ale také celkový vztah k dopravě nebo situaci ve městě či obci. Na titulní straně je uvedena fotografie popisující opatření.

Další uvedenou charakteristikou je schéma celého opatření, nebo jeho vybraných části v takovém měřítku, aby bylo čitelné a bylo možné se v něm orientovat. Slovní popis opatření pak popisuje v některých případech srovnání stavu před a po úpravě opatření a poukazuje na zajímavé parametry, které byly při realizaci provedeny a na prvky, které zde byly použity. S tím souvisí technické provedení jednotlivých prvků, kde je popis zaměřen přímo na technické řešení a detaily, které jsou zajímavé a které ovlivňují funkčnost a bezpečnost celého opatření. Současně je zde uvedena tabulka vývoje dopravních nehod včetně grafu, kde ve většině případů (pokud bude možné data získat) bude naznačen vývoj nehodovosti před a po realizaci opatření. Dalšími body jsou výhody a nevýhody opatření, které shrnují možná pozitiva a nedostatky, jak technické, tak koncepční, a nastiňují možnost vylepšení opatření. Jde o nastínění toho, co je na opatření vhodné a dobré a toho, čeho by bylo možné se při nových realizacích vyvarovat.

Ve zvýrazněných polích jsou uvedené důležité charakteristiky místa, jako je intenzita vozidel (ve většině případů získaná z celostátního sčítání dopravy z roku 2010 nebo z jízdních řádů linek hromadné dopravy), zkrácený popis opatření, který je na sledované lokalitě a účinnost opatření, které sumarizuje informace obsažené ve všech předešlých bodech. Zvýraznění těchto vybraných informací je provedeno z důvodů přehlednosti, jejich důležitosti a vlivu na účinnost či funkčnost celého opatření.

Vše je doplněno fotografiemi s popisy, které si kladou za cíl dokreslit situaci.

Struktura jednotlivých lokalit bude zachována pro všechna zpracovaná opatření v maximální míře, především z důvodu přehlednosti i kvůli možnostem porovnání jednotlivých opatření a řešení.

Použité zkratky

  • PP – přechod pro chodce
  • OK – okružní křižovatka
  • HD – hromadná doprava
  • CD – cyklistická doprava
  • VO – vjezdový ostrůvek
  • PO – průtah obcí

Použité piktogramy

Chodci, přechod pro chodce Individuální automobilová doprava Cyklistická doprava
Chodci, přechod pro chodce Individuální automobilová doprava Cyklistická doprava
Hromadná doprava Parkování Zóny

Související normy

Se sledovanou problematikou souvisí také množství českých státních norem a dalších předpisů, bez kterých nelze nová opatření vytvářet. Zde jsou uvedeny pouze ty předpisy, které mají přímou souvislost se sledovanou problematikou, není zde uveden seznam všech norem a dalších technických předpisů, které jsou v tomto oboru platné. Je nutné si také uvědomit, že všechny předpisy se průběžně mění, doplňují a aktualizují, zde jsou uvedené předpisy platné v srpnu 2011.

V přiloženém souboru je tedy seznam vybraných norem - ČSN, technických podmínek ministerstva dopravy – TP, vzorových listů pozemních komunikací a dalších technických předpisů. Současně je zde uvedena kapitola o platnosti a závaznosti norem v České republice.

Odpovědné osoby, kontakty

Ing. Eva Simonová, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
kontakt – e-mail: eva.simonova@cdv.cz, mobil: 723 281 368

Trendy zklidňování dopravy ve městech a obcích

NENÍ NUTNO ČEKAT NA NEHODY (Praktická aplikace metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů)

Samovysvětlující silnice a jejich vliv na chování řidičů

Moderní trendy úprav na komunikacích – zvyšování bezpečnosti ve městech a obcích – vybrané prvky

Časové odstupy vozidel

Denní svícení, ochranné přilby u cyklistů a telefonování za jízdy

Bezpečnostní pásy, dětské sedačky

Rychlost vozidel

Sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti dopravy